IDOP
 

 

VRAGENLIJST ONDERNEMERS OF TOEKOMSTIGE ONDERNEMERS...

 

 

Zondag 25 december 2010:

 

ONDERNEMER?  TOEKOMSTIG ONDERNEMER?

 

In het kader van het Lieropse Idop is de mogelijkheid ontstaan om de komende twee jaar een bedrijfsverzamelgebouw te realiseren aan de Hogeweg (bij de kruising met De Wertstraat).

Omdat de realisatie van het gebouw een lange weg bestrijkt, willen wij graag weten welke Lieropse ondernemers er serieuze (!) interesse hebben.

 

Het bedrijfsverzamelgebouw is bedoeld voor kleine- en middelgrote bedrijven uit Lierop. Het aantal plaatsen is beperkt. Er wordt o.a. geselecteerd op bedrijfsactiviteit, het aantal m2 en het totaal aantal verkeersbewegingen.

 

Indien u zich rond de jaarwisseling 2012/2013 wenst te vestigen in dit bedrijfsverzamelgebouw, dan kunt u vóór 23 januari 2011 de vragenlijst invullen.

U krijgt binnen enkele maanden te horen of u in aanmerking komt. Indien dit het geval is, wordt u betrokken bij het verdere verloop van dit project.

 

 

Hartelijke groet,

 

Werkgroep Recreatie, Toerisme en Werkgelegenheid

Integraal Dorpsontwikkelingsplan Lierop

 


 

Beste Lieroppenaren,

 

U heeft wellicht gelezen dat de Provincie geld beschikbaar heeft gesteld voor de realisatie van het Integrale Dorpsontwikkelingsplan (“Idop”) Lierop. Vanaf heden kunt u regelmatig op Slaponline lezen over de voortgang van de Lieropse dorpsplannen. Deze berichten kunt u ook te allen tijde vinden onder de tab Dorpsplan in het linkermenu.

 

Het Idop is een integraal programma, dat moet leiden tot verbetering van de leefbaarheid van ons dorp. Het wordt gevormd door vijf werkgroepen; Zorg, Verkeer, Groene Dorpskern, Sociale Voorzieningen en Recreatie, Toerisme & Werk.

 

De toekenning van het budget valt samen met de aanstelling van een nieuwe Idop-coördinator. Martien Kusters, voormalig wethouder voor de Gemeente Someren en natuurlijk inwoner van Lierop, is door het bestuur van de Belangengroep gevraagd het overzicht van de verschillende projecten in beeld te houden. Hij zal mede zorg dragen voor de communicatie tussen de werkgroepen onderling, met de gemeente en de belanghebbenden.

 

Maar het belangrijkste is de communicatie met u. Want de plannen voor Lierop kunnen alleen slagen als zij gedragen worden door haar inwoners. U bent van harte welkom vragen te stellen op Belangengroepvergaderingen in de Vurherd of mee te praten in één van de werkgroepen.

 

Deze maand maakt u kennis met de werkgroepen Zorg, Groene Dorpskern en Verkeer.

 

De werkgroep Zorg is een gepassioneerde groep vakkundige Lieroppenaren en wordt gecoördineerd door Ferd Raaijmakers. Dit zijn hun aandachtspunten:

-     - Verbetering welzijnsactiviteiten in en rond Henricushof, in samenwerking met Onis.

-     - Aanpassen van Henricushof aan de eisen van deze tijd, in overleg met WoCom.

-     - Onderzoeken van mogelijkheden van zorg- en welzijnsdiensten op afstand (via de computer), in overleg met Punt Extra.

-     - Inventarisatie zorgdiensten. Iedereen is vrij om zijn eigen zorgaanbieder te kiezen. Om deze keuze te vergemakkelijken inventariseert de werkgroep de diensten van Savant, de Zorgboog, Land van Horne en Buurtzorg. Er wordt gekeken naar wijkgericht werken (kleinschalig, met bekende medewerkers) bij geplande èn niet geplande zorg, spreekuur in Henricushof, 24-uurs zorg, alarmering en achtervang, ondersteuning vrijwilligers, coördinatie en bereidheid tot samenwerking.

 

De plannen rondom de Groene Dorpskern worden gecoördineerd door Roland Welten. Samen met enkele studenten is er een plan gemaakt voor de inrichting van het dorpshart en park. Tijdens de presentatie hiervan zijn er door de Lieropse bewoners vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Deze worden nu uitgewerkt in het definitieve ontwerp. Omdat de plannen ook betrekking hebben op de kerk/pastorietuin worden de wensen van het kerkbestuur hierin meegenomen.

 

De werkgroep Verkeer, gecoördineerd door Frank Verkroost, houdt zich bezig met het veelbesproken verkeer in Lierop en onderhoudt hierover veel contact met werkgroep Groene Hart.

Bij alle plannen staan veiligheid, bereikbaarheid en gezondheid voorop:

-     - Verkeersluw maken van de dorpskern / kerkplein en daarmee verbetering van de positie van langzaam verkeer zoals fietsers, wandelaars, kinderen en senioren

-     - Alternatieve route buiten de dorpskern om voor doorgaand verkeer, m.u.v. openbaar vervoer, ambulance, politie en brandweer

-     - Alternatieve parkeerlocaties met mooie wandel en/of fietspaden naar de kern toe

-     - Verfraaiing van de dorpsentrees, inclusief een duurzame oplossing voor de Stemertseweg-entree

-     - Groene geluidswal op het viaduct onderbroken door een plexiglaswand met uitzicht op het dorp

Begin januari gaat de werkgroep in gesprek met een verkeersdeskundige van de gemeente Someren over onze wensen.

 

Volgende keer gaan we in op de plannen van de werkgroepen Sociale Voorzieningen en Recreatie, Toerisme & Werk.

 


 

Zaterdag 27 november 2010:
Net zoals veel andere kleine kernen in Nederland heeft Lierop te maken met leefbaarheidsproblemen. Het wegvallen van sociale voorzieningen, de vergrijzing en de toenemende verkeersdrukte zijn hier voorbeelden van. De provincie Noord-Brabant heeft de gemeente Someren gestimuleerd om samen met de Belangengroep Lierop en de bewoners een Integraal Dorpsontwikkelingsprogramma (iDOP) op te stellen.
Om verder vorm te geven aan dit iDOP zijn studenten uit de afstudeerfase van de hbo-opleiding Tuin- en Landschapsinrichting van Van Hall Larenstein en studenten van een mbo-opleiding op De Groene Campus gevraagd. Op de opleiding Tuin- en Landschapsinrichting worden integrale plannen ontwikkeld voor de openbare ruimte met een sterke nadruk op het groen. Doordat de studenten verschillende achtergronden (beheer openbare ruimte, tuin- en landschapsarchitectuur en planrealisatie) hebben, wordt er een realistisch plan gemaakt. De Van Hall Larenstein studenten zullen het ontwerp- en inrichtingsplan voor het dorpscentrum in Lierop in week 2 van 2011 afronden. Studenten van De Groene Campus zullen hierna een beheerplan voor het park schrijven en de inrichting van de dorpsentrees nader uitwerken.

 


 

Donderdag 25 november 2010:
Op woensdag 1 december wordt er door de Belangengroep een bijeenkomst georganiseerd met als belangrijkste agendapunt de voortgang van het dorpsplan.
In 2009 hebben een groot aantal Lieropse mensen gediscussieerd over de toekomst van Lierop. Op basis daarvan is er een plan gemaakt, het zogenaamde integrale Dorpsontwikkelingsprogramma (iDop). Daarin staan een groot aantal maatregelen die er toe moeten leiden dat Lierop ook in de komende 10 á 15 jaar een dorp blijft waar het prettig wonen is voor jong én oud.
Lierop leek aanvankelijk buiten de boot te vallen voor provinciale subsidie omdat de subsidiepot leeg was. Op 12 november jl heeft de provincie Brabant echter extra geld beschikbaar gesteld voor de iDops in een aantal Brabantse dorpen, waaronder Lierop.
Lierop kan nu dus echt beginnen met de uitvoering van haar dorpsplan.
Een van de voorwaarden van de provincie is wel dat de plannen binnen 2 jaar uitgevoerd moeten zijn. Er is dus geen tijd te verliezen!
Inmiddels zijn er in Lierop onder de paraplu van de Belangengroep vijf werkgroepen actief: de werkgroepen “Zorg”, “Verkeer”, “Dorpshart”, “Sociale voorzieningen” en “Recreatie, toerisme en werk”. De werkgroepen kunnen echter nog veel mensen gebruiken.
De plannen en het geld zijn er, nu nog de realisering!
Ondanks de onduidelijkheid over de financiering hebben de werkgroepen niet stil gezeten en is er al het een en ander gebeurd. Tijdens deze bijeenkomst wordt de stand van zaken uit de doeken gedaan.
Daarbij worden er twee thema’s extra belicht namelijk “Verkeer” en “Dorpshart”.
Wethouder Willy Hanssen is uitgenodigd om de gemeentelijke plannen voor het verkeer toe te lichten. De situatie in de van Dongenstraat, het fietspad op de Boomen, het geluidscherm en het plan Vleutlaan komen in ieder geval aan de orde.
Studenten van de Hogeschool van Hall Larenstein en de Groene Campus zijn de afgelopen maanden bezig geweest met plannen voor een herinrichting van de dorpskern (o.a. kerkplein, park en dorpentrees). De eerste resultaten worden op deze avond gepresenteerd.
Zoals al gezegd zijn er nog veel mensen nodig om mee te denken en te werken. Vandaar dat we alle mensen met een hart voor Lierop uit willen nodigen om woensdag 1 december aanwezig te zijn. De bijeenkomst begint om 19.00 uur en vindt plaats in de Vurherd.

 


 

Zondag 20 juni 2010:
Uit welingelichte bron hebben we vernomen dat er iDOP geld vrij zal komen voor de dorpen die reeds plannen gemaakt hebben. Maar liefst 24 miljoen zou er vrij gemaakt zijn!. Als daar iets voor Lierop bij is komt alles nog goed. We zijn benieuwd wanneer de officiële bekendmaking van de gemeente richting Lierop komt?

 


 

Dinsdag 1 juni 2010:
Zoals eerder bericht heeft de Lieropse Lijst het college vragen gesteld over het stopzetten van provinciale subsidies voor de uitvoering van de IDOP’s. Het college heeft hierop geantwoord dat projecten die al lopen of genoemd staan in het coalitieprogramma gewoon meegewogen worden in alle andere plannen uit het coalitieprogramma. Het gaat hierbij onder andere om de alternatieve route over de Vleutlaan als alternatief voor het sluipverkeer door Lierop, een nieuw dorpshart en zorgvoorzieningen. Daarbij wordt gekeken naar mogelijkheden binnen de eigen financiële middelen en andere subsidiebronnen. Voor de overige projecten geldt dat er vooral naar nieuwe subsidiemogelijkheden gekeken moet worden. Wat de Lieropse Lijst betreft zijn IDOP’s nooit voor niets gemaakt. Ze zijn zeer waardevol omdat ze een visie geven op de ontwikkeling van onze dorpskernen voor de komende 15 tot 20 jaar. Ze zijn wat hen betreft leidend in het nemen van (politieke)beslissingen. Kijk voor meer informatie op de website van de Lieropse Lijst www.lieropselijst.nl

 


 

Zondag 9 mei 2010:
Alle initiatieven van iDOP lijken voorlopig voor niets te zijn geweest. De gemeente Someren heeft afgelopen week een bezuinigingsbrief van de provincie gekregen waar de plannen van de kleine dorpen de dupe worden van bezuinigingen. De bezuinigingsmaatregel is opvallend, omdat de provincie enkele jaren geleden het voortouw nam om de leefbaarheid in kleine kernen te verbeteren. De provincie adviseert alle werkgroepen die bezig zijn met iDOP om gewoon door te gaan met de plannen al is het maar om in kaart te brengen wat de dorpen voor wensen hebben. Of hiervoor genoeg animo zal blijven bestaan - met de wetenschap dat het toch niet uitgevoerd kan worden - is nog maar de vraag. De tijd zal het leren.

 


 

Zondag 9 mei 2010:
Het resultaat van de enquète die de werkgroep Recreatie, Toerisme & Werk gehouden heeft onder ondernemers en organisaties in Lierop is dat er door hen een opzet gemaakt wordt van een algemene flyer over Recreatie, Toerisme & Werk in Lierop. Alle betrokkenen staan open voor meer onderlinge samenwerking en andere verbeteringen en uitbreiding van de recreatieve voorzieningen in Lierop zoals overnachtingsaccommodaties, duidelijker informatie voor toeristen en meer activiteiten voor families en jongeren. Lierop mikt daarbij op fietsers, wandelaars, cultuurliefhebbers, bedrijven en op jongeren tussen vier en achttien jaar met autisme, AD-HD of gedragsproblemen.

 


 

Woensdag 5 mei 2010:
Van de Werkgroep Recreatie, Toerisme & Werk kregen we de volgende oproep:
AAN ALLE LIEROPSE INWONERS EN ONDERNEMERS. Onlangs is er een enquète ingevuld door ondernemers op het gebied van Recreatie & Toerisme en bedrijven die hier zijdelings bij betrokken zijn. Het doel van deze enquète is om tot concrete plannen te komen die ingediend kunnen worden bij gemeente en provincie. Graag willen wij u uitnodigen voor het bespreken van de uitkomst van deze enquète en de plannen die eruit voort komen. Niet alleen de ondernemers zijn hiertoe uitgenodigd, maar iedereen! Wij zien u graag aanstaande donderdag om 20.00 uur in de Vurherd.

 


 

Zondag 18 april 2010:

Van de Werkgroep Recreatie, Toerisme & Werk kregen wij het verzoek onderstaand bericht te plaatsen…

"Aan alle Ondernemers Recreatie & Toerisme" Graag willen wij u herinneren aan het invullen van de enquète die u onlangs heeft ontvangen. Het is van groot belang dat wij in kaart kunnen brengen welke recreatie & toerisme voorzieningen in Lierop beter kunnen worden gepromoot en welke ideeën er leven bij de ondernemers. U kunt de korte vragenlijst uiterlijk vrijdag aanstaande sturen naar / afgeven bij Gerard Claassen, Offermansstraat 6a, 5715 AN Lierop, of emailen naar gerardclaassen@hetnet.nl.

U vindt de enquète in het bovenste nieuwsbericht op www.lierop.info.  Hartelijk dank voor uw moeite!

 


 

Woensdag 7 april 2010:
Van de Werkgroep Recreatie, Toerisme & Werk kregen we onderstaand bericht:
Lierop heeft aantrekkelijke voorzieningen op het gebied van recreatie en toerisme die nog niet ten volste worden benut. Om de economie en werkgelegenheid te stimuleren, wil de Werkgroep Recreatie, Toerisme & Werk u vragen een korte enquete in te vullen. Ook als u zijdelings met deze voorzieningen te maken heeft, of u denkt na over het starten van een dergelijke onderneming! Met deze enquete wordt onderzocht hoe Lierop beter kan worden gepromoot, en welke concrete plannen Lierop hiertoe kan voorleggen aan gemeente en provincie.
De vragenlijst vindt u op www.lierop.info  ( http://www.lierop.urbannature.nl/rt/rt_1.html). 
U kunt hem uiterlijk vrijdag 23 april sturen naar / afgeven bij Gerard Claassen, Offermansstraat 6a, 5715 AN Lierop, of emailen naar gerardclaassen@hetnet.nl.  Op donderdag 6 mei om 20.00 uur in de Vurherd wordt de uitkomst van de enquete besproken, alsmede concrete toekomstplannen op het gebied van recreatie en toerisme. Wij zien u graag daar!

 


 

Vrijdag 5 maart 2010:
In 2009 werden er drie dorpsavonden georganiseerd, waarin gepraat werd over wat er de komende tien jaar in Lierop moet gebeuren, het zogenaamde Integraal dorpsontwikkelingsplan (iDOP). Aan de hand van een aantal thema’s werd er een eerste inventarisatie gemaakt van wensen en knelpunten.
Het iDOP is opgedeeld in een aantal onderwerpen. Rond de onderdelen ‘verkeer’, ‘zorg’ en ‘voorzieningen’ zijn er inmiddels al werkgroepen aan de slag gegaan. Omdat de onderdelen ‘verfraaiing van de dorpskern’ én ‘het bevorderen van recreatie/toerisme’ veel raakvlakken met elkaar hebben, worden die beide onderdelen gezamenlijk aangepakt. Alle Lieroppenaren die mee willen denken over dorpskern, recreatie, toerisme en werk worden van harte uitgenodigd voor een eerste bijeenkomst hierover op woensdag 17 maart om 20.00 uur in gemeenschapshuis De Vurherd.  Meer info: Gerard Claassen, tel. 06-22892965 of Roland Welten, tel. 06-52678898.

 


 

Woensdag 3 maart 2010:
Het is goed wonen in Lierop. Dat is de algemene conclusie van het onderzoek naar de zorg- en welzijnsvoorzieningen in Lierop dat eind 2009 is uitgevoerd.
Vanuit het iDOP (Integraal Dorpsontwikkelings Plan) is er een Initiatiefgroep opgericht, genaamd ‘ Zorg in Lierop’. Deze Initiatiefgroep richt zich op de verdere ontwikkeling van zorg en welzijn in Lierop, specifiek voor de 55-plussers.
Om te inventariseren welke zorgfaciliteiten er in Lierop aanwezig zijn en om de wensen van de 55-plussers in Lierop in beeld te brengen, is een onderzoek uitgevoerd.
In november 2009 heeft de gemeente Someren een schriftelijke vragenlijst huis aan huis verspreid onder alle 55-plussers in Lierop. In totaal zijn 401 vragenlijsten (van de in totaal 573 verspreide enquêtes) geretourneerd. Een hoge respons. Veel mensen hebben dus de moeite genomen om de vragenlijst in te vullen, maar ook het huis aan huis ophalen door leden van de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) heeft hier zeker aan bijgedragen.
De algemene conclusie van het onderzoek is dat het goed wonen is in Lierop. De ondervraagden zijn over het algemeen positief over het voorzieningenaanbod en de zorg en welzijn die in Lierop aanwezig zijn. Opvallend negatieve zaken werden niet gemeld.
Wel gaven veel mensen aan dat ze de voorzieningen die er in Lierop zijn, graag willen houden en/of willen uitbreiden. Denk hierbij aan de kapper, supermarkt, de kerk en bakkerij en de openbaar vervoersmogelijkheden. Een bibliotheek, hobbywerkplaats en een klussendienst mist een groep respondenten in Lierop.
Uit het onderzoek kwam naar voren dat een vrij grote groep respondenten niet op de hoogte is van het activiteitenaanbod van Henricushof. In Henricushof wonen mensen die nog redelijk zelfstandig kunnen wonen, maar wel aangewezen zijn op een bepaalde zorg-/dienstverlening. In Henricushof worden activiteiten georganiseerd waar ook mensen aan kunnen deelnemen die niet in Henricushof wonen.
Een vrij grote groep geeft aan wel te willen helpen bij het organiseren van een vorm van dagopvang.
Ook is er behoefte aan meer georganiseerde sportactiviteiten. Op de eerste plaats staat gym/bewegen voor ouderen, als tweede werd (georganiseerd) fietsen genoemd en op de derde plaats staat wandelen.
Het uitgevoerde onderzoek geeft een goed beeld van de huidige situatie in Lierop en biedt de Initiatiefgroep Zorg in Lierop voldoende aanknopingspunten om ‘zorg en welzijn’ in Lierop te verbeteren. Het rapport ligt op verschillende plaatsen in Lierop ter inzage (Henricushof, huisarts, De Vurherd en fysiotherapie). Ook is het rapport te bekijken op www.lierop.info.
De werkgroep Zorg in Lierop heeft op basis van het rapport besloten om aandacht te gaan besteden aan de volgende twee sporen:
1. Activiteiten op korte termijn: inlooppunt, ontmoeting, sportactiviteiten, bekendheid van activiteiten, e.d.
2. Activiteiten die op langere termijn gerealiseerd kunnen worden: betere organisatie van de zorg, aangepast wonen, e.d.
In de komende maanden wordt hieraan verder gewerkt.
Voor meer informatie kunt u e-mailen naar de initiatiefgroep Zorg in Lierop via het e-mailadres Lierop@ziezo.biz

 


 

Vrijdag 26 februari 2010:
Van de Coördinator Werkgroep S&W, Gonnie van Bussel, kregen we het verzoek onderstaande te plaatsen…
Beste geïnteresseerden, Op woensdag 16 december hadden we de aftrap van de werkgroep Sociale voorzieningen & welzijn in de Vurherd.
De tweede bijeenkomst vindt plaats op woensdag 10 maart om 20.00 uur in De Vurherd.
Voor alle mensen die zich al eerder hebben opgegeven maar ook voor anderen die mee wil denken, helpen, werken betreffende:
- Jeugd en school (Basisschool, Bibliotheek, huiswerkbegeleiding etc)
- Jeugd en opvang (KDV, Peuterspeelzaal, BSO)
- Jeugd en vrije tijd ( sport, spel, creatieve vorming, techniek, muziek, toneel etc)
- Ouderen, creativiteit en ontmoeting
- Ouderen en sport (fitness, beweging etc)
- Ontmoeting voor iedereen
- …….
De agenda maken we deze avond gezamenlijk.
De volgende punten worden ingebracht:
- De resultaten van de zorgenquête uitgevoerd door de werkgroep Zorg; Hoe kan deze werkgroep dit verder uitwerken.
- De peuterspeelzaal is per 2010 overgenomen door Spring en tevens is in januari ook de peuteropvang (2-4 jaar) van start gegaan.
Maar we willen meer….
Wie heeft welke taken en verantwoordelijkheden als het gaat om kinderen van 0 tot 16 jaar?
Kortom, we hebben genoeg om een volgende stap te gaan maken
Coördinator Werkgroep S&W, Gonnie van Bussel, Lierop@ziezo.biz

 


 

Woensdag 23 december 2009:
Van Gonnie van Bussel, coördinator werkgroep Sociale Voorzieningen & Welzijn kregen we het volgende bericht:
‘Op de valreep naar het nieuwe jaar een heugelijke mededeling. Er zal waarschijnlijk per 18 januari gestart worden met een Kinderdagverblijf (KDV) peutergroep in Lierop. Dit wanneer de GGD de inspectie heeft uitgevoerd en deze afspraak staat op woensdag 13 januari gepland. En wanneer de toezichthouder alles goed heeft bevonden voor de start van een KDV zal de dezelfde dag nog contact opgenomen worden met de Gemeente Someren om het akkoord te geven. Het zal, vooralsnog, alleen kinderen betreffen van 2 jaar+3 mnd tot 4 jaar. Spring is ook de organisatie die de peuterspeelzaal Pippeloentje overneemt per 1 januari 2010. Dus het KDV waar we mee starten zal in combinatie gaan met de peuterspeelzaal waardoor
het VVE programma gewoon blijft doorlopen. Het KDV zal net als de Buiten Schoolse Opvang (BSO), @Jumpin gaan heten. Bij Spring kan een nieuwe inschrijving per de 1e of de 16e van de maand ingaan. Bij Yvonne Hesen van Spring kun je een inschrijfformulier opvragen voor de KDVpeutergroep@Jumpin.
Yvonne is bereikbaar op het nummer 088-2088200 (werkzaam op dinsdag,donderdag en vrijdag).
Er zal tevens hard gewerkt worden om ook kinderen van 0 tot 2 jaar+ 3mnd op te gaan vangen bij KDV@Jumpin. Daarvoor zou ik graag een nieuwe inventarisatie maken. Welke ouders met kinderen van 0 tot 3 jaar zouden hiervan gebruik willen maken? Stuur je bericht naar Lierop@ziezo.nl

 


 

Dinsdag 8 december 2009:
Van de iDop werkgroep Sociale voorzieningen & Welzijn kregen we de volgende uitnodiging:
Op woensdag 16 december hebben we de aftrap van de werkgroep Sociale voorzieningen & welzijn in de Vurherd om 20.00 uur.
Voor alle mensen die zich al eerder hebben opgegeven maar ook voor iedereen die mee wil denken, helpen, werken betreffende:
- Jeugd en school (Basisschool, Bibliotheek, huiswerkbegeleiding etc)
- Jeugd en opvang (KDV, Peuterspeelzaal, BSO)
- Jeugd en vrije tijd ( sport, spel, creatieve vorming, techniek, muziek, toneel etc)
- Ouderen, creativiteit en ontmoeting
- Ouderen en sport (fitness, beweging etc)
- Ontmoeting voor iedereen
- …….
“Niets is onmogelijk als we het samen doen.”
Coördinator Werkgroep S&W, Gonnie van Bussel, Lierop@ziezo.biz

 


 

Vrijdag 6 november 2009:

 


Lierop en de toekomst. Gisterenavond waren er 49 Lieroppenaren op komen dagen bij de presentatie en het aanbieden van het rapport iDOP Lierop aan de Gemeente Someren, in de persoon van Martien Kusters. Jammer dat er niet nog meer aanwezigen waren want er wordt veel zelfwerkzaamheid verwacht van de Lieropse Gemeenschap bij het uitwerken van de plannen over Zorg, Verkeer, Groene Dorpskern, Sociale Voorzieningen, Recreatie, Toerisme en Werk en wellicht nog andere werkgroepen voor als er mensen zijn die hier een behoefte in zien. Het staat allemaal netjes opgeschreven in het rapport maar nu moeten de werkgroepen zorgen voor de uitwerking. Elke werkgroep heeft reeds een coördinator behalve de Werkgroep Recreatie, Toerisme en Werk. Er was een stille hoop dat zich hiervoor uit de aanwezigen een kandidaat zou aanmelden. Lieroppenaren die zich geroepen voelen of die goede ideeën hebben worden gevraagd zich te melden bij de coördinatoren of de Belangengroep. De Belangengroep coördineert het hele project en als het aan het enthousiasme van Gonnie van Bussel en Ferd Raijmakers ligt, gaat dat zeker goed komen. Gonnie verzorgde een perfecte presentatie waarin diverse onderdelen uit het rapport extra belicht werden.
De presentatie werd diverse keren prettig onderbroken door een optreden van een van Lierops Kernwaardes, de slagwerkgroep van fanfare St. Willibrordus, die normaliter op de donderdagavond hun repetitie hebben. De aanwezigen - waarvan er velen waren die nog nooit de slagwerkgroep hebben zien optreden - genoten van de Nederlands Kampioen in de eerste divisie.
Er moet dus nog veel gedaan worden zo maakte Gonnie alle aanwezigen nog eens duidelijk. Lierop is mooi maar het kan allemaal nog veel beter. Daar staan vele Lieroppenaren niet bij stil wat ook wel een beetje blijkt uit de opkomst deze avond. Het besef dat er vele verbeteringen op velerlei gebied mogelijk zijn voor Lierop nu en in de toekomst wordt een stuk duidelijker als je zo´n avond meemaakt. Hopelijk leest men het rapport dat binnenkort op slaponline te lezen is en wordt men hierdoor geenthousiasmeerd om mee te doen want het iDOP initiatief van Provinciale Staten wordt serieus door de Gemeente Someren opgepikt, dat werd nogmaals aangegeven door wethouder Kusters. Er zullen wezenlijk veranderingen cq verbeteringen doorgevoerd worden als de plannen uitgewerkt zijn. Zaak is nu om de zgn. oplegger vol te stapelen. Gewoon meedoen.
De stand van zaken binnen de werkgroepen zal binnenkort te volgen zijn via de website ww.lierop.info en je kunt informatie kwijt via lierop@ziezo.biz.
Op de foto wordt er na het aanbieden van het rapport aan Martien Kusters alvast geproost - met alcoholvrije champagne – op het iDOP succes voor Lierop.


 

Maandag 26 oktober 2009:

 

Presentatie op 3e Dorpsavond van de Lieropse Toekomstvisie 2010-2020.

 

Op 5 november om 19.30 uur in De Vurherd zullen we onze Lieropse toekomstvisie (Visie Idop Lierop) presenteren aan de Gemeente Someren. De eerste stap is gezet. Er is geinventariseerd wat de problemen en kritiek punten zijn en welke mogelijke oplossingen er kunnen worden uitgewerkt. Maar nu volgt de rest van de reis en daarvoor hebben we vele Lieropse bewoners nodig. Hoe gaan deze oplossingen er nu precies uitzien? Dat mogen we zelf in projectvorm gaan bedenken. En deze projecten worden verzameld in een zogenaamde “oplegger”. Deze oplegger zal dan in het College en de Raad van de Gemeente Someren besproken worden omdat overal prijskaartjes aan kunnen gaan hangen.

De “oplegger” voor Lierop zal verder uitgewerkt worden door de stuurgroep Idop Lierop waarvan het SRE de penvoerder is. Maar Lierop zal zelf aan moeten geven wat we er in willen hebben.

Als Belangengroep Lierop hebben we de taak op ons genomen om de vervolgstappen te coördineren.  Daar hebben we de volgende structuur voor opgezet:

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

De werkgroep Zorg is al van start gegaan en binnenkort zullen jullie daar de eerste resultaten van zien.

De werkgroep Verkeer is in week 42 voor het eerst bij elkaar gekomen.

Werkgroep Groene Dorpskern zal binnenkort haar oproep plaatsen om meedenkers en uitvoerders. Hoe willen we dat Lierop eruit gaat zien in de toekomst?  Welke gebouwen zijn er al en welke nog niet? Wat kunnen we verfraaien en verbeteren?

Werkgroep Sociale voorzieningen/Welzijn zal na de presentatie van de Lieropse visie opgestart worden.  Welke voorzieningen zijn er nodig?  Brede School, BSO/TSO/KDV/peuterzaal, Ambachtenhuis, sportfaciliteiten, ontspanningsruimte voor ouderen, jongeren, bibliotheek voor iedereen. Wat hebben we al maar kunnen we verbeteren?

De Werkgroep Recreatie, Toerisme, Werk zal opgestart worden wanneer we een coördinator vinden. Lierop ligt midden in een mooi groen Brabants hart. Hoe kunnen we daar meer gebruik van maken? En welke wensen bestaan er bij bedrijven in Lierop? Is er behoefte aan een bedrijventerrein? Of zijn er nog mogelijkheden om meer werk naar Lierop te halen en wat is daarvoor nodig? Wie ideeën en mogelijkheden ziet krijgt nu de kans om ze waar te maken. Meld je aan bij de Belangengroep Lierop.

Tijdens de presentatie op 5 november gaan we de Lieropse visie presenteren  die tot stand is gekomen door het voeren van gesprekken met bewoners en die gevoed is door de informatie die verkregen is op de twee Dorpsavonden.
Op deze avond zal aan alle aanwezigen gevraagd worden om deel te nemen aan een van de  werkgroepen.
We hopen dat veel mensen de uitdaging aangaan om ons dorp nog completer, nog uitdagender en nog meer leefbaar te maken.

Dus…tot 5 november, we gaan er een feestje van maken met muzikale ondersteuning van

…….jawel……. VERRASSING, dus mis deze avond niet.

 

Belangengroep Lierop,

Ferd Raaymakers

Frans van de Kerkhof

Gonnie van Bussel (Lierop@ziezo.biz)

 


 

TWEEDE BIJEENKOMST 16 JUNI IN DE VURHERD

 

 

Op dinsdag 16 juni vond in gemeenschapshuis De Vurherd in Lierop de tweede en ook nu weer drukbezochte gespreksavond plaats in het kader van het iDOP Lierop (integraal Dorpsontwikkelingsprogramma). Tijdens deze avond werden de wensen en knelpunten verder uitgewerkt en werd gekeken naar mogelijke oplossingen.  De gesprekken vonden in kleine groepjes plaats. Iedere groep hield zich bezig met één van de volgende thema's:

• Zorg (Henricushof, mantelzorg, buurtzorg)

• Sociale voorzieningen en welzijn (ontmoetingsplaatsen, verenigingsleven, vrijwilligers)

• Wonen (waar, hoe en voor wie bouwen)

• Verkeer (doorgaand verkeer, oversteekplaatsen, fietspaden)

• Werken (recreatie, ondernemerschap, winkelvoorziening)

• Jongeren (activiteiten voor verschillende doelgroepen o.a. 12-16 jaar, ontmoetingsplekken woningbouw)

• Dorpshart (omgeving park, relaties tussen voorzieningen, uitstraling van het dorp).

De woordvoerders van de werkgroepen kwam met verschillende ideeën op de proppen. ‘Geld speelt geen rol’, werd van te voren gezegd, ‘gooi alles maar op tafel’.

Er zou een zorgpunt moeten komen, naar het voorbeeld van Elsendorp, waar vraag en aanbod van zorg snel aan elkaar gekoppeld worden door een zorgmanager. Een geluidsscherm langs de A67 moet er al jaren komen, bestaande grote woningen moeten gesplitst worden om jonge mensen aan woonruimte te helpen, er moet een opknapbeurt komen voor het parkje, onderzocht moet worden of er behoefte is aan een klein bedrijventerrein of een bedrijfsverzamelgebouw voor ondernemers en Lierop moet toeristisch beter op de kaart gezet worden door de Van Dongenstraat te ontwikkelen.

Dit keer waren er wel Lieropse jongeren aanwezig, die o.a. met het idee kwamen om de gymzaal af te breken, een nieuwe te bouwen met een fitnessruimte en te onderkelderen voor ruimtes voor de vele Lieropse rockbandjes. Verder moeten de terreinen op het Kerkenhuis en bij de blokhut ontwikkeld worden tot evenemententerrein.

Deze voorstellen (en nog meer) mag de gemeente Someren meenemen in haar overwegingen om de leefbaarheid in Lierop in de toekomst te vergroten.

Twee zaken wilde wethouder Martien Kusters snel geregeld hebben. Zo wil hij meer bekendheid geven aan het lokaal loket in De Ruchte in Someren waar men terecht kan voor alle vragen op het gebied van zorg, wonen en welzijn.

De gemeente Someren gaat ook zo spoedig mogelijk om de tafel met woningbouwcorporatie WoCom om de corporatie aan te spreken over haar verplichtingen op het gebied van onderhoud. Dat alles na klachten en ervaringen van bewoners van Henricushof in Lierop, die naar voren kwamen tijdens de tweede dorpsavond.

 


 

Zaterdag 6 juni 2009:

Op 16 juni a.s. om 19.30 uur zal in de Vurherd de tweede bewonersavond worden gehouden in het kader van het iDOP van Lierop. Hopelijk dat u, net als op de eerste avond, weer met grote getale aanwezig kunt zijn.

Hieronder kun je zien wat er tijdens de eerste bijeenkomst besproken is.

Tijdens de tweede avond wordt verder gesproken over de volgende thema's:

- zorg

- sociale voorzieningen

- wonen

- werken

- verkeer

- dorpshart

- jongeren

 

Flyer

 


EERSTE BIJEENKOMST DINSDAG 14 APRIL 2009 IN DE VURHERD

Onder de noemer: ‘Samen met elkaar 10 tot 15 jaar voor Lierop vooruit kijken’ werd de eerste IDOP-bijeenkomst in de Vurherd geopend door Martien Kusters.

De organisatie van dit gebeuren bestaat uit een stuurgroep waarin vertegenwoordigd de Gemeente, Belangengroep, Stichting ZET, SRE, Streekmanager en Kragten.

Samen met de belangrijkste schakel in het geheel - De Inwoners van Lierop - zal er gewerkt worden aan de toekomst van Lierop.

 

IDOP staat voor Integraal Dorpen Ontwikkelings Plan.

Doordat met name voor maatschappelijke initiatieven er nauwelijks financiële middelen beschikbaar gesteld worden heeft de Provincie Noord-Brabant aan dit knelpunt tegemoet willen komen door het beschikbaar stellen van middelen voor het opstellen van dorpsontwikkelingsplannen. Primaire gedachte van de Provincie daarin was dat deze plannen een maatschappelijke insteek zouden hebben. Voor het SRE is in het kader van integrale plattelandsontwikkeling echter juist van belang dat met name aandacht wordt besteed aan economische (en ruimtelijk) aspecten. Het SRE is hierop met de Provincie in overleg getreden om te bezien of en hoe deze eenzijdig maatschappelijke plannen een integraal (ruimtelijk, economisch én maatschappelijk) karakter zouden kunnen krijgen.
Het project Integrale Dorpsontwikkelingsplannen (IDOP) is hiervan het resultaat.
Het project impliceert dat gemeentes die in aanmerking willen komen voor een IDOP voor de invulling van het maatschappelijk deel en de procesbegeleiding ondersteuning kunnen krijgen van respectievelijk de Provincie en SRE, op voorwaarde dat de gemeente zelf investeert in expertise op economisch en ruimtelijk gebied. Gemeentes komen dus alleen in aanmerking indien zij kiezen voor een integraal traject. Op die manier fungeert het project als vliegwiel om economische ontwikkeling in de SRE kernen te stimuleren, vanuit een brede, integrale benadering.

 

Doel:

Het project heeft tot doel het realiseren van breed gedragen Integrale Dorpsontwikkelingsplannen voor de kernen in het SRE-werkgebied. Deze plannen vormen de basis voor de verdere ontwikkeling van de betreffende kern.

 

IDOP Lierop bevat de volgende punten:

 

Historie van het dorp

Al 10 jaar heeft Lierop rond de 2200 inwoners

De leeftijdsgroep van 0-15 jaar neemt af (zoals ook de landelijke trend);

Lierop heeft relatief veel jongeren in vergelijking met onze omgeving

De leefijdsgroep van 25-65 (werkende bevolking) is gelijk met de landelijke trend

(in deze groep neemt de leeftijdsgroep van 25-45 jaar – jonge gezinnen – af en de groep 55+ neemt toe)

De leeftijdsgroep 65+ blijft vrij constant;

De verhouding koop-/huurhuizen is 77%/23%. Het valt op dat er relatief meer duurdere koopwoningen staan als in onze omgeving (gemiddeld rond € 300000,-);

 

Integrale analyse van het dorp

Wonen / Werken / Voorzieningen, o.a. Zorg / Verenigingsleven / Recreatie en Toerisme / Verkeer en Vervoer / Communicatie

Sociale voorzieningen zijn aanwezig.

De ZORGvoorziening staat onder druk

Aantallen leerlingen neemt naar verwachting af (270 nu valt terug naar 240 in 2020 en verder valt dit terug naar 160 leerlingen wat een algemene tendens is door de kleinere gezinnen.

Verenigingsleven is actief in Lierop

Bedrijvigheid in beperkte mate (zorgt voor voorzieningen, levendigheid, sponsoring en werkgelegenheid);

Verkeer en Vervoer: Ontmoedigingsbeleid sluipverkeer werkt niet; er is openbaar vervoer, brigadieren en school/thuisroutes;

Communicatie: Via Koepel, Belangengroep* en Slaponline;

 

* De Belangengroep communiceert via een link op slaponline. De agendapunten liggen de komende 15 jaar voor het oprapen door dit IDOP project. Zaak is dat er zich jongeren aandienen om 4 keer per jaar de belangengroepbijeenkomst te bezoeken en mee te praten over Lieropse aangelegenheden. Op dit moment is Ferd Raaijmakers voorzitter, Gonnie van Bussel secretaris, Frans van de Kerkhof penningmeester en er zijn nog diverse bestuursleden.

Op deze eerste IDOP bijeenkomst voor Lierop stelde Gonnie van Bussel een nieuw logo voor: ‘Lierop ’t hart in het groen’.

Als uitgangspunten golden: Lierop, het groene hart in Nederland; Het Park, het groene hart in Lierop. In het logo is de koepelkerk en de Leije verwerkt.

 

Meningen en wensen van de inwoners

Op de eerste bijeenkomst werd volop meegedaan door ‘n kleine 100 aanwezigen die in 9 groepen discussieerden over een tiental vragen over het heden en de toekomst van Lierop.

De terugkoppeling vond plaats door de 9 woordvoerders die binnen de groepen de ideeën hadden geïnventariseerd.

Er bleken ideeën genoeg.

 

Op de vraag welke plaatsen in Lierop je een bezoeker zou laten zien (wat is mooi, typerend? waar ben ik trots op) kwamen o.a. de volgende antwoorden:

Koepelkerk; Saamhorigheid; Slaponline; Evenementen; Vrijwilligers; Laagbouw; Park; Pastoor en Dokter.

 

Op de vraag welke plaatsen je in Lierop NIET zou laten zien (wat is lelijk) kwamen o.a. de volgende antwoorden:

Park bij avond (onheilspellend); Eethuis tegenover van Oosterhout; Graffiti viaduct; Alfort (al liet Theo Maas weten dat er vorig jaar nog een onderzoek onder de inwoners is geweest over ’t Alfort waarbij de bewoners aangaven bijzonder tevreden te zijn en geen behoefte aan verbetering hadden, zou alleen maar huurverhogend werken); Geluidsoverlast eb Fijnstof A67; Blauwe Kei en crossers in de vrije natuur.

 

Op de vraag welke voorzieningen in Lierop als waardevol worden gezien kwamen o.a. de volgende antwoorden:

SPAR; Henricushof; Huisarts + Apotheek afhaal; Basisschool; Gemeenschapshuis; Kerk; Nirwana; Blokhut; Peuterspeelzaal; Logopodie; Sportaccommodaties; Bibliotheek kinderen; Slaponline; Horeca; Openbaar Vervoer; van Oosterhout als horecavoorziening grotere evenementen.

 

Op de vraag wat Lierop aantrekkelijker zou maken (wat wordt er gemist etc)

voor kinderen…

Ambachthuis onder begeleiding van ouderen; Kinderopvang van 0-4 jaar; Basketbalclub; Verkeersveiligheid; Brede schoolgedachte;

voor jongeren van 13-16 jaar…

Vermaak; Jeugdsoos; Oefenruimte voor bandjes; Fitnessruimte;

voor volwassenen…

Fitnessruime; Geluidswal; Sociaal café; over het algemeen heerst tevredenheid bij de volwassenen op dit punt;

voor ouderen….

Klussendienst; Kunnen blijven wonen; Huisvesting; Goede zorgvoorziening; Veilig gevoel; Sociaal café; Henricushof verbeteren (Henricushof+ zoals vroeger); Activiteiten Henricushof breder bekend maken, zijn voor iedereen, ook buiten Henricushof; Geen vervelende stoepranden; rollatorvriendelijker maken;

 

Algemeen:

Het valt op dat de groep 15-25-jarigen niet zijn vertegenwoordigd tijdens deze eerste IDOP bijeenkomst. Om een goed beeld te krijgen wat de behoeftes van deze groep zijn is het nodig hen te bereiken. Voorstellen hiervoor hebben de aandacht.

 

Op de vraag waar men zich de komende 15 jaar zorgen over maakt kwamen o.a. de volgende antwoorden….

Woningbouw starters- cq seniorenwoningen; Supermarkt; Vrijwilligers; Terugloop kinderen; Vurherd te klein; Welzijn jeugd 13-16 jaar, extra begeleiding; Passende Zorg; Zaalaccommodatie; Leefbaarheid;; Behoud goed openbaar vervoer; Behoud gemeenschapszin; Verkeersdrukte; Medische en pastorale zorg; Hoe jeugd in besturen te krijgen?; Onzekerheid ouderen Henricushof, Altfort enz. vanwege onzekerheid naar bv Someren; Helmond; Veilige horeca voor jeugd enz.

 

Op de vraag wat de belangrijkste knelpunten zijn op het gebied van verkeer en vervoer kwamen o.a. de volgende antwoorden:

Van Dongenstraat; Geluidsoverlast; Bus Helmond; Crossers bossen; Alternatief van Dongenstraat; Parkeerproblemen; Sluiproutes; Onveilig Lungendonk; Zorgen fietspad den Boomen; Gebrek communicatie gemeente; Behoefte nachtbus jeugd; Strenger controleren bestemmingsverkeer; Handhaving snelheid; Licht buiten de bebouwde kom, vooral voor jeugd; Brigadiers;

 

Op de vraag wat het belang van de bedrijvigheid (werkgelegenheid) in Lierop is kwamen o.a. de volgende antwoorden…

Lieroppenaren moeten in eigen behoeften kunnen voorzien; Kleine bedrijven waar bewoners zelf iets aan hebben; Niet te grootschalig; MKB ondersteunen;

 

Op de vraag hoe de burenhulp in Lierop ervaren wordt kwamen de volgende antwoorden…

Burenhulp wordt minder wat als een maatschappelijk gebeuren wordt gezien; Individualisering; Vergrijzing (eenzaamheid), signalen zien!

 

Op de vraag of men weet waar je terecht kunt voor algemene vragen (gemeente, zorg, welzijn, verenigingen, subsidies) kwamen de volgende antwoorden…

Over het algemeen weet men waar je moet zijn voor dit soort vragen: Gemeentegids; Internet; Ruchte; Vertrouwde openingstijden; WMO loket (in het dorp een soort ontmoetingscentrum);

 

Op de vraag of men nog aandachtspunten heeft voor de volgende bijeenkomst kwamen o.a. de volgende antwoorden…

Vast evenemententerrein met alle voorzieningen; Ruimtelijke Ordening; Hoe krijgen we de jongeren tot 25 jaar geïnteresseerd?; Handhaving hondenuitlaatbeleid; Behoud groene hart; Parkeerprobleem totale dorpskern; Beleving, veiligheid en met name verlichting in park; Buitenschoolse opvang; trottoirs die in heel Lierop ontbreken;

 

Visie voor de toekomst (15 jaar) en Uitvoeringsprogramma voor latere bijeenkomst.

De eerste bijeenkomst stond in het teken van inventarisatie.

De volgende dorpsavond vindt plaats op 16 juni a.s. en zal in het teken staan van het uitwerken van de wensen en behoeften, het zoeken naar mogelijke oplossingen en het aandragen van eventuele projecten via diverse thema’s als wonen, werken enz.

Middels dit project wordt een vergrote betrokkenheid van de burgers gestimuleerd om knelpunten en wensen in beeld te brengen.