kkkkk1


Maandag 10 juni:

Brief gemeente Someren:

 

 

 

 

 

 


Dinsdag 4 juni:

Van de actiegroep ‘Handen af van Lierop’ kregen wij het volgende bericht: Beste redactie, Zo af en toe is er toch weer wat herindelingsnieuws. Ongetwijfeld hebben jullie in de krant gelezen, of elders gehoord, dat de gemeente Helmond nu al actief via de formateur probeert het mogelijk nieuwe kabinet voor zich te winnen ten koste van o.a. Lierop. Naar de mening van de actiegroep zit de formateur daar niet direct op te wachten en zal deze poging van Helmond, gezien de opstelling die de mogelijke coalitiepartijen voor de verkiezingen op dit punt hanteerden, ook niet veel kans maken om in het mogelijk nieuwe regeerakkoord opgenomen te worden. Maar ja, Helmond denkt wellicht, niet geschoten is altijd mis. Voor de actiegroep nog geen noodzaak om actie te nemen, maar het is natuurlijk wel goed dat ons gemeentebestuur al voor enig tegenwicht zorgt door de uitspraken van Helmond in haar schrijven (zie brief van de gemeente Helmond), als het gaat om het belang voor Someren en Asten, met kracht te weerleggen.. De Lieropse Lijst heeft daartoe een voorstel gedaan in de rondvraag van de raadsvergadering van afgelopen donderdag (zie hiervoor de brief van de Lieropse Lijst). De voltallige raad heeft zich achter dit voorstel geschaard en we mogen dan ook op zeer korte termijn een brief verwachten namens het college en alle raadsfracties in de richting van de formateur. We houden jullie op de hoogte.

 

 

 

OPEN BRIEF

Aan de kabinetsinformateur

 

Onderwerp: grenswijziging Helmond

 

Helmond, 28 mei 2002

 

Kort na het aantreden van het te formeren kabinet zal een beslissing genomen moeten worden over de bestuurlijke indeling in de stadsregio Eindhoven-Helmond. Voor Helmond blijft ons verzoek beperkt tot een aantal grenscorrecties. De positie  van Helmond als tweede stad  van Zuidoost-Brabant met momenteel meer dan 82.000 inwoners en op autonome kracht doorgroeiend naar 100.000 inwoners in 2015, verdient alle aandacht en wel om de volgende redenen.

  De gemeente Helmond heeft in het kader van het grotestedenbeleid (op het verzoek van het Rijk) een integrale stadsvisie Helmond 2000-2010 opgesteld. Hierin is vastgesteld dat de toekomstige ontwikkelingsrichting van de gemeente enkel en alleen zuidwaarts kan zijn. Dit is trouwens ook in lijn met het rijks- en provinciaal beleid, neergelegd in deel 3 van de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening en in het op 22 februari 2002 vastgesteld streekplan  “Brabant in balans”. Het kabinet kiest in de Vijfde Nota voor verstedelijking.

  De behoefte aan bedrijventerreinen is in Helmond groot; minimaal 14 hectare per jaar. Beschikbaar op korte termijn is slechts 90 hectare. De aangrenzende gemeenten Asten en Someren kampen ook met tekorten aan bedrijventerrein. Door in lijn met de verstedelijkingsgedachte het bedrijventerrein Zuidoost-Brabant in zuidelijke richting te ontwikkelen, ontstaan er voor Helmond  nieuwe mogelijkheden, die tevens soelaas bieden voor Asten en Someren. Hier is duidelijk sprake van een win-winsituatie.

Hetzelfde geldt voor uitbreidingslocaties voor woningbouw. Door ruimtegebrek binnen de huidige gemeentegrenzen moet worden uitgeweken in zuidelijke richting. Op deze wijze kan, het streekplan biedt ook die mogelijkheid, ruimte worden gevonden voor de bouw van 4000 woningen (circa 160 hectare).

  Grenswijziging van de gemeente Helmond met delen van Asten en Someren en een kleine functionele grenscorrectie met Mierlo is op korte termijn absoluut noodzakelijk. Wij vragen om het wetgevingstraject met betrekking tot deze grenswijzigingen met spoed in gang te zetten.

  We kunnen concluderen dat Helmond ruimte nodig heeft. Daarover mag geen twijfel bestaan. Alleen dan kunnen wij uitgroeien tot een dynamische en moderne centrumgemeente in de Peel. Wij vragen het nieuwe kabinet om Helmond die mogelijkheid te bieden. Grenswijziging is nu nodig, uitstel kunnen wij ons niet langer permitteren.                                                                

 

Burgemeester en wethouders van Helmond

mr. W.J.B.M.van Elk, burgemeester

mr. A.C.J.M.de Kroon, secretaris

 

Aan                  de raad van de gemeente Someren

Onderwerp       schriftelijke rondvraag voor de raadsvergadering 30 mei 2002

 

Lierop, 27 mei 2002

  Geachte raad,

  In het Eindhovens Dagblad van donderdag 23 mei j.l. lazen wij het bericht dat het college van B&W van Helmond de formateur een brandbrief heeft geschreven over de herindeling aangaande Someren en Asten. Hoewel wij op dit moment niet in kunnen schatten wat het effect van deze brief zal zijn zouden wij toch graag het standpunt van uw fractie willen weten over de inhoud van deze brief. Daarnaast willen wij het college vragen om als tegenreactie namens de gemeente Someren

een brief richting formateur te sturen. Ook hierover vernemen wij graag uw standpunt.

 

Met vriendelijke groeten,

  Fractie Lieropse Lijst

  Namens deze,

Annette Wilde


Woensdag 27 maart:

Joop van Dijk schreef ons namens de actiegroep "handen af van Lierop" het volgende - verheugende?-  bericht: Het zal de meeste Lieroppenaren wellicht niet ontgaan zijn dat de herindelingsdiscussie de laatste dagen blijkbaar een andere wending heeft gekregen. De politiek in Den Haag heeft blijkbaar nu het licht gezien en neemt het aantal voorstanders drastisch af. Breekpunt hierbij blijkt nu te zijn dat de VVD zich pertinent tegen de plannen van de Vries verzet.Deze laatste blijkt zijn hand te veel overspeeld te hebben door te ver te willen gaan. Cruciaal blijklt Waalre te zijn. Dit is absoluut onverteerbaar voor de VVD. Eric Balemans (woordvoerder VVD 2e kamer fractie op dit gebied) zei het gisteren als volgt in het Eindhovens Dagblad: "Het voorstel van de Vries was veel en veel te groot. Er werden gemeenten bij betrokken waarvan geen enkele noodzaak bestaat om ze bij Eindhoven te trekken, zoals Waalre.  Voor Helmond ging het om gebieden die bij Asten en Someren(jawel!!) hoorden. Nog een uitspraak van Balemans: "Het is niet nodig om Eindhoven zo groot te laten worden. Ik begrijp best dat de steden 2e, 3e, of 4e stad van het land willen worden qua inwonersaantal, maar gaat het daarom? Het gaat om het oplossen van problemen en niet om bureaucratisch geld heen en weer schuiven".

". Blijkbaar waren ze (de drie coalitiepartijen PvdA, D66 en VVD) het er in de achterkamertjes al over eens dat Waalre, Lungendonk en Diesdonk zouden worden weggestreept mocht het nog tot behandeling komen voor de verkiezingen. Het is nu echter zover gekomen dat dit zelfs niet meer plaatsvindt. Het plan van de Vries is naar het rijk der fabelen verwezen. (Balemans: Het is einde oefening voor plan herindeling!!). Zo tegen de verkiezingen worden de tegenstellingen weer een stuk duidelijker en wij lijken hier nu van te gaan profiteren. Het politiek landschap in Den Haag zal na de verkiezingen sowieso gaan veranderen; de grote voorstanders lijken flink te moeten inleveren en de nieuwkomers en voorziene winnaars zijn tegen herindeling cq de grote steden als machtsblokken. Intussen spartelen Welschen en van Elk, de burgemeesters van Eindhoven en Helmond nog wat tegen, maar het grenzeloze zelfvertrouwen dat ze hadden, schrompelt met hoge snelheid weg. Volgens Balemans kan de vlag uit in de bedreigde randgemeenten van Eindhoven en Helmond. Dit is misschien wat voorbarig maar een beter signaal kan men zich bijna niet voorstellen.

We mogen concluderen dat de akties in Lierop dus niet voor niets geweest zijn. Desalnietemin moeten we wel nog even de vinger aan de pols houden totdat het echt definitief is! Dank aan alle Lieropenaren die zich voor deze zaak ingezet hebben!  


Woensdag 20 februari:

Groen Links Asten organiseert voor maandagavond a.s. een forum mbt herindeling Eindhoven-Helmond. Joop van Dijk van Aktiegroep "Handen af van Lierop" zal plaats nemen in het forum om het standpunt van Lierop te verdedigen. Alle belangstellenden (van welke politieke kleur dan ook) zijn van harte welkom om de voorstanders van herindeling duidelijk te maken dat wij in Lierop in ieder geval tegen zijn!! De Aktiegroep rekent op uw steun!!!
Verder valt er nog te melden dat de Aktiegroep ook nog op provinciaal niveau bezig zijn om het nieuwe streekplan Noord-Brabant als het gaat om leefbaarheid kleine kernen cq woningbouw en om de grens van het stedelijk gebied op de huidige gemeentegrens met Helmond te krijgen en niet zoals gepland dwars door het gebied Lungendonk. A.s. vrijdag wordt over het streekplan door Provinciale Staten een besluit genomen. Indirect kan de grens van het stedelijk gebied van invloed zijn op de voorgestelde herindeling door minsiter de Vries. Voor ieders informatie voegen wij hieronder de e-mail bij die de Aktiegroep bijna een maand geleden aan de commissieleden Ruimtelijke Ordening van PS gestuurd hebben. Deze week zijn de partijen die nog niet gereageerd hadden er nogmaals op attent gemaakt. Wij citeren:

Beste PvdA commissieleden RO,
Voor a.s. vrijdag staat de behandeling van het streekplan op de agenda van PS. In onze e-mail d.d. 23 januari hebben wij U namens de Lieropse bevolking verzocht om aanpassing van de grens van het stedelijk gebied Eindhoven-Helmond op de huidige gemeentegrens met Someren. Tot op heden mochten wij van uw partij hierop geen reactie ontvangen. Wij zijn natuurlijk benieuwd of de door ons aangevoerde argumenten nog een ander inzicht bij uw fractie opgeleverd hebben en tot de gevraagde aanpassing zullen leiden. De Lieropse bevolking rekent op U!! Onderstaande foto laat Lieropse actievoerders en haar Gildes zien die hier de huidige grens massaal verdedigen.
Met vriendelijke groeten, Stichting Belangengroep Lierop/Aktiegroep 'Handen af van Lierop'.


Woensdag 14 november:

Vorige week mocht het gemeentebestuur een dankbetuiging van minister de Vries ontvangen waarin ook de enthousiaste ontvangst in Lierop genoemd werd.

 

 

 

 


Foto's van bezoek minister op maandag 15 oktober:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 18 oktober:

Het gesprek met minister de Vries vond weliswaar achter gesloten deuren plaats maar dit wil niet zeggen dat niet bekend mag worden wat er is besproken. Nadat burgemeester Veltman aan de hand van een kaart van het gebied de minister duidelijk had proberen te maken dat er voor woningbouw te weinig mogelijkheden zijn op Lungendonk gaf hij het woord aan de actiegroep. Ons werd toen duidelijk dat wij op speciaal verzoek van de minister uitgenodigd waren en dat hij zeer benieuwd was naar ons verhaal. Toen wij aankwamen op het punt dat wij er in Lierop erg veel moeite mee hebben dat er tot op heden niet ingegaan is op onze argumenten werden wij wat dat betreft door de minister snel uit de droom geholpen. De vries vindt onze doorsteek en alles wat wij naar voren hebben gebracht over de gevolgen voor de dorpsgemeenschap bij een herindeling zwaar overtrokken. Na aanvankelijk even uit het veld geslagen te zijn geweest door deze onderbreking die er niet om loog hebben zowel het gemeentebestuur als de actiegroep gepoogd de minister te overtuigen van de rampzaligheid van het hele plan voor Lierop en van het feit dat het voor ons onverteer is dat voor dit hele gebeuren de noodzaak niet aangetoond is. Over het feit of dit gelukt is mogen we onze twijfels hebben. De minister leek onverbiddelijk. Misschien dat de brief die Martien Kusters namens Ferd Raaymakers voorlas wat geholpen heeft. De inhoud van deze brief was in ieder geval zeer treffend geschreven. Het is de bedoeling deze brief op te nemen in de volgende Koepel. Tijdens de rondrit vond de minister ons gebiedje inderdaad erg mooi. Maar wij moeten niet zo moeilijk doen, het kan toch allemaal blijven zoals het is! We hebben nog een lange weg te gaan en het zal nu van de kamerleden afhangen. Want wij geloven niet meer echt dat we het van Klaas de Vries moeten hebben.

 

Actiegroep "handen af van Lierop"


 

Woensdag 17 oktober:
Afgelopen maandag was het dan zover: Minister de Vries van Binnenlandse Zaken bezocht Lierop. Wat het voor nut heeft gehad zal voorlopig nog een vraagteken blijven. Tegen vier uur werd hij in Lierop bij Den Vurherd door zo'n 150 actievoerders 'warm' onthaald. Hij moest en zou weten dat ze het er niet mee eens wqren. Pamfletten hingen zo'n beetje op alle ramen en deuren in Lierop, brievenbussen waren beplakt met stickers. Bij Den Vurherd stond een lichtkrant opgesteld met daarop de meest recente slogans: 'herindelen heeft geen enkele zin, het dient alleen politiek gewin' en 'Den Haag gebruik uw verstand, behoud het platteland'. De Vries had weinig tijd vanwege zijn overvolle programma. Het was bus in, bus uit. Toch nam hij wel steeds de moeite om met de bewoners te praten, al was het maar een half minuutje. Tegen een jongetje met een T-shirt 'Herindeling, Doodsteek voor Lierop': 'Wat heb jij voor iets moois aan? Doodsteek, denk je dat? Zou het echt zo erg zijn?'. Verlegen knikt het knulletje en drukt vervolgens zijn hoofd
tegen moeders been. Vervolgens kreeg het Somerense college van B. en W. in een besloten bijeenkomst 25 minuten de tijd om de minister op andere gedachten te brengen. Precies 25 minuten later kwam het hele gezelschap, inclusief commissaris van de koningin Frans Houben, weer naar buiten voor de rondrit door de 'gevarenzone' van Lierop. Ondertussen hadden de actievoerders wel de bus van het gezelschap en de twee motors van de begeleidende agenten met stickers beplakt. We wachten (on)geduldig af.


 

Donderdag 11 oktober:

Zoals uit het volgende programma van het Ministerie voor maandag a.s. blijkt zal de aankomst van de minister ietsjes later dan eerder aangekondigd zijn, n.l. 15.45 uur. We houden er rekening mee dat ook dit nog een beetje uit kan lopen, maar hopen dat de Lieropse bevolking toch het geduld op kan brengen om wat langer dan gedacht bij de Vurherd aanwezig te zijn.

 

Delegatie ministerie van BZK:

- de heer mr. K.G. de Vries, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

- de heer J. Bolte, projectleider herindeling Eindhoven

- mevrouw drs. B. de Rooij-Sonneveld, beleidsadviseur Bestuur en Wetgeving

- mevrouw A. Dijkstra, persvoorlichter

- de heer H.A.W. de Groot, hoofd Protocol en Externe Betrekkingen (06.22.39.25.08).

Delegatie van de provincie Noord-Brabant

- de heer mr. F.J.M. Houben, commissaris van de Koningin in Noord-Brabant,

- ...........

- ...........

Programma ( C O N C E P T )

10.00 uur vertrek per bus van de delegatie van het ministerie.

10.30 uur vertrek per dienstauto van de minister van het ministerie.

11.45 uur aankomst van de delegatie op het Industrie terrein Ekkersrijt te Son en Breugel

11.50 uur aankomst van de Commissaris van de Koningin.

12.00 uur aankomst van de minister bij Van den Anker op het Industrieterrein Ekkersrijt te Son en Breugel.

Begroeting door

- mevrouw drs. J.L.M. Baartmans-van den Boogaart, burgemeester

- de heer ..., directeur Van den Anker ,

- de heer J.T.E. Oldenbroek, wethouder (CDA),

- de heer A.J.M. van Etten, gemeentesecretaris,

- de heer S.Teunissen, plv-commandant van de brandweer,

- de heer ... van der Velden, adviseur milieudienst Regio Eindhoven

- Aandacht voor de veiligheid op Industrieterrein Ekkersrijt.

Een broodjeslunch wordt geserveerd.

12.45 uur vertrek per bus naar de Hooidonkse watermolen te Nederwetten,

gemeente Nuenen. Begeleiding door de de heer J.B.M.P. Willems,

beleidsadviseur van de gemeente Nuenen.

Aankomst aldaar

- de heer L.P.J. Cupppers, wethouder (CDA), loco-burgemeester,

- de heer T.J.H. Knoops, wethouder (De Combinatie)

- de heer drs. C.W. van Gorkum, gemeentesecretaris

- de heer mr. J. Vellekoop, adviseur Bestuur en Management

- de heer ir. F. van de Ham, adviseur Ruimtelijke Ordening.

Toelichting op de boogde bouwlocaties aan de hand van kaarten,

evt. korte wandeling door de directe omgeving, gevolgd door een rit per bus langs de locaties in het Dommeldal.

13.30 uur aankomst bij punt van vertrek. Door per bus naar Eindhoven

14.00 uur aankomst bij Philips Campus.

Begroeting door

- dr. R. Welschen, burgemeester van Eindhoven

- de heer .................., vertegenwoordiger Philips

- de heer ..................., wethouder

- de heer H. Dokter, beleidsadviseur.

Kort gesprek inzake de toekomstige ontwikkeling van deze campus.

14.40 uur Vertrek per bus naar Waalre

Vanaf ............ wordt de minister vergezeld door

- de heer P. Rossou, burgemeester van Waalre,

- de heer F. Creemers, wethouder (Gem. Bel. 74),

- de heer P. Kloos, wethouder (AW Belang),

- de heer J. Claessen, loco-secretaris,

- de heer D. Dings, stedebouwkundig medewerker,

- de heer K. Musch, voorzitter burgercomité Wij Willen

Waalre Houden.

Rondrit door Waalre.

15.25 uur Bij de gemeentegrens neemt de delegatie uit Waalre afscheid.

15.45 uur aankomst te Someren bij het gemeenschapshuis "De Vurherd" te

Lierop, kerkdorp van Someren. Begroeting door:

- de heer A.P.M. Veltman, burgemeester van Someren;

- de heer A.J. van Enckevort, wethouder (CDA);

- de heer M.C.M. Kusters, wethouder (Lieropse Lijst);

- mevrouw A.M.F. van der Velden-Coolen, wethouder (Gem.lijst);

- de heer J.J. de Vos, gemeentesecretaris;

- de heer J.G.E. Verhoeven, hoofd Algemene zaken. En

- mevrouw A. Wilde, lid Actiecomité "Handen af van Lierop"

- de heer J. van Dijk , lid Actiecomité "Handen af van Lierop"

- Kort gesprek met gemeentebestuur en vertegenwoordigers van

het Actiecomitié), waarna een

- rondrit per bus door het gebied Lungendonk ten noorden van

de A-67.

16.30 uur aankomst bij Motel Nobis te Asten

Plaats van samenkomst voorzijde van het motel, Nobisweg 1 te

Asten(tel.0493-696800). Het motel ligt aan zuidzijde A-67, afslag Asten, komend uit richting Someren op afrit meteen rechts houden.

Begroeting bij de bus door:

- mevrouw G.H.M.Hendrickx-Vlaar, burgemeester van Asten,

- de heer mr. W.J.B.M van Elk, burgemeester van Helmond,

- mevrouw M. van de Ven, wethouder van Asten,

- mevrouw M.M. Jonkers-Goedhart, wethouder van Helmond,

- de heer drs. H.G..J. van den Boorn, gemeentesecretaris Asten,

- de heer ir. P.Kloet, plv. hoofd Beleidsonderst. Communicatie,

gemeente Helmond.

Gezien het krappe tijdschema wordt er meteen doorgereden.

- Rondrit in Diesdonk, evt. toekomstig bedrijventerrein Zuid-

Oost Brabant.

- Korte ontmoeting met het burgercomité.

- door naar Helmonds grondgebied over de Oostappenseweg

naar het BZOB. Rondrit en toelichting

Daarna rijdt het gezelschap over de Rochadeweg in westelijke richting. Na de (tweede) brug over de oude Zuid-Willemsvaart vóór de T-splitsing met de N266 (Helmond-Weert afslaan naar de Herselseweg richting Mierlo (Lungendonk).

Daar wachten auto’s op de leden van het Astens en Helmonds gemeentebestuur om hen weer terug te brengen.

17.30 uur vertrek per bus naar Mierlo

De minister wordt vergezeld door

- de burgemeester van Mierlo, mevrouw P.H.M. Jacobs-Aarts,

- de burgemeester van Geldrop, de heer C.J.J.A. Leijten,

- de gemeentesecretaris van Geldrop, de heer J. van Vlerken,

- de gemeentesecretaris van Mierlo, de heer C.J.W. Haans.

Begonnen wordt met een rit door de Mierlose kant van het gebied Lungendonk, dat in het voorstel van de minister aan Helmond zal worden toegevoegd. Vervolgens wordt een bezoek worden gebracht aan het beschermd dorpsgezicht van ‘t Broek en omgeving, dat in het voorstel van de minister aan Eindhoven wordt toegevoegd.

18.00 uur aankomst bij het Weverijmuseum te Geldrop.

Begroeting door

leden College Geldrop

- mevrouw M.G.J. van der Sanden-Holthuizen, weth. (CDA), loco-bgm.

- de heer W. Maasakkers, wethouder (Democrat. Groep. Geldrop),

- de heer J.G.M. van Bussel, wethouder (Lokaal Belang).

leden College Mierlo

- de heer H. van den Boogaard, wethouder (CDA), tevens loco-bgm.

- de heer drs. A. van den Tillaar, wethouder (CDA),

- de heer W. Vissers, wethouder (PvDA-Links-Mierlo).

afrondend drankje en hapje met de gastheren van die dag (alleen burgemeesters), tevens een korte rondleiding door museum.

Persmoment (informeel/individueel)

19.00 uur vertrek van de minister naar Den Haag

Einde werkbezoek

 

 


 

Zaterdag 6 oktober:

Hierbij de laatste informatie mbt bezoek Minister de Vries voor publicatie op slaponline:

 

Minister de Vries bezoekt Lierop in het kader van de herindeling!!!

 

Op maandag 15 oktober brengt minister de Vries van Binnenlandse Zaken, vergezeld enkele Haagse topambtenaren en een provinciale delegatie, dus een bezoek aan Lierop om zich persoonlijk te laten informeren over het herindelingsstandpunt van de gemeente Someren en inwoners van Lierop.

De ontvangst zal plaatsvinden in de Vurherd. De minister zal daar een gesprek voeren met Burgemeester en Wethouders en de actiegroep "Handen af van Lierop".

Als alles volgens plan verloopt zal de minister met zijn gevolg per bus rond 15.30 uur bij de Vurherd arriveren. Na een gesprek van plm. 25 minuten wordt aansluitend een kort bezoek gebracht aan het ter discussie staande gebied boven de A67.

Waarschijnlijke route: Steemertseweg, Achterbroek, Kanaaldijk, Sluis 8, Lungendonk (hoge brug), Eindje, Hersel, Steemertseweg.

 

HOE KAN DE LIEROPSE BEVOLKING HIERAAN DEELNEMEN?

Natuurlijk is het belangrijk dat de minister nogmaals merkt dat het verzet tegen zijn plannen om Lierop in tweeën te delen breed wordt gesteund. Wij vragen U dit te doen door spontane, ludieke maar vriendelijke acties waaruit blijkt dat Lierop bruist en verontrust is:

Het bezoek van de minister is kort. Gemeente en actiegroep zullen kort en krachtig de hoofdargumenten tegen de herindeling nogmaals aan hem kenbaar maken.

Uw spontane uitingingen van protest onderstrepen deze argumenten én tonen de minister op waardige wijze dat ons protest door velen wordt ondersteund!

Doe mee!!

Belangengroep Lierop / Actiegroep "Handen af van Lierop".

P.S. Laat svp de poster tot eind oktober hangen en berg hem daarna op. We zullen deze nog 1x nodig hebben als de 2e kamer zich komend jaar in Lierop komt oriënteren!!

 

 

Bvd en groeten,

Joop van Dijk

 


 

 

 

 

Maandag 2 oktober: (Bericht Joop van Dijk)

Uit betrouwbare bron heb ik vandaag vernomen dat Minister Klaas de Vries van plan is om op maandag 15 oktober a.s. een herindelings werkbezoek aan de regio te brengen. Hij zal waarschijnlijk vergezeld wprden door een 4-tal ambtenaren en is van plan om ergens in de middag ook Someren/Lierop te bezoeken. In ieder geval staat een gesprek met het gemeentebestuur op het programma. Zodra duidelijk is of wij als Lieropse bevolking ook ons standpunt kunnen laten horen, en wat de invulling van het bezoek programma is, zullen wij het laten horen. Hou de site van Slaponline de komende dagen in de gaten!!

 


i

Woensdag 29 augustus: Definitief bezwaarschrift Belangengroep)

 

Aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

"Herindeling Eindhoven-Helmond"

Postbus 20011

2500 EA Den Haag

 

Lierop, 27 augustus 2001

 

Betreft: bezwaarschrift herindelingvoorstel

 

Geachte minister De Vries,

Zoals reeds aangekondigd in ons schrijven d.d. 21 mei 2001 tekent Stichting Belangengroep Lierop* bezwaar aan tegen het in het Herindelingsontwerp Regio Eindhoven-Helmond opgenomen voorstel om het huidige grondgebied van Someren-Lierop ten noorden van de A67, toe te bedelen aan Helmond.

Bestudering van alle beschikbare documentatie hieromtrent en de gesprekken die wij hebben gehad met ambtenaren van uw ministerie hebben niet geleid tot wijziging van onze standpunten.

Reden waarom wij u vragen uw definitieve voorstel aan te passen, in die zin dat het gehele gebied deel zal blijven uitmaken van de gemeente Someren en daarmee van Lierop.

* Stichting Belangengroep Lierop heeft tot doel de behartiging van de maatschappelijke, culturele en sociale belangen van (de inwoners van) het kerkdorp Lierop. In de stichting zijn alle verenigingen en instellingen alsmede de daaraan niet gerelateerde inwoners vertegenwoordigd. Daardoor én door haar constructieve manier van overleg heeft de Stichting in haar 27-jarig bestaan een groot draagvlak verworven –zowel in Lierop als bij overlegpartners als overheden, maatschappelijke instellingen, etc- en kan met recht gesteld worden dat zij "geheel Lierop vertegenwoordigt".

De werkgroep "Handen af van Lierop" opereert onder auspiciën van de stichting.

U beargumenteert uw keuze om het gebied ten noorden van de A67 aan Helmond toe te voegen door te stellen dat daarmee aan Helmond de bestuurlijke kaders worden gegeven dit gebied te ontwikkelen. Die ontwikkeling richt zich dan met name op woningbouw in genoemd gebied.

 

Hierbij plaatsen wij de volgende opmerkingen waarmee wij onze bezwaren tegen uw voorstel onderstrepen:

 1. Op geen enkele wijze is door Helmond de behoefte aan een bouwlocatie –deze of een andere- op middellange of lange termijn onderbouwd. Slechts in het SRE-structuurplan is de locatie aangemerkt als "zoekgebied" voor mogelijke woningbouw; niet is aangegeven dat de behoefte aan een bouwlocatie er daadwerkelijk is of komt.

 2. Nádat Helmond op grond van vermeende behoeften pleitte dit gebied aan haar toe te bedelen, zijn op haar grondgebied opties voor het realiseren van aanmerkelijke hoeveelheden woningbouw ontstaan Wij doelen dan o.a op de z.g. Hatéma- en Clerckx-

 3. terreinen. Door het beschikbaar komen van deze gebieden heeft Helmond tezamen met de reeds beschikbare gebieden voldoende ontwikkelmogelijkheden gedurende de genoemde termijnen waarvoor U de herindeling gewenst acht.

 4. Het gebied toebedelen aan Helmond, teneinde het door haar te laten ontwikkelen tot bouwlocatie, veronderstelt dat het gebied daarvoor geschikt is. Thans reeds, is het voor een belangrijk deel aangemerkt als natuurgebied hetgeen voor deze plannen een belemmering vormt.

In het (na Uw voorstel bekend geworden) ontwerp-streekplan van de Provincie is het gebied slechts zeer beperkt opgenomen binnen de stedelijke regio. Daarmee komt een bestemming als (grootschalige) woningbouw voor dit gebied te vervallen en wordt de bestemming als ecologische- en natuurwaarde onderstreept.

 1. Het gebied grenst aan een deel van Helmond dat reeds als natuurgebied is aangemerkt (het Groot Goor). Indien er toch woningbouw wordt gerealiseerd betekent dit tevens een aantasting van het Groot Goor. Bovendien zal Lungendonk dan als een satellietwijk in het groen geïsoleerd komen te liggen van de rest van Helmond. Dit is in strijd met het beleid zoals bepaald in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening van uw overheid waarin is vastgelegd dat steden zoveel mogelijk moeten bouwen binnen hun eigen stadsgrenzen , zonder nieuwe groengebieden aan te wenden.

 2. Uit uw redenatie dat thans slechts de bestuurlijke kaders worden geschapen, volgt tevens dat dan later wel zal blijken of planologische bezwaren zoals opgesomd, aanleiding vormen inderdaad geen woningbouw of industrie in het gebied te ontwikkelen.

  Het herindelingsvoorstel gaat immers niet in op de planologische invulling.

  Echter, indien nu reeds voldoende duidelijk is dat het uiteindelijke oogmerk van dit deel van het herindelingsvoorstel niet haalbaar zal blijken te zijn, vragen wij u op grond van bovenstaande argumenten uw plan op dit deel te herzien. Het heeft geen zin kaders te scheppen die tóch niet ingevuld kunnen worden. Daarvoor is de prijs voor Lierop té hoog!

  Hoe hoog die prijs voor onze gemeenschap is zetten wij hierna uiteen.

  Deze argumenten gaan in op uw opmerking dat een herindeling (een ander bestuur) geen aantasting van de sociale en culturele structuur van een gemeenschap behoeft te betekenen.

  Hierbij plaatsen wij de volgende opmerkingen:

 3. Voor zover ons bekend zijn er géén voorbeelden waaruit blijkt dat een samenvoeging van een plattelandsdorp aan een grote stad positief voor het dorp is uitgevallen. Integendeel, met de wijken Mierlo-Hout, Stiphout en Brouwhuis geeft Helmond zélf het voorbeeld dat de sociale en culturele structuur sterk negatief wordt beïnvloed.

 4. Mocht uw standpunt al terecht zijn, dan betreft het een dorp als geheel. Voor Lierop betekent uw voorstel dat een aanmerkelijk deel van ons dorp aan Helmond wordt toebedeeld.

 5. Lierop is vanaf de middeleeuwen ontstaan als verzameling van een groot aantal gehuchten met de huidige kern als middelpunt. Door de samenwerking binnen de gehuchten en met elkaar ontstond een unieke en sterke sociale en culturele structuur met een rijke historie. Ook thans is hiervan nog volop sprake en het maakt ons dorp uniek.

  Uw voorstellen betekenen dat 40% van het grondgebied en bijna 500 van de ruim 2000 inwoners en 8 van de 14 gehuchten worden geamputeerd van de rest van ons dorp.

  Per definitie betekent dit een ontoelaatbare aantasting van Lierop!

 6. Uitvoering van de plannen betekent zeker op termijn een rechtstreekse bedreiging voor vele verenigingen en instellingen die ons dorp rijk is. Ledenaantallen zullen op den duur verminderen evenals gemeentelijke subsidies. Dorpsvoorzieningen komen onder druk te staan of nemen af omdat ze gebaseerd zullen worden op een kleinere schaal.

 7. En een aantal verenigingen zullen voor activiteiten en accommodaties direct al afhankelijk gesteld worden van een andere gemeente met ander beleid. Zij houden immers domicilie op toekomstig gedacht grondgebied van Helmond.

 8. Lierop kent alle problemen van een kleine kern op het platteland. Als gemeenschap zijn wij volop actief ons tegen deze problemen teweer te stellen en oplossingen te realiseren.

Wij zijn dan ook blij met en maken volop gebruik van allerlei (subsidie)regelingen die vanuit de overheid beschikbaar komen in het kader van de kleine kernen problematiek.

Het is voor ons dan ook volkomen onbegrijpelijk en onacceptabel dat vanuit diezelfde overheid voorstellen komen die rechtstreeks indruisen tegen de pogingen een kleine kern leefbaar te houden!

Wij hopen en vertrouwen erop dat u op basis van genoemde argumenten uw definitieve voorstellen zult aanpassen en Lierop als geheel in zijn huidige vorm voort zult laten bestaan.

Immers kort gezegd: Helmond heeft de behoefte aan woningbouw niet aangetoond, er zal slechts zeer beperkt gebouwd kunnen worden (volgens het ontwerp-streekplan) en dan tóch herindelen betekent de doodsteek voor ons dorp!

Ingesloten gelieve u aan te treffen enige nagekomen handtekeningenlijsten en bezwaarschriften, ter aanvulling op het pakket dat wij op 9 augustus jl. overhandigd hebben aan de heer Bolte en mevrouw De Rooij.

 

Graag vernemen wij uw reactie op ons bezwaar.

 

Met de meeste hoogachting,

Secretariaat: Hogeweg 5a - 5715 AP Lierop - Tel: 0492-331737

 

Stichting Belangengroep Lierop Aktiegroep "Handen af van Lierop

 

Namens deze: 

T. Steenbakkers, voorzitter 

M. Welten, secretaris 

J. van Dijk

A. Wilde

 

Bijlagen: nagekomen handtekeningenlijsten (4) en bezwaarschriften (14)

 


 

Dinsdag 28 augustus: (Protestbrief Somerense PvdA naar minister)

De fractie Progressief Someren/PvdA vindt dat minister De Vries van Binnenlandse Zaken zijn plannen voor het Somerense grondgebied ten noorden van de A67 moet intrekken. Als dat gedeelte bestuurlijk onderdeel wordt van de gemeente Helmond, betekent dat een 'sociaal culturele doodsteek' voor de inwoners van dat gebied, zo schrijft de fractie. Het ministerie heeft een ontwerp samengesteld waarin dat stukje van Someren Helmonds grondgebied wordt. De enige reden waarom dat volgens PS/PvdA zou moeten gebeuren is omdat Helmond er planologisch plannen voor zou willen ontwikkelen. De fractie verwacht echter dat Helmond weinig met het gebied kan uitrichten. Uit andere overheidsstukken (zoals het concept Streekplan en de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening) heeft de Somerense fractie namelijk begrepen dat Helmond in het betreffende gebied helemaal niet mag uitbreiden. Volgens de fractie worden de 400 bewoners van het gebied ten noorden van de A67 sociaal geïsoleerd van de rest van de kern Lierop. 'Die kern vormt al eeuwen een hechte gemeenschap samen met veertien gehuchten. Door amputatie van het deel boven de A67 wordt aan beide delen een sociaal-culturele doodsteek gegeven.'


Zaterdag 25 augustus: Ook Helmond mag niet bouwen boven A67!!!!!

De ingrijpende sociale en emotionele gevolgen van herindeling vormen niet meer de enige reden, waarom de gemeente Someren er bij minister De Vries op aandringt om de herindelingsplannen rond Lierop te herzien. Helmond schiet er ook niet veel mee op, is het volgende argument. Want het nieuwe ontwerp-streekplan maakt grootschalige woningbouw in het gebied boven de A67 onmogelijk. Een brief met die strekking stuurt de gemeente Someren naar de minister. De leden van de commissie Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening hebben woensdagavond in een extra vergadering 'ja ' gezegd tegen die brief. In de herindelingsplannen die de minister op 14 mei 2001 presenteerde, is volgens de gemeente geen rekening gehouden met het ontwerp-Streekplan, dat Gedeputeerde Staten van Noord Brabant op 26 juni 2001 presenteerden. De minister wilde met de toekenning van het gebied van Lierop boven de A67 aan Helmond, deze gemeente in staat stellen om er 6000 woningen te bouwen. Maar het nieuwe ontwerp-Streekplan maakt grootschalige woningbouw onmogelijk. Alleen een klein gebied op Lungendonk, ruwweg gelegen ten noorden van de hoogspanningsmasten, zou voor bebouwing in aanmerking komen. Door de nieuwe uitgangspunten in het ontwerp-Streekplan, gebaseerd op de Vijfde Nota voor de ruimtelijke ordening, is veel minder dan de helft van het door Helmond beoogde aantal woningen haalbaar. Het grootste gedeelte van het gebied, gelegen ten zuiden van de hoogspanningsmasten, valt in het nieuwe Streekplan niet meer binnen de nieuwe grenzen van de stedelijke regio Eindhoven-Helmond en komt dus voor bebouwing in zijn geheel niet meer in aanmerking. Volgens het rapport van Croonen Adviseurs - door de gemeente ingeschakeld is het ook niet wenselijk om de bos-en natuurgebieden Herselse Heide en Gebergte bestuurlijk los te koppelen van de de Strabrechtse Heide, mede omdat de gemeente Someren heeft aangetoond ervaring met en 'fealing' voor het beheer van bos- en natuurgebieden te hebben. Ondanks de verlegging van de grenzen van stedelijke bebouwing bleken de commissieleden er woensdagavond niet gerust op dat dit voor de minister automatisch een reden zal zijn om de plannen te herzien. Daarom zal de gemeente Someren voor 15 september haar standpunt, dat behandeld wordt in de raadsvergadering van donderdag 30 augustus, aan de minister kenbaar maken. Intussen blijven de fracties van VVD, CDA en PvdA er bij hun partijgenoten in Den Haag op aandringen om de minister op andere gedachten te brengen.

 


 

Donderdag 23 augustus: (brief beide Lieropse gilden)

 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Herindeling Eindhoven-Helmond

Postbus 20011

2500 EA Den Haag

 

Onderwerp: herindelingvoorstel m.b.t. het gebied Lungendonk

Namens de Lieropse gilden: 

Gilde van Sint Antonius Abt 

en Gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën

 

Lierop 15 augustus 2001

 

Geachte minister De Vries,

 

Evenals de Belangengroep Lierop, actiegroep Handen af van Lierop en de politieke partij Lieropse Lijst zijn wij, voornoemde gilden, als direct betrokkenen verbijsterd, teleurgesteld, verslagen maar ook wel woedend toen wij uw onzalig voorstel vernamen, het hele gebied ten noorden van de A67 te schenken aan Helmond. De voornoemde groeperingen hebben u al uitgelegd hoe uw onzalig en slecht onderbouwd voorstel nadelig voor de hechte Lieropse dorpsgemeenschap uitvalt.

Wij de beide Lieropse gilden onderschrijven dat ten volle, maar willen u omdat wij in het bedreigde gebied ons schietterrein, een gildenonderkomen en een Mariakapel hebben liggen met dit schrijven onze zorgen voor het behoud van deze accommodaties en het voortbestaan van onze verenigingen aan u ter kennis geven. Maar voor ik verder ga wat onze zorgen inhouden even een kennismaking met het Brabantse gildenwezen en de beide Lieropse gilden.

In het Oudgermaans betekende het woord Gehilde gift of gezamenlijke bijdrage en later ook verbond en broederschap. In het Oudfries, Ielde, het Oudduits, Geldt en Gilde in huidige Deens en Noors betekenen feestmaal broederschap. Ongetwijfeld heeft het huidige woord gilde verband met die oude woorden en begrippen. In de voorchristelijke Germaanse gebieden waren de gilden eedgenootschappen: een vrijwillig verbond tussen zelfstandige, vrije en gelijkberechtigde Mannen. Ook na de grote volksverhuizing rond 400 bleef de Germaanse cultuur voortbestaan en bleven ook de Gehilden. In de periode van 400 tot 800 is waarschijnlijk de gildenvorm gekerstend, evenals zoveel andere gebruiken. Onder de Franken zullen de eerste christelijke broederschappen ontstaan zijn uit de oude Gehilden met als taken het beschermen van altaar en haard. Met het rijk van Karel de Grote begon een periode van 800 tot 1200, waarin de edelen de enige vrije mannen waren en waarin nog geen steden bestonden. Zij verenigden zich in ridderorden of in religieuze orden waarin de oude gildengedachte voortleefde. Rond 1200 vindt een ontwikkeling plaats van onderdanige horigen naar vrije mensen. Het gilde is daarbij de enige vorm van vereniging in broederschap en geeft recht om wapens te dragen en te vergaderen. Bij de opkomst van de steden treden de eerste weerbaarheidsgilden naar voren. De Sint Jorisgilden met kruis- en voetboog kwamen uit de top van de burgerij. De Sint Sebastiaangiden met de handboog waren er voor de eenvoudiger lieden. Vanaf 1400 ontstonden er ook boerengilden op het platteland. Men kan wel stellen dat in de periode van 1200 tot 1600 vele soorten gilden ontstonden, waarvoor in de moderne tijd andere maatschappelijke vormen zijn ontstaan.

In de middeleeuwen lag de bloeitijd van de gilden als enige bekende verenigingsvorm met een religieus karakter. In de periode na 1600 heeft er, door de reformatie, Franse overheersing en door een overgang naar andere organisatievormen, een bijna totaal verval plaatsgevonden. Eigenlijk zijn alleen de boerengilden en gilden in de kleine steden in hun oorspronkelijke vorm blijven bestaan met perioden van neergang en opbloei. Twee van deze bloeiende gilden worden nu door u, mijnheer de minister, weer met een neergang bedreigd.

Gilde van Sint Antonius Abt: opgericht tussen 1450 en 1620, 1620 wordt aangehouden als oprichtingsdatum, omdat de zilveren koningsvogel uit dat jaar stamt. Ondanks vele oorlogen twee branden in 1927 en 1949 bezit het gilde meer dan tachtig zilveren koningsschilden waarvan er vier komen uit de zeventiende eeuw met de jaartallen 1632, 1643, 1644 en 1688.

Gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën: opgericht in 1527, dit is met zekerheid te zeggen omdat het oudste in bezit zijnde document een op perkament geschreven oprichtingsakte is. Ook dit gilde bezit zo'n tachtig zilveren koningsschilden waarvan een uit de zeventiende eeuw namelijk 1621.

Beide gilden: hebben verder een prachtig archief waar naast de koningsschilden ook nog vele zilveren schilden bewaard worden. Deze zijn bij feestelijke gelegenheden geschonken of op gildenfeesten gewonnen. Verder hebben zij een diversiteit aan documentatie bijeen vergaard. Alles op te noemen zou teveel worden.

De gilden luisteren belangrijke gebeurtenissen binnen en buiten Lierop op, onder andere bij processies, optochten, dorps-, nationale-, en kerkelijke feesten. Bij huwelijksfeesten en jubilea van gildenbroeders en -zusters wordt een vendelgroet gebracht, overleden leden worden met gildeneer ten grave gedragen.

Koningschieten: is het hoogtepunt van de beide gilden. Ieder jaar met kermismaandag, de derde maandag in september wordt om deze zeer begeerde titel geschoten. In de even jaren door Gilde van Sint Antonius Abt en in de oneven jaren door Gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën.

Bij deze willen wij u minister de Vries en uw partner uitnodigen om hier op maandag 17 september aanwezig te zijn. Indien u aan deze uitnodiging gehoor geeft laat het ons dan weten op onderstaand adres dan krijgt u de nodige informatie. De dag van het koninschieten begint 's morgens om negen uur met een Eucharistieviering.

Maar nu ons verhaal waarom uw voorstel zo koud op ons is afgekomen. wij komen als echte Lieropse verenigingen bestuurlijk onder twee gemeentes. Voor al onze activiteiten die wij het jaar door houden zijn wij afhankelijk van twee soorten bestuurders, zij die wat dichter bij de burgers staan, dorpsbestuurders, en zij die ver van de burgers staan, stadsbestuurders. Voor een activiteit moet er dan op twee plaatsen een vergunning aangevraagd worden, zoals onder meer bij de halfjaarlijkse oud-ijzeractie en de jaarlijkse bloemenactie van het gilde van Sint Antonius Abt of de maandelijkse oud-papieractie en de kwartaal kledingactie van Gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën. Of de maandelijkse oud-papieractie voor het bedreigde gebied nog gehouden kan worden is nog maar de vraag. Helmond geeft geen toestemming aan particulieren en verenigingen oud-papier op te halen. Als dit zou doorgaan raakt het gilde een kwart van haar inkomsten kwijt. Wij denken niet dat Helmond deze aderlating met subsidie zal composeren, gezien de moeite die ze doen om plaatselijke verenigingen (zie voetbalclub Klein Arsenal) dood te laten bloeien.

Jaarlijks wordt door een van de twee gilden gestreden om de koningstitel. Een plaatselijk gebeuren waarbij het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Someren wordt uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Burgemeester en de plaatselijke pastoor openen volgens al eeuwenoude traditie dit koningschieten. Maar het gekke is dat wij afhankelijk worden van Helmond om dit traditioneel dorpsfeest te houden. De vergunning moet verleend worden door de gemeente Helmond die geen enkele binding met Lieropse verenigingen heeft. Weer extra kosten en maar afwachten of die vergunning gegeven wordt. Ook schietwedstrijden voor Lieropse verenigingen en de jaarlijkse liefdadigheidschietwestrijd voor 't Zorgenkind Asten/Someren worden nu afhankelijk van Helmond. De gemeentelijke belastingen in Helmond zijn bijna een keer zo hoog als in Someren. Dit houdt in dat we meer geld kwijt zijn voor het gildenonderkomen. De Mariakapel valt nu onder de gemeentelijke monumentenlijst. Wat verder hiermee? Helmond is nooit zuinig geweest op haar monumenten. Vele zijn om welke redenen dan ook afgebroken. Zorgen genoeg voor ons. De Mariakapel is in de begin jaren vijftig, door de beide gilden, gebouwd uit dankbaarheid dat het dorp zo goed uit de tweede wereldoorlog is gekomen, maar vooral voor de behouden terugkeer van een twintigtal Lieropse jongens, die in Oost-Indië, hun militaire plicht hadden vervuld.

Nog iets over het schietterrein; omdat de gilden al eeuwenlang met Lierop verbonden zijn hebben zij van oudsher het recht op een schietterrein. Dit is opgetekend in een overeenkomst met de gemeente Someren. Wat gebeurt met zo'n overeenkomst? Wordt die door Helmond overgenomen? Wij zijn bang van niet. Dit omdat de gilden van Mierlo-Hout en Stiphout twee dorpen die zo'n goede dertig jaar geleden door Helmond zijn geannexeerd, een behoorlijke huur voor hun schieterrein moeten opbrengen. Onze verwachting is dat wij dat over een aantal jaren ook moeten. Het is toch te gek voor woorden dat Lieropse verenigingen zonder enige binding met Helmond voor hun voortbestaan afhankelijk worden van Helmond die ook weer geen enkele binding heeft met deze verenigingen.

U zult nu wel zeggen, de Helmondse politiek is er niet mee gebaat de identiteit van Lierop te ontrafelen. De politiek in Helmond bestaat meer uit onderlinge ruzies dan uit besturen, dit moet u als minister van binnenlandse zaken ook ter oren zijn gekomen.

Geachte minister de Vries, wij als gilden schrijven dit tot u als minister maar zeker ook als sociaal democraat, dit omdat wij al eeuwenlang een onderdeel van een gemeenschap zijn waaraan de samenleving een voorbeeld kan nemen. Deze gemeenschap wordt door uw voorstel op een bijna onmenselijke manier kapot gemaakt. Een gemeenschap uiteen halen door bijna de helft van haar grondgebied en een vijfde van haar inwoners, zonder enige vorm van inspraak, onder een andere bestuurlijke organisatie te plaatsen is zeker niet de democratie waarop een sociaal democraat trots op kan zijn.

Is het niet zo dat het regeringsbeleid er op gericht is de leefbaarheid van kleine kernen te bevorderen. Als dit zo is! Trek dan uw voorstel in. Het spreekwoord, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, komt hier goed van pas.

 

Gilde van Sint Antonius Abt  

en Gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën

 

Hoofdman (voorzitter) Henk Berkers 

Hoofdman (voorzitter)Thieu Scheepers

 

Correspondentieadres

Huub H.F. van den Eikhof

Frank Doucettestraat 9

5715AS Lierop

 


 

 

Maandag 20 augustus: (brief SV Lierop)

 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
"Herindeling Eindhoven-Helmond"
Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG

Lierop, 1 augustus 2001

Onderwerp: herindelingvoorstel m.b.t. het gebied Lungendonk

Geachte minister de Vries,

Als bestuur van de Sportvereniging Lierop hebben wij verbijsterd, teleurgesteld en verslagen van uw plannen vernomen. Het hele gebied boven de A67 naar Helmond.

SV Lierop is een van de grootste verenigingen van Lierop en telt ruim 400 leden. Een groot aantal van deze leden woont in het gebied dat door uw herindelingsplannen straks bij Helmond gaat horen.
Dit kan de doodsteek betekenen voor een vereniging zoals SV Lierop.

De Lieropse gemeenschap, die draait op een manier waaraan de samenleving een voorbeeld kan nemen, wordt op een botte, crue manier in tweeën gesplitst.
Lungendonk wordt een niemandsland. Veel van uw eigen opmerkingen in de herindelingkrant gaan voor ons blijkbaar niet op:

Uw woorden:

".....de bestuurlijke organisatie verandert, maar de dorpen en gemeenschappen zelf natuurlijk niet"
Hoe kunt u zeggen dat een dorp, een gemeenschap zelf niet verandert als je er botweg een vierde vanaf snijdt. Een vierde deel van de ruim 2000 inwoners, zeer betrokken en onderdeel uitmakend van die gemeenschap. In verenigingsleven, vrijwilligerswerk, bestuurlijk, schoolgaand, meebouwend aan een nieuw gemeenschapshuis, familiebanden en kerk.
In de praktijk betekent dit, dat er een groot aantal van onze huidige leden buiten de gemeente Someren komen te wonen.
Als vereniging willen wij niet dat zij in een sociaal isolement komen te verkeren. De leden hebben een band met onze voetbalclub en wij als bestuur en zeker de leden willen dit graag zo houden.
Behalve het sociale element is onze vereniging gebaat bij een zo groot mogelijk ledenaantal. Het subsidiebedrag is afhankelijk van het aantal leden. Het moge duidelijk zijn dat leden die bij de gemeente Helmond horen niet gesubsidieerd worden door de gemeente Someren. Dit kan de doodsteek betekenen voor diverse teams van onze vereniging.
De pijn zit diep, aan twee kanten, zowel boven als onder de A67.

Vanuit de provincie en het rijk ontvangen kleine kernen subsidie om hun leefbaarheid op peil te houden. Aan de andere kant worden kleine kernen door diezelfde overheid kapotgemaakt via het herindelingplan zoals het nu op tafel ligt.

Als uw plan bewaarheid wordt gaan wij met grote angst de toekomst tegemoet. Er is al zoveel kapot gemaakt rondom Helmond. Lungendonk is het laatste stukje groen dat vanuit het centrum van Helmond redelijk snel te bereiken is voor de stadsbewoner, die hier dan ook veelvuldig komt recreëren. Een lijntje trekken op een kaart is zo gemakkelijk, het leed en de schade erachter onvoorstelbaar en onherstelbaar.


Minister de Vries, deze brief is een reactie van de Lieropse voetbalclub op uw plannen voor het gebied boven de A67, door de herindelingsperikelen door Den Haag, Helmond en de media omgedoopt tot Lungendonk. Duidelijk is dat men niet weet wat het gebied dat geclaimd wordt precies inhoudt. Het gebied boven de A67 omvat de 8 gehuchten: 't Eindje,
Hersel, Achterbroek, Gebergte/Winkelstraat, Broekkant, Kerkenhuis, Lungendonk en Stipdonk, naast grote percelen bos. De hele sociale structuur van Lierop bestaat uit deze 8 gehuchten, de dorpskern en nog 4 gehuchten onder de A67.
U begrijpt de aderlating voor Lierop als 8 van de 14 gehuchten wegvallen.

Wij hopen dat u dit schrijven ten volle respecteert en onze bezwaren zwaar mee laat wegen in uw uiteindelijke standpunt.

Hoogachtend,

Voetbalvereniging S.V. Lierop,

Namens deze,
W.M. van den Elzen, voorzitter.


 

 

Donderdag 16 augustus: (brief Lieropse Lijst)

 

Aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

“Herindeling Eindhoven-Helmond”

Postbus 20011

2500 Den Haag 

 

 

Onderwerp: Herindeling Eindhoven-Helmond

                    Gebied Lierop ten noorden A67 (Lungendonk)

 

 

Lierop,  17 juni 2001

 

 

Geachte heer de Vries,

 

 

De ‘Lieropse Lijst’ is een lokale politieke groepering die al sinds jaar en dag vertegenwoordigd is in de gemeenteraad van Someren. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 1998 stemde 80% van de Lieropse kiezers op de Lieropse Lijst. We kunnen daarom met recht spreken van enig draagvlak in Lierop.

 

Met ontsteltenis hebben wij kennis genomen van uw herindelingsvoorstel waarin het hele gebied ten noorden van de A67 wordt toegevoegd aan Helmond. Deze rijksweg loopt vlak langs de kern van Lierop met alle geluidsoverlast van dien. Het gaat niet aan om Lierop vervolgens te ‘belonen’ en deze weg ook nog te zien als volstrekt willekeurige nieuwe grens.

 

Bij de poging van de provincie om te komen tot een herindelingsvoorstel was de behoefte van de gemeente Helmond aan ruimte voor woningbouw het uitgangspunt. Deze behoefte is door de gemeente Helmond op geen enkel moment aangetoond. De gemeente Someren daarentegen heeft door middel van diverse rapporten aan kunnen geven dat die behoefte er niet is. Ook nu, bij uw plan, wordt geen enkele onderbouwing gegeven en lijkt de annexatie van dit gebied een volstrekt willekeurige greep waar geen enkele kiezer ook maar iets van begrijpt. Waar wij al bang voor waren is gebeurd. Het gaat kennelijk niet om argumenten of onderbouwing. Ons bekruipt sterk het gevoel dat Helmond niet met lege handen kan blijven staan gezien de uitbreiding die Eindhoven wordt gegeven. Dit ondanks het feit dat u zelf aangeeft dat Helmond niet verder hoeft te groeien en een concurrerende positie ten opzichte van Eindhoven ongewenst is. Een zoenoffer dus met verregaande consequenties voor mensen in het gebied.

 

De waarde van het gebied en de beperkingen die dat met zich meebrengt is u bekend.

Het overgrote deel van het gebied (80%) is bestaand bos, natuurgebied of landschappelijk waardevol gebied en kent een historische bebouwing. Dit betekent dat los van alle argumenten tegen, ook op louter fysieke grond er geen ruimte is om regie te voeren in dit gebied zoals door u gesteld. 

In het concept streekplan, wat binnen afzienbare tijd wordt gepresenteerd, wordt onze zienswijze in feite bevestigd, immers het gebied Lungendonk is nagenoeg geheel uit de stadsregio verdwenen.

In uw herindelingskrant geeft u aan dat leefgemeenschappen niet afhankelijk zijn van bestuurlijke grenzen. Dat kan in algemene zin waar zijn, maar geldt zeker niet voor het gebied van Lierop waar we hier over spreken. Lierop bestaat reeds ruim 800 jaar en is opgebouwd uit vele gehuchten. Een aantal daarvan ligt in het bedreigde gebied: Broekkant, Winkelstraat, Gebergte, Hersel, Kerkenhuis, Achterbroek, Stipdonk, Eindje en Lungendonk. Deze gehuchten maken, sociaal gezien, onlosmakelijk deel uit van Lierop.

Omdat fysiek de ruimte ontbreekt deze gehuchten ooit tot onderdeel van Helmond te laten groeien en Helmond nooit naar de gehuchten toe kan groeien, zullen de inwoners van deze gehuchten sociaal gezien altijd afhankelijk blijven van Lierop.

Uw voorstel heeft dus wel degelijk consequenties voor de mensen in het bedreigde gebied, maar het heeft ook grote gevolgen voor de leefbaarheid van de kern Lierop als geheel. Denk daarbij aan verenigingen, activiteiten, kerk, school, peuterspeelzaal, huisarts,  etc. etc.

Zoals gezegd blijven de bewoners sociaal gezien behoren tot de gemeenschap Lierop, maar zullen zij in de door u voorgestelde optie afhankelijk worden van voorzieningen uit Helmond. Een bestuurlijk bepaalde grens kan dus wel degelijk grote gevolgen hebben voor een leefgemeenschap. Dit is een buitengewoon ongewenste situatie voor de bewoners van het gebied en voor Lierop als dorp. In feite betekent dit een zekere doodsteek voor Lierop.

 

Graag nodigen wij u uit nog eens een bezoek te brengen aan de gemeente Someren en met name aan Lierop en ons in de gelegenhied te stellen e.e.a. de visualiseren.

 

Tot slot wijzen wij u er, samenvattend, nogmaals op dat onderzoek heeft uitgewezen, in stukken die aan u zijn voorgelegd, dat er in de komende decennia geen enkele behoefte is aan ruimte voor de gemeente Helmond. Door daar toch op te anticiperen brengt u onevenredig veel schade toe aan de gemeenschap Lierop.

Wij doen daarom een dringend beroep op u, het voorstel zodanig aan te passen dat Lierop, Lierop blijft.

 

Hoogachtend,

Politieke groepering “Lieropse Lijst”

p/a  Florastraat 28,

5715 AK Lierop


Vrijdag 10 augustus

 

Persbericht

 

Herindelingenplannen nader toegelicht

 

Ambtelijk werkbezoek ministerie van binnenlandse zaken in Lierop

 

Op uitnodiging van de actiegroep "Handen af van Lierop" hebben gisteren twee vertegenwoordigers van ambtelijke werkgroep van het Ministerie van Binnenlandse Zaken een werkbezoek aan Lierop gebracht De heer J. Bolte, projectleider van de werkgroep, en mevrouw B. de Rooij, werden in gemeenschapshuis "De Vurherd" ontvangen door de actiegroep en de voorzitter van de Lieropse Belangengroep. Dit ging echter pas nadat een symbolische blokkade van de toegang van de Vurherd door beide Lieropse gilden (van oorsprong verdedigers van het dorp) opgeheven werd. In een anderhalf-uur-durende gesprek werden beide ambtenaren door de actiegroep stevig aan de tand gevoeld over het ministeriële plan om Lierop boven de A67, ruim de helft van het Lieropse grondoppervlak en bijna een kwart van de bewoners, aan Helmond toe te wijzen. De actiegroep wilde daarbij meer in detail geïnformeerd worden over de argumenten die hieraan ten grondslag liggen en de relatie die dit heeft tot andere bestuurlijke en ruimtelijke ontwikkelingen. verder was de actiegroep benieuwd te horen in hoeverre de invloeden die een dergelijke ingrijpend plan op de sociale en culturele structuur hebben in de planvorming meegenomen zijn. De verkregen informatie gaat nu gebruikt worden om het officiële bezwaar namens Lierop tegen het huidige plan van de minister, nog wat aan te scherpen. Aan het einde van de bijeenkomst werden aan de projectleider van de ambtelijke werkgroep een 450 persoonlijke bezwaarschriften en een petitielijst met ruim 1450 handtekeningen, die tot op heden bij de actiegroep binnengekomen zijn, overhandigd. De persoonlijke bezwaarschriften en handtekeningen die nog binnenkomen zullen in de laatste week, samen met het officiële bezwaarschrift door de actiegroep naar de minister gestuurd worden. De overhandiging van de petitielijst en de bezwaarschriften vond plaats op het kerkplein, met daarbij het uitzicht op de geplande toekomstige grens van Lierop met Helmond, de A67. De Lieropse bevolking hoopt dat dit gesprek de adviseurs van Minister de Vries er toe zal bewegen om dit deel van het herindelingsplan nog eens kritisch tegen het licht te houden en tot de conclusie zal komen dat dit eigenlijk niet in het toekomstige wetsontwerp thuishoort. 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Zondag 29 juli:

(BRIEF AAN ALLE LIEROPSE VERENIGINGEN)

 

 

Aan de besturen van alle Lieropse (en met Lierop verbonden) verenigingen.

 

 

Geacht bestuur,

 

Het kan u niet ontgaan zijn dat er volop actie wordt gevoerd tegen het herindelingsvoorstel van Minister de Vries.

Plannen die ook voor de Lieropse verenigingen vérstrekkende gevolgen kunnen hebben; denk bijvoorbeeld aan subsidiëring of het in stand houden van voorzieningen.

Het herindelingsplan is in deze fase nog een voorstel; er is nog een hele weg te gaan voordat de politiek uiteindelijk de beslissing zal gaan nemen. En die beslissing moeten we proberen te beïnvloeden met z’n allen door zoveel mogelijk reacties naar de Minister van Binnenlandse Zaken te sturen.

 

Wij vragen u daarom uit naam van uw vereniging bezwaar te maken tegen het herindelingsvoorstel.

Bezwaren kunnen tot 1 september a.s. worden ingezonden aan:

 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

“Herindeling Eindhoven-Helmond”

Postbus 20011

2500 EA Den Haag

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met een van de leden van de actiegroep “Handen af van Lierop”.

 

 

Actiegroep “Handen af van Lierop”

 

Jan Bekx (331606), Lambert v.d. Boogaard (332271), Joop van Dijk (599380), Piet Jacobs (331308), Marieke Kusters (331326), Wim Steenbakkers (331465), Marianne Welten (331737), Annette Wilde (332118).


 

Donderdag 26 juli: (PERSBERICHT)

Herindelingsbord lokt vandalisme en grensconflicten uit.

Nog vóór de onthulling werd Lierops eerste actiebord tegen herindeling afgelopen dinsdag het doelwit van vernieling. Anderhalf uur voordat het nieuwe bord onder een tweepersoons laken vandaan zou komen, werd het door een onbekende besmeurd met kit. Een spandoek met de tekst 'Lierop welkom bij Helmond', dat als tegenactie door een Helmondse familie tijdens de officiële onthulling opgehangen werd, is eveneens door een onbekende vernield. Hiermee lijkt Lierop nog voor definitieve herindelingscorrecties al met grensconflicten te kampen. 'Iedereen heeft het recht zijn mening te verkondigen', is Joop van Dijk van actiegroep 'Handen af van Lierop' van mening. 'Maar zo'n bord besmeuren met kit vind ik wel ver gaan.' Hij heeft wel een vermoeden wie de dader is, maar zegt daarvoor geen bewijs te hebben. 'Dinsdagmiddag hebben we het bord op Lungendonk bij de brug over het kanaal geplaatst. Tot het tijdstip van onthulling zat er plastic overheen. Het hele bord zat onder de kit toen we twee uur later terugkwamen.' De feestelijke actie leek bijna in het water te vallen. 'We moesten snel een nieuw bord halen. Behalve dat ik het buiten alle fatsoensnormen om vind gaan, kost het ook een flinke duit. Een nieuw bord, transportkosten: zo'n duizend gulden.' Naast de besmeuring werd ook het spandoek van de Helmondse familie Van den Broek (die tegen Lierop aan woont) niet door iedereen als een hartelijke ontvangst opgevat. Het doek met 'Lierop welkom bij Helmond' was volgens de maker op eigen initiatief gemaakt. 'Lierop is een mooi stukje land. Altijd leuk als je het erbij kunt krijgen', deelde hij dinsdag mee. Joop van Dijk: 'We begrijpen niet zo goed waarom ze dat opgehangen hebben. Nogmaals, iedereen mag zeggen wat hij wil. Dus hebben we het laten hangen.' Een dag later is er van het doek niet veel meer over. 'Ik wist nog niet dat het kapot gemaakt was', bekent Van Dijk. 'Wie dat gedaan heeft, weet ik niet.' Bij de familie Van den Broek zijn ze niet verrast. 'Ik zag het gisternacht al, toen ik er langs reed. Had ik wel verwacht', aldus een van de zoons. Of er een nieuw spandoek komt, weet hij niet. 'Mijn broer heeft hem gemaakt. Misschien maakt hij wel weer een nieuwe. We snappen gewoon niet zo goed waar Lierop zich zo druk om maakt. Zo veel verandert er toch niet?' Gisteren werd de rest van de borden neergezet op alle invalswegen naar Lierop toe. Vreest Van Dijk meer acties? 'Blijkbaar is niet iedereen het eens met onze herindelingsactie. Ik hoop in ieder geval dat ze de dader vinden die het actiebord vernield heeft. Dan kunnen we tenminste de schade verhalen.'


 

Woensdag 25 Juli:

Gisterenavond werd op Lungendonk bij de hoge brug het eerste officiële actiebord geplaatst in het kader van de protesten tegen de herindelingsplannen van minister de Vries.  Voor de plechtigheid bleken er al enkele activiteiten ondernomen te zijn, waarschijnlijk door voorstanders van het voorstel van de minister. Zo stond er een groot bord met een tekst waarop Lierop welkom geheten werd in Helmond . Een vriendelijke geste die echter niet door iedereen als zodanig geïnterpreteerd werd. Minder vriendelijk was de actie van anonieme vandalen die het eerste actiebord besmeurd hadden met kit. In allerijl moest voor een ander bord gezorgd worden.  Onder begeleiding van de twee Lieropse gildes werd wethouder mevrouw van der Velden-Coolen tot bij het actiebord gebracht. Joop van Dijk opende namens het actiecomité “Handen af van Lierop” met een terugblik op de afgelopen tien jaar waarin Lungendonk meerdere malen onderwerp van gesprek was i.v.m. herindeling, stadsprovincie, vuilstort, enz.  Mevrouw Tiny Steenbakkers sprak namens de Belangengroep Lierop. Namens het college van B&W voerde mevrouw van der Velden – Coolen het woord om vervolgens het actiebord te onthullen. Dat ging niet zonder kleerscheuren want het doek dat over het bord hing  - een tweepersoonslaken van een van de leden van het actiecomité -  liep daarbij enkele winkelhaken op.  Onder tromgeroffel van de schut en onder instemmend geloei van een sirene en nog wat onsympathiek Helmonds knalwerk  zagen een honderdtal belangstellenden – waarvan velen stemmig gekleed  -  het bord verschijnen.  Iedereen die voortaan vanuit Helmond over het hoog brugske Lierop binnenkomt zal de spreuk “Herindeling doodsteek voor Lierop” lezen. Namens het actiecomité wees Joop van Dijk eenieder erop dat in augustus twee afgevaardigden van het ministerie een bezoek zullen brengen aan het gebied boven de A67. Alle inwoners van Lierop zullen een actiepakket ontvangen met daarin o.a. een poster. Het zou mooi zijn als honderden posters  duidelijk zichtbaar voor ramen en op deuren gehangen worden.  In het actiepakket zit verder informatie over wat men nog meer kan doen om de minister duidelijk te maken dat zijn voorstel kant noch wal raakt.  Tot 15 september kan iedereen zijn of haar mening kwijt bij de minister die daarna gaat nadenken over wijzigingen van zijn voorstel voordat hij een definitief voorstel voorlegt aan de Tweede Kamer. Mocht hij tegen die tijd nog niet tot inkeer gekomen zijn dan zal eenieder die Lierop een warm hart toedraagt opnieuw in actie moeten komen om de Tweede Kamerleden zover te krijgen dat ze het voorstel afschieten.


 

Dinsdag 17 juli: (PERSBERICHT)

 

PROTEST DOOR LIEROP TEGEN HERINDELING.

 

Plaatsing actieborden “Herindeling DOODSTEEK voor Lierop”.

 

Lierop verzet zich met hand en tand tegen de herindeling die het dorp zal halveren. Wanneer het voorstel van Minister de Vries definitief wordt, zal het gebied ten noorden van de A67 in zijn geheel naar Helmond gaan. Breed gesteund door de lokale bevolking en de gemeente Someren zijn al diverse acties op touw gezet.

Als blijk van protest worden nu actieborden geplaatst op een aantal prominente plaatsen in Lierop. Het eerste bord zal onthuld worden op de huidige grens tussen Someren-Lierop en Helmond en wel op Lungendonk, bij de brug over het Eindhovens Kanaal. De onthulling zal verricht worden door de Somerense wethouder Ans van de Velden op dinsdag 24 juli om 19.00 uur

Het plaatsen van de actieborden past in een reeks van protesten die vanuit de Lieropse bevolking worden geuit. Zo zijn reeds door de Belangengroep Lierop en de Somerense politiek protestbrieven aan Minister de Vries gezonden en is de bevolking opgeroepen om ook persoonlijk bij de minister de stem te laten horen.

Ook worden op grote schaal petitielijsten ondertekend welke op een later tijdstip aan de minister worden aangeboden. Inmiddels zijn ook actie T-shirts te koop en ontvangt binnenkort elke inwoner van Lierop een “actiepakket” met hulpmiddelen en ideeën om te protesteren.

Bovendien wordt door zowel de gemeente Someren als door de Belangengroep Lierop een formeel bezwaar voorbereid.

De herindeling wordt door de inwoners van Lierop gezien als een “doodsteek” voor het dorp.

Lierop is opgebouwd uit een aantal gehuchten (14) waarvan als de plannen doorgaan er liefst  moeten worden afgestaan aan Helmond. Het dorp verliest hierdoor bijna de helft van haar grondgebied en een groot deel van de inwoners. Dit heeft rechtstreeks grote gevolgen voor de vele verenigingen die bijvoorbeeld minder subsidie gaan ontvangen omdat een deel van de leden geen inwoner meer zijn van de gemeente Someren.

Maar ook verliezen de gilden hun schietterrein en komen de motorcrossbaan en evenemententerrein op Helmonds gebied te liggen.

Zeker in het licht van de moeizame strijd om de kleine kernen leefbaar te houden is het voor Lierop onbegrijpelijk dat de minister met deze plannen is gekomen.

Dit nog los van de natuurwaarde van het gebied (waaroor bebouwen nauwelijks mogelijk is) en het ontbreken van een onderbouwing vanuit Helmond die de noodzaak aantoont voor woningbouw op Lungendonk.


 

Vrijdag 13 juli:

 

HANDEN AF VAN LIEROP!

De actiegroep "Handen af van Lierop" heeft inmiddels een actieplan opgesteld. Men werkt nu aan een zo snel mogelijke realisatie hiervan. Het actieplan omvat o.a. petitielijsten, affiches, actieborden, presentatiemateriaal (foto en video), T-shirts, spandoeken en een actiepakket dat eind juli - begin augustus huis-aan-huis zal worden verspreid. De actiegroep was ook present op de Kennedymarkt in Someren en haalde daar in een tijdsbestek van 5 uur maar liefst 650 handtekeningen op. Zelfs van Helmonders! Bovendien zijn er ongeveer 200 individuele bezwaarschriften ingevuld en ondertekend die door de actiegroep naar Minister De Vries zullen worden gestuurd. Een succesvolle actie, dus waardoor er nu ook in Groot-Someren volop aandacht is voor de herindelingsplannen. Graag wil de actiegroep iedereen via de website van slaponline op de hoogte houden van de ontwikkelingen.


 

Vrijdag 13 juli: (BRIEF)

 

Onderstaande brief is aan ministerie verstuurd...


Aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
"Herindeling Eindhoven- Helmond'
Postbus 20011
2500 Den Haag

Onderwerp:  herindelingvoorstel m.b.t. het gebied Lungendonk
Belangengroep Lierop / Actiegroep Handen af van Lierop,
namens de Lieropse bevolking


Lierop, 21 mei 2001


Geachte minister de Vries,

Verbijsterd, teleurgesteld en verslagen hebben wij van uw plannen vernomen. Het hele gebied boven de A67 naar Helmond. En waarom? Nog nooit hebben wij sinds de claim van Helmond op Lungendonk enige cijfermatige onderbouwing gezien waaruit de noodzaak voor woningbouw en industrie blijkt. Wij hebben als Lieropse gemeenschap altijd aangetoond waarom Lungendonk  bij Lierop en Someren hoort. Argumenten gebaseerd op sociale, natuurhistorische gronden.
Ook de beperkte bouwmogelijkheden en geïsoleerde ligging van het gebied
Lungendonk hebben wij uitvoerig aangetoond. Al 8 jaar lang. U kent ze
ongetwijfeld. Iedereen kent ze. Ongelooflijk  dat uw voorstel om Lungendonk aan Helmond te geven gebaseerd is op zo'n summiere, zeer algemene argumentatie zoals beschreven in uw herindelingvoorstel. U kon wellicht ook niet anders omdat ook Helmond u waarschijnlijk niet meer onderbouwing kon geven.

In januari 2000 bezochten een aantal bewoners van Lungendonk een
raadsvergadering van de gemeente Helmond waarin de herindeling aan de orde kwam. Zij herinneren zich nog sterk de woorden van burgemeester van Elk toen het ging over Lungendonk: "Lungendonk zonder Mierlo is als een raar uitstulpsel onder Helmond waar wij niets aan hebben. En gelijk heeft hij.

De Lieropse gemeenschap, die draait op een manier waaraan de samenleving een voorbeeld kan nemen, wordt op een botte, crue manier in tweeën gesplitst. Lungendonk wordt een niemandsland. Veel van uw eigen opmerkingen in de herindelingkrant gaan voor ons blijkbaar niet op:

Uw woorden:
" Als bestuurders kunnen aangeven waarom een herindeling nodig en wenselijk is, dan ontstaat er ook bij burgers veel minder commotie"
De bestuurders waar wij mee te maken hebben kunnen dit absoluut niet
aangeven; de commotie is groot.

".....de bestuurlijke organisatie verandert, maar de dorpen en
gemeenschappen zelf natuurlijk niet"
Hoe kunt u zeggen dat een dorp, een gemeenschap zelf niet verandert als je er botweg een vierde vanaf snijdt. Een vierde deel van de ruim 2000
inwoners, zeer betrokken en onderdeel uitmakend van die gemeenschap.  In verenigingsleven, vrijwilligerswerk, bestuurlijk, schoolgaand, meebouwend
aan een nieuw gemeenschapshuis, familiebanden en kerk (juist die kerk die in de herindelingkrant staat). De pijn zit diep, aan twee kanten, zowel boven als onder de A67.

"Ook de eigen identiteit kan heel goed bewaard blijven"
Welke identiteit minister de Vries? Wij zijn geen gemeenschap die in zijn
geheel over gaat naar een andere gemeente. Wij zijn een déél van een
gemeenschap die om sociale, logistieke redenen en vanwege haar geschiedenis nooit onderdeel van die andere gemeenschap wordt. Wij zijn de eigen identiteit dan kwijt! Er is hier niet goed nagedacht over de gevolgen voor de sociale structuur bij een annexatie. Bovendien gaat het hier om een annexatie waarvan de noodzaak op termijn niet aangetoond is.

De mensen zijn bang dat alles wordt volgebouwd. Is die vrees terecht?
Ja, die vrees is terecht. Want als er niet gebouwd mag worden hoeft
Lungendonk ook niet naar Helmond. Of is dat bouwen niet de echte reden en speelt het zoenoffer of een grotere macht hier een rol?

Vanuit de provincie en het rijk ontvangen kleine kernen subsidie om hun
leefbaarheid op peil te houden. Aan de andere kant worden kleine kernen door diezelfde overheid kapotgemaakt via het herindelingplan zoals het nu op tafel ligt. Vorig jaar werd er in Bernheze een bijeenkomst gehouden voor kleine kernen waar het met name ging over leefbaarheid. Bernheze is een gemeente ontstaan uit een samenvoeging van een aantal kleinere gemeenten bij een eerdere herindeling. Tijdens genoemde bijeenkomst werd door een van de aanwezigen aan de burgemeester van Bernheze gevraagd of de effecten van de herindeling ooit door de overheid
getoetst zijn. De burgemeester moest erkennen dat, zodra de herindeling een feit was zij tot op de dag van de bijeenkomst niemand meer uit Den Haag heeft gezien. Is het werkelijk zo dat Den Haag een wet dropt en er
vervolgens haar handen er van af trekt? En dus ook niet eens toetst wat nu de echte opbrengst is van herindelen?.

Als uw plan bewaarheid wordt gaan wij met grote angst de toekomst tegemoet. Er is al zoveel kapot gemaakt rondom Helmond. Lungendonk is het laatste stukje groen dat vanuit het centrum van Helmond redelijk snel te bereiken is voor de stadsbewoner, die hier dan ook veelvuldig komt recreëren.  Een lijntje trekken op een kaart is zo gemakkelijk, het leed en de schade erachter onvoorstelbaar en onherstelbaar.

Ons vertrouwen in de democratie en het gevoel dat elke mens telt is weg. Ook wij hebben ons verdiept in de Helmondse problematiek maar komen tot een andere conclusie.  Wij lezen artikelen waarin de heer Gerris, directeur van de Helmondse woningbouwvereniging Woonpartners de gemeente Helmond waarschuwt te bouwen voor leegstand.  Wij zien nu al bedrijfsruimten leeg staan op het BZOB. Wij horen minister Pronk en de provincie pleiten voor woningbouw ingebed in bestaande bebouwing en geen nieuwe gebieden hier voor aan te wenden. Dit alles kunnen wij dus compleet niet rijmen met uw voorstel.

Minister de Vries, deze brief is een eerste reactie van de Lieropse
bevolking op uw plannen voor het gebied boven de A67, door de
herindelingperikelen door Den Haag, Helmond en de media omgedoopt tot
Lungendonk. Duidelijk is dat men niet weet wat het gebied dat geclaimd wordt precies inhoudt. Het gebied boven de A67 omvat de 8 gehuchten; 't Eindje, Hersel, Achterbroek, Gebergte/Winkelstraat, Broekkant, Kerkenhuis, Lungendonk en Stipdonk, naast grote percelen bos. De hele sociale structuur van Lierop bestaat uit deze 8 gehuchten, de dorpskern en nog 4 gehuchten onder de A67.
U begrijpt de aderlating voor Lierop als 8 van de 14 gehuchten wegvallen.

Wij hopen dat u dit schrijven ten volle respecteert en onze bezwaren zwaar mee laat wegen in uw uiteindelijke standpunt. U hoort nog van ons.

Belangengroep Lierop / Actiegroep 'Handen af van Lierop',
namens de Lieropse bevolking.

Correspondentieadres

Joop van Dijk
Varenschutseweg 11
5715 PB LIEROP

Bijlage: handtekeninglijsten van aanwezigen op de informatiebijeenkomst voor bewoners en andere sympathisanten die deze brief van harte ondersteunen als gehouden op 21 mei 2001 te Lierop.


 

Vrijdag 13 juli: (WAAROM ACTIE)


Herindeling is DOODSTEEK voor Lierop!

- 400 van de ruim 2000 Lieropse inwoners worden Helmondse inwoners
- 55 Lieropse schoolgaande kinderen worden Helmondse schoolgaande kinderen.
- De helft van het Lieropse grondgebied wordt Helmonds grondgebied
- 8 van de 14 gehuchten gaan verloren voor Lierop
- MAC Lierop wordt MAC Helmond
- Het schietterrein van de Lieropse gilden wordt het schietterrein van een
Helmondse gilde
- Verenigingen en de basisschool lopen gemeentelijke subsidie mis: een
gemeente subsidieert namelijk alleen  leden van hun eigen gemeente.
- Het Lierops kapelletje wordt het Helmonds kapelletje
- De Herselse bossen worden Helmondse bossen.
- 80% van het Lierops natuurgebied wordt Helmonds natuurgebied
- Een groot aantal Lieropse vrijwilligers worden Helmondse
niet-vrijwilligers

Wat overblijft is het gehucht Lierop.


 

Vrijdag 13 juli: (TEGENSPREKEN)

 

Ministers spreken elkaar tegen!
Terwijl minster Pronk aan de ene kant steden de regel oplegt huizen te bouwen binnen eigen stadsgrenzen, geeft  minister de Vries aan de andere kant groengebied aan de stad, met de bedoeling deze vol te bouwen. Terwijl aan de ene kant door de regering en de provincie veel geld gestoken wordt in het project "De Peel leeft" om de leefbaarheid van kleine dorpskernen gezond te houden, wordt aan de andere kant  door diezelfde regering  de leefbaarheid in Lierop geweld aangedaan door er zomaar de helft vanaf te snijden. Het gebied boven de A67 is eigenlijk ongeschikt voor woningbouw en industrie Uit onderzoek is gebleken dat slechts een beperkt gebied in het noordelijkste deel van Lungendonk eventueel in aanmerking komt voor woningbouw. Rest de vraag wat Helmond met het hele gebied moet. Bovendien zou een nieuw te bouwen woonwijk in Lungendonk door het tussenliggende natuurgebied 't Goor, nooit aansluiting krijgen op de stad. Het gebied boven de A67 ligt in de Ecologische Hoofdstructuur. De Ecologische Hoofdstructuur zijn door het Rijk en de provincie aangewezen gebieden waarin de natuur voorrang krijgt, met als bedoeling het stoppen van de achteruitgang en het herstellen van de natuur in Noord Brabant. Dit valt dus niet te rijmen met het voorstel waarin natuur moet wijken voor 2000 woningen. Achterbroek gebruiken als locatie voor uitbreiding van het industriegebied als Diesdonk op langere termijn vol zou zijn, is onterecht omdat in het voorstel alleen gesproken wordt over woningbouw. De werkelijke noodzaak voor woningbouw is door Helmond nooit cijfermatig aangetoond. Al sinds de eerste claim op Lungendonk heeft de gemeente Helmond nooit de noodzaak tot woningbouw op Lungendonk aangetoond. Het schrijnende is dat de minster deze onderbouwing schijnbaar ook niet nodig acht!! Daarentegen toont onderzoek uit 1998 van adviesbureau Croonen aan, dat woningbouw voor Helmond de eerste 25 jaar niet aan de orde is. Helmond zelf gaf onlangs aan, dat woningbouw pas op lange termijn (over 15 jaar) eventueel aan de orde is. De gemeente Someren heeft  voorgesteld om op termijn, wanneer woningbouw werkelijk aan de orde is en cijfermatig kan worden aangetoond, via de wet ahri mee te werken aan een grenscorrectie. Dit voorstel is echter door de provincie, door de minister en door de gemeente Helmond terzijde gelegd. In Den Haag weet men niet waar Lungendonk ligt. Steeds zien we dat zowel de minister als de pers het hele gebied boven de A67 ten onrechte betitelen als zijnde Lungendonk. Feitelijk is Lungendonk alleen het stuk boven de Veldweg tot aan het Eindhovens kanaal. Een fout die eens te meer bewijst hoe onzorgvuldig en op afstand men zich informeert en beslissingen neemt. De minister acht een weg (A67) een logische grens en trekt moeiteloos een lijntje zonder zich druk te maken over wat er leeft achter zo'n lijntje. Waarom niet het Eindhovens kanaal, wat nu de gemeentegrens is, handhaven als er logische lijnen getrokken moeten worden? Helmond wil Mierlo in plaats van het gebied boven de A67 Helmond heeft altijd op de eerste plaats Mierlo gewild. Het gebied boven de A67 is daar pas veel later bijgekomen. De woorden van burgemeester van Elk van Helmond : "Lungendonk zonder Mierlo zou als een raar uitstulpsel onder Helmond zijn waar wij niets aan hebben." (januari 2000) Wat krijgt Helmond er volgens het voorstel bij: Een relatief kleine groep belasting betalenden naast hogere kosten voor onderhoud van een gebied dat zij pas op lange termijn (zeker pas na 15 jaar) nodig denken te hebben.

Groot is niet beter!
Er komt steeds meer weerstand tegen herindeling in het algemeen. Bestuurskundigen achten schaalvergroting niet in het belang van de burger. Burgers willen een aanspreekbaar bestuur wat oog heeft voor hun belangen. Door herindeling wordt de afstand tussen bestuur en burger te groot.

De herindeling staat nog niet vast!
Een veelal gehoorde opmerking in Lierop sinds het openbaar maken van de plannen van minister de Vries: Het is al lang beslist . Er valt toch niets tegen te doen. Het tegendeel is waar. Op dit moment ligt er alleen nog maar een voorstel, dat nog een heel traject af te leggen heeft.
Juist bij herindelingvoorstellen zijn nog veel wijzigingen mogelijk! De strijd is pas getreden als er niets meer te verliezen valt! Alleen met de buren er over praten helpt niet. De minster er op aanspreken wel. Het gaat hier niet om winnen of verliezen. Het gaat er hier om Den Haag duidelijk maken waarom wij bezwaar maken tegen de annexatie van het gebied. Op basis van goede argumenten.  En die hebben we zoals u kunt lezen. Deze argumenten houden al 8 jaar stand en zullen dit de komende jaren ook doen. Herhaaldelijk constateren we dat de media in de hele herindeling voor zuidoost Brabant, de claim op ons grondgebied niet eens de moeite waard vindt om te vermelden.
Daarom is het nu aan de Lieropse bevolking om van ons te laten horen!

 

Wij horen graag van U!
Ongetwijfeld heeft de claim van Helmond op het gebied boven de A67 ook uw gemoederen bezig gehouden. En hebt u voor uzelf ook een goede reden bedacht om tegen (of voor) de annexatie te zijn. Graag horen wij van U waarom u vindt dat het gebied boven de A67 bij Lierop moet blijven. De drie beste argumenten verdienen een fles echte Vurherd-wijn !!
Zet daarom uw naam en telefoonnummer achter uw argument.