Belangengroep

 

AGENDA'S

VERSLAGEN VERGADERINGEN

INTERNE ORGANISATIE

Archief

 

 

 

 

 

AGENDA

Woensdag 6 april 2011 om 20.00 uur in de Vurherd

 

1. Opening en vaststellen agenda

 

2, Verslag van vorige vergadering op 1 december 2010

 

3. Varia: Geluidsscherm, UMTS, op/afrit A67

 

4. Ontwikkelingen werkgroepen IDOP

Toelichting door de coördinatoren:

Cindy Span, Sociale Voorzieningen

Frank Verkroost, Verkeer

Arnoud van Bemmelen, G.H.

René van Gastel, Vurherd

Toon vd Hurk, blokhut

Manon Vogel, Communicatie

Ferd Raaijmakers, Zorg

 

5. Vasdtstellen volgende vergadering

 

6. Rondvraag

 

7. Sluiting

 

Met vriendelijke groet,

De Belangengroep Lierop

 

Ferd Raaymakers

Frans van de kerkhof

Gonnie van Bussel

 


 

Verslagen Vergaderingen

 

Laatste 2009

6 Januari 2010

 


 

Interne organisatie en samenstelling Belangengroep

 

Sterke punten:

Toegankelijkheid

- niet of nauwelijks beperking van onderwerpen

- informele sfeer

- erkend platform

- duidelijkheid in standpunten

- democratisch

- in rondvraag kan in principe alles worden ingebracht

Zwakke punten:

Belangengroep is een ‘club’

- onderscheid tussen algemeen- en privé-belang is ondoorzichtig en arbitrair

- leeftijdsopbouw is niet representatief

- gevaar voor discontinuïteit

- is er voldoende draagvlak vanuit de verenigingen?

- aktieve rol bezoekers wordt minder

- gebrek aan ruimte (niet in fysieke zin!) voor afwijkende standpunten

Mogelijke oplossingen:    

- 1 x per 2 maanden vergaderen

- meer structuur

- effectiever informatie verstrekken

 

Communicatie met de achterban

Sterke punten:

- bij actuele onderwerpen goed

Zwakke punten:

- stoffig imago

Mogelijke oplossingen:    

- iemand werven voor PR

- nieuwe mensen

- mogelijkheden om mensen te bereiken ook benutten

 

Relatie met de gemeente

Sterke punten:

Belangengroep wordt beschouwd als serieuze gesprekspartner

- korte lijnen

- ondersteuning

Zwakke punten:           

- af en toe traag

- situatie-afhankelijk

Mogelijke oplossingen:    

- frequenter gesprekken tussen gemeente en Belangengroep

 

Activiteiten / acties

Sterke punten:

- organisatie via werkgroepen

- gespreksleiding + effectief vergaderen

Zwakke punten:           

Mogelijke oplossingen:

- openstaan voor ideeën

 

 


 

Verslag laatste belangengroepvergadering 2009

 

De concept-enquête wordt besproken en n.a.v. hiervan zullen er enkele aanpassingen worden aangebracht.

Met de Koepel van augustus zal de enquête worden verspreid. De ingevulde formulieren zullen op enkele, nog nader te bepalen, adressen (ook in het buitengebied!) kunnen worden ingeleverd.

 

7. Rondvraag

 

Th. Maas: Door de plantsoenendienst zijn alle bloemen uit de perken gesnoeid. De planten stonden net in bloei en nu zijn alle bloemen weg. Wordt er nog nagedacht of handelt men alleen maar?

 

R. Peeters: Er ligt veel zwerfvuil rond de glasbak. Misschien moeten er wat meer afvalbakken komen?

Geconstateerd wordt dat overal het zwerfvuil toeneemt. Omdat er een bepaalde mentaliteit ten grondslag ligt aan dergelijk gedrag is het maar de vraag of het plaatsen van extra afvalbakken een oplossing is.

 

M. v.d. Heuvel: De rubriek ‘gehoord, gezien, gelezen’ van de Koepel is vaak erg onduidelijk. Mensen snappen soms niet wat er wordt bedoeld. Dit was nadrukkelijk het geval bij het bericht betr. de Mercedes op het kerkplein.

Gebleken is dat een aantal mensen dit bericht kennelijk toch heeft opgepikt en er actie op heeft gezet. Soms is een korte, cryptische omschrijving effectiever dan een lang, verontrustend en wellicht moralistisch verhaal.

Volgende vergadering: woensdag 3 september om 20.30 uur.

 


 

Verslag belangengroepvergadering d.d. woensdag 6 januari 2010

 

Aanwezig: Willy Hanssen (wethouder), Frans Cortooms, Nel Verberne, Riky Peteres, Maria van de Ven, Roland welten, Monique van Lierop en Fer van der Zanden (Politie), Anke van de Nieuwenhof (Gemeente Someren), Gerard Claassen, Ferd Raaymakers en Frans van de Kerkhof (Belangengroep).

Afgemeld: Gonnie van Bussel (Belangengroep) i.v.m. ziekte.

 

Opening:

De voorzitter wenst alle aanwezigen een gelukkig en gezond 2010.

Tevens excuseert hij zich voor het feit dat de vergadering laat bekend is gemaakt en dat er geen verslag is van de laatste vergadering. De laatste vergadering is van januari 2009, daarna heeft alles in het teken gestaan van het IDOP.

 

Ingekomen stukken:

- Er is een ingekomen brief inzake de frietkraam op het kerkplein. Wethouder Hanssen geeft aan dat de Gemeente Someren het   vergunningenstelsel in dezen tegen het licht aan het houden is, ook met name op de wens een weekmarkt in Someren te gaan houden.

-Er is de financiele afrekening van Cinemaatje. Er blijkt een batig saldo te zijn.

 

Nieuwe buurtbrigadier:

Monique van Lierop stelt zich voor als nieuwe buurtbrigadier voor Lierop. Ze geeft aan preventief en repressief te werken. Ze wil ook dat iedereen in Lierop die iets te melden heeft op gebied van overlast, criminaliteit etc.haar mailt of belt. (tel.0900-8844 meldkamer of monique.van.lierop@brabant-zo.politie.nl)

 

Inzake geluidsscherm:

Anke van de Nieuwenhof geeft aan dat de Gemeente in 2010 het plan gaat maken, dit plan wellicht in 2011 geaccepteerd zal gaan worden, waarna in 2012 realisatie zal plaatsvinden. Er wordt gedacht aan een geluidsabsorberend scherm. Gerard Claassen wijst ook op het fijnstofprobleem. Rijkswaterstaat dient overigens ook in te stemmen met het plan.

 

Verkeerszaken:

Wethouder Hanssen geeft aan dat op korte termijn gestart wordt met de rotonde aan de Witvrouwenbergweg. Als ook de A67 klaar is en een goede (zonder veel files) doorgang biedt, lijkt hem de verkeershinder in Lierop al minder te worden. Echter blijft hij doorgaan met het plan om de Kanaaldijk met de Vleutlaan te verbinden. Voor subsidie zal dit plan ook bij de SRE worden neergelegd. Zou dit alles te weinig soelaas bieden, kan er nog aanvullende verkeersmaatregelen worden getroffen.

Op de opmerking van Maria van de Ven dat er op diverse plaatsen in Lierop moeilijk te wandelen is, deelt de wethouder mede dat er op termijn ook in Lierop nieuwe trottoirs komen.

 

Alcohol en drugs:

De buurtbrigadier geeft aan dat het bekend is dat er in de Lieropse cafe's wordt gerookt. Meer prioriteit is echter de aanpak van drugsgebruik. Met name wordt gevraagd aan de Lieropse mensen of ze willen melden als er bekend is dat er gedeald wordt.

Eventueel via www.meldmisdaadanoniem.nl. Bekend is bij de Politie dat er een aantal jeugdigen zijn in Lierop die drugs misbruiken.

 

Verslag werkgroepen IDOP:

Zowel de werkgroep van Roland Welten , betreft Groene Hart, als de werkgroep van Gerard Claassen, betreft Recreatie/Toerisme en Werkgelegenheid, zijn nog niet opgestart. Beide personen wachten nog op de namenlijst van de Belangengroep. Deze lijst is gemaakt op de presentatieavond van het IDOP.

De voorzitter deelt mede dat er op korte termijn een bijeenkomst zal worden belegd, waarbij alle kartrekkers worden genodigd.

De Belangengroep zal zich eerst intern moeten beraden en wellicht de hulp gaan inroepen van ONIS (Frans Cortooms bijvoorbeeld) voor ondersteuining.

 

Gezien de tijd, sluit de voorzitter de vergadering af en wijst op de volgende bijeenkomst op de eerste woensdag van Maart.  

 


 

Verslag belangengroepvergadering d.d.7 maart 2010

 

Aanwezig: Nel Verberne, Martin Kusters, Riky Peeters, Frank Verkoost, Peter van Schalen, Manon Vogel, Frans Cortooms, Annette Wilde, Marcel Meijer, Connie Maas, Angela, Johan Knapen, Anne van Putten, Rene van Oers, Ine – Wim van de Eijnden, Hans van den Eijnden, Antonie Meeuws, Riet van de Hurk, Will Meijer, Frans van de Kerkhof (penningmeester), Gonnie van Bussel (secretaris), Ferd Raaijmakers (voorzitter),

 

1. Opening

 

2. Verslag vorige vergadering op 7 juli 2010

·     Blz. 1 Frans Mars moet Frans Verkroost zijn.

 

3. Ingekomen stukken

·     -Kan er een bushalte gerealiseerd worden aan de Mierlose weg?

·     -De Ondergrondse glascontainer zal na de grote vakantie geplaatst worden aan de Kromvenweg;

·     -Men kan in aanmerking komen voor subsidie bij het organiseren van een Burendag. Zie www.burendag.nl. Dit is nog mogelijk tot 17 september.

·     -Anne van Putten is met een groep Lieropse mensen een toneelgroep gestart genaamd PROfIEL. Zou deze Toneelgroep onder de Belangengroep kunnen starten?

Dit is mogelijk. Tevens wordt door Annette aangegeven dat in de Cultuurnota van de Gemeente Someren nog speciaal wordt vernoemd dat Lierop nog voor subsidie in aanmerking kan komen. Dit zal verder worden uitgewerkt.

 

4. Berichten uit De Vurherd

De jaarrekening 2009:

-De jaarrekening is klaar en ligt ter inzage voor iedereen die dat wil. Vraag aan de bestuursleden een exemplaar.

-De Vurherd mag niet commercieel uitbaten bv voor bruiloften; Men kan daardoor de drank zoveel mogelijk scherp in prijs houden uitgezonderd de sterke drank.

-Belangengroep/Beheersgroep zijn ook verantwoordelijk voor het steunpunt Henrikushof ’s-avonds. Daarom betalen we hier kleine investeringen (bv. verfraaiingen, magnetron). Er is momenteel een werkgroep bezig om dit nog beter uit te werken voor de korte en lange termijn. Op 4 september is er een Open dag specifiek gericht op de 55+ en de verschillende mogelijkheden die er in Lierop zijn voor deze doelgroep.

-Er zijn in 2009 minder uitgaven geweest aan de werkgroepen/activiteiten.

-Reserves zijn voornamelijk opgebouwd uit de volgende posten:

  • Vervanging ketel in de toekomst

  • Verse lucht leiding

  • Fanfare drumband opslag van instrumenten

  • Lift van kelder tot podium

 

5. Stand van zaken: iDop ofwel Lierops Dorpsplan

Op 8 juli zal het concept iDop programma besproken worden in de commissie van de Gemeente  

Someren.

  

Stand van zaken werkgroepen:

Werkgroep Verkeer (coördinator Frank Mars):

·     -In de krant werd gesproken over het vernieuwen van een oprit naar de A67=> opmerking zal op de juiste plaats worden gedeponeerd of het niet verstandiger is om beide opritten aan te passen.

·     -Het geluidsscherm zal bij deze nieuwe opritten anders moeten worden dan bedacht. In de gaten houden.

 

Werkgroep Groen Hart (coördinator Roland Welten)

·     -Studenten van de Groene Campus inclusief docenten gaan onze voorstellen in deze werkgroep verder uitwerken in projecten en afstudeeropdrachten.

Zoals de inrichting van de Dorpsentrees, inrichting Lierop als Groen hart.

Tevens wordt gekeken naar samenwerking met MBO en HBO Larenstein in Wageningen.

·     -Hiervoor zal er in september een startbijeenkomst worden gepland met betrokkenen om een projectplan uit te werken.

 

Werkgroep Toerisme en Werkgelegenheid (coördinator Gerard Claassen)

·     -Een groep ondernemers heeft te kennen gegeven interesse te hebben in een bedrijfsverzamelgebouw. Het is nog niet zo ver dat er een garantie door de ondernemers kan worden afgegeven. Men neemt de plannen van Someren-Heide over als voorbeeld in het iDop.

 

Werkgroep Sociale voorzieningen en Welzijn (coördinator Gonnie van Bussel)

·     Momenteel is er veel beweging in Onderwijs en Opvang-land. DeTaskforcegroep Kinderopvang/Onderwijs heeft een nieuwe vorm van onderwijs-zorg-opvang-vrijetijd uitgewerkt welke in de toekomst verder uitgewerkt zal worden.

“Kinderen van nul tot 12 jaar kunnen straks terecht in integrale kindcentra waar zij de hele dag een gevarieerd aanbod krijgen van onderwijs, opvang, sport en spel. In het nieuwe systeem staat het kind centraal en hebben de kinderen de mogelijkheid om hun talenten maximaal te ontwikkelen. Daarvoor is het nodig alle voorzieningen zoveel mogelijk onder één dak of in elkaars nabijheid te brengen. Deze nieuwe aanpak is bedoeld voor de kinderen van werkende en niet-werkende ouders. Dat zijn de conclusies van het advies ‘Dutch Design’ dat de Taskforce KO/O presenteert.”

De werkgroep zal dit voortschrijdend inzicht zeker meenemen bij de verder utwerken van de projecten in het iDop programma.

 

Werkgroep Zorg (coördinator Ferd Raaijmakers)

·     Er zal nog een visie voor de lange termijn toekomst worden uitgewerkt.

·     Zie verder ook bij Berichten uit de Vurherd.

 

6.   6. Werkgroep 3-sloten-veldje

Vanuit de werkgroep 3-sloten-veldje kwam de aanvraag voor de aankoop van een natuurlijk openlucht theater. Een voorbeeld werd getoond. De kosten: € 7.000,-.

Omdat hier nog veel vragen over waren lichten zij vandaag toe wat er wordt gevraagd:

Tot nu toe heeft de werkgroep nog geen beroep gedaan op subsidie van de Belangengroep omdat ze dit zelf via diverse sponsor-bedragen en subsidies hebben kunnen regelen in het verleden.

De werkgroep krijgt momenteel geen poot aan de grond bij de Gemeente om mee te helpen de grootste wildgroei aan (on)kruiden in te dammen. Tevens blijkt dat het moeilijk is om meerdere werkgroepleden te krijgen die meehelpen om het terrein speelvriendelijk te houden.

Bij het zandstrandje zouden ze graag een tribune annex klimtoestel van natuurlijke materialen willen neerzetten om het speelterrein nog aantrekkelijker te maken. Dit toestel kost zoveel omdat het goedgekeurd moet zijn en er een logboek bijgehouden moet worden omdat alle officiële speeltoestellen regelmatig geïnspecteerd moeten worden.

Conclusie: De Belangengroep zal € 3500,- financieren aan de werkgroep om bij te dragen aan de verdere verfraaiing van het 3-sloten-veldje

 

7. UMTS-mast

De Antennewerkgroep waar ook diverse bewoners van de Otterdijk in zitten constateren dat de plaatsing van de UMTS-mast een voldongen feit zal gaan worden. De bewoners van de Otterdijk hadden al bezwaar ingediend echter dat is officieel eigenlijk niet mogelijk omdat er nog geen vergunning is verleend. Twee jaar geleden is aan deze bewoners toegezegd dat er op deze plek geen zou komen. Nu in 2010 gebeurt dat ineens wel.

Wanneer er dan een mast moet komen dan niet bij het voetbalveld maar zo ver mogelijk van de bewoonde wereld. Men heeft een eigenaar van een weilandje bereid gevonden om mee te werken om een stukje vrij te maken voor de UMTS-mast. De Belangengroep heeft namens alle betrokkenen een brief gestuurd aan de Gemeente om dit kenbaar te maken. Men wacht dit antwoord af. Men adviseert vanuit de vergadering om ook een brief aan de Raad te sturen.

 

8. Rondvraag

·     -Riky constateert dat er regelmatig automobilisten doorrijden bij de Brigadiers op de Somerenseweg. Wat zou hier nog meer aan kunnen bijdragen dat dit niet meer gebeurt?

·     -Frans geeft aan dat alle rekeninghouders van werkgroepen moeten gaan betalen voor de rekeningkosten (€ 90,-) bij de Rabobank. Daarom wordt gekeken om zo min mogelijk rekeningnummers te gebruiken. Misschien dat Rabobank dit kan subsidiëren.

·     -Frans Cortooms/Gonnie  berichten over de opzet van een Jeugdfilmderby in de Gemeente Someren vanuit de dorps- en wijkraden en Onis om de jeugd meer te betrekken. Verdere info zal nog volgen.