Belangengroep vanaf juni 2016 info te zien op eigen website van belangengroep...

 

AGENDA'S

VERSLAGEN VERGADERINGEN

INTERNE ORGANISATIE

JAARVERSLAG STICHTING BELANGENGROEP 2011

JAARVERSLAG STICHTING BELANGENGROEP 2012

JAARVERSLAG STICHTING BELANGENGROEP 2014

JAARVERSLAG STICHTING BELANGENGROEP 2015

 

 

Archief

 

 

 

 

 

 

 

Mailadres Belangengroep: belangengroeplierop@gmail.com

 


 

AGENDA


VERSLAGEN VERGADERINGEN

Laatste 2009

6 Januari 2010

7 maart 2010

7 juli 2010

1 september 2010

6 april 2011

6 juli 2011

7 september 2011

2 november 2011

4 januari 2012

7 maart 2012

2 mei 2012

27 juni 2012

5 september 2012

7 november 2012

9 januari 2013

6 maart 2013

1 mei 2013

3 juli 2013

4 september 2013

6 november 2013

8 januari 2014

5 maart 2014

7 mei 2014

2 juli 2014

3 september 2014

5 november 2014

7 januari 2015

5 maart 2015

7 mei 2015 (jaarverslag)

2 juli 2015

3 september 2015

5 november 2015

7 januari 2016

3 maart 2016

12 mei 2016 (jaarvergadering)

 


 

Interne organisatie en samenstelling Belangengroep

 

Sterke punten:

Toegankelijkheid

- niet of nauwelijks beperking van onderwerpen

- informele sfeer

- erkend platform

- duidelijkheid in standpunten

- democratisch

- in rondvraag kan in principe alles worden ingebracht

Zwakke punten:

Belangengroep is een ‘club’

- onderscheid tussen algemeen- en privé-belang is ondoorzichtig en arbitrair

- leeftijdsopbouw is niet representatief

- gevaar voor discontinuïteit

- is er voldoende draagvlak vanuit de verenigingen?

- aktieve rol bezoekers wordt minder

- gebrek aan ruimte (niet in fysieke zin!) voor afwijkende standpunten

Mogelijke oplossingen:    

- 1 x per 2 maanden vergaderen

- meer structuur

- effectiever informatie verstrekken

 

Communicatie met de achterban

Sterke punten:

- bij actuele onderwerpen goed

Zwakke punten:

- stoffig imago

Mogelijke oplossingen:    

- iemand werven voor PR

- nieuwe mensen

- mogelijkheden om mensen te bereiken ook benutten

 

Relatie met de gemeente

Sterke punten:

Belangengroep wordt beschouwd als serieuze gesprekspartner

- korte lijnen

- ondersteuning

Zwakke punten:           

- af en toe traag

- situatie-afhankelijk

Mogelijke oplossingen:    

- frequenter gesprekken tussen gemeente en Belangengroep

 

Activiteiten / acties

Sterke punten:

- organisatie via werkgroepen

- gespreksleiding + effectief vergaderen

Zwakke punten:           

Mogelijke oplossingen:

- openstaan voor ideeën

 


 

Verslag laatste belangengroepvergadering 2009

 

De concept-enquête wordt besproken en n.a.v. hiervan zullen er enkele aanpassingen worden aangebracht.

Met de Koepel van augustus zal de enquête worden verspreid. De ingevulde formulieren zullen op enkele, nog nader te bepalen, adressen (ook in het buitengebied!) kunnen worden ingeleverd.

 

7. Rondvraag

 

Th. Maas: Door de plantsoenendienst zijn alle bloemen uit de perken gesnoeid. De planten stonden net in bloei en nu zijn alle bloemen weg. Wordt er nog nagedacht of handelt men alleen maar?

 

R. Peeters: Er ligt veel zwerfvuil rond de glasbak. Misschien moeten er wat meer afvalbakken komen?

Geconstateerd wordt dat overal het zwerfvuil toeneemt. Omdat er een bepaalde mentaliteit ten grondslag ligt aan dergelijk gedrag is het maar de vraag of het plaatsen van extra afvalbakken een oplossing is.

 

M. v.d. Heuvel: De rubriek ‘gehoord, gezien, gelezen’ van de Koepel is vaak erg onduidelijk. Mensen snappen soms niet wat er wordt bedoeld. Dit was nadrukkelijk het geval bij het bericht betr. de Mercedes op het kerkplein.

Gebleken is dat een aantal mensen dit bericht kennelijk toch heeft opgepikt en er actie op heeft gezet. Soms is een korte, cryptische omschrijving effectiever dan een lang, verontrustend en wellicht moralistisch verhaal.

Volgende vergadering: woensdag 3 september om 20.30 uur.

 


 

Verslag belangengroepvergadering d.d. woensdag 6 januari 2010

 

Aanwezig: Willy Hanssen (wethouder), Frans Cortooms, Nel Verberne, Riky Peteres, Maria van de Ven, Roland welten, Monique van Lierop en Fer van der Zanden (Politie), Anke van de Nieuwenhof (Gemeente Someren), Gerard Claassen, Ferd Raaymakers en Frans van de Kerkhof (Belangengroep).

Afgemeld: Gonnie van Bussel (Belangengroep) i.v.m. ziekte.

 

Opening:

De voorzitter wenst alle aanwezigen een gelukkig en gezond 2010.

Tevens excuseert hij zich voor het feit dat de vergadering laat bekend is gemaakt en dat er geen verslag is van de laatste vergadering. De laatste vergadering is van januari 2009, daarna heeft alles in het teken gestaan van het IDOP.

 

Ingekomen stukken:

- Er is een ingekomen brief inzake de frietkraam op het kerkplein. Wethouder Hanssen geeft aan dat de Gemeente Someren het   vergunningenstelsel in dezen tegen het licht aan het houden is, ook met name op de wens een weekmarkt in Someren te gaan houden.

-Er is de financiele afrekening van Cinemaatje. Er blijkt een batig saldo te zijn.

 

Nieuwe buurtbrigadier:

Monique van Lierop stelt zich voor als nieuwe buurtbrigadier voor Lierop. Ze geeft aan preventief en repressief te werken. Ze wil ook dat iedereen in Lierop die iets te melden heeft op gebied van overlast, criminaliteit etc.haar mailt of belt. (tel.0900-8844 meldkamer of monique.van.lierop@brabant-zo.politie.nl)

 

Inzake geluidsscherm:

Anke van de Nieuwenhof geeft aan dat de Gemeente in 2010 het plan gaat maken, dit plan wellicht in 2011 geaccepteerd zal gaan worden, waarna in 2012 realisatie zal plaatsvinden. Er wordt gedacht aan een geluidsabsorberend scherm. Gerard Claassen wijst ook op het fijnstofprobleem. Rijkswaterstaat dient overigens ook in te stemmen met het plan.

 

Verkeerszaken:

Wethouder Hanssen geeft aan dat op korte termijn gestart wordt met de rotonde aan de Witvrouwenbergweg. Als ook de A67 klaar is en een goede (zonder veel files) doorgang biedt, lijkt hem de verkeershinder in Lierop al minder te worden. Echter blijft hij doorgaan met het plan om de Kanaaldijk met de Vleutlaan te verbinden. Voor subsidie zal dit plan ook bij de SRE worden neergelegd. Zou dit alles te weinig soelaas bieden, kan er nog aanvullende verkeersmaatregelen worden getroffen.

Op de opmerking van Maria van de Ven dat er op diverse plaatsen in Lierop moeilijk te wandelen is, deelt de wethouder mede dat er op termijn ook in Lierop nieuwe trottoirs komen.

 

Alcohol en drugs:

De buurtbrigadier geeft aan dat het bekend is dat er in de Lieropse cafe's wordt gerookt. Meer prioriteit is echter de aanpak van drugsgebruik. Met name wordt gevraagd aan de Lieropse mensen of ze willen melden als er bekend is dat er gedeald wordt.

Eventueel via www.meldmisdaadanoniem.nl. Bekend is bij de Politie dat er een aantal jeugdigen zijn in Lierop die drugs misbruiken.

 

Verslag werkgroepen IDOP:

Zowel de werkgroep van Roland Welten , betreft Groene Hart, als de werkgroep van Gerard Claassen, betreft Recreatie/Toerisme en Werkgelegenheid, zijn nog niet opgestart. Beide personen wachten nog op de namenlijst van de Belangengroep. Deze lijst is gemaakt op de presentatieavond van het IDOP.

De voorzitter deelt mede dat er op korte termijn een bijeenkomst zal worden belegd, waarbij alle kartrekkers worden genodigd.

De Belangengroep zal zich eerst intern moeten beraden en wellicht de hulp gaan inroepen van ONIS (Frans Cortooms bijvoorbeeld) voor ondersteuining.

 

Gezien de tijd, sluit de voorzitter de vergadering af en wijst op de volgende bijeenkomst op de eerste woensdag van Maart.  

 


 

Verslag belangengroepvergadering d.d.7 maart 2010

 

Aanwezig: Nel Verberne, Gerrit Sanders, Martin Kusters, Riky Peeters, Peter Swiggers, Frank Verkoost, Gerard Claassen, Jan Zwirs, Frans Kooymans, Frans Cortooms, Wim Steenbakkers, Anke Winkelmolen, Marcel Aben, Fred van den Wittenboer, Peter van Schalen, Roland Welten, Manon Vogel Guido Hesselmans, Maria van de Ven-Neervens, Ad van de Wegdenborg, Anke Bankers, Frans van Vroonhoven, Frans van de Kerkhof (penningmeester), Gonnie van Bussel (secretaris), Ferd Raaijmakers (voorzitter),

 

1. Opening

  

Voorstellen:

Ø   -Harold Breeman ambtenaar Gemeente Someren. Zal verder toelichting geven over bestemmingsplan “binnengebied” Lierop;

Ø   -Guido Schoolmeesters, onze nieuwe wethouder voor o.a de iDops in Gemeente Someren;

  

2. Verslag vorige vergadering op 5 maart 2008

Geen opmerkingen of aanvullingen

 

3. Ingekomen stukken

·      -Aanvraag 3-sloten veldje zie punt 7.

·      -Nieuwe Dorpen Derby 2010: Doe mee met goede ideeën!

 

4. Berichten uit De Vurherd

-geen noemenswaardige berichten

-de jaarrekening 2009 wordt in de Beheersgroep eerst besproken

 

5. Stand van zaken: iDop ofwel Lierops Dorpsplan

Introductie wethouder Schoolmeesters en andere wethouders (Maas, Hansen en Jaspers)

met portefeuille-verdeling met de volgende steekwoorden:

Ø    -kerntakendiscussie

Ø    -integrale dorpszaken

Ø    -bezuinigingen

Vraag: Is er nog geld voor het Lierops iDop?

De oplegger voor Someren-Heide is toegekend door Gemeente en Provincie;

De oplegger voor Someren-Eind is bijna klaar en wordt dan meteen ingediend.      

 

Stand van zaken iDop Lierop:

 

Werkgroep Verkeer (coördinator Frank Mars):

·     -op papier staan nu de hoofdpunten die worden ingediend in de oplegger;

·     -zie ook www.lierop.info;

·     -er is een Quick Scan uitgevoerd in opdracht van de Gemeente;

Een van de mogelijkheden is dat het doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Vleutlaan. Dit lijkt de beste oplossing; Combinaties met paaltjes voor bestemmingsverkeer om Lierop verkeerluw te maken zijn geen optie.

Buro Kragten gaat de beste optie verder uitwerken. Verwachting is dat er € 500.000,- vanuit SRE moet komen.

-Op dit moment wordt er ook zeker gekeken naar de ontsluiting Eindhoven, bestaande en nieuwe rotondes in Someren, en de gewenning van weggebruikers om een andere weg te nemen;

 

Werkgroep Groen Hart (coördinator Roland Welten)

-Staat nog in de kinderschoenen;

-Al wel besproken zijn: dorpsingangen verfraaien, parkeerplaatsen buiten de kern, noord-zuid verbinding Groenstraat door het park naar Offermansstraat;

-De functie van het park moet i stand blijven echter wel toegankelijker maken;

-De sociale voorzieningen in en rond het park en hun eisen en wensen;

-Studenten helpen mee met het verder uitwerken van de plannen zoals een nieuwe kiosk, hoe heilig zijn de muren van de pastorie etc.

 

Werkgroep Toerisme en Werkgelegenheid (coördinator Gerard Claassen)

·     -De enquête voor bedrijven in de recreatieve en toeristische hoek (ongeveer 40 bedrijven) is vandaag de deur uitgegaan. Het betreft vooral een behoefte peiling. 6 mei wordt er geëvalueerd;

·     -Er is contact gezocht met de VVV in Someren om een eventueel info –punt naar Lierop te halen (bv bij de Spar of Henrikushof);

·     -Betreffende “werkgelegenheid”: is er een oproep in De Koepel geplaatst om te peilen of er animo bestaat om iets op te zetten. Hier zijn nog geen reacties op binnen gekomen.

 

Werkgroep Sociale voorzieningen en Welzijn (coördinator Gonnie van Bussel)

·     -Deze groep is enkele eren bij elkaar geweest;

·     -De grote uitdaging is om de dromen van de verschillende belanghebbenden (onderwijs, zorg, opvang, sport, creatieve vorming, opvoeding etc) in een plan van aanpak en uitwerking te verpakken. Het is echter soms erg moeilijk om de inhoud los te zien van de gebouwen;

·     -Samen met een architect heeft een sub-groepje gekeken naar bestaande gebouwen, mogelijke bouwopties en nieuwe functies in bestaande gebouwen (Offermanstraat) aan elkaar te linken. Daaruit is naar voren gekomen om een nieuwe weg te gaan bewandelen door alle belanghebbenden en eigenaren aan tafel te zetten om met behulp van een 3-D methodiek alle wensen en ideeën in 1 plan in te brengen waarbij elke input zijn/haar effect heeft op het totaal.

Dit kan dan zodanig uitgewerkt worden dat iedereen aan tafel probleemeigenaar wordt en ook de consequenties weet zodat er uiteindelijk een blue-print op tafel ligt met bijbehorende bestektekening en berekening waar alle deelnemers zich in herkennen.

 

Werkgroep Zorg (coördinator Ferd Raaijmakers)

·     -Er is een enquête uitgevoerd met grote respons;

·     -Mensen willen zorg dichtbij;

·     -Mensen willen graag zo lang mogelijk in Lierop blijven wonen; voor de korte termijn (KT)kun je dit meer tastbaar maken door bv het Henrikushof meer “body" te geven;

Voor de lange termijn (LT) moet er een visieontwikkeling geschreven worden. Een concreet plan zal niet haalbaar zijn voor de oplegger.

·     -KT: maaltijden voor iedereen; bibliotheek integreren in huiskamer; een gezellige huiskamer:

audiomeubel, computer, koffie drinken, biljarten. Zijn er meer ideeën stuur die in naar www.lierop.info of geef het door aan Manon, Gonnie, Frans.

WOCOM heeft hiervoor al €5000.-beschikbaar gesteld;

 

6.   6. Bestemmingsplan Lierop kern

Harold Breeman licht toe dat het Bestemmingsplan Lierop kern vanaf nu 4 weken ter inzage ligt bij het Gemeentehuis. Daarna wordt het opgestuurd aan de Provincie. Elke 10 jaar moet een bestemmingsplan herzien worden. Het oude plan stamt nog uit 1998.

Het zal een “conserverend” bestemmingsplan worden. Voor 2013 moet alles geactualiseerd zijn.

Nieuw is dat het nu digitaal is opgesteld. De vorm waarin is landelijk voorgeschreven. Kijk naar de site van Gemeente Someren (www.someren.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl). Op dit moment zijn het nog Pdf’s.

Advies: kijk goed naar je eigen perceel/gebouw of er wijzigingen zijn.

Mogelijke oude bestemmingen zoals detailhandel kunnen van een gebouw gehaald zijn omdat op dit moment dit gebouw de functie van detailhandel niet uitvoert.

Op dit moment kun je nog geen zienswijze indienen en dus ook geen bezwaar. Dit volgt later in de procedure.

 

 

7.   7. Openlucht theater

Vanuit de werkgroep 3-sloten-veldje kwam de aanvraag voor de aankoop van een natuurlijk openlucht theater. Een voorbeeld wordt getoond. De kosten zijn € 7.000,-.

De werkgroep heeft tot nu toe nog geen beroep gedaan op subsidie van de Belangengroep omdat ze dit zelf via diverse sponsor-bedragen en subsidies hebben kunnen regelen.

Vanuit de vergadering komen diverse geluiden naar voren. Bij ’t Rendal bestaat al een open podium buiten. Conclusie: er zal door het bestuur gekeken worden hoe het 3-sloen-veldje op een andere wijze gesubsidieerd kan worden.

 

8. Rondvraag

·     -Er zal in Lierop met grote zekerheid een UMTS-mast komen. De providers hebben aangeven de voorkeur te geven aan een cirkel rondom het voetbalveld met als wens de Otterdijk. Ondanks de grote weerstand zal er weinig tegen te doen zijn.

De voorkeur zal liggen halverwege de Otterdijk zo ver mogelijk van de bebouwing.

Belangengroep (Gonnie) geeft dit door aan de Gemeente Someren.

·     -Er mag meer gedaan worden aan het onderhoud van de fietspaden Laan ten Bomen en Steemertseweg. De mogelijkheid van ongelukken is groot. => Gemeente neemt dit mee.

·     -Neem dan ook de verhoging in de straat bij de pastorie in de Offer mansstraat mee.

·     -Ferd wijst nog op de Sociale kaart www.Zorgboeren.nl;

·        


 

Verslag belangengroepvergadering d.d.7 juli 2010

 

Aanwezig: Nel Verberne, Martin Kusters, Riky Peeters, Frank Verkoost, Peter van Schalen, Manon Vogel, Frans Cortooms, Annette Wilde, Marcel Meijer, Connie Maas, Angela, Johan Knapen, Anne van Putten, Rene van Oers, Ine – Wim van de Eijnden, Hans van den Eijnden, Antonie Meeuws, Riet van de Hurk, Will Meijer, Frans van de Kerkhof (penningmeester), Gonnie van Bussel (secretaris), Ferd Raaijmakers (voorzitter),

 

1. Opening

 

2. Verslag vorige vergadering op 7 juli 2010

·     Blz. 1 Frans Mars moet Frans Verkroost zijn.

 

3. Ingekomen stukken

·     -Kan er een bushalte gerealiseerd worden aan de Mierlose weg?

·     -De Ondergrondse glascontainer zal na de grote vakantie geplaatst worden aan de Kromvenweg;

·     -Men kan in aanmerking komen voor subsidie bij het organiseren van een Burendag. Zie www.burendag.nl. Dit is nog mogelijk tot 17 september.

·     -Anne van Putten is met een groep Lieropse mensen een toneelgroep gestart genaamd PROfIEL. Zou deze Toneelgroep onder de Belangengroep kunnen starten?

Dit is mogelijk. Tevens wordt door Annette aangegeven dat in de Cultuurnota van de Gemeente Someren nog speciaal wordt vernoemd dat Lierop nog voor subsidie in aanmerking kan komen. Dit zal verder worden uitgewerkt.

 

4. Berichten uit De Vurherd

De jaarrekening 2009:

-De jaarrekening is klaar en ligt ter inzage voor iedereen die dat wil. Vraag aan de bestuursleden een exemplaar.

-De Vurherd mag niet commercieel uitbaten bv voor bruiloften; Men kan daardoor de drank zoveel mogelijk scherp in prijs houden uitgezonderd de sterke drank.

-Belangengroep/Beheersgroep zijn ook verantwoordelijk voor het steunpunt Henrikushof ’s-avonds. Daarom betalen we hier kleine investeringen (bv. verfraaiingen, magnetron). Er is momenteel een werkgroep bezig om dit nog beter uit te werken voor de korte en lange termijn. Op 4 september is er een Open dag specifiek gericht op de 55+ en de verschillende mogelijkheden die er in Lierop zijn voor deze doelgroep.

-Er zijn in 2009 minder uitgaven geweest aan de werkgroepen/activiteiten.

-Reserves zijn voornamelijk opgebouwd uit de volgende posten:

  • Vervanging ketel in de toekomst

  • Verse lucht leiding

  • Fanfare drumband opslag van instrumenten

  • Lift van kelder tot podium

 

5. Stand van zaken: iDop ofwel Lierops Dorpsplan

Op 8 juli zal het concept iDop programma besproken worden in de commissie van de Gemeente  

Someren.

  

Stand van zaken werkgroepen:

Werkgroep Verkeer (coördinator Frank Mars):

·     -In de krant werd gesproken over het vernieuwen van een oprit naar de A67=> opmerking zal op de juiste plaats worden gedeponeerd of het niet verstandiger is om beide opritten aan te passen.

·     -Het geluidsscherm zal bij deze nieuwe opritten anders moeten worden dan bedacht. In de gaten houden.

 

Werkgroep Groen Hart (coördinator Roland Welten)

·     -Studenten van de Groene Campus inclusief docenten gaan onze voorstellen in deze werkgroep verder uitwerken in projecten en afstudeeropdrachten.

Zoals de inrichting van de Dorpsentrees, inrichting Lierop als Groen hart.

Tevens wordt gekeken naar samenwerking met MBO en HBO Larenstein in Wageningen.

·     -Hiervoor zal er in september een startbijeenkomst worden gepland met betrokkenen om een projectplan uit te werken.

 

Werkgroep Toerisme en Werkgelegenheid (coördinator Gerard Claassen)

·     -Een groep ondernemers heeft te kennen gegeven interesse te hebben in een bedrijfsverzamelgebouw. Het is nog niet zo ver dat er een garantie door de ondernemers kan worden afgegeven. Men neemt de plannen van Someren-Heide over als voorbeeld in het iDop.

 

Werkgroep Sociale voorzieningen en Welzijn (coördinator Gonnie van Bussel)

·     Momenteel is er veel beweging in Onderwijs en Opvang-land. DeTaskforcegroep Kinderopvang/Onderwijs heeft een nieuwe vorm van onderwijs-zorg-opvang-vrijetijd uitgewerkt welke in de toekomst verder uitgewerkt zal worden.

“Kinderen van nul tot 12 jaar kunnen straks terecht in integrale kindcentra waar zij de hele dag een gevarieerd aanbod krijgen van onderwijs, opvang, sport en spel. In het nieuwe systeem staat het kind centraal en hebben de kinderen de mogelijkheid om hun talenten maximaal te ontwikkelen. Daarvoor is het nodig alle voorzieningen zoveel mogelijk onder één dak of in elkaars nabijheid te brengen. Deze nieuwe aanpak is bedoeld voor de kinderen van werkende en niet-werkende ouders. Dat zijn de conclusies van het advies ‘Dutch Design’ dat de Taskforce KO/O presenteert.”

De werkgroep zal dit voortschrijdend inzicht zeker meenemen bij de verder utwerken van de projecten in het iDop programma.

 

Werkgroep Zorg (coördinator Ferd Raaijmakers)

·     Er zal nog een visie voor de lange termijn toekomst worden uitgewerkt.

·     Zie verder ook bij Berichten uit de Vurherd.

 

6.   6. Werkgroep 3-sloten-veldje

Vanuit de werkgroep 3-sloten-veldje kwam de aanvraag voor de aankoop van een natuurlijk openlucht theater. Een voorbeeld werd getoond. De kosten: € 7.000,-.

Omdat hier nog veel vragen over waren lichten zij vandaag toe wat er wordt gevraagd:

Tot nu toe heeft de werkgroep nog geen beroep gedaan op subsidie van de Belangengroep omdat ze dit zelf via diverse sponsor-bedragen en subsidies hebben kunnen regelen in het verleden.

De werkgroep krijgt momenteel geen poot aan de grond bij de Gemeente om mee te helpen de grootste wildgroei aan (on)kruiden in te dammen. Tevens blijkt dat het moeilijk is om meerdere werkgroepleden te krijgen die meehelpen om het terrein speelvriendelijk te houden.

Bij het zandstrandje zouden ze graag een tribune annex klimtoestel van natuurlijke materialen willen neerzetten om het speelterrein nog aantrekkelijker te maken. Dit toestel kost zoveel omdat het goedgekeurd moet zijn en er een logboek bijgehouden moet worden omdat alle officiële speeltoestellen regelmatig geïnspecteerd moeten worden.

Conclusie: De Belangengroep zal € 3500,- financieren aan de werkgroep om bij te dragen aan de verdere verfraaiing van het 3-sloten-veldje

 

7. UMTS-mast

De Antennewerkgroep waar ook diverse bewoners van de Otterdijk in zitten constateren dat de plaatsing van de UMTS-mast een voldongen feit zal gaan worden. De bewoners van de Otterdijk hadden al bezwaar ingediend echter dat is officieel eigenlijk niet mogelijk omdat er nog geen vergunning is verleend. Twee jaar geleden is aan deze bewoners toegezegd dat er op deze plek geen zou komen. Nu in 2010 gebeurt dat ineens wel.

Wanneer er dan een mast moet komen dan niet bij het voetbalveld maar zo ver mogelijk van de bewoonde wereld. Men heeft een eigenaar van een weilandje bereid gevonden om mee te werken om een stukje vrij te maken voor de UMTS-mast. De Belangengroep heeft namens alle betrokkenen een brief gestuurd aan de Gemeente om dit kenbaar te maken. Men wacht dit antwoord af. Men adviseert vanuit de vergadering om ook een brief aan de Raad te sturen.

 

8. Rondvraag

·     -Riky constateert dat er regelmatig automobilisten doorrijden bij de Brigadiers op de Somerenseweg. Wat zou hier nog meer aan kunnen bijdragen dat dit niet meer gebeurt?

·     -Frans geeft aan dat alle rekeninghouders van werkgroepen moeten gaan betalen voor de rekeningkosten (€ 90,-) bij de Rabobank. Daarom wordt gekeken om zo min mogelijk rekeningnummers te gebruiken. Misschien dat Rabobank dit kan subsidiëren.

·     -Frans Cortooms/Gonnie  berichten over de opzet van een Jeugdfilmderby in de Gemeente Someren vanuit de dorps- en wijkraden en Onis om de jeugd meer te betrekken. Verdere info zal nog volgen. 

 


 

Verslag belangengroepvergadering woensdag 1 september 2010

 

Aanwezig: Martin Kusters, Riky Peeters,  Peter van Schalen,  Manon Vogel, Frans Cortooms,  Will Meijer, Wim Steenbakkers, Fred v.d. Wittenboer, Toon vd Hurk, Yvonne Neervens, Jose vd Boogaard, Gerrit Sanders, Cor Raaymakers, Guido Hesselmans, Rob Koster, Roland Verbrugge, Hugo van den Booten, Gerard Claassen, Frans van de Kerkhof (penningmeester), Gonnie van Bussel (secretaris), Ferd Raaijmakers (voorzitter)

 

1. Opening

·Meer aandacht besteden aan  het item Alcohol en drugs (Ferd)

  

2. Verslag vorige vergadering op 7 maart 2010

Blz. 1 Frans Mars moet Frans Verkroost zijn.

 

3. Ingekomen stukken

Kan er een bushalte gerealiseerd worden aan de Mierlose weg?

Reactie Annette Wilde Lieropse Lijst: Ik heb daarover gesproken met Richard de Ruiter van de gemeente Someren. De realisatie van een nieuwe bushalte is een samenwerking tussen gemeente (verantwoordelijk voor de infrastructuur zoals plaatsing bord en eventuele busstrook) en het SRE die hiervoor weer nauw overleg pleegt met de vervoersmaatschappij, in dit geval Hermes. De laatste moet dit namelijk regelen in haar dienstregeling. Het is echter zo dat de wens tot een bushalte aan de Mierloseweg al eerder besproken is met het SRE c.q. Hermes maar dat deze hier geen heil in ziet. De Mierloseweg ligt weliswaar aan de rijroute maar is een te gevaarlijke weg om te stoppen, zeker op het aangeven punt bij het Gebergte. Met name om die reden is de vraag niet gehonoreerd. Daarnaast moet een extra stop lonen, terwijl men in inschat dat het hier om zeer beperkt aantal gebruikers gaat. Richard geeft nadrukkelijk aan dat een nieuwe aanvraag nauwelijks kans maakt. Dit om geen valse verwachtingen te wekken. Mocht de Belangengroep desondanks toch een poging willen wagen dan kan de wens bij de gemeente kenbaar gemaakt worden via een schrijven aan het college. De gemeente zal dan het contact met het SRE leggen. Dit is de officiële weg, maar iedereen is natuurlijk vrij om het SRE te benaderen. Maar nogmaals: de kans op honorering van het verzoek is minimaal.

 

· De Ondergrondse glascontainer zal in 2010 geplaatst worden aan de Kromvenweg;

· Toneelgroep ProFiel: vraagt voor 2010 nog een opstartsubsidie aan de Belangengroep en 3x zaalhuur voor de voorstellingen op 2, 8 en 9 april.

· Op 4 september vindt er een informatiemiddag plaats voor Senioren en hun activiteiten in het Henricushof van 14.00 – 16.30 uur. Een werkgroepje heeft daarvoor een mooie folder ontwikkeld waar in veel activiteiten vermeld staan.

 

4. Stand van zaken: iDop ofwel Lierops Dorpsplan

Momenteel wordt er door de diverse werkgroepen gekeken om nu “laag hangend fruit” te plukken

ofwel welke onderwerpen kunnen we op korte termijn met weinig budget toch uitvoeren.

De Provincie heeft de cofinancieringbijdrage aan iDops teruggebracht van € 1.000.000,- naar

€ 750.000,- In het Lieropse iDop programma hebben we daarom de begroting aangepast en het

bedrag van € 250.000,- bij de projecten van Verkeer (verkeersluw maken Lierop) eraf gehaald.  

Deze staan wel weer vermeld bij de post 3-den financiering. De rest van de projecten zijn

hetzelfde gebleven.

           

Stand van zaken werkgroepen:

Werkgroep Verkeer (coördinator Frank Verkroost):

· Houden nauw contact met de Gemeente betreffende vorderingen.

· Men zal het nog een tijdje afwachten hoe druk het blijft met het doorgaande verkeer totdat de rotondes klaar zijn. Daarna zullen er beslissingen moeten worden genomen.

 

Werkgroep Groen Hart (coördinator Roland Welten)

· Studenten van de Groene Campus werken voortvarend aan het uitwerken van het Groene Hart project.

· Er staat nog een vraag open betreffende de renovatie van de paden in het park.

 

Werkgroep Toerisme en Werkgelegenheid (coördinator Gerard Claassen)

· Men heeft een ondernemerslijst samengesteld van veel Lieropse ondernemers.

· Men gaat kijken of de VVV een samenwerking kan aangaan met een Lierops centraal punt bv de Spar. Ook voor de fietstochtborden wordt gekeken of er samenwerking mogelijk is.

 

Werkgroep Sociale voorzieningen en Welzijn (coördinator Gonnie van Bussel)

· BSO Spring is bezig met de Gemeente om een uitbreiding aan voormalig Pippeloentje te bewerkstelligen voor de opvang van 00 tot 4 jarigen. Dit verloopt op dit moment zeer moeizaam.

· De Blokhut heeft bij de Gemeente een aanvraag ingediend om deze te renoveren/verbouwen. In oktober zal de raad hier meer over mededelen. De Blokhut staat ook vermeld in het iDop.

 

Werkgroep Zorg (coördinator Ferd Raaijmakers)

· Er zal op korte termijn geen slaapwacht komen maar er zal wel gewerkt worden aan een nieuwe vorm van achterwacht. Bv een groep Lieropse professionals/vrijwilligers formeren die de nachtwacht zouden kunnen uitvoeren met moderne snelle technische communicatiemiddelen.

 

7. UMTS-mast

De alternatieve locatie is aangegeven bij de Gemeente in samenspraak met de eigenaar. Er zullen besprekingen volgen. Wordt vervolgd.

 

8. Rondvraag

· Zie ook Werkgroep Groene Hart: Vanuit de Gemeente kwam de opmerkingen dat in afwachting van het iDop de wandelpaden in het Park op dit moment niet gerenoveerd worden. Dit kan toch niet de bedoeling zijn.

Roland zal met Cor Raaymakers verder contact opnemen met de werkgroep Park (Toon Maas, Tiny Steenbakkers) hoe dit verder op te pakken.

 


 

Verslag belangengroepvergadering 6 april 2011

 

1. Opening door de voorzitter met de mededeling dat Gonnie van Bussel en Toon van de Hurk verhinderd zijn.

 

2. Verslag van de vorige vergadering en reactie van de Gemeente op een aantal vragen vanuit het dorpsoverleg.                

 

Gonnie zal gevraagd worden om aandacht te schenken aan de problematiek van de Loverboys, zoals toegezegd op de vorige vergadering.

 

Inzake de inrichting van de Gildewijk, lijkt het raadzaam om een wijkraad in het leven te roepen die hun wensen (eventueel via de Belangengroep) bij de Gemeente kenbaar maken.

 

Maria van de Ven vraagt of via de Belangengroep een verzoek naar de Gemeente kan gaan voor de aanlag van een Jeu de Boulebaan bij Henricushof. Ferd zegt toe deze aanvrage te zullen verzorgen, echter met enige onderbouwing door de initiatiefnemers.

Gerard Loomans van de Gemeente zou op de hoogte zijn en een afschrift van de aanvrage zou ter kennisgeving naar Wocom dienen te worden verstuurd.

 

3. Geluidsscherm

Er is een reactie via email van Wim Steenbakkers gekomen. Hij pleit voor een transparant scherm en vraagt zich af of 6 meter boven het talud niet heel hoog is.

De vergadering is ook grotendeels voor een transparant scherm. Ferd stelt voor om een aparte avond te beleggen om vanuit de Gemeente of eventueel van Rijkswaterstaat te horen hoe het scherm en de op- en afrit van de A67 er precies uit komen te zien en wat eventuele effecten zijn. Martien Kusters adviseert om inzake het scherm vanuit de Gemeente Anke v.d. Nieuwenhof te vragen. Ferd wil ook wat weten over fijnstof.

Er wordt nog gesproken over het idee om de oprit naar Venlo te laten vervallen.

 

UMTS mast

Deze wordt waarschijnlijk toch op het voetbalveld geplaatst. De zaak loopt nog.

   

4. Idop

Sociale voorzieningen (Cindy Span)

Pas weer  opnieuw opgestart. Recent 2 nieuwe leden er bij gekregen en een belangrijk onderwerp is het kindcluster.

 

Toerisme, Werkgelegenheid en Recreatie (Gerard Claassen)

Middels een fotopresentatie gaf Gerard aan dat ze bezig zijn met fietspaden.

Ook wordt er gewerkt aan een folder van en over Lierop. Het bedrijfsverzamelgebouw is momenteel in een schetsfase.

 

Communicatie (Manon Vogel)

Ondernemers uit Lierop gaan een folder maken. Teksten worden verzameld over Lierop en hun ondernemingen, evenementen etc. Ontwerpers en drukkers zullen offerte/voorstel gaan maken.

 

Verkeer (Frank Verkroost)

Een delegatie uit Lierop heeft een gesprek gehad met Wethouder Hanssen en twee ambtenaren. Op korte termijn wordt een eerste voorstel in B&W behandeld en voorgelegd aan de werkgroep Verkeer.

 

Groene Hart (Arnoud van Bemmelen)

Recent ook twee nieuwe leden begroet. Momenteel in overleg met de Gemeente (afdeling RBO = Realisatie, Beheer en Onderhoud) over het park. Gevraagd wordt vanuit de Belangengroep naar directe reacties op het rapport van Larenstein/Groene Campus inzake inrichting centrum, park, dorpsentrees.

Corine Michiels wil rond week 20 haar afstudeerproject presenteren. Een tweetal proefschetsen van de entree bij het viaduct Steemertseweg worden gepresenteerd.

 

Uitbreiding Vurherd (René van Gastel)

Er is naar de behoefte gepeild. Een bezettingsplan is gemaakt. Op 14 april aanstaande zal het basisplan worden opgemaakt. Men denkt aan een extra middelgrote ruimte voor 40 a 50 mensen van 120 a 130 vierkante meter. Liefst ook geschikt voor dans-activiteiten. De uitbouw zal richting het huis van politie Tuin komen.

 

Blokhut (Martien Kusters)

In mei aanstaande wordt het nieuwe gebouw opgeleverd.

 

Zorg (Ferd Raaymakers)

Activiteiten in Henricushof uitbreiden ! Voor alle leeftijdsklassen toegankelijk !

Wocom heeft 4 personen in Henricushof geplaatst die er eigenlijk niet thuishoren !

ICT op afstand, is zorg op afstand, via scherm een verpleegkundige raadplegen.

Er zijn interviews gehouden met zorgverleners. Lierop zou een coördinator Zorg moeten hebben, een zogenaamde dorpsondersteuner.

 

5. Rondvraag:

Manon Vogel: Er heeft een interview plaatsgevonden met Martien Kusters  (ED) over het Idop. Martien vult aan dat met name kinderopvang in de knel komt, omdat het Idop hiervoor geen geld heeft vrijgemaakt (commercieel zei de Gemeente), maar door bezuinigingen zullen aanbieders nu minder snel opstarten. Men moet dadelijk naar Someren, Asten of Mierlo. Martien zal nagaan of er nog wat te schuiven valt in het totaalplan/budget.

 

Cindy Span vraagt aandacht voor inpassing van het bedrijfsverzamelgebouw in de omgeving. Martien Kusters geeft aan dat een goede landelijke inkleding hiervan belangrijk is.

 

Frans van Vroonhoven vraagt of al bekend is bij de Belangengroep wat de tekst wordt op het bordje dat geplaatst wordt bij het gehucht Boomen.  Niet bekend.

De Gemeente geeft aan dat de aanpassing van de weg, onderhoud betreft. Frans hecht er waarde aan dat de wethouder heeft gezegd dat binnen 5 jaar de weg opnieuw aangepakt wordt. Men weet dan meer over de verkeersintensiteit.

 

Marianne Welten geeft de voorzitter aan dat hij in deze drukke Idop-periode kan terugvallen op het voltallige bestuur van de Belangengroep.

 

Frans Cortooms vraagt naar de ommetjes die vermeld staan in het Idop. Ferd stelt voor om Wim Steenbakkers hierover te raadplegen en weer een werkgroepje hierover in het leven te roepen. Ook geeft Frans aan dat de provincie een fonds in het leven heeft geroepen, ook voor projecten vanuit het platteland. Vraag: plan indienen ?

 

Theo Maas geeft aan dat de Gemeente nu geen geld heeft voor een grondige opknapbeurt van de Laan ten Boomen. Over 5 jaar eventueel inklinkeren als het verkeer wat luwer is geworden.

 

Gerard Claassen wil weten of hij verder kan met het uitwerken van fietsroutes. De vergadering stemt unaniem in.

 

De voorzitter sluit de vergadering (rond 23.00 uur) en geeft aan dat de volgende vergadering op 4 mei om 20.30 uur is (i.v.m. dodenherdenking) en zal duren tot 22.00 uur.

 

 


 

Verslag van de vergadering van de Stichting Belangengroep Lierop d.d. 4-5-2011 door Fr.v.d. Kerkhof.

1. Opening door de voorzitter met de mededeling dat Gonnie van Bussel verhinderd is.

2. Presentatie van de dorpsentrees door Corinne Michiels uit Someren.
De aanwezigen zijn positief over de schetsen en de ideeën, die zullen worden opgenomen in de plannen van de werkgroep Het Groene Hart.

3. Presentatie uitbreiding van de Vurherd door René van Gastel.
De vergadering is van mening dat het een prima rapport is. Vanuit de aanwezigen komt nog de vraag of de mogelijkheid bestaat het huis van Engel Tuin te bewaren. Bij de Gemeente zal gevraagd worden om te bekijken of de voorgevel kan blijven staan en de nog aanwezige ruimte benut kan worden voor bijvoorbeeld kinderopvang. Het rapport zal de Gemeente Someren ter hand gesteld worden.

4. Inzake UMTS-mast.
Frans van Vroonhoven is met enkele mensen op het gemeentehuis geweest over de materie. De Gemeente dient actie te ondernemen ! Momenteel wordt het voorstel bekeken om de mast tussen de bomen op het voetbalveld te plaatsen, tussen hoofd- en bijveld.

5. Presentatie vanuit de werkgroep Het Groene Hart door Arnoud van Bemmelen.
Er wordt ingegaan over de situatie bij het kerkplein (centrum), het park en de van Dongenstraat. Dit laatste zal nog worden uitgewerkt, op basis van gegevens vanuit de Gemeente inzake mogelijk te nemen verkeersmaatregelen. Binnen 1 maand zal getracht worden het hele plan aan te leveren.
Martien Kusters geeft aan dat Els van Asten namens het kerkbestuur heeft gevraagd of er iets aardigs te bedenken is op de plaats van de groentetuintjes bij het Altfort, die gaan verdwijnen. De werkgroep neemt deze informatie graag mee.
Martien Kusters vraagt namens het kerkbestuur ook, wat te doen met het oude koetshuis bij de pastorie. Het kerkbestuur heeft nog vol op artikelen om van dit gebouwtje bijvoorbeeld een kerkelijk museum te maken ? De werkgroep Toerisme, Recreatie en Werkgelegenheid (G.Klaassen) is enthousiast en zal dit gegeven meenemen.

6. Geluidswal.
De voorzitter meldt dat de Gemeente (Ank v.d. Nieuwenhof) in Juni een informatieavond zal houden over de geluidswal en de op- en afritten van de A67.

7. Rondvraag.
- Frans Cortooms zal met een groepje weer bij elkaar komen over de “ommetjes”.
- Maria van de Ven geeft aan € 250 te hebben ontvangen van het jeux de boulestoernooi ter
financiering van een bank bij de nieuw aan te leggen jeux de boulesbaan bij Henricushof.
- Frans van Vroonhoven maakt melding van de problemen in zijn buurt met het loonbedrijf
Coolen in Asten (net over het kanaal links) in verband met stankoverlast en mogelijk
(flinke) uitbreiding. De buurt gaat nu contact opnemen met de Gemeente Someren.

Gesproken wordt over mogelijke vervanging of aanvulling van het secretariaat en de planning van een nieuwe vergadering. De datum 6 juli komt te vervallen en hiervoor in de plaats zal woensdag 15 juni a.s. komen, aanvang 20.00 uur. In de agenda voor 15 juni a.s. op te nemen de goedkeuring van de Jaarrekening 2010
 


 

Verslag van de vergadering van Stichting Belangengroep Lierop d.d. 6 juli 2011

Aanwezig: Nel Verberne, Riky Peeters, Ceciel Otten, Maria v.d. Ven, Martien Kusters, Harry v. Lieshout, Will Meijers, Frank Verkroost, Frans Cortooms, Frans v. Vroonhoven, René v. Gastel, Frans v.d. Kerkhof, Ferd Raaijmakers, Marianne Welten.

 

1. Opening en woord van welkom

De voorzitter heet iedereen welkom en meldt dat er perspectief zit in het vinden van beschikbare kandidaten voor het Dagelijks Bestuur van de Belangengroep.

 

2. Vaststellen van de agenda

Aanvullend agendapunt 6a: Financiën.

 

3. Ingekomen stukken en verslag vergadering 04-05-2011

Ingekomen:

– In november 2011 gaat Spring van start met een babygroep (0-2 jaar) in de locatie peuterspeelzaal Pippeloentje.

– Uitnodiging van Buiten&zo voor de zomerse avondactiviteit op 8 juli.

N.a.v. verslag vergadering 04-05-2011:

Corinne Michiels is afgestudeerd en heeft haar diploma behaald. Namens de Belangengroep zal een kaartje worden gestuurd.

– De aanvraag voor de jeu de boules baan is bij de gemeente ingediend.

 

4. Berichten van de beheersgroep

Het secretariaat is ingevuld.

 

5. Nieuws van de werkgroepen van het Idop

Werkgroep Zorg

De notitie, die leidraad wordt voor de ontwikkeling van plannen, is opgesteld en zal op donderdag 07-07-2011 aan wethouder Maas worden aangeboden.

De volledige notitie is te lezen op de website en is gebaseerd op vier pijlers:

a. Welzijn: extra activiteiten / inzet Henricushof als ontmoetingspunt.

b. Inzet van ICT ter ondersteuning  van diensten en zorg. In september wordt er voor de      werkgroepleden een speciale dag over dit onderwerp georganiseerd.

c. Optimale zorg in het dorp. ICT (zorg en diensten op afstand) kan nooit het directe contact tussen mensen vervangen. Daarom zullen er afspraken worden gemaakt met een zorgaanbieder. De voorkeur gaat uit naar Buurtzorg.

d. Dorpsondersteuning voor welzijn en zorg. Gedacht wordt aan 1 persoon waar mensen terecht kunnen met vragen en die een aansturende functie heeft.

 

Werkgroep aanpassing Vurherd

Het basisplan zoals dit door de vergadering tijdens de vorige vergadering is geaccordeerd, is ambtelijk voorgelegd van waaruit een positief advies naar B&W is gegaan.

De gemeente wil het pand van Tuin verkopen. Daarom moet er gekeken worden naar uitbreidingsmogelijkheden binnen de ruimte die er dan nog is. Uitbreiding kan plaatsvinden aan de zijde van Tuin en eventueel tot aan de rooilijn. De ambtenaren hebben dit bekeken en er is dan voldoende ruimte om de benodigde m² in te vullen. De uitbreiding zou dan vóór het huidige pand uitkomen bijna tot aan de straat. Consequentie is dan eveneens dat de parkeerplaatsen verdwijnen.

Het beschikbare budget voor uitbreiding/aanpassing van de Vurherd is € 450.000,--.

Architect Seelen is ingeschakeld om te bekijken wat er stedebouwkundig mogelijk is en met hem is er a.s. maandag 11 juli een oriënterend gesprek. We wachten af wat de mening van de architect is.

Eventuele ontwerpen zullen steeds eerst besproken/bekeken worden in de Belangengroep.

Wordt vervolgd!

 

Werkgroep Verkeer

Op 28 juni heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen een delegatie van de werkgroep met wethouder Hanssen en een verkeersdeskundige van Bureau Kragten.

Er is totaal € 1.000.000,-- beschikbaar waarvan een gedeelte Idop-gelden.

Vleutlaantracé gaat niet door en ook de rotonde Gildewijk lijkt van de baan vanwege de hoge kosten.

De plannen van de gemeente bestaan uit 4 fasen:

a. Aanleggen rotonde. Deze is bijna klaar.

 b. Wijzigen van de bewegwijzering waardoor het verkeer om Lierop heen wordt geleid                      alsmede een verbod voor vrachtverkeer in de Laan ten Boomen.

c. 60 km-zone rond de kom op secundaire wegen

d. input ideeën  van Werkgroep verkeer + Werkgroep Groene Hart

Na de zomervakantie begint de cyclus van regelmatig overleg tussen de Werkgroep Verkeer en de gemeente.

 

Bedrijfsverzamelgebouw

Men vindt de plek waar het Bedrijfsverzamelgebouw gerealiseerd moet gaan worden twijfelachtig.

Veel beter zou het zijn om dit gebouw te situeren aan de overkant dus aan de zijde van de A67.

 

Algemeen

Op 11 september a.s. vindt er 's ochtends een informatiemarkt plaats over het Idop in De Vurherd waarbij de werkgroepen zich zullen presenteren aan de bevolking.

 

6. Geluidswal

Tijdens de informatieavond op 5 juli is er uitgebreide informatie gegeven door een team van 10 mensen.

Voor wat betreft de oprit A67 richting Venlo zijn/waren er drie opties:

– de oprit afsluiten (lijkt geen optie te zijn);

– de oprit verplaatsen naar de Dijkstraat in Asten (is afgewezen met als argumenten: te duur en weinig bestuurlijk draagvlak)

– de aanrijstrook verlengen van 150 m (nu) naar 450 m.

Het besluit voor uitvoering van de laatste optie is kennelijk al door de minister genomen en het lijkt daarom een gelopen race. Omdat de vergadering van mening is dat de tweede optie niet voldoende is uitgezocht zal er een brief naar Rijkswaterstaat uitgaan hieromtrent.

Voor wat betreft de geluidswal: ook op dit punt is er nauwelijks nog inspraak mogelijk afgezien van de kleur en/of materiaal van de platen.

De geluidswal zal 1800 meter lang worden (v.a. Zuid-Willemsvaart tot de blokhut) en 4 meter hoog. Het wordt een zogenaamd modulair geluidsscherm bestaande uit palen met platen van ondoorzichtig materiaal.

Het probleem fijnstof is niet ter sprake geweest tijdens de informatieavond. Omdat de vergadering van mening is dat dit gezondheidsaspect van belang is, zal dit meegenomen worden in de eerder genoemde brief richting Rijkswaterstaat.

 

6a. Financiën

Door Frans wordt een overzicht van balans en resultaten over de jaren 2006 t/m 2010 uitgereikt. Dit onderwerp wordt op de agenda van de volgende vergadering geplaatst.

 

7. Rondvraag

Maria v.d. Ven: het voetpad in o.a. de Offermasstraat is slecht begaanbaar.

Dit onderwerp zal worden meegenomen in de bespreking van werkgroep Verkeer met gemeente.

Martien Kusters: In de Kromvenweg mag nog altijd 80 km worden gereden en dit gebeurt dus ook. Er ontstaan gevaarlijke situaties i.v.m. de nieuwe woonwijk. Ook dit onderwerp wordt meegenomen in de bespreking van de werkgroep Verkeer met gemeente.

Riky Peeters: positief bericht: er staan 9 nieuwe lantaarnpalen aan de Kromvenweg.

Frans v. Vroonhoven: het fietspad aan de Laan ten Boomen is besproken met de gemeente. Een verkeersdeskundige gaat kijken of het oversteken op de plek waar het hoort aantrekkelijker kan worden gemaakt.

Frans meldt verder nog dat t.a.v. de stankoverlast van Koolen de buurt Boomen een brief heeft gestuurd naar de gemeentes Asten en Someren. De reactie van Asten was niet bevredigend en daar zal dus nog een actie op volgen.

 

8. Sluiting

Volgende vergadering: woensdag 7 september 20.00 uur.

 


 

Verslag van de vergadering van de Belangengroep Lierop d.d. 7 september 2011

 

Aanwezig: Gerard Claassen, Toos Berkers, Frans v.d. Kerkhof, Roland Welten, Joost Welten, Frans Cortooms, Frans van Vroonhoven, Frans van Veghel, Riky Peeters, Mariet Maas, Dora Gubbels, Nel Verberne, Maria v.d. Ven, Martien Kusters, Anke v.d. Nieuwenhof later.

Afwezig m.k. :Marianne Welten, Annette Wilde, Frank Verkroost, Ferd Raaymakers.

 

1. Opening.

Frans v.d. Kerkhof vervangt Ferd als voorzitter en heet iedereen van harte welkom.

 

2.Vaststellen agenda

Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Volgende vergadering dient het financiële jaarverslag te worden vastgesteld. Het uitgebreide verslag ligt ter inzage bij de penningmeester, Frans v.d. Kerkhof.

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen

Ingekomen: Brief van seniorenkoor “De Koepelzangers” waarin zij aangeven dat i.v.m. bezuinigingen bij Onis de dirigente per 1-1-2012 zal moeten stoppen.

Het DB zal in contact treden met Onis om te bezien welke mogelijkheden c.q. keuzes er nog mogelijk zijn. Koor zal begroting indienen. Volgende vergadering terug op agenda.

Mededelingen:

 Naar aanleiding van het financiële verslag wordt opgemerkt dat er dit jaar nog geen algemene vergadering heeft plaatsgevonden. Komt volgende vergadering terug.

– De financiering van de Jeu de Boules baan is rond. Kosten rond de € 6.500,--

De uitvoering vindt plaats in september/oktober. Formele opdrachtgever is de Belangengroep.

 

4. Verslag vergadering 6 juli 2011

Wordt zonder op of aanmerkingen vastgesteld met dank aan Marianne.

 

5. Idop

– Ten aanzien van het bedrijfsverzamelgebouw wordt terug gekoppeld dat overleg heeft plaatsgevonden met de ondernemers. Deze hebben geen problemen met de locatie aan de noordkant van de Hogeweg. Voor hen is belangrijk, geen tijdverlies en geen verlies van subsidie door overschrijding van de termijn.

Inmiddels heeft overleg plaatsgevonden met Verstappen om te sonderen of hij mee zou willen werken i.h.k.v. zijn eigendom en zijn plannen.

Die bereidheid is er. Reden waarom aan het College is gevraagd te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Na aanvankelijke aarzeling heeft het college toegezegd in gesprek te gaan met de provincie om te kijken of zij mee willen gaan in het plan om het verzamelgebouw te lokaliseren aan de noordkant.

Inmiddels hebben 5 ondernemers een intentie-overeenkomst getekend. Zij gaan dus serieus verder en zijn bereid verplichtingen aan te gaan.

– De toeristische brochure is gereed en gedrukt. Was echter nog niet geleverd. Deze wordt op de info markt van zondag 11 september gepresenteerd en vervolgens verspreid door de deelnemende ondernemers.

– Verder zijn er geen beslispunten t.a.v. Idop projecten.

 

Gehoopt wordt op veel belangstelling tijdens de informatiezondag op 11 september a.s.

 

6. Geluidscherm

Anke v.d. Nieuwenhof laat weten dat het één project wordt, dus het oorspronkelijke scherm en het scherm naar aanleiding van de aansluiting. Trekker wordt waarschijnlijk R.W.S. Er vindt daarover heel binnenkort bestuurlijk overleg plaats.

Het wordt naar alle waarschijnlijkheid een modulair opgebouwd scherm wat eventueel wel kan begroeien zodat sprake is van enige inpassing. Er wordt nu gewerkt aan een voorontwerp bestemmingsplan. Inspraak daarop kan in november plaatsvinden.

Over de inbreng van de Belangengroep bij de verdere planvorming is Anke terughoudend.

Het lijkt goed om de contacten met de gemeente c.q. de politiek warm te houden.

Projectleider bij de gemeente is de heer Hein v.d. Linden.

 

7. Dorpswandeling/rondgang met B en W.

Riky Peeters en Maria v.d. Ven hebben een inventarisatie gemaakt van knelpunten in het openbaar gebied. Deze lijst zal in de volgende vergadering worden aangevuld en voorgelegd aan de vergadering. Dit kan dan dienen als leidraad voor de te organiseren wandeling.

De gedachte van de wethouder om de komen tot een allemansroute in de kom wordt afgewezen. De kom dient immers in z'n geheel en voor iedereen begaanbaar en toegankelijk te zijn.

 

8. Wat verder ter tafel komt

Frans van Veghel merkt op dat ook senioren in het buitengebied behoorlijk uit de voeten zouden moeten kunnen. Hij denkt dat met eenvoudige middelen meer wegen en paden geschikt te maken moeten zijn.

 

Frans van Vroonhoven laat weten dat de buurt binnenkort een gesprek heeft met een politieke partij uit Asten over de mestontwikkelingen bij de Fa. Koolen. De angst leeft in de buurt dat er een meer dan lokale mestverwerking plaats gaat vinden (5 x zo veel). Hij houdt de Belangengroep op de hoogte.

 

Frans Cortooms deelt mede dat zondag de prijsuitreiking plaatsvindt van de filmwedstrijd georganiseerd door de dorps- en wijkraden en Onis. Het gaat om 2 Lieropse films; te weten, de blikvanger en de jeugdsoos.

 

Gerard Claassen tenslotte maakt een compliment aan de initiatiefnemers voor de Jeu de Boules baan. Doorzettingsvermogen heeft geloond. Dank aan Maria, Riky en anderen.

 

9. Volgende vergadering

De eerstvolgende vergadering staat gepland voor 2 november. Mochten projecten rond het Idop vragen om besluitvorming dan zal begin oktober een vergadering worden uitgeschreven.

 

Om 21.30 uur sluit Frans onder dankzegging de vergadering.

 


 

Verslag van de vergadering van de Belangengroep dd 2 november 2011

 

Dorpondersteuner.

Willemijn en John zullen op kosten van Buurtzorg met een kantoor in Henricushof als pilotproject gaan starten als dorpsondersteuners. De Belangengroep stemt in met de servicekosten van het kantoor in Henricushof ad. 35 euro per maand te betalen aan Wocom.

 

Uitbreiding Vurherd.

René van Gastel geeft de stand van zaken aan vanuit de werkgroep. Het bouwblok dat de architect heeft getekend, wordt zowel door de architect zelf als de werkgroep als  onooglijk en derhalve niet gewenst gezien. Er zijn nog enkele ideeën die de werkgroep wil uitwerken, o.a.

het onderkelderen en een mogelijke combinatie met nieuwbouw ook op de plaats waar nu het huis van Tuin staat.

 

Verkeersproblematiek.

Gertjan Hanckman presenteert namens de Gemeente Someren een conceptplan om te starten met het verkeersluw maken van Lierop. Het Vleutlaantracé is binnen enkele jaren niet te realiseren. Toch dienen er maatregelen te worden genomen.

-         gewenste route is de Kanaaldijk

-         bij werkzaamheden aan de Lieropsedijk wordt hiernaar verwezen

-         een grote zone rond Lierop wordt als 60 km gebied ingericht

-         plateau´s komen bij ieder kruispunt

-         dorpsentree´s worden gemaakt om aan te geven dat de snelheid naar 50 of 30 km gaat

-         verbod voor vrachtverkeer Laan ten Boomen

-         afsluiten Heesvenstraat is een mogelijke maatregel in een later stadium

De Gemeente Someren zal bovengenoemde punten verder gaan uitwerken.

 

Ouderkoor.

De voorzitter wil ONIS en wethouder Maas gaan betrekken bij de financiële problemen die het koor gaat krijgen nadat ONIS de subsidie flink heeft gekort. Overleg volgt.

 

Groene Hart.

Gerard Claassen vraagt instemming over een investering van 11.000 euro voor verlichting in het park en het open maken van de zijkant. Dit met name voor de veiligheid. Vergadering is akkoord.

 

Zorg.

Ferd Raaymakers geeft aan dat met WOCOM wordt gesproken over het upgraden van Henricushof. De toekomst is dienst op afstand d.m.v. beeldscherm.

 

Bedrijfsverzamelgebouw.

Martien Kusters deelt mede dat de plaatsing van het gebouw bij Verstappen niet tot de mogelijkheden zal gaan behoren. De Provincie geeft vooralsnog geen toestemming. De huidige tekening van het gebouw zal worden aangepast om een fraaier beeld te geven in het landschap. Eventueel de optie bij Verstappen voor in de toekomst wel proberen veilig te stellen, wordt vanuit de vergadering geopperd.

 

Geluidswal en oprit A67.

Wethouder Hanssen heeft de voorzitter toegezegd om met Rijkswaterstaat te gaan overleggen.

De Belangengroep wil over deze zaak meer weten. Voorgesteld wordt om een brief te sturen naar het Gemeentebestuur of contact op te nemen met de wetouder en de volgende vragen beantwoordt te krijgen.

- er zijn nog vragen vanuit eerdere vergaderingen en bijeenkomsten onbeantwoord.

- hoe is de huidige stand van zaken m.b.t. grondaankoop, planning, voortgang etc.

 

Rondvraag.

Martien Kusters geeft aan dat het Gemeentebestuur met WOCOM overlegt over een eventuele aanpassing van Henricushof in 2013.

Ook deelt Martien mede dat er een Nieuwsbrief wordt gemaakt over de voortgang van het Idop richting de Lieropse mensen. In december wordt deze uitgegeven.

 

Frans van Vroonhoven vraagt over breedband in Lierop.  Inzake de aanleg van een glasvezelkabel is bij de Belangengroep op dit moment niets bekend.

 

Anita v.d. Goor vraagt aandacht voor het parkeren aan de Hogeweg. Mogelijk aan 1 zijde een parkeerverbod invoeren. De voorzitter wil deze zaak meenemen in de dorpswandeling met het college van Burgemeester en Wethouders, die nog wordt gepland.

 

Gerrit Sanders deelt nog mede dat de Gemeente Someren zich wil nomineren voor de verkiezing groenste gemeente van Nederland.

 

De volgende vergadering staat gepland op woensdag 4 januari 2012.

 

F.v.d.Kerkhof

 


 

Verslag vergadering belangengroep Lierop d.d. 04 januari 2012

 

Nieuwe leden worden voorgesteld:

Sanne van de Bogaard vicevoorzitter

Marieke Linders secretaris

 

N.a.v. notulen overleg 02-11-2011:

Dorpsondersteuners:

Per 1 januari zijn de dorpsondersteuners Willemijn en John actief en houden twee keer per week spreekuur in Henricushof. Men kan hier terecht voor alle vragen betreffende zorg.

 

Ouderenkoor:

Het ouderenkoor zal wanneer de subsidie eind maart stopt in de financiële problemen komen.

Tijdens de jaarvergadering zal er een stemming onder de leden plaatsvinden om de contributie

te verhogen van € 45, = naar € 100, =. Ook kan er een financiële aanvulling komen uit het voorlezen van de kiencijfers. Leden zullen zelf inventief moeten zijn om geld in te zamelen. Mochten er problemen blijven dan kan evt. ondersteuning gevraagd worden vanuit de belangengroep.

 

Glasvezel:

De gemeente Asten en Someren hebben een overeenkomst gesloten met Reggefyber. Zij gaan binnenkort de marktvraag inventariseren. Heeft 30% van de hele gemeente interesse dan zal ook de kom van Lierop aangesloten worden. Voor het buitengebied kan evt. maatwerk geleverd worden tegen extra betaling. Promotie en meer informatie zullen spoedig volgen.

 

Parkeren Hogeweg:

Dit wordt meegenomen in de dorpswandeling.

 

IDOP werkgroepen:

Uitbreiding Vurherd:

René van Gastel ligt de huidige stand van zaken toe. De grond van Tuin is niet beschikbaar. Het nieuwe plan wat er nu ligt is om ondergronds te bouwen. Dit plan is besproken met de gemeente en zij ondersteunen dit. Dit uitbreidingsplan voorziet in een benutbare ruimte van ongeveer 106 m². De gedachte is er, om bij goedkeuring, na de zomervakantie van 2012 te gaan bouwen. De aanpassing die nodig is in het bestemmingsplan kan binnen het college worden afgehandeld. Mits er geen bezwaren komen kan het plan binnen 6 weken rond zijn.

 

Bedrijfsverzamelgebouw:

De procedure vraagt veel tijd, de vraag is halen we het binnen de IDOP termijn.

 

Recreatie / toerisme:

Er is een verzoek voor middelen om een recreatief fietspad aan te leggen op Moorsel. Als er al middelen zouden zijn moeten deze uit het IDOP budget komen.

Wat betreft de middelen moet er gekeken worden waar we nu staan in zijn totaliteit en in hoeverre het acceptabel is om met middelen te schuiven. Dit wordt in maart besproken in de stuurgroep.

 

Blokhut:

Verbouwing wordt zeer binnenkort afgerond.

 

Verkeersproblematiek:

Hierover volgt 13 januari een overleg met Gertjan Hanckman waarin ook het kentekenonderzoek naar sluipverkeer meegenomen wordt.

 

Welzijn / zorg:

Dit onderwerp komt niet terug in de voortgangsrapportage. Voorstel is om dit wel terug te laten komen al valt dit onderdeel buiten de subsidies van het IDOP.

 

UMTS mast:

De mast is nu gesitueerd aan de Heesvenstraat ter hoogte van de scheiding tussen het hoofdveld en het trainingsveld. Om de mast vanuit de weg te kunnen plaatsen zal er waarschijnlijk groen gesnoeid / gekapt moeten worden.

De aanvraag voor het plaatsen is gepubliceerd en nu volgt de gebruikelijke procedure.

Het verzoek komt om de mast i.p.v. direct aan de Heesvenstraat meer richting het voetbalveld te plaatsen. Wethouder Hanssen en/of Martien Kusters zullen dit voorstel terugkoppelen naar Guido Schoolmeesters. Voorstel om de exacte informatie en locatie van de mast (met tekening) op slaponline te plaatsen zodat alle omwonende op de hoogte zijn.

 

Oprit A67 en geluidswal:

Wethouder Hanssen is aanwezig om de stand van zaken toe te lichten. De Astense variant van de toerit naar Venlo valt per definitie af om technische en financiële redenen.

De duurzame manier om de huidige brug te verbreden valt ook af, valt buiten het budget.

De grote lus, zoals gepresenteerd, maakt een kleine kans van doorgang. Daarom misschien nogmaals kijken naar de, niet duurzame, brugvariant met een peiler in het midden. De laatste optie is dat de toerit blijft zoals het nu is. Sluiting van de toerit is onacceptabel zowel voor Someren, Asten en Helmond. Rijkswaterstaat zal eind februari naar Lierop komen met verder duidelijkheid over de toerit.

Wat betreft de geluidswal; het saneringscherm gaat er komen. De exacte uitvoering hiervan is afhankelijk van het besluit wat genomen wordt over de oprit A67.

 

Dorpswandeling:

In het voorjaar zullen alle belanghebbende wethouders of de hele gemeenteraad uitgenodigd worden voor een dorpswandeling. De knelpunten aan de huidige voetpaden worden nu geïnventariseerd door een werkgroepje

De gemeente Someren gaat meedingen naar de titel “Groenste Gemeente”. Op 11 januari zal hiervoor het startsein gegeven worden in de Ruchte. Vrijwilligers mogen meedenken over de invulling hiervan. In mei zal de eerste jurering zijn. De titel groenste gemeente is ook van belang voor het beheerplan van de Strabrechtse Heide.

 

Rondvraag:

Worden de wandelpaden / bospaden aangepakt na de grondige snoeibeurten die momenteel uitgevoerd worden?

 

Frans van Vroonhoven geeft aan dat er problemen zijn rondom stankoverlast van een mestverwerkingsbedrijf aan de Dijkstraat in Asten. Hier wordt momenteel veel meer mest verwerkt als toegelaten is. De gemeente Asten heeft een gedoogbeschikking gegeven.

Frans meldt het wanneer de belangengroep hierin iets kan betekenen.

 

Volgende vergadering woensdag 7 maart 2012

 

M. Linders

 

 


 

 Verslag vergadering belangengroep 7 maart 2012

 

Notulen vorige vergadering woensdag 4 januari 2012.

· Glasvezel: Reggefiber geeft een informatieavond op 20 maart a.s.

· Ouderenkoor: Contributie is verhoogd naar € 75,= i.p.v. € 100,=. Als extra inkomstenbron gaat men weer nummers lezen bij het kienen.

· UMTS-mast: Er is een zienswijze ingediend. Volgende week is er en bijeenkomst met de gemeente.

 

Werkgroep verkeer:

Frans van Vroonhoven presenteert de uitkomsten van het kentekenonderzoek.

Het gros van het sluipverkeer komt uit de richting Someren. Om dit te verminderen moet je automobilisten zover krijgen om al vanaf de Provinciale weg de route richting Kanaaldijk te laten volgen.

Frank Verkroost leest de ingezonden brief (gericht aan het bestuur) voor waarin het ongenoegen wordt geuit wat is ontstaan na de bekendmaking dat het Vleutlaantracé

geen optie meer is. De verkeerswerkgroep is van mening dat verkeersremmende maatregelen en 60 km zones niet afdoende zullen zijn.

Wethouder Hanssen reageert: Als het Vleutlaantracé puur een geld of provincie kwestie zou zijn bleef het staan als optie. Maar wat men constateert na het kenteken onderzoek is dat men twijfelt of het Vleutlaantracé wel effect heeft als de Laan ten Boomen en de van Dongenstraat gewoon open blijven.

Het Vleutlaantracé is geen optie meer omdat het niet verkeerskundig onderbouwt kan worden.

 

Het voorstel wat er nu ligt met verkeersremmende maatregelen wordt nog verder uitgewerkt en zal binnenkort voorgelegd worden aan de verkeerswerkgroep en de raad. Graag zou de verkeerswerkgroep dan tijdens de presentatie hiervan per maatregel willen horen wat de verwachte reductie is. Dit om te bekijken of met deze maatregelen wel de doelstelling van 70 % reductie van het verkeer haalbaar is.

Om dit te onderzoeken is de gemeente genegen een effectmeting te laten doen.

Als de verkeersremmende maatregelen in Lierop geen draagvlak hebben zal het geen doorgang vinden.

 

De verkeerswerkgroep gaat opnieuw inventariseren wat de te realiseren maatregelen opleveren en in hoeverre hier in Lierop draagvlak voor is. Als vervolg op de discussie van vanavond en de ingezonden brief zal de belangengroep en verkeerswerkgroep in samenspraak gaan met de gemeente.

 

Stand van zaken IDOP:

· Vurherd: Bouwplannen liggen ter goedkeuring bij welstand.

De pilaren aan de voorzijde van de Vurherd zijn van historische waarden en moeten behouden blijven. De hele nieuwbouw zal waarschijnlijk 90 cm verder de grond in moeten zakken.

· Zorg: Diensten op afstand loopt goed.  Er komt een project om ouderen via

kinderen wegwijs te maken op de computer in met internet.

Er moet een goede ICT verbinding komen in de ruimte van Henricushof en in de Vurherd. Frans van Vroonhoven is hiervoor benaderd.

Zorgboog gaat van start met zorg op afstand. Mensen die thuis wonen staan direct via de computer in contact met de zorg en kunnen zo aangestuurd worden.

Maandag 12 maart is er een bijeenkomst over de verbouwing van Henricushof samen met Wocom.

De dorpsondersteuners doen goed werk, er zijn al een aantal mensen voor inlichtingen langs geweest. Er onstaan wel vooroordelen omdat de buurtondersteuners vanuit Buurtzorg werken en zo een soort van dubbele functie hebben. Mensen zijn vrij om zelf te kiezen van welke organisatie zij zorg af willen nemen.

· Bedrijfsverzamelgebouw: Er zijn 3 overgebleven ondernemers die nu bekijken of ze verder willen gaan. Zij hebben een aantal voorwaarden gesteld en de gemeente geeft aan dat deze allezins redelijk zijn.

· Recreatie: Voor de vakantieperiode is er meer duidelijkheid over de ommetjes

Wat betreft de fietspaden wordt besproken of er geschoven kan worden met budgetten.

· Groene dorpshart: Deze maand wordt er gestart met nieuwe beplanting in het park.

 

Dorpswandeling:

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om op een zaterdag een dorpswandeling te maken om zo o.a. de wandelpaden en andere actuele knelpunten binnen Lierop te bekijken en te bespreken.

 

Rondvraag:

Gerard Claassen: Entente Florale (=de naam van de organisatie groenste gemeente). Er zijn momenteel 5 aanmeldingen voor de competitie. Het thema is groen, economie en bio diversiteit. Op 6 juli is er een jury bezoek. Jury wordt die dag rondgeleid langs een nog nader in te vullen route. Hier wordt aan gewerkt.

 

Annette Wilde: Vraagt hulp voor het oplossing voor het opruimen van de vervuilde bermen. Er zou bijv. door de gemeente een kleine vergoeding toegekend kunnen worden aan verenigingen om op te ruimen.

 

Rieky  Peeters: Waar is het bord aan het begin van de fietspad met de knooppunten ? Bord is stuk wordt opgeknapt door SRE.

 

Maria van de Ven: Bedankt Frank en Frans voor alle inspanningen met de verkeerswerkgroep.

 

Gerard Claassen: Oproep om het stuk grond bij het huis van Tuin niet te verkopen maar te bewaren voor de toekomst van de Lieropse gemeenschap. Dus huis en grond niet in de verkoop.

 

Frank Verkroost: Op goede vrijdag is er een groot concert in de kerk m.m.v. o.a. 4 Lieropse muzikanten.

 

Ferd Raymakers: Reggefiber is actief mensen aan het benaderen voor “ja tegen glasvezel” om zo aan de 30 % deelnemers te komen. Ferd heeft ook geadviseerd aan Reggefiber om serieus te kijken naar aansluiting van het buitengebied.

 

Volgende  vergadering: woensdag 2 mei 2012

Marieke Linders

 


 

 Notulen belangengroepvergadering d.d. 02-05-2012

 

Opening en welkom

 

Notulen vorige vergadering:

Er wordt besloten om het lidmaatschap op het blad Rendement stop te zetten.

 

Ingezonden stukken:

* Persbericht van Rijkswaterstaat betreffende de geluidswal en de oprit A67. Bericht heeft ook in het ED gestaan.

 

* De koersbal matten van Someren, Someren-Heide en Someren-Eind zijn vervangen. In Lierop is de mat nog in prima staat maar mocht deze aan vervanging toe zijn dan kunnen we dit aangeven bij Onis.

 

* Ambtswoning Tuin aan de Offermansstraat:

De Verkoop van het huis is voorlopig van de baan tot er een definitief besluit is genomen rondom de uitbreidingsplannen van de Vurherd.

 

Werkgroep verkeer:

Er is door de gemeente een plan gestuurd waarin alle verkeersmaatregelen beschreven staan.

Frank Verkroost presenteert deze maatregelen. De werkgroep heeft gereageerd op de plannen van de gemeente maar hebben het gevoel dat ze niet echt gehoord worden. In hoeverre zijn er al beslissingen genomen voor deze plannen. Wat voor invloed kunnen we nog uitoefenen??

Het huidige plan is ter toelichting geweest in de commissievergadering maar nog niet ter stemming. In de raadsvergadering van mei worden beslissingen genomen.

E.e.a. wat nu besproken is wordt teruggekoppeld naar de gemeente met het uitdrukkelijke verzoek om het geen in de vergadering is besproken ter harte te nemen. De belangengroep stemt in met het huidige plan mits de reacties van de verkeerswerkgroep worden meegenomen in het definitieve besluit.

 

Ambtswoning Offermanstraat:

Er heeft een handtekeningenactie plaatsgevonden voor behoud van het huis.

Er zijn verschillende meningen over wat er met het huis moet gebeuren; het huis behouden of benutten voor uitbreiding van de Vurherd.

Er zal een beslissing genomen moeten worden rondom de uitbreiding van de Vurherd i.v.m. de tijdslimiet. Gaan we onderkelderen of niet? De welstandscommissie heeft het eerste voorstel om 90 cm boven de grond te blijven afgekeurd, hierdoor krijgen we nu te maken met een budgettair probleem. Als de kelder 90 cm dieper moet worden (alles ondergronds) gaan de kosten met € 90.000, = stijgen.

Er komt de vraag of er nagedacht is om het schoolgebouw te betrekken bij de uitbreidingsplannen van de Vurherd?

E.e.a. wordt teruggekoppeld naar René van Gastel van de werkgroep.

 

Dorpswandeling:

We gaan een werkgroep oprichten ter voorbereiding. Er is een bericht op Slaponline geplaatst met het verzoek om zaken te melden die meegenomen kunnen worden tijdens de dorpswandeling.

B&W en de gemeenteraadsleden worden voor deze wandeling uitgenodigd.

Wordt vervolgd…

 

Financieel jaarverslag:

Frans van de Kerkhof presenteert de jaarrekening van 2011.

We staan er financieel gezond voor.

 

Rondvraag:

Vraag namens Maria Jacobs: Hoe staat het nu met het geluidsscherm langs de A67? Als dit scherm er komt zal de geluidsoverlast aan de zijde van Kerkenhuis eerder meer als minder worden i.v.m. het weerkaatsen van het geluid zeker bij activiteiten op het crossterrein.

Er is een persbericht uit gegaan van Rijkswaterstaat. Zij geven voor de zomer nog een infoavond over dit onderwerp.

Binnen de verkeerswerkgroep zal men zich gaan focussen op de invulling van het geluidsscherm. Wat zijn de mogelijkheden en effecten ervan; bijv. materialen en reductie van fijnstof.

 

Maria v/d Ven: Zij mist in de recreatie-infoboekjes van Lierop de jeu de boules baan.

De boekjes zijn al gedrukt 2 maanden voor de opening van de jeu de boulesbaan. Zaken die men graag in deze infofolder vermeld wil hebben kan men indienen en worden bij de volgende druk meegenomen.

 

Riky Peeters: Is het niet goed om alle verenigingen aan te schrijven voor de belangengroepvergaderingen i.v.m. de uitbreidingsplannen van de Vurherd.

Alle verenigingen zijn hier een tijd geleden al over ingelicht en hebben hun reacties kunnen melden.

Aanschuiven bij de vergadering kan natuurlijk altijd. Dit maken we bekend o.a. op Slaponline.

 

Marianne Welten: Wordt er eigenlijk nog een jaarvergadering gehouden? Er heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden en hoe zit het met jaarverslagen?

Omdat er een ad hock beleid gevoerd is i.v.m. gebrek aan dagelijks bestuur is e.e.a. niet zo uitgevoerd als men misschien gewend was. Financieel en sociaal jaarverslag is gemaakt en ligt bij de gemeente.

 

Gerard Claassen: Frans v/d Velden zou ook graag de notulen en agenda van de vergaderingen ontvangen. Er wordt gezorgd voor een exemplaar bij Frans in de brievenbus.

 

I.v.m. de vakantieperiode wordt de volgende vergadering gehouden op woensdag 27 juni van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Vurherd.

 

Marieke Linders

 


 

 Notulen belangengroepvergadering d.d. 27-6-2012

 

1.Opening en welkom

 

2.Notulen vorige vergadering:

Ambtswoning Offermanstraat: Er staat in de notulen dat er een handtekeningenactie heeft plaatsgevonden voor behoud van het huis. Moet dit niet zijn voor behoud van het perceel ?

Dit is moet inderdaad zijn voor behoud van het perceel. Het huis zal in de toekomst worden afgebroken om plaats te maken voor de uitbreidingsplannen van de Vurherd.

De vergadering is er zich wel van bewust dat er een voor de straat bepalend huis met een stuk historie moet wijken voor uitbreiding van de Vurherd. Men is het er wel over eens dat het een moeilijke maar juiste keuze is.

Moet er nog een herinnering komen aan het huis of aan haar bewoners?

We moeten kijken hoe optimaal parkeervoorziening gerealiseerd zal worden.

Niet besproken : behoud van de wilde Kastanjebomen!

Daarnaast is de manier waarop de gemeente kort door de bocht dit plan heeft doorgedrukt een bewijs van het paternalistisch patroon van besturen; geen overleg of betrekken van betrokkenen bij besluitvorming. Convenant: waar ben je gebleven?

 

3.Ingekomen stukken:

Brief van de gemeente over het plaatsen van een zogenaamd POP-station. Dit is een technische ruimte van waaruit maximaal 2500 adressen kunnen worden aangesloten op het glasvezelnetwerk. Weer kort door de bocht kwam de POP uit de lucht vallen.

 

Brief van de gemeente dat de stukken voor de subsidieaanvraag 2013 in goede orde ontvangen zijn.

 

4. Besluitvorming uitbreiding Vurherd:

Het perceel van de ambtswoning is gedeeltelijk verkocht en het overgebleven gedeelte wordt benut voor de uitbreiding van de Vurherd. De communicatie rondom deze besluiten is slecht verlopen. Nu ligt er bij de gemeente een tekening met hierop de uitbreiding zoals de gemeente deze heeft bepaald. Met deze tekening realiseren ze de ruimte die wij als Lierop willen maar door de verkoop van de overige grond resten er ook totaal geen mogelijkheden meer.

Door de opbrengst van de grond verkoop en IDOP subsidie is de uitbreiding financiëel mogelijk.

Tekening gaat nu naar de aannemer en de architect. De architect heeft de taak te zorgen dat de voorgevel er zo uit komt te zien dat deze goed in het straatbeeld past.

Als de argumenten voor aanvraag uitstel overtuigend zijn en de provincie verleend dit uitstel zal de bouw in februari 2014 uiterlijk klaar moeten zijn.

We stemmen in met de huidige plannen mits de voorgevel aangepast wordt aan het straatbeeld.

 

5. Besluitvorming vanuit info avond A67 en geluidswal:

Op woensdag 20 juni hebben Rijkswaterstaat en ambtenaren informatie gegeven over het plan wat er ligt voor realisatie van de geluidswal en oprit A67.

Het wordt een betonnen wand die beplant wordt met hedra, en gemaakt wordt van een geluidswerend en geluidsabsorberend materiaal.

Er wordt gezegd dat met deze maatregelen het geluid aan de noordkant van de A67 niet toe zal nemen. De bewoners van de noordkant twijfelen hier aan en zouden graag zien dat de belangengroep initiatief neemt om iets met deze geluiden te doen.

Er zou d.m.v. een meting getoetst kunnen worden of de berekeningen die destijds gemaakt zijn kloppen. De gemeente voert deze metingen nu niet uit. De belangengroep stelt een brief op voor de gemeente met hierin de vraag om een geluidsmeting te organiseren, een haag te planten voor de betonnen muur, en of in de meting dan ook het geluid van het crossterrein meegenomen kan worden.

Er is gezegd dat de oprit zo aangelegd wordt dat deze in de gekoppeld kan worden aan een in de toekomst te verbreden A67.

 

6. Dorpswandeling:

De dorpswandeling is uitgesteld naar september 2012. B & W en gemeenteraadsleden worden allen uitgenodigd. Er komt nogmaals een bericht op SLAP om knelpunten in te dienen.

En dan worden tevens de reeds bestaande knelpunten genoemd. Naar de gemeente een aantal data in september doorgeven om tijdig iedereen te kunnen berichten over op welke avond de wandeling gaat plaatsvinden.

 

Burgerparticipatie:

Er komt een discussie op gang over communicatie tussen dorpsraden en de gemeente. Er is hierover een convenant opgesteld waaraan beide partijen zich zouden moeten  houden. Als er iets voor Lierop op de planning staat moet dit met de dorpsraad gecommuniceerd worden. Dit gebeurd niet altijd. Bovenstaande is aangegeven tijdens de informatieavond over burgerparticipatie. Er zal ook nog een brief naar de gemeente gaan om dit terug te koppelen. In de brief moeten praktische voorbeelden genoemd worden. Frans schrijft deze brief samen met Martien Kusters.

 

7. Rondvraag:

Gerrit Sanders: Heeft een schrijven van de Stichting Kleine Kernen over parochies en kerkelijk recht. Het opnieuw oprichten van een parochie of het herinrichten hiervan is enkel besteed aan het bisdom. Er moet getracht worden om vanuit het samenlevingsaspect druk te leggen op het bisdom. De voorzitter van de Stichting Kleine Kernen gaat in gesprek met bisschop Hurkmans. De belangengroep zal een brief sturen aan de voorzitter van de stichting Kleine Kernen om te laten weten dat zij het kerkbestuur steunen. (Ferd doet dit)

Ferd vertelt over zijn visie op het gestalte geven aan een geloof dat toekomst heeft > de huidige kerk zal in korte tijd dood bloeien.

 

Gerard Claassen: Vrijdag 6 juli komt de jury van Entente Florale naar Lierop. Er is een programma in elkaar gezet bestaande uit een film die in de kerk gedraaid zal worden en een route door Lierop.

 

Frank Verkroost: 19-20 oktober Lierops muziekweekend. Een goed voorbeeld van saamhorigheid. Zorg dat je erbij bent !!

 

Volgende vergadering woensdag 5 september 2012 om 20.00 uur.

 

Marieke Linders

 


 

Notulen Belangengroepvergadering d.d. 05-09-2012

 

Aanwezig: Frans Cortooms, Maria van de Ven-Neervens, Riky Peeters, Maria Jacobs, Peter van den Eijnde, Ralf van de Laar, Rens van Lieshout, Frans van Vroonhoven, Gerrit Sanders, Gerard Claassen, Marianne Welten, Martien Kusters, Frank Verkroost, René van Gastel, Frans van de Kerkhof, Ferd Raaijmakers, Marieke Linders, Sanne van de Bogaard.

Afwezig met kennisgeving: Wim Steenbakkers, Annette Wilde, Will Meijers, Jan van Doorn, Frans van de Velden.

 

1.Opening en welkom.

 

2.Notulen vorige vergadering: Vraag waarom de aanwezigen van de vergadering niet vermeld staan in de notulen. M.i.v. deze vergadering zal dit weer genotuleerd worden.

 

3.Ingekomen stukken: Uitnodiging vanuit de Vereniging voor Kleinen Kernen voor Brabantlab en voor thema avond armoede bestrijding. Uitnodiging Seminar Senioren in actie.

 

4.Voorbereiding dorpswandeling: Dorpswandeling gaat plaatsvinden op 2 oktober a.s. Voorstel om de wandeling te vervroegen naar 17.30 uur. De route die voorbereid is, met de bijbehorende knelpunten, wordt door Sanne toegelicht. Ferd leest de reactie voor die wethouder W. Hanssen heeft gegeven op de vraag waarom er niet is verder gegaan op de reeds voorbereide dorpswandeling van april 2011. In de reactie o.a. het bericht dat er niet veel budget is en dat niet alle wensen te realiseren zijn. Gemeente blijft onduidelijk over wat wel en wat niet kan. Er is na het begroten nog een subsidie toegekend van €400.000, = dus zou het geen probleem moeten zijn om het oplossen van de nodige knelpunten te realiseren.

 

5.Carnaval  in de Vurherd: Omdat zaal van Oosterhout niet meer toegankelijk is om carnavalsactiviteiten te organiseren moet de carnavalsvereniging uitwijken naar een andere locatie. Omdat carnaval een feest is waar alle dorpsgenoten aan deel moeten kunnen nemen is er geen andere keuze als de Vurherd. Omdat het realiseren van deze plannen nogal wat praktische (knel)punten met zich meebrengt moet dit goed afgewogen worden. De Vurherd is druk bezet met allerlei verenigingen. Het eerste punt, om deze huidige gebruikers met zo min mogelijk ongemak toch de activiteiten uit te laten voeren die gepland zijn, is al voor 98% geslaagd. Hierna is er een overleg geweest met het bestuur van de carnavalsvereniging. Dit is een goed gesprek geweest en de intentie is er dan ook zeker, vanuit beide partijen, om dit tot een succes te maken. Er moeten allerlei afspraken gemaakt worden wat betreft personeel, drankprijzen, enz. Vanuit de beheersgroep is er een subwerkgroep gemaakt waarvan José van de Bogaard voorzitter is. Elk lid van de werkgroep is contactpersoon voor een bepaalde carnavalsactiviteit zoals bijv. de bonte avond of de prinsenreceptie.

 

6.Jeugdsoos: Namens Nirwana jeugdsoos zijn Rens van Lieshout en Ralf van de Laar aanwezig. Ralf is samen met een aantal jongeren in de leeftijd van 17 t/m 19 jaar begonnen met het weer opzetten van de jeugdsoos. De jeugdsoos is bedoeld voor jongeren van de eerste klas middelbare school t/m 15 jaar. De jeugdsoos is op een aantal vrijdagavonden van 20.00 uur tot 23.00 uur. Het bestuur van Nirwana houdt op deze avonden met twee personen toezicht. Op dit moment betaald Nirwana alle kosten maar het doel is om de jeugdsoos weer op eigen benen te laten staan. Er wordt gevraagd om financiële steun om dit weer op te starten. Geld wat destijds over was van de jeugdsoos staat nog gereserveerd. Wanneer er een begroting gemaakt wordt en onderbouwd wordt waar het geld voor gebruikt gaat worden kunnen de jongens rekenen op een startsubsidie.

 

6.IDOP zaken: Verkeer: Frank Verkroost blikt terug; hoelang zijn we in Lierop al bezig met het verkeersluw maken van de dorpskern? (zie bijlage) Over communicatie vanuit de gemeente kun je nauwelijks spreken. Martien Kusters heeft in de stuurgroep nogmaals aangegeven om met de besluitvorming richting de werkgroep te komen en deze toe te lichten. Tevens is er gevraagd naar de onderbouwing van de provincie voor het afwijzen van het Vleutlaantraceé.

 

Vurherd: René van Gastel ligt de plannen toe. De ondergrondse uitbreiding gaat definitief niet door. De gemeentegrond naast de Vurherd (huis Tuin) is deels verkocht en het overige deel gaat gebruikt worden voor de uitbreidingsplannen van de Vurherd.  Ook op dit onderwerp heeft de communicatie met de wethouder te wensen overgelaten. Dit neemt niet weg dat in het huidige uitbreidingsplan de meeste wensen wat betreft voorzieningen wel zijn meegenomen. De uitbreiding bedraagt een netto oppervlak van 120m². Er staan twee grote bomen voor de bouwplaats. Een hiervan zal gerooid worden. De plannen zijn nu ingediend voor het aanvragen van de bouwvergunning. Deze procedure duurt standaard 8 weken.

 

Dorpskern / groene hart: Het oude mortuarium is gesloopt. Nu is het mogelijk te starten met een nieuwe toegang tot het park. Er worden binnenkort nog 50 beuken geplaatst en in oktober wordt de verlichting aangelegd.

 

Toerisme en recreatie: Fietspad van Moorsel naar Heeze gaat er komen. Er komt een toeristische infozuil op de hoek bij “de Kleut”. Er was even sprake van een nieuwe druk voor de folders (toerisme) maar aangezien er nog erg veel folders zijn komt deze voorlopig niet. Realisatie ommetjes; Frans Cortooms geeft aan dat er twee voorstellen voor ommetjes liggen aan de zuidkant van Lierop. Er komt binnenkort een gesprek over hoe de dorpsentree verfraaid kan worden passend binnen een beperkt budget.

 

Bedrijfsverzamelgebouw: Wat betreft het realiseren van het bedrijfsverzamelgebouw binnen het IDOP plan is dit van de baan. Dit is niet meer haalbaar binnen de termijn.

 

Zorg: Zorg is niet tevreden over de snelheid van zaken rondom verandering binnen Henricushof. In het laatste werkgroep overleg is afgesproken om op korte termijn aan de slag te gaan met een architect of om bij de directie van WOCOM duidelijk te krijgen of er wel budget is om veranderingen door te voeren.

 

Rondvraag:

Frans Cortooms: Wat gebeurd er met de brief die richting de gemeente is gegaan over het convenant dorps- en wijkraden (communicatie). Er komt een afspraak met de gemeente om dit te bespreken.

Frans van Vroonhoven: Buurtschap Boomen is bezig met een bord/beeld om duidelijk zichtbaar te maken dat dit gebied beschermd dorpsgezicht is.

Marianne Welten: A.s. zondag is het open dag in de Ruchte.

Ferd Raaijmakers: Er is een brief verzonden richting de Vereniging Kleine Kernen betreft het vraagstuk rondom de kerk en het bisdom.

Op dinsdag 2 oktober is iedereen van harte welkom om mee deel te nemen aan de dorpswandeling. De definitieve tijd hiervoor volgt z.s.m.

 

Volgende vergadering woensdag 7 november van 20.00-22.00 uur in de Vurherd.

 

Marieke Linders

 


Notulen vergadering belangengroep Lierop d.d. 07-11-2012

Aanwezig: Dhr. Van den Reek, Gerrit Sanders, Riky Peeters, Maria v/d Ven, Maarten Driessen, Annette Wilde, Marianne Welten, Jan van Doorn, Frans van Vroonhoven, Will Meijers, Frank Verkroost, Frans v/d Velden, Frans v/d Kerkhof, Ferd Raaymakers, Marieke Linders, Sanne v/d Bogaard.

Afwezig met kennisgeving: Gerard Claassen, Toon van Doorn, Martien Kusters, René van Gastel, José v/d Bogaard, Maria Jacobs.

1. Opening en welkom.

2.Notulen vorige vergadering: Men mist de bijlage waarin naar verwezen wordt bij punt 6. Deze wordt alsnog nagestuurd. Er wordt gevraagd of de notulen ook richting gemeente gaan. Dit is nu niet het geval. We nemen dit punt mee tijdens de afspraak die gepland staat met de gemeente betreft communicatie.

3. Ingekomen stukken en vaststellen agenda:  Vanuit  PVDA Brabant is er een bijeenkomst over de toekomst van het Brabants platteland.

Persbericht over verwijderde speeltoestellen. Speelplaatsbeleid is in de raad geweest en goedgekeurd. In Someren-dorp en Someren-Eind zijn een aantal speelplekken verdwenen. De speelplakken in Lierop blijven behouden. Er wordt wel gekeken om de huidige speelplekken in de gemeente zo in te richten dat er meerder leeftijdsgroepen gebruik van kunnen maken. Vraag komt of er ook een speelplek komt in de Gildewijk? T.z.t. een oproep doen in de Gildewijk wat de wensen zijn en dan zal de gemeente dit communiceren via de dorpsraad.

Persbericht ophalen oud papier in Someren. Men zoekt nog verenigingen die zich hiervoor in willen zetten. In Lierop is dit allemaal goed geregeld. Wel heeft de Lieropse Lijst in de raad aangegeven dat de kg prijs die de verenigingen nu krijgen erg laag ligt. Verzoek om verhoging van deze prijs.

Zummere Power:  Dit is de naam van een energie coöperatie die zich in Someren wil presenteren. De coöperatie is voornamelijk gericht op duurzame energie. In januari wordt de vertegenwoordiger van Zummere Power uitgenodigd in de belangengroep vergadering.

Brief van de gemeente betreft het geluidscherm. Dit nemen we mee in punt 8 van de agenda.

4. Frequentie vergaderingen 2013: We houden toch de eerste woensdag van de maand aan en de frequentie blijft staan op eens per 2 maanden. Data 2013 9 jan, 6 maart, 9 mei, 3 juli, 4 sept, 6 nov. De vergadering van 3 juli willen we inplannen als jaarvergadering.

5. Glasvezel: Buitengebied is nu niet meegenomen in de aanleg van glasvezel. Er wordt contact opgenomen met  Reggefiber en dit punt komt terug op de agenda.

6. Dorpscollecte Lierop:  Maria v/d Ven en Riky Peeters zijn naar een informatie bijeenkomst geweest om te kijken of er een dorpscollecte opgezet kan worden. Mensen krijgen eens per jaar een formulier in de brievenbus waarop men aan kan geven welke goede doelen men met hoeveel geld wil steunen. Na een week komen de collectanten de brief en envelop  met inhoud ophalen en wordt het bedrag verdeeld over de aangegeven goede doelen. De verenigingen die meedoen aan de dorpscollecte moeten lid zijn van het CBF. Er is een kleine werkgroep in het leven geroepen en er wordt voorgesteld om het dorpscollecte gebeuren onder de vlag van de belangengroep te laten vallen. (dit ook i.v.m. vrijwilligerverzekering vanuit de gemeente). Streven is om in 2013 te starten met dit initiatief. Meer informatie volgt binnenkort o.a. via SLAP. Er moet bij het verstrekken van informatie wel duidelijk vermeld worden dat de lieropse burgers nog steeds mensen aan de deur kunnen verwachten die rondgaan voor de lieropse verenigingen, te denken valt aan bijv. de donateuractie van de fanfare.

7. Carnaval: Het draaiboek is in ontwikkeling, dit is een opbouwend gebeuren. Er staan voor dit jaar nog 2 activiteiten gepland en het is voor iedereen afwachten hoe dit gaat verlopen. De vraag komt hoe het zit met de commerciële kant, omdat dit toch een bron van inkomsten is voor het gemeenschapshuis. Hiervoor is toestemming gevraagd aan de gemeente. Omdat er in Lierop geen andere locatie beschikbaar is vieren we carnaval in de Vurherd.

8. Stand van zaken geluidscherm:  Sanne leest de brief (zie bijlage) voor waarin de gemeente reactie geeft op onze vragen. Gaan we wachten op de testresultaten van het alternatief voor een geluidscherm? De gemeente is bereid om deze optie te bespreken met Rijkswaterstaat. We moeten het plan voor het geluidscherm ook niet te lang uitstellen i.v.m. de budgettering die verloopt. Is het geluidscherm een project van de gemeente of van Rijkswaterstaat? Is er een tijdspad voor dit plan? Annette Wilde gaat deze concrete vragen voorleggen aan Anke van de Nieuwenhof en koppelt dit terug.

9. Verloop dorpswandeling: Er is tijdens de wandeling een duidelijke boodschap meegegeven aan de gemeente. Lieropse Lijst heeft gepleit om een bedrag te reserveren voor het aanpakken van de voetpaden. Er is toegezegd dat dit gaat gebeuren. We wachten de reactie van de gemeente af betreft het verslag van de wandeling.  Verder wordt er naar aanleiding van het verslag een opmerking gemaakt over de bevindingen in de van Dongenstraat. Betreft het wijken van obstakels en bomen voor een betere doorstroom van het verkeer. De bewoners van de van Dongenstraat zijn hierover helemaal niet gehoord. Besloten wordt om dit stukje uit het verslag te halen omdat dit ook niet valt onder de doelstelling van de dorpswandeling om de voetpaden status te bekijken.

10. IDOP: Zie verslag stand van zaken IDOP in de bijlage. Wat betreft Henricushof. De werkgroep zorg heeft met Wocom om de tafel gezeten om te bespreken hoe nu verder met de toekomstplannen. De aangedragen verbeterpunten zijn i.v.m. financiële tekorten niet te realiseren. Hoe nu verder, hier komt een vervolg op. Vraagstuk over zorgcoöperatie wordt onder de aandacht gebracht bij de KBO.

11. Rondvraag: Sanne v/d Bogaard is aanwezig geweest bij de 50+eters in Henricushof. Dit is een initiatief geweest van het IDOP. Men is hier erg enthousiast over en er is veel animo voor.  Mogelijk krijgt dit in 2013 een vervolg. De belangengroep geeft jaarlijks een bedrag voor vrijwilligersuitstapje. Inventariseren of er vrijwilligers zijn voor hulp ouderen en computers.

Gerrit Sanders kreeg van iemand een boek met daarbij de tip om een seniorenraad op te zetten. Hij heeft een vergelijkbaar iets van jaren geleden teruggehaald en hier is niets mee gebeurd destijds. Misschien is dit iets om onder de aandacht te brengen bij de KBO of iemand te zoeken die iets dergelijks op zou willen zetten onder de vlag van de belangengroep. Dit zou toch wel belangrijk kunnen zijn met het oog op de toekomstproblemen rondom zorg.

Riky Peeters meldt dat het op 13 dec weer kerststukjes maken is en of dit nog steeds vanuit het IDOP gaat. Antwoord is ja.

Frans van Vroonhoven: Van dhr.  v/d Linden (gemeente) een terugkoppeling ontvangen aan de verkeerswerkgroep. De lijst met verfraaiingwensen die was ingediend door de werkgroep is niet meegenomen in de besluitvorming in de raad. Deze lijst wordt vooralsnog ook niet meegenomen in de uitvoering tenzij er budgettaire ruimte vrijkomt, nemen ze dit alsnog in overweging. Annette Wilde neemt dit mee om verder uit te zoeken.

Frank Verkroost heeft voor de werkgroep verkeer een verklaring gekregen van de gemeente waarin uitgelegd wordt waarom het Vleutlaantracé niet doorgaat. Als de IDOP plannen in de van Dongenstraat gerealiseerd gaan worden gaat men ter plaatse ook de riolering aanpakken. Dit zal tot gevolg hebben dat de straat ongeveer drie maanden afgesloten zal zijn. Misschien raken mensen er dan aan gewend om een andere route te kiezen.

Volgende vergadering woensdag 9 januari 2013 van 20.00 tot 22.00 uur in de Vurherd

Marieke Linders

 

-----

 

BIJLAGE bij notulen 7-11-2012
 

Stand van zaken IDOP Lierop 31-10-2012

 

DORPSHART:

In overleg met twee aannemers is afgesproken dat het nadere grondwerk voor het pad Vurherd-park uiterlijk in week 47 klaar moet zijn. In week 48 wordt gestart met de bestrating.

 

De verlichting in het park was voorzien in oktober, maar door een verkeerde inschatting bij Enexis vertraagt. Aanleg van de toevoer is nu voorzien in week 3 van 2013.

 

Het creëren van een opener karakter is afgerond.

 

De verbetering van de entree bij de Lijestraat wordt in het komend voorjaar afgerond.

 

De parkeerplaatsen bij de Lije worden het volgend jaar aangepast gelijktijdig met de uitvoering van de verkeersmaatregelen.

 

Vanuit de gemeente is het wenselijk om binnenkort even gedetailleerd de stand van zaken evenals de financiële balans op te maken.

 

RECREATIE:

In verband met de verlenging van de subsidietermijn heeft de werkgroep een besluit over de herdruk van de folders uitgesteld tot medio 2013.

 

Werkgroep heeft aangegeven dat de toeristische informatiezuil bij voorkeur een overzichtskaart van het fiets-en wandelknooppuntennetwerk, een verwijzing naar het toeristisch infopunt in de Spar en de ommetjes bevat. Gemeente pakt dit op.

 

De aanlegvergunning voor het fietspad is in week 43 aangevraagd bij de gemeente Heeze-Leende. Een concept brief is opgesteld voor een financiële bijdrage van de gemeente Heeze-Leende en Geldrop-Mierlo. Deze wordt in week 44 verzonden. Afdeling RBO is bezig met het aanbestedingstraject.

 

OMMETJES

Twee ommetjes staan in concept op papier. De werkgroep is bezig de tracés verder te verfijnen, zodat daarna samen gekeken kan worden hoe deze ommetjes het beste gerealiseerd kunnen worden.

 

VURHERD

De procedure voor de omgevingsvergunning is opgestart. De VAC (advies commissie) is de gelegenheid geboden om advies te geven. Via overleg en mailverkeer wordt de werkgroep voortdurend over de voortgang geïnformeerd. In november zal met de aannemer het prijsvormingsproces worden doorlopen. Naar verwachting kan begin 2013 daadwerkelijk worden gestart met de bouw van de uitbreiding op het naastgelegen perceel.

 

VERKEERSLUW MAKEN:

Het concept verkeersmaatregelenontwerp is opgesteld en de verkeerswerkgroep wordt binnenkort daarover geïnformeerd. Voor zover niet in afwijking van het door de gemeenteraad vastgestelde maatregelenpakket zijn kleine wijzigingen van de concepten mogelijk.

In tegenstelling tot zoals eerder ingestoken, zal de uitvoering van beide clusters starten in 2013.

 

DORPSENTREE:

De verkeerskundige ontwerpen die voor beide entrees in concept zijn gemaakt worden eerdaags met de werkgroep doorgenomen. Vervolgens worden ze intern nog met de groenontwerper en de stedenbouwkundige afgestemd.

 

BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW:

De ondernemers hebben aan de werkgroep laten weten dat zij op dit moment afzien van de realisatie van een bedrijfsverzamelgebouw.

 


 

Notulen belangengroep vergadering d.d. 9-1-2013

 

Aanwezig: Gerard Geboers, Jan Timmers, Rinus Manders, Jack Feijen, Marianne Welten, Frans Cortooms, Marcel Aben, Riky Peeters, Frans van Veghel, Jan van Doorn, Toon van Doorn, Miriam van de Kerkhof, Toos Berkers, Frank Verkroost, Maarten Driessen, Will Meijers, Jan van de Vrande, Gerard Claassen, Maria van de Ven.

 

Afwezig met kennisgeving: Annette Wilde, Martien Kusters, Sanne van de Bogaard, Gerrit Sanders.

 

1. Opening en welkom:

I.v.m. de afwezigheid van Ferd zal Frans de vergadering voorzitten.

 

2. Notulen vorige vergadering:

Geen opmerkingen.

 

3. Ingekomen stukken en vaststellen agenda:

Er is een brief binnengekomen van de vereniging voor kleine kernen betreft de aanbesteding voor het openbaar vervoer in 2015. Het betreft de aanbesteding voor Eindhoven m.u.v. het SRE gebied. Aangezien Lierop binnen het SRE gebied valt zal er voor ons dorp dan nog niets veranderen. De vereniging kleine kernen gaat namens de kleine dorpen laten weten dat er goed openbaar vervoer behouden moet blijven voor de kernen.

 

Er is een ontwerp (tekening) en mail binnengekomen betreft de vragen die in de vorige vergadering zijn gesteld over de geluidswal. Dit komt aan de orde bij agendapunt 7.

 

4. Dorpscollecte:

In de notulen van vorige vergadering is afgesproken dat verenigingen die zich aan willen sluiten bij de dorpscollecte aangesloten moeten zijn bij de stichting CBF. Nu is in de koepel het bericht geplaatst dat ook de lieropse verenigingen zich hierbij aan kunnen sluiten. De werkgroep heeft het volgende besloten; als een vereniging minimaal 5 collectanten heeft kan deze zich aansluiten bij de dorpscollecte. Over een maand is er meer duidelijkheid over de dorpscollecte.

 

5. Zummere power:

Carel van der Zanden komt een korte toelichting geven op het initiatief Zummere power. Deze energiecoöperatie is een burgerinitiatief met als doel o.a. energiebesparing en bewustwording. Er is een kerngroep gevormd en deze groep is na een brainstormavond tot het plan gekomen om in elk kerkdorp een voorlichtingsavond te organiseren om het initiatief Zummere power uitgebreid toe te lichten. Deze avond zal eind maart, begin april gepland worden.

 

6. Plannen Moorsel:

De heren Geboers, Manders, Timmers en Feijen komen een korte toelichting geven op de plannen betreffende het Lieropse heidegebied. Het gebied van het Beuven tot aan Moorsel. Het doel is herstel van de Lieropse heide, zowel op gebied van natuur, recreatie en toerisme. (zie bijgevoegde brief initiatiefvoorstel Lieropse heide). Er wordt nu gewerkt aan een concreet plan. De gemeente staat niet negatief tegenover de concept plannen.

Het voorstel van de heren sluit goed aan bij de plannen die de bewoners van Moorsel hebben. De werkgroep gaat nader in gesprek met de initiatiefnemers van Moorsel. De belangengroep wordt op de hoogte gehouden van de stand van zaken.

 

7. Stand van zaken geluidswal:

Tekening van het ontwerp van de geluidswal rond laten gaan en de antwoorden op de vragen die uit de vorige vergadering naar voren kwamen zijn besproken (zie bijgevoegde brief). Het huidige ontwerp is voor de zuidkant van de snelweg. De bewoners die aan de noordkant wonen zijn uitgenodigd voor een gesprek bij de gemeente.

 

8. IDOP zaken:

De inloopavond voor de verkeersmaatregelen heeft inmiddels plaatsgevonden. Deze avond is druk bezocht. (zie www.slaponline.nl d.d. 22 december 2012, hier staan de verkeersmaatregelen beschreven)

De gemeente wilde deze inloopavond organiseren onder de vlag van de belangengroep. Dit heeft de belangengroep afgewezen daar zij NIET achter de plannen van de gemeente staan.

Ook de werkgroep voelt zich niet serieus genomen en niet gehoord. De verkeersmaatregelen die nu door de gemeenteraad zijn goedgekeurd zijn NIET de plannen van de werkgroep. Het gevoel is ontstaan dat er nu een verkeersmaatregelplan, wat de gemeente al had, wordt gerealiseerd met IDOP gelden en dat de inspraak van Lierop nagenoeg nul is geweest. Dit betreuren wij zeer. Dit zullen wij als belangengroep uitten in een binnenkort te plannen gesprek met het voltallige college en / of middels een brief richting de gemeente Someren.

 

Werkgroep zorg: De werkgroep is bezig met het opstellen van een conceptplan voor een zorgcoöperatie.

 

9. Rondvraag:

Frans van Veghel: Geeft aan al 40 jaar in Lierop te wonen en vindt Lierop steeds minder een dorp met stadse problemen. Zou graag terug willen naar een dorp wat in werkelijkheid ook een klein gezellig dorpje is.

 

Riky Peeters: Ben alert op valse collectanten. Kort geleden hebben zich in de Schutterstraat een groepje mensen voorgedaan als collectant van de stichting het hart. De politie is gewaarschuwd.

 

Marianne Welten: Ondanks dat er veel negatieve geluiden rondgaan, vindt zij dat er ook veel goede ontwikkelingen zijn en ook dat mag gezegd worden.

 

Frans  Cortooms: Er wordt nog gezocht naar een afgevaardigde voor het WMO platform. We gaan binnen het dagelijkse bestuur even overleggen hoe we dit aanpakken.

 

Marcel Aben: Spreekt zijn zorg uit over het vele illegaal crossen in de Lieropse bossen. Er wordt geschreven dat men dit misschien wil gaan legaliseren. Marcel heeft de burgemeester hier al persoonlijk op aangesproken maar er gebeurd niets. Het illegaal crossen komt op de agenda voor de volgende vergadering.

 

Jan van de Vrande: Heeft na alle verhalen en ervaringen uit het verleden geen hoge pet meer op van de gemeente.

 

Volgende vergadering: woensdag 6 maart 2013 van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Vurherd.

 

Marieke Linders

 


 

Notulen Belangengroepvergadering d.d. 06-03-2013

 

Aanwezig: Ton Heynen, Gerrit Sanders, Maria vd Ven, Riky Peeters, Anke Winkelmolen, Esther Bruystens, Riky van Doorn, Frans van Vroonhoven, Marcel Aben, Maarten Driessen, Wim Steenbakkers, Wil Meijers, Frans Kooijmans, Martien Kusters, Frans vd Kerkhof, Ferd Raaijmakers, Sanne van de Bogaard. Iets later zijn Willy Hanssen en Gerard Claassen aangesloten.

Afwezig met kennisgeving: Annette Wilde, Jan van Doorn, Marieke Linders, Frans Cortooms, Marianne Welten.

 

1.Opening en welkom.

 

2.Notulen vorige vergadering en agenda: Er zijn enkele opmerkingen over de notulen. Het illegaal crossen staat niet op de agenda. Dit was vorige vergadering wel aangegeven. Dit onderwerp wordt aan de agenda toegevoegd.
Verder willen Anke Winkelmolen en Esther Bruystens graag iets vertellen over de plannen voor het viaduct.

 

3.Ingekomen stukken: Martien Kusters is 5 maart naar de bijeenkomst kleine kernen geweest in Strijp S.

 

4.Voortgang IDOP zaken: Er zijn vragen gesteld over de zogenoemde vreemde plaatsing van de bomen op het zusterveldje. Ongeveer 2 jaar geleden is dit onderwerp besproken onder parkverfraaiing in de belangengroepvergadering. Destijds is de plaatsing van de bomen goedgekeurd. Verder is uitgemeten dat tussen deze bomen een grote tent kan staan voor een evenement.

Verder is Martien vandaag naar de stuurgroepbijeenkomst geweest. Hier is uitgekomen:
- Het fietspad wat vanuit Moorsel aansluit op de ventweg van de snelweg is in maart gerealiseerd.
- De wandelroutes moeten gecontroleerd worden.
- De palen van de Vurherd zijn geboord. De verwachting is dat de bouw in september 2013 afgerond is. De werkgroep is druk bezig met fondsenwerving voor de inrichting van de Vurherd. Het lijkt veel mensen leuk om iets te organiseren bij de start van de verbouwing. Dit wordt meegenomen in de werkgroep. Voor beeld en geluid contact tussen Eric Veenstra en Frans van Vroonhoven wenselijk.
- Bij de Somerenseweg is inmiddels een bord geplaatst over het verkeersluw maken. Hier wordt in maart mee gestart.
- Er is gemeld dat bij de van Dongenstraat de rijweg zeer dicht aan het voetpad ligt. Dit is inmiddels aangepast in de plannen.
- Destijds heeft de werkgroep verkeer een heleboel vragen gesteld waar de gemeente nog geen antwoord op heeft gegeven. Martien heeft nagevraagd wanneer we deze antwoorden kunnen verwachten. Hier kon de gemeente nog geen antwoord op geven.
- Over dorpentrees geen antwoord van de gemeente ontvangen. Dit geldt ook voor de “groen verfraaiing”.

5. Terugkoppeling gesprek gemeente burgerparticipatie dorps- en wijkraden: Frans en Ferd zijn bij deze bijeenkomst aanwezig geweest met andere leden van dorps- en wijkraden van gemeente Someren en het voltallige B&W. In het oude convenant stond beschreven dat een dorps- of wijkraad een heel hoge participatie hadden waardoor ze bijna mochten meebeslissen. Burgemeester Veltman heeft zeer snel duidelijk gemaakt dat dit niet het geval is. De dorps- en wijkraden mogen meepraten en de gemeente adviseren, maar niet meebeslissen. Er wordt een nieuw convenant geschreven waarin dit duidelijk beschreven staat. Dit nieuwe convenant zal in de belangengroepvergadering van mei op de agenda staan.
Ferd en Frans hebben verteld dat bij een volgend project het moeilijker zal zijn om vrijwilligers te vinden in verband met de frustratie die er bij veel vrijwilligers is. Dit werd vervelend gevonden en begrepen.
Martien vertelde dat de gemeente verplicht is om zaken aan de dorps- en wijkraden voor te leggen die betrekking hebben op dat dorp of wijk. Alle overige zaken hoeven niet aan de dorps- en wijkraden voorgelegd te worden.

 

6.Verfraaing viaduct: Esther en Anke zijn aanwezig namens de jeugdvakantieweek. De jeugdvakantieweek was namelijk op zoek naar een activiteit voor de oudere kinderen waarbij ze dachten aan het opknappen van het viaduct met graffiti. Al snel werd duidelijk dat het een te groot project is voor de jeugdvakantieweek. Toch willen Esther en Anke dit project graag doorpakken met hulp van heel Lierop. Het zou hun leuk lijken wanneer Lieropenaren van 0 tot 80 jaar meehelpen met dit project.
Inmiddels is het voorstel al goedgekeurd door de gemeente. De gemeente heeft hierbij een aantal begrijpelijke kaders benoemd zoals veiligheid en een vooraf ontwerp. Het voorstel ligt nu bij Rijkswaterstaat omdat dit de eigenaar het viaduct is. Na deze goedkeuring gaan Esther en Anke kijken naar de financiën. Een tip was door middel van IDOP-gelden of fondsen. Esther en Anke willen graag input hoe zij het beste Lieropenaren van 0 tot 80 jaar kunnen bereiken en overhalen om mee te helpen aan dit project.
Een aantal ideeën uit de groep zijn het uitlichten van de wanden zodat de tekeningen ook in het donker goed zichtbaar zijn en de vraag hoe de tekeningen schoon gehouden kunnen worden. Het viaduct is nu vies vanwege de uitlaatgassen. Hoe zorgen we er voor dat het graffiti er over een paar jaar niet zo uit ziet.
Afhankelijk van de status van dit project, zal het onderwerp waarschijnlijk bij een volgende vergadering op de agenda staan.

 

7. Overlast crossers: In een artikel stond beschreven dat gemeente Someren meer ruimte wil bieden op diverse crossterreinen door ruimtere openingstijden te hanteren met als doel het illegaal crossen in de bossen tegen te gaan. Marcel Aben vindt dit zeer zorgelijk in verband met extra geluidsoverlast en de veiligheid. Naar onze verwachting zal het verruimen van de openingstijden het illegaal crossen in de bossen niet tegengaan. Daarnaast zijn er verschillende banen die (nog) niet gelegaliseerd zijn. Dit laatste is besproken in de commissie ruimte. Ze willen de baan legaliseren binnen de huidige kaders (dus ook binnen de huidige openingstijden). De gemeente is nog niet op de hoogte van dergelijke plannen. Afgesproken is om zodra hierover iets bekend wordt de raad te informeren. Het beleid van de gemeente is het huidige gebruik van de baan met de daarbij behorende afspraken te legaliseren. Uitbreiding van gebruik is daarin niet voorzien.

 

8. Uitreiking cheque Entante Florale: Willy Hanssen is aanwezig om officieel te benoemen dat gemeente Someren meedong voor de groenste gemeente van Nederland. Willy geeft aan bijzonder trots te zijn dat dit project met veel vrijwilligers heeft kunnen plaats vinden. Gerard Claassen was een van de vrijwilligers die hier veel tijd en energie in heeft gestoken. Om deze reden mocht hij de oorkonde en een cheque ter waarde van € 500,- aannemen. Het is de bedoeling dat dit geld uitgegeven wordt aan de Entante Florale route. Gerard wil de oorkonde graag een plekje geven in de (nieuwe) Vurherd omdat dit volgens hem een prijs is voor heel Lierop.

 

9. Dorpscoöperatie: Uiteenzetting Ferd en aanvulling door Martien Kusters over de plannen die er liggen voor de oprichting van een dorpscoöperatie vanuit de werkgroep Zorg.
Frans Cortooms is afgevaardigd  vanuit de Belangengroep naar de werkgroep WMO.

 

10. Kerk: Vergissing op de agenda. Toch houdt Ferd bevlogen verhaal over de kerk in de toekomst.

 

Rondvraag: Willy Hanssen: De stortplaats wordt gesaneerd (schoon gemaakt) wat logischerwijs geld kost. Deze sanering gebeurt conform de eisen van de provincie. Dit houdt onder andere in dat er schone grond op komt. Het saneren gaat zeer snel. Voordat de berg gegroeid is duurt 6 tot 7 jaar.

Gerard Claassen vraagt aan Willy of deze mee wil nemen dat het groen dat de komende maanden verdwijnt, op een andere manier weer terug geplaatst wordt.

Frans van Vroonhoven meldt dat het veiliger maken van de A67 volledig van de baan is. Hij vraagt aan Willy of de oprit van Lierop ook van de baan is. Dit is volgens Willy niet het geval. Dit wordt in 2014 uitgevoerd.

Wim Steenbakkers meldt dat in februari de definitieve geluidswal goedgekeurd is. In december 2014 moet de geluidswal uitgevoerd zijn. Verder wil hij mededelen dat op de raadsagenda de subsidies van dorpshuizen benoemd staan. Misschien dat de belangengroep hier input aan wil geven.

Ferd Raaijmakers benoemt dat de UMTS mast  op de agenda van de volgende vergadering geplaatst moet worden en daarvoor doen we navraag bij de gemeente naar de stand van zaken.

 

Volgende vergadering woensdag  1 mei (dag van de arbeid) van 20.00-22.00 uur in de Vurherd.

 

Sanne van den Bogaard

 


 

Notulen Belangengroepvergadering 1 mei 2013

 

Aanwezig: Riky Peeters, Maria van de Ven, Frans van Vroonhoven, Marcel Aben, Maarten Driessen, Annette Wilde, Jan van Doorn, Toon van Doorn, Marianne Welten, Martien Kusters, Will Meijers, Frans van de Kerkhof, Ferd Raaijmakers, Marieke Linders, Sanne van de Bogaard, Gerard Claassen.

Afwezig met kennisgeving: Arnoud van Bemmelen, Wim Steenbakkers, Toos Berkers, Frank Verkroost, Frans Cortooms.

 

1.Opening en welkom.

 

2.Ingekomen stukken en vaststellen agenda: Er zijn geen ingekomen stukken voor de vergadering en geen toevoegingen voor de agenda.

 

3.Notulen vorige vergadering d.d. 6-3-2013: Vraag waarom het convenant burgerparticipatie niet geagendeerd is terwijl dit wel in de laatste notulen staat. Bericht gehad van de gemeente dat er tot 31 mei opmerkingen gemaakt kunnen worden over het huidige convenant. Na deze datum zal het convenant aangepast worden n.a.v. deze opmerkingen. Er wordt gediscussieerd over of er wel een convenant nodig is. Dit kan heel eenzijdig zijn en als er in staat dat de inspraak van een dorpsraad alleen maar minder wordt wat voegt het dan voor ons toe. Voorstel om het huidige convenant via de mail naar iedereen toe te sturen. Opmerkingen kunnen doorgegeven worden op het volgende e-mailadres: arianenmariekelinders@hetnet.nl. Deze opmerkingen gaan naar de gemeente. Zij zullen vervolgens de opmerkingen verwerken in het aan te passen convenant en de aangepaste versie willen wij bespreken op de volgende belangengroepvergadering alvorens goedkeuring.

Annette Wilde gaat contact zoeken met Anke Winkelmolen en Esther Bruijstens. Het verfraaien van het viaduct is toch een groot project. Indien gewenst kan Annette advies geven.

 

4.Carnaval:  De carnavalsactiviteiten in de Vurherd zijn goed verlopen. Zowel de bezoekers als de organisatie is tevreden met de gang van zaken. Binnenkort is een evaluatie met de Vurherd en carnavalsvereniging om te bespreken of carnaval volgend jaar opnieuw in de Vurherd zal plaatsvinden en welke verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. Voor het definitief in kaart brengen van de financiële kant heeft Frans van de Kerkhof binnenkort een afspraak bij de accountant. Het is voor dit eerste jaar enorm moeilijk geweest om een omzet inschatting te maken en om het juiste aantal personeelsleden in te zetten. Dit laatste heeft behoorlijk wat kosten met zich meegebracht.

 

5.Crossen: Er spelen 2 problemen; het illegaal crossen in de bossen en de bestemming van het terrein.  Door het crossen in het bos worden veel vernielingen aangericht. Paden worden stuk gereden en zeldzame bomen worden vernield. Hierop is geen controle. Als het crossterrein in de toekomst de bestemming evenemententerrein krijgt is Marcel bang dat er steeds meer evenementen plaats gaan vinden. Nu heeft het een recreatieve bestemming en mogen er 8 activiteiten per jaar georganiseerd worden.  Het bestuur van de belangengroep zal een brief opstellen aan de raad en het college waarin we onze zorgen kenbaar zullen maken.

 

6.UMTS-mast: Status van dit onderwerp is als volgt; Anouk Vinken van de gemeente Someren heeft ons laten weten dat de overeenkomst voor het recht van opstal bij Vodafone ligt. Zodra deze overeenkomst akkoord is wordt de plaatsing van de mast ingepland.

 

7.Lieropse Lijst: De ontwikkelingen zijn niet echt positief. Er is een oproep gedaan naar nieuwe kandidaten maar hiervoor wordt minimaal interesse getoond. Deze oproep zal binnenkort herhaald worden en de huidige mensen van de Lieropse Lijst doen op allerlei manieren hun best om nieuwe kandidaten te vinden.

 

8.IDOP-zaken:

- Vurherd: de bouw is in volle gang. Werkgroep is bezig met subsidieaanvragen voor de inrichting.

- Fietspad: Het fietspad wat van Moorsel richting de Strabrechtse Heide / Heeze loopt is in aanbouw.

- Groene dorpshart: De werkgroep heeft de route voorgelopen, van Groenstraat tot aan het viaduct, en geïnventariseerd waar plaats is voor groen. N.a.v. deze voorbereidingen en foto’s maken zij een plan. Dit plan wordt voorgesproken tijdens de belangengroepvergadering van 3 juli a.s. en zal daarna ingediend worden bij dhr. van Oijen  van de gemeente Someren.

Verder wil de werkgroep € 2000, = besteden aan het project verfraaiing van het viaduct.

- Zorg en Welzijn: Er worden plannen gemaakt voor het oprichten van de dorpscoöperatie. Werkgroep gaat kijken naar de mogelijkheden om allerlei zaken rondom zorg en welzijn naar Lierop te halen. Zoals bijv. dagopvang voor ouderen, hulp in de huishouding, 24 uurs zorg, huiswerkbegeleiding voor jongeren. Met de aankomende veranderingen in de zorg is het zeer zinvol om samen met de gemeente en een evt. dorpscoöperatie te kijken naar de toekomst.

 

9.Rondvraag:

- Gerard Claassen: Maakt zijn complimenten over de uitleg van de zorgcoöperatie en hoopt dat dit initiatief over enkele jaren succesvol draait.

- Riky Peeters: Zou het verstandig zijn om de voorzitter van de KBO uit te nodigen voor de belangengroepvergaderingen? Ferd heeft binnenkort een gesprek met hem en zal het erover hebben.

- Frans van Vroonhoven: Heeft in het Contact gelezen dat er gedeeltes van de geluidswal doorzichtig zijn. Frans is van mening dat dit op de gepresenteerde tekeningen anders is.

Op de gepresenteerde tekeningen op de inloopavonden was ook doorzichtig materiaal ingetekend.

- Je hoort weinig meer over glasvezel in het buitengebied. In een andere gemeente is dit privaat opgepakt en is tegen een schappelijke prijs ook in het buitengebied glasvezel gelegd.

Gemeente Someren is bezig met het onderzoeken naar mogelijkheden voor glasvezel in het buitengebied.

 

Volgende vergadering:  woensdag 3 juli 2013 van 20.00-22.00 uur in de Vurherd.

 

Marieke Linders

 


 

Notulen belangengroep vergadering d.d. 3 juli 2013

 

Aanwezig: Maria v/d Ven, Anke Winkelmolen, Riky Peeters, Theo Maas, Anne v. Putten, Peter v/d Zanden, Daan Vlemmix, Diny Vlemmix, Maria v/d Zanden, Joop Hanssen, Jan v. Doorn, Toon v. Doorn, Wim Steenbakkers, Maarten Driessen, Annemarie Urlings, Maria van Lieshout, Martien Kusters, Marianne Welten, Manon Vogel, Annie Kooijmans, Frans v. Vroonhoven, Frans v/d Kerkhof, Ferd Raaijmakers, Marieke Linders, Sanne v. Seggelen.

 

Afwezig met kennisgeving: Gerard Claassen.

 

1.Opening en welkom.

 

2.Ingekomen stukken en vaststellen agenda: Er zijn geen ingekomen stukken en geen toevoegingen voor de agenda.

 

3. Notulen vorige vergadering d.d. 01-05-2013: Hoe staat de Lieropse lijst ervoor? De reactie op deze vraag is dat de toestand matig is. Er zijn nog wel enkele lopende contacten maar of deze er toe zullen leiden dat het helemaal goed komt met de Lieropse lijst is op dit moment onduidelijk.

 

4. Project viaduct Steemertseweg: Anke Winkelmolen licht de stand van zaken toe. Alle benodigde vergunningen zijn binnen. Er is een begroting gemaakt en naar aanleiding hiervan zijn diverse subsidieaanvragen in gang gezet. Het is even afwachten wat er aan subsidies toegekend zal gaan worden. Waarschijnlijk zal de daadwerkelijke uitvoering van het project plaatsvinden in het voorjaar van 2014. Omdat het IDOP dan al afgesloten is kan de werkgroep geen aanspraak maken op gelden uit deze pot. Anke krijgt enkele tips over instanties waar zij mogelijk ook nog een subsidie aanvraag kan doen. De belangengroep staat ook nog garant voor een bedrag van € 1000, =.

 

5. Financieel jaarverslag 2012: Penningmeester Frans v/d Kerkhof geeft een PowerPoint presentatie over het financieel jaarverslag van 2012. We staan er financieel gezond voor. Een groot deel van het huidige vermogen staat gereserveerd voor inrichting van de uitbreiding van de Vurherd. Als er vragen zijn rondom de jaarrekening van 2012 kan men het rapport van RSW accountant inzien bij Frans.

 

6. IDOP zaken: - 4 juli is de eerste bouwtechnische oplevering van de uitbreiding van de Vurherd. Er is een goedkeuring binnen gekomen van ONA dat zij een bedrag van € 4200, = toekennen voor de aanschaf van geluidsinstallatie en projectieapparatuur.

Vraag uit de vergadering of er ook een ringleiding kan worden aangelegd in de grote zaal. Frans neemt deze vraag mee.

- 27 juni jl. is het nieuwe fietspad op Moorsel feestelijk geopend. De bewoners van Moorsel hebben alle hun ondernemingsplannen toegelicht. Het was een mooie opening en het fietspad is een absolute meerwaarde voor Lierop.

- Dorpscoöperatie: Er wordt door de werkgroep zorg en welzijn toelichting gegeven op de notitie dorpscoöperatie. De dorpscoöperatie moet een soort van tweerichtings verkeer gaan vormen tussen de ouder wordende Lieropenaar en de jongere Lieropenaar. Het is breder als alleen zorg en moet een soort van diensten geven en nemen zijn voor jong en oud naar ieders behoefte.

Deze behoefte moet m.n. onder de jeugd nog goed geïnventariseerd worden.

De werkgroep gaat zich nu buigen over waar Lierop behoefte aan heeft en hoe ze dit dan zouden willen zien en vervolgens gaan ze met deze punten richting gemeente om deze aan te bieden en zo een aantal zaken al een stap voor te zijn. We willen niet zomaar af zitten wachten wat er op ons af gaat komen door alle aankomende bezuinigingen.

Vanuit de vergadering krijgt de werkgroep de tip om gebruik te maken van wat er al is. Of start iets klein op zodat mensen, los van wat op papier staat, kunnen zien dat er iets is ontstaan en dat dit groeit. Op die manier zul je meer draagvlak creëren. Mensen hebben behoefte aan concrete duidelijke stellingen om zich bewust te worden van wat er op hen afkomt.

De vergadering stemt in met de huidige notie dorpscoöperatie.

 

7. Crossen: Ferd is namens het dagelijks bestuur een brief op aan het stellen die richting gemeente moet maar deze is nog niet af. Er is onduidelijkheid en er zijn zorgen over wat in de nabije toekomst de bestemming zal worden van het crossterrein.

 

8. Convenant dorps- en wijkraden: Er is een brief naar de gemeente gegaan met hierin de reactie van Lierop op het huidige convenant. De gemeente heeft hierop gereageerd met de mededeling dat zij de aangedragen punten mee gaan nemen in het te herschrijven convenant.

Deze zomervakantie wordt het convenant herschreven en worden wij verder op de hoogte gehouden.

 

9. Rondvraag:

Riky Peeters: Complimenten over de mooie nieuwe Somerenseweg en het mooie voetpad langs de Kromvenweg.

 

Riky Peeters en Maria van de Ven: De 1e goede doelen week is geslaagd. Zowel collectanten als inwoners van Lierop zijn tevreden over hoe dit gegaan is. Ook het resultaat is naar tevredenheid.

80% van de enveloppen is terug opgehaald en vrijwel alle deelnemende goede doelen hebben meer geld opgehaald als voorgaande jaren. Volgend jaar gaan de collectes weer op deze manier.

 

Volgende vergadering op woensdag 4 september 2013 om 20.00 uur in de Vurherd.

 

Marieke Linders

 


 

Notulen belangengroepvergadering 4 september 2013:

 

Aanwezig: Maria v/d Ven, Riky Peeters, Ans v/d Velden, Maria v/d Zanden, Frans Cortooms,

Marianne Welten, Martien Kusters, Annie Kooijmans, Will Meijers, Gerrit Sanders, Maarten Driessen, Jan van Doorn, Toon van Doorn, Bart Megens, John van Asten, Jan v/d Nieuwenhof, Frank Verkroost, Carel v/d Zanden, Hein v/d Linden, Gerard Claassen, Ferd Raaijmakers, Marieke Linders, Sanne van Seggelen.

Afwezig met kennisgeving: Annette Wilde, Wim Steenbakkers en Frans van de Kerkhof

 

1.Opening en welkom:

 

2.Ingekomen stukken en vaststellen agenda:

- Op 1 oktober zijn we door de gemeente uitgenodigd voor de kick-off:  Zorg voor elkaar in de Ruchte in Someren. Dit is een initiatief wat toegespitst is op de zorg en de website die hier geïntroduceerd wordt heeft tot doel  vrijwilligers te koppelen aan degenen die van hun diensten gebruik willen maken. Misschien iets om op te pikken door iemand van de werkgroep zorg en welzijn.

- UMTS-mast: er zijn nog geen vorderingen gemaakt. i.v.m. de aanleg van het kunstgrasveld is de plaatsing van de mast uitgesteld tot nader bericht, aldus de gemeente. Verder zou initiatief bij Vodafone liggen!

- Convenant dorps- en wijkraden: Convenant is nog niet af. Wanneer dit wel het geval is moet het eerst besproken worden met de burgemeester (portefeuillehouder dorps- en wijkraden). Wanneer dit gebeurd is ontvangen wij de herziene convenant.

- Dorpen Derby: we hebben een brief en flyers ontvangen om mee te doen aan de derde editie van de Brabantse dorpen derby met als thema sport en beweging. Heb je ideeën om het dorp leuker, beter en leefbaarder te maken door meer beweging of sport doe dan mee. Inschrijven kan t/m  10 november 2013. Meer info op www.brabant.nl/dorpenderby

- Pinautomaat: We zijn benaderd door de Rabobank om te kijken naar een andere locatie voor de pinautomaat. De huidige locatie is risicovol voor plofkraken omdat er mensen boven wonen. Ook zijn de kosten hoog in verhouding met het teruglopende pingedrag. De nieuwe locatie zal ergens inpandig moeten zijn en daarmee dus ook niet meer voorzien in een 24-uurs pinservice. De Rabobank is in gesprek met Jan Verhoeven van de Spar.

Streven is om per 1 januari 2014 een nieuwe locatie te hebben gevonden.

- Willy Hanssen wil in de volgende vergadering de stand van zaken rondom de te saneren oude vuilstortplaats toe komen lichten. Hij is uitgenodigd voor 6 november 2013.

- De Lieropse Lijst heeft op 9 september a.s. een achterban vergadering waarin zij een besluit gaan nemen. Iedereen is welkom.

- De koepel gaat stoppen. Er wordt nog gezocht naar een alternatief voor mensen die geen internet hebben.

 

3.Notulen vorige vergadering d.d. 03-07-2013: Vraag of de brief met betrekking tot het crossen al weg is. Deze is nog in de pen. Ferd is nog met verschillende mensen in gesprek.

 

4. Zummere Power: Carel vd Zanden geeft een presentatie over de coöperatie Zummere Power.

Sinds de oprichting in juni  hebben zich dertig leden aangemeld als lid van de coöperatie. Men kan lid worden voor 20 euro. Het doel is dat we in Someren minder energie gaan gebruiken en meer duurzame energie  zelf gaan opwekken . Er zijn daartoe al veel daken van particulieren en ook die van een school voorzien van zonnecollectoren. Bewustwording van alle burgers maar met name ook van jongeren is van belang want zij zullen in de toekomst meer dan nu geconfronteerd worden met problemen rond energievoorziening. Zummere Power is bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden voor het plaatsen van Zonnecollectoren op de geplande geluidswal. Zowel de landelijke overheid als de provincie alsook Rijkswaterstaat staan positief tegenover dit initiatief.

Binnen 4 maanden moeten alle ins en outs worden doorberekend en dan valt er meer te zeggen over de haalbaarheid. Vanuit de coöperatieve gedachte is het de bedoeling dat leden van de coöperatie een deel van het zonnescherm  kopen. Het lijkt vooralsnog een lucratieve investering te kunnen worden.

Zummere Power is  in gesprek met energieleveranciers over netwerk mogelijkheden. Zo snel als er concrete cijfers zijn komt Zummere Power bij ons terug zodat voorbeelden specifieker kunnen zijn per huishouden.

Meer info op info@zummerepower.nl

 

5.Voortgang IDOP zaken:

- Op zondag 20 oktober tussen 14.00 uur en 17.00 uur zal het IDOP feestelijk worden afgesloten in de nieuwe Vurherd en dan zal de nieuwe zaal worden geopend. Alle IDOP projecten zullen die dag in beeld worden gebracht.

- Dorpscoöperatie: op 3 september is er een infoavond geweest waar de voorzitter van de dorpscoöperatie uit Hoogeloon heeft gesproken. Deze avond is zeer interessant geweest. Hoogeloon heeft al een hele tijd een dorpscoöperatie en dus al de nodige ervaring.

In de vergadering van juli jl. hebben we de notitie dorpscoöperatie besproken. Naar aanleiding hiervan wil wethouder Theo Maas graag in gesprek. Even kijken naar een passend moment om hem de notitie te overhandigen.

- Recreatie en toerisme: Er is, om diverse redenen, besloten niet door te gaan met de aanleg van de ommetjes.

- Verkeer: De werkzaamheden zijn in een afrondende fase. Volgende week worden de lichtmasten geplaatst en naar verwachting ook de “smileys” die op de masten komen die aangeven of de juiste snelheid gereden wordt.

Enkele opmerkingen vanuit de vergadering: Wegversmallingen zijn onduidelijk zichtbaar, vooral vanuit de richting Mierlo. Er zijn ondertussen oranje reflectors op de versmallingen bevestigd en in de versmalling moet nog groen en een boom komen. Suggestie wordt gedaan om een verkeersbord met de aankondiging van een wegversmalling te plaatsen.

- Bocht Groenstraat is een aandachtspunt daar hier het voetpad steeds wegzakt.

- In de Offermanstraat zijn paaltjes geplaatst om zo een soort van voetpad te creëren vanaf school richting de van Dongenstraat.

- Bord einde voorrangsweg moet verplaats worden naar de ingang van de Gildewijk.

- Scheidingsbanden op het fietspad Steemertseweg zijn erg slecht zichtbaar. Gevaarlijk. Er komt een rij paaltjes te staan tussen de rijbaan en het fietspad. Vraag om duidelijk aan te duiden dat daar het fietspad begint. Bijv. witte fiets op de grond.

- Inrit naar van Oosterhout is te steil voor mensen met een rollator. Zij kunnen en durven hier niet tegenop te lopen. Wordt bekeken, er moet voldoende trottoir overblijven maar als de inritten dan niet bruikbaar zijn is dit ook niet praktisch.

- Compliment over het nieuwe kruispunt van Dongestraat Hogeweg. Een enorme verbetering.

- Vraag van Hein v/d Linden (gemeente). Op de hoek van de van Dongestraat bij de ijssalon staan nu drie eiken. Deze gaan elkaar op den duur verdrukken. Beter om hier 1 grotere boom voor in de plaats te zetten.

- Werkgroep groen is in gesprek met de gemeente om in de lijn van Dongenstraat  Somerenseweg  weer groen of bomen terug te plaatsen.

- Verzoek aan de gemeente om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk groen geplant is voor de afsluiting van het IDOP project op 20 oktober 2013.

 

6.Rondvraag:

Riky Peeters: Is er erg blij mee dat de KBO gestart is met jeu de boules.

Frans Cortooms: College heeft geopperd om het WMO platform op te heffen. Lieropse Lijst heeft de gemeente geadviseerd om toch weer in gesprek te gaan met het platform daar zij een belangrijk klankbord vormt voor de burgers.

 

Volgende vergadering: woensdag 6 november 2013 van 20.00-22.00 uur in de Vurherd.

 

Marieke Linders

 


 

Notulen belangengroepvergadering 6 november 2013

 

Aanwezig:  Maria v/d Zanden, Riky Peeters, Maria v/d Ven, Theo Maas, Marianne Welten, Frans Cortooms, Marcel Aben, Annette Wilde, Maarten Driessen, Willy Hanssen, Will Meijers, Frans van Vroonhoven, Martien Kusters, Bart Megens, Frank Verkroost, Twan v/d Einden, Adrie v/d Einden, Piet v/d Zanden, Hans Adriaans, Frans v/d Kerkhof, Ferd Raaijmakers, Marieke Linders, Sanne van Seggelen, Gonnie van Bussel, Koert Kusters.

Afwezig met kennisgeving:  Gerrit Sanders, Wim Steenbakkers, Gerard Claassen komt later.

 

1.Opening en welkom:

 

2. Ingekomen stukken en vaststellen agenda: Er is een uitnodiging binnengekomen voor het burgerinitiatief plattelands parlement. Bijeenkomst vindt plaats op 16 nov. a.s. te Lunteren.

 

3. Notulen vorige vergadering d.d. 04-09-2013: -Jammer dat Gebke Tuin niet even in het zonnetje is gezet tijdens de opening van ”de Vurtuin”. Ze was zeer vereerd met de naam.

 

4.Evaluatie verkeersplan: Frank Verkroost somt, namens de verkeerswerkgroep,  een aantal punten op die goed zijn, en punten die minder goed zijn, reacties van Lieropse burgers en wat er nog zou moeten gebeuren. Zie het verslag in de bijlage.

Enkele reacties van wethouder Hanssen op deze opsomming zijn als volgt;

Slimme stoplichten zijn onderzocht. Handhaven hierop is erg moeilijk en uit ervaring op andere plekken blijkt dat dit niet werkt.

Afsluiten van Lierop voor doorgaand verkeer is ook onderzocht maar dan zal verkeer veel meer gaan verplaatsen naar andere wegen die niet berekend zijn op zoveel verkeer.

Drempels zijn gemaakt omdat deze nou eenmaal nodig zouden zijn om een 60 km weg te kunnen handhaven.

Er is destijds een kentekenonderzoek gedaan door SRE naar het sluipverkeer rondom de A67. Dit sluipverkeer bleek uit onderzoek nauwelijks aanwezig en dit is mede een reden geweest om af te zien van het Vleutlaantracé. Hierover is destijds een raadsbesluit genomen. Hierop wordt door de vergadering gereageerd met de stelling dat over het Vleutlaantracé te snel een besluit is genomen. Een groot deel van het verkeer wat nu door Lierop komt gaat richting Mierlo / Brandevoort. Deze mensen zullen nooit helemaal via de Kanaaldijk naar Helmond rijden om daar vervolgens terug te rijden richting Mierlo. Voor deze mensen zou het Vleutlaantracé een oplossing zijn geweest en een groot deel van het verkeer door Lierop besparen. Een ander doel was de betere doorstroom door Lierop, is dit ook bekeken; de doorstroom is verbeterd maar er is door de soort bestrating meer geluidsoverlast en er zou harder worden  gereden.  Dit laatste wordt ontkracht door de uitslag van de “smiley”metingen. Meer dan 90% van de automobilisten rijd langzamer dan 40 km per uur. Uit de tellingen van de  smiley zou blijken  dat er substantieel minder auto’s door Lierop rijden. Echte gevalideerde lintmetingen moeten nog volgen.

Moeten we ons zorgen maken over buslijn 20? Wethouder Hanssen geeft aan dat er nog niet s aan de hand is. Er is een afspraak gepland waarin de gemeente, SRE en Hermes om de tafel gaan om de situatie te evalueren en te onderhandelen om lijn 20 zoals deze nu rijdt te handhaven.

Mist men in Lierop nog de afwerking van bepaalde onveilige situaties en de verfraaiing van de dorpsentrees en het aanplanten groen. Deze punten worden verzameld door Frank Verkroost en hij zal deze  meenemen in het volgende overleg met de gemeente. Volgens wethouder Hanssen worden de onveilige situaties netjes opgelost maar voor de verfraaiing en aanplanten van groen geldt dat het nog wel in het budget moet passen. Voor  de groenverfraaiing zijn destijds rapporten gemaakt door o.a. de Groene Campus.

 

5.Convenant dorps- en wijkraden: Het convenant is in de zomerperiode opnieuw geschreven met hierin de aanpassingen verwerkt die de belangengroep n.a.v. de eerste herschreven versie heeft ingediend. Er mogen nog een paar kleine aanpassingen gedaan worden. Hierover wordt contact opgenomen met de betreffende persoon bij de gemeente.

 

6.Mededelingen: Ferd maakt bekend dat hij per 1 april 2014 af zal treden als voorzitter en dat Annette Wilde is voorgedragen als opvolgster. Er volgt hierop een applaus uit de zaal.

 

7. Hergebruikplan stortplaats Hersel: Willy van de Boer en Geert Verkuilen van de firma Brabob komen de plannen voor de stortplaats presenteren en toelichten. Adrie v/d Eijnden vindt het hergebruikplan kort door de bocht. Waarom wordt er niet eerst opgeruimd en afgegraven, gesaneerd dus, alvorens de stortplaats af te dekken. De reactie hierop is dat de eisen voor dergelijk project worden gesteld door de provincie. De provincie onderzoekt en adviseert de gemeente. Provincie blijft eindverantwoordelijk voor het project.

De provincie heeft alle stortplaatsen in de omgeving in kaart gebracht en onderzocht op verontreinigingen. Hier in Lierop is geen verontreiniging gevonden. Er is onderzocht op lood, gasvorming en grondwaterkwaliteit. Het monitoren van de kwaliteit van de grond en het grondwater vindt al jaren plaats. De sanering van zinkassen die hier in de grond zouden zitten heeft 4 à 5 jaar geleden plaatsgevonden. Er wordt over de hele oppervlakte afgedekt 2,5 meter grond. Dit zal allemaal hergebruikers grond of licht verontreinigde grond zijn. Deze grond voldoet aan alle strenge eisen en zal per partij bemonsterd worden. Pas na goedkeuring zal de grond worden uitgereden. De provincie,  gemeente en Brabob zijn er allen bij gebaat als dit alles strikt volgens protocol gebeurd. We moeten erop vertrouwen dat de provincie zijn verantwoordelijkheden neemt en geen gezondheidsrisico’s wil nemen.

Someren is de eerste gemeente die aan een oude stortplaats een nieuwe bestemming gaat geven. In het project komen wandel en mountainbikeroutes aan bod, er wordt een vleermuizenkelder gerealiseerd en er worden diverse bomen en planten geplant. Dit plan is ontwikkeld in samenwerking  met een ecoloog en krijgt een recreatieve bestemming. Er is binnen de belangengroep een boekwerk waar het plan netjes in uitgewerkt is en deze is in te zien.

Het plan is nu ingediend bij de provincie en wanneer zij goedkeuring geven komt het plan ter inzage te liggen bij de gemeente Someren. Brabob mag, wanneer alle vergunningen binnen zijn, 7 jaar doen over het project. De verwachting is dat, wanneer de markt aantrekt, het plan over ongeveer 5 jaar gerealiseerd zal zijn.

 

8.Rondvraag: Er zijn geen zaken voor de rondvraag.

 

Volgende vergadering: woensdag  8  januari  van 20.00 – 22.00 uur in de Vurherd.

 

Marieke Linders

 


 

Notulen belangengroepvergadering 8 januari 2014

 

Aanwezig: Willy Hanssen, Theo Thijssen, Ruud Krol, Maria v/d Zanden, Riky Peeters, Riek v. Bussel,

Frans Cortooms, Marcel Meijer, Wilbert Bekkering, Jan v/d Nieuwenhof, Will Meijers, Jan v. Doorn, Toon v. Doorn, Maria v. Lieshout, Maarten Driessen, Martien Kusters, Piet v/d Zanden, Hans Adriaans, Gerrit Sanders, Frank Verkroost, Marianne Welten, Annette Wilde, Tim Vullings, Frans v/d Kerkhof, Ferd Raaymakers, Marieke Linders, Sanne v. Seggelen.

Afwezig met kennisgeving: Gerard Claassen, Bart Megens, Maria v/d Ven.

 

1. Opening en welkom:

2. Ingekomen stukken en vaststellen agenda: Er is een subsidieaanvraag binnen gekomen waarin een bijdrage gevraagd wordt voor het organiseren van de informatie avond betreft de dorpscoöperatie. Deze avond zal gehouden worden op 11 februari a.s. in de Vurherd.

 

Wethouder Hanssen is aangesloten om vragen te beantwoorden n.a.v. het krantenartikel wat vandaag gepubliceerd is in het ED met de kop; behoud bus Lierop kost 10 mille.

Hermes heeft aan kunnen tonen dat er een vertraging optreedt van 1½ tot 2 min. op het traject van de Floreffestraat in Someren tot aan de kom van Mierlo. Hierover zijn gemeente Someren en Hermes in gesprek gegaan en hieruit is de volgende beslissing gerold; Lierop behoudt de bus en in ruil hiervoor wordt 1 wegversmalling op de Somerenseweg verwijderd en de drempel bij de kerk wordt minder stijl gemaakt. Om de dienstregeling aan te kunnen passen heeft Hermes tijd nodig daarom wordt voor een periode van 4 maanden de snelheid op de Mierloseweg tot aan Hersel weer opgeschroefd naar 80 km en na 4 maanden wordt de snelheid weer terug gebracht naar 60 km.

Wethouder Hanssen geeft aan dat er over 2 jaar 30% bezuinigd moet worden op het totale budget busvervoer. Willen wij de bus behouden, wat overigens niet ter discussie staat, dan moet er water bij de wijn.

Er wordt aangegeven dat het erg jammer is dat dit niet vooraf gecommuniceerd is met de verkeerswerkgroep en er dus wederom geen betrokkenheid is. Hiervoor biedt de wethouder zijn excuses aan. Of het weghalen van 1 wegversmalling een oplossing zal bieden voor de buslijn is de vraag. Graag zouden we een tussentijdse meting / telling zien of het doorgaand verkeer werkelijk afgenomen is door de maatregelen die nu reeds getroffen zijn. De wethouder geeft aan dat dit nu nog niet gaat gebeuren.

Het bestuur zal namens de vergadering een brief op stellen waarin we toch vragen om een meting en een kentekenonderzoek en de mogelijkheid tot handhaving van de snelheidslimiet.

Wethouder Hanssen verlaat de vergadering na afsluiten van dit agendapunt.

 

3. Notulen vorige vergadering d.d. 6-11-2013: Er zou n.a.v. de evaluatie verkeersmaatregelen nog een schriftelijke reactie komen van Wethouder Hanssen, deze is vooralsnog uitgebleven. Ook de verzamelde punten voor de verfraaiing van de dorpsentrees en dorpskern is ingediend maar hierop komt geen reactie. Het bestuur zal hier achteraan gaan. Zonodig wordt het punt verfraaiing nog meegenomen in de stuurgroepvergadering van 22 januari a.s.

 

4. Verkoop reststroken grond: Theo Thijssen en Ruud Krol van Intersolum uit Asten komen toelichten wat het project verkoop reststroken inhoudt. Dit project voeren zij uit in opdracht van de gemeente Someren. Inwoners die een stukje openbaar groen langs eigen perceel hebben liggen en dit in eigendom zouden willen hebben kunnen een verzoek hiervoor indienen en vervolgens wordt bekeken of dit mogelijk is. De gemeente hanteert hiervoor de bouwgrondprijs maar geeft hierop, gedurende het project een eenmalige korting van 50 % met een maximum van € 4000, =. Er zijn veel mensen die nu grond in gebruik hebben van de gemeente zonder dat ze hier eigenaar van zijn. Intersolum gaat bij deze mensen langs en met hen in overleg over hoe de situatie is en wat bespreken wat de mogelijkheden zijn. Het doel van het project is om zoveel mogelijk de originele kadaster grenzen te behouden. Op het in gebruik hebben van een stuk gemeentegrond, zonder hiervan eigenaar te zijn, zit een verjaringstermijn van 20 jaar. Dit moet wel aangetoond kunnen worden. Wanneer je besluit een strook grond aan te kopen zal wanneer de koop definitief is een bestemmingswijziging doorgevoerd worden zodat je ook werkelijk iets mag met deze grond. Eerst gaat men dit project aan voor de dorpskern en in een later stadium zal het buitengebied bekeken worden.

Binnenkort zal Intersolum een informatieavond organiseren in Lierop voor nadere uitleg en eventuele inschrijving. Dit zal t.z.t. bekend gemaakt worden via ’t Contact, Slaponline of huis aan huis brieven. Zie de bijlage voor de tarievenlijst.

Uit de vergadering komt de vraag of het mogelijk is om van het geld, wat de gemeente binnen zal halen door de grondverkoop, investeringen te doen in het dorp. Te denken valt aan groenverfraaiing.

 

5.Mededelingen:

- Het aangepaste convenant is ondertekend voor akkoord en retour gestuurd naar de gemeente.

- Er zijn ontwikkelingen rondom de verplaatsing van de PIN automaat maar nog niets definitiefs. Wanneer dit wel het geval is zal Jan van den Nieuwenhof dit melden.

- In mei 2014 zal de jaarvergadering zijn en zullen de jaarcijfers van 2013 gepresenteerd worden, mits de jaarrekening dan binnen is.

- In september is Carel van der Zanden van Zummere Power in de vergadering te gast geweest.

Zie de bijlage voor zijn persbericht met hierin de stand van zaken.

 

6. Dorpscooperatie: Informatieavond op 11 februari in de Vurherd. Op deze avond zal de centrale vraag zijn; Wat is er nodig voor jou om tot in lengte van dagen in Lierop te kunnen blijven wonen?

De slogan luidt; SAMEN ZORGELOOS WONEN IN LIEROP, MIJN OUDERS, IK, EN MIJN KINDEREN.

Er wordt gekeken naar wat er leeft onder de bevolking en hoe we daar als gemeenschap op in kunnen spelen om zo samen een nog betere leefbaarheid te creëren voor de toekomst. Te denken valt aan zorg, wonen, klussendienst, vervoer, boodschappendienst, enz. Belangrijk hierin is om projecten zelfvoorzienend op te zetten. Er zijn wel ontwikkelingen op gebied van financiële steun voor projecten zoals een dorpscoöperatie.

Op 30 januari a.s. vindt er in de Beiaard in Asten een bijeenkomst plaats; samenspel tussen vrijwilliger, mantelzorger en professional. Een aantal werkgroepleden zal deze bijeenkomst bezoeken.

 

7. Rondvraag:

Sanne van Seggelen: De medewerkers van Henricushof zijn in dienst van de belangengroep. Nelly Berkers en Mieke van de Waaijenburg zijn beide uit dienst en hebben een feestelijke afscheidbijeenkomst gehad. De nieuwe medewerkers zijn Anneke van de Einden en Ria van Bussel.

Het eetpunt in Henricus loopt prima en het aantal deelnemers groeit gestaag.

 

Riky Peeters: De straatverlichting in de van Dongenstraat werkt slecht. De helft van de lampen blijft uit. De gemeente is op de hoogte en er wordt aan gewerkt.

 

Piet v/d Zanden: Verzoek om glasvezel op het Achterbroek. Wat is de stand van zaken? Er wordt navraag gedaan bij Mevr. Fijnvandraat.

Wat is de stand van zaken betreft de stortplaats? Hierover is nog niets bekend.

 

Volgende vergadering: woensdag 5 maart van 20.00 – 22.00 uur in de Vurherd.

Marieke Linders

 


 

Notulen belangengroepvergadering 5 maart 2014

 

Aanwezig: Jan van den Nieuwenhof, Anke van den Nieuwenhof, Riky Peeters, Maria v/d Ven, Annette Wilde, Marianne Welten, Frans Kooijmans, Toon van Doorn, Jan van Doorn, Frans Cortooms, Harrie van Lieshout, Harrie Reinders, Frans v/d Kerkhof, Tim Vullings, Ferd Raaijmakers, Marieke Linders.

Afwezig met kennisgeving: Bart Megens, Frans van Vroonhoven, Gerrit Sanders, Martien Kusters, Frank Verkroost, Sanne van Seggelen, Gerard Claassen.

 

1.Opening en welkom.

 

2.Ingekomen stukken en vaststellen agenda: Er zijn geen ingekomen stukken en geen verdere toevoegingen voor de agenda.

 

3.Notulen vorige vergadering: Lampen in de van Dongenstraat zijn gerepareerd.

 

4.Status oprit A67 en geluidsscherm: Anke van den Nieuwenhof is vertegenwoordigd om bij te praten over de stand van zaken van beide onderwerpen.

Betreft het geluidsscherm heeft het ministerie 2 besluiten genomen. Besluit tot subsidieverstrekking om plan te realiseren en besluit tot instemming met het huidige plan.

Er is een beroep ingesteld tegen het besluit van de minister en dit betekend vertraging. Deze vertraging kan tot 52 weken duren.

De toegezegde subsidie in veiliggesteld en wordt zelfs al uitgekeerd. De gemeente gaat ondanks het beroep door met het voorbereiden van het plan. Deze voorbereidingen moeten in 2014 gerealiseerd zijn en dan moet de aanbesteding en uitvoering van het plan in 2015 gebeuren. Alvorens de uitvoering wil de gemeente het ontwerp een keer presenteren.

Zummere Power doet op dit moment onderzoek naar de mogelijkheid van zonnepanelen op het geluidsscherm.

Betreft de oprit A67; de opdrachtgever voor dit project is Rijkswaterstaat. De aannemer Strabach-Ipel (onderdeel van Janssen-de Jong) is bezig met het ontwerp. Voorbereiding plannen moeten gerealiseerd worden in de eerste helft van 2014 en de uitvoering in de tweede helft van 2014. Het project is in te zien op de website van Rijkswaterstaat (http://www.rws.nl/wegen/plannen en projecten/wegen/a67 verlengen invoegstrook bij lierop (gemeente someren)/index.aspx) en er komt nog een persmoment.

 

5.Glasvezel buitengebied: Harrie Reinders verzorgt een presentatie over het onderzoek wat zij voeren met een werkgroep burgerinitiatief glasvezel in het buitengebied (zie presentatie in de bijlage).

Vanuit de vergadering wordt voorgesteld of het mogelijk zou zijn dat de buurten mee zouden kunnen liften met grote ondernemers die in het buitengebied voor hun bedrijf glasvezel aan laten leggen.

Op dit moment voert Reggefiber een buisinesscase uit om te kijken wat de mogelijkheden en kosten zijn om in het buitengebied glasvezel aan te leggen via de drukriolering.

 

6.Mededelingen:

-Status UMTS-mast: vrijdag 28-2 is de mast geplaatst. Naar verwachting worden de werkzaamheden afgerond op 12 maart a.s. Vanuit de overheid wordt er momenteel een onderzoek gedaan naar de gezondheidsrisico’s op de lange termijn. TNO heeft al een onderzoek gedaan en voor de korte termijn zijn er geen gezondheidsrisico’s uitgekomen.

-Pinautomaat: Nieuwe geldautomaat is geïnstalleerd bij de SPAR. Dit is een instortautomaat waar altijd toezicht op moet zijn. De automaat is gevuld met geldlades en als hier iets mee gebeurd wordt het geld onbruikbaar gemaakt. Hierdoor is het risico op een kraak minder groot. Opmerking waarom zo’n soort automaat niet gebruikt is op de plek in de Lije. Dit is een automaat met een hele andere techniek en de bank heeft de keuze gemaakt om het zo op te lossen. Mensen geven aan dat de automaat niet goed staat i.v.m. privacy. Even bekijken of dit nog iets anders kan.

-Status stortplaats: Op 6 november 2013 heeft Brabob bij de vergadering van de Belangengroep Lierop de plannen t.a.v. de herontwikkeling van de voormalige stort in Lierop toegelicht. Er is toen aangegeven dat voor de herontwikkeling van de stort een ontheffing van de provincie Noord-Brabant nodig was. De aanvraag hiertoe is namens Brabob op 24 oktober 2013 ingediend. Op 13 januari 2014 is door de provincie de ontwerpbeschikking afgegeven, waarbij is aangegeven dat zij voornemens zijn gevraagde ontheffing te verlenen onder de in de ontwerpbeschikking opgenomen voorwaarden. De ontwerpbeschikking heeft  tot 28 februari ter inzage gelegen bij zowel de provincie als bij de gemeente. Hiervan is ook melding gemaakt in ’t Contact. Na de periode van terinzagelegging zal de definitieve beschikking worden opgesteld, welke ook weer gedurende 6 weken ter inzage zal dienen te worden gelegd. Voor de werkzaamheden is tevens een aanlegvergunning nodig van de gemeente. Deze is door Brabob inmiddels aangevraagd bij de gemeente. Ook deze zal weer 6 weken ter inzage dienen te worden gelegd ( verwacht binnen 1 of 2 weken). Ook dit zal weer kenbaar worden gemaakt in ’t Contact. Met name de ontheffingsprocedure bij de provincie neemt dus nogal wat tijd in beslag. Parallel hieraan loopt de vergunningaanvraag bij de gemeente. Tot er die tijd zal Brabob dus nog moeten wachten met het begin van de werkzaamheden. De verwachting is vooralsnog dat eind april alle procedures zijn doorlopen (is ook afhankelijk van eventuele zienswijzen/bezwaren die worden ingebracht), waarna begonnen kan worden met de herinrichting van de stort conform de plannen zoals ingediend bij de ontheffingsaanvraag bij de provincie en toegelicht in de vergadering van 6 november 2013.

-Groenverfraaiing: In deze week worden bomen en overige beplanting geleverd en volgende week zal gestart worden met de beplantingswerkzaamheden.

 

7.Dorpscooperatie: 11 februari jl. is de bijeenkomst dorpscoöperatie geweest en men is blij met de grote opkomst, enthousiasme en betrokkenheid van mensen. Er hebben zich mensen aangemeld en er worden mensen proactief benaderd om deel te nemen in een werkgroep die aan de slag gaat met de onderwerpen wonen, zorg, opgroeien en dienstverlening.

 

8.Bestuurswijzigingen: Ferd neemt afscheid als voorzitter en wordt m.i.v. 1 april opgevolgd door Annette Wilde. Frans stopt als penningmeester en zal waarschijnlijk opgevolgd gaan worden door Tim Vullings. Tim heeft eerst volgende week nog een afspraak met Frans om alles door te nemen en naar aanleiding hiervan zal hij zijn definitieve beslissing nemen.

 

9.Rondvraag:

Frank Verkroost heeft laten weten dat zij namens de bewoners van de van Dongenstraat een brief richting gemeente hebben gestuurd waarin zij hun onvrede uiten n.a.v. de verkeersmaatregelen. De bewoners van de van Dongenstraat zijn van mening dat de situatie er alleen maar op achteruit gegaan is. Binnenkort gaan zij in gesprek met Wethouder Willy Hanssen.

In de raad is discussie geweest over bovenstaand onderwerp. Als reductie van 75% verkeer niet haalbaar is wat is dan wel haalbaar. Om te kunnen evalueren moet er wel een helder doel voor ogen zijn. Bij hoeveel % afname verkeer zijn we tevreden? De brigadiers geven aan dat er minder auto’s door Lierop komen. Is dit gevoelsmatig of echt zo. Dit zal pas duidelijk zijn wanneer er een telling heeft plaats gevonden. De uiteindelijke evaluatie vindt plaats na deze tellingen.

 

Riky Peeters: In april zal er weer een brief uitgaan naar de inwoners van Lierop betreft de dorpscollecte. Het ophalen van de bijdrage vindt plaats in de 1e week van juni. Mensen moeten alert zijn op wie er aan de deur komt voor collectes. Er schijnen nog collectanten langs de deur te gaan voor goede doelen die ook al op de dorpscollecte lijst staan. Bij de gemeente is bekend wie in welke periode mag collecteren. Dit wordt ook gepubliceerd in ’t Contact.

 

Waarom is de pad zo breed die langs Henricushof het park ingaat? De jeu de boulesbaan mocht er toen niet komen omdat hier parkeervakken zouden komen voor de mensen van Henricushof. De enige reden die we bedenken zou zijn dat de ingang naar het park meer open zou moeten worden. Dit is wat de gemeente ervan heeft gemaakt.

 

Maria van de Ven: Wil graag in de volgende vergadering nog eens praten over de mogelijkheid voor het opknappen van de voetpaden.

 

Volgende vergadering woensdag 7 mei van 20.00 uur – 22.00 uur in de Vurherd.

 


 

Notulen belangengroepvergadering d.d. 7-5-2014

 

Aanwezig: Maarten Driessen, Stefan Adriaans, Gerrit Sanders, Riky Peeters, Marianne Welten, Maria van de Ven, Frans Cortooms, Theo Maas, Marcel Aben, Toon van Doorn, Jan van Doorn, Peter Swiggers, Martien Kusters, Ferd Raaymakers, Frans van Vroonhoven, Gerard Geboers, Frans van de Kerkhof, Tim Vullings, Annette Wilde, Marieke Linders, Sanne van Seggelen.

Afwezig met kennisgeving: Gerard Claassen, Bart Megens, Frank Verkroost.

 

1.Opening en welkom.

2.Ingekomen stukken en vaststellen agenda: -We hebben een uitnodiging ontvangen voor een workshop crowdfunding. Hierin kun je leren hoe je een project onder de mensen bekend kunt maken en zo sponsors kunt vinden voor financiering van je project. Belangstellenden kunnen voor de uitnodiging terecht bij de voorzitter. Inschrijving voor 15 mei, datum workshop 24 mei.

-Uitnodiging van S.V. Lierop i.v.m. het kampioenschap. Zij geven een receptie waar een delegatie van het bestuur naar toe zal gaan.

-Brief van SSN/SOPRO (Stichting Someren Natuurlijk en Someren Promotie). Zij bestaan 25 jaar en hebben het idee om ter gelegenheid hiervan in elk kerkdorp iets blijvends te realiseren.  De stichting nodigt alle dorpsraden van Someren uit om het idee te bespreken. De gemeente staat positief tegenover dit initiatief.

-Gerard Geboers is aangesloten bij de vergadering i.v.m. de stand van zaken Lieropse heide. Vanwege een communicatie fout niet geagendeerd. I.o.m. de gemeente en de heemkunde kring is er gewerkt aan de reconstructie van de wal en het onderduikerkamp. Dit is bijna klaar. Er moet nog een plattegrond komen. De corridor van het Starven tot aan het Meerven is ongeveer af en aangeplant.

Er staan foto’s van het project op de volgende sites; www.heemkundekringdevonder.nl en www.gerardgeboers.nl.

Voor alle bezoekers geldt; ben voorzichtig met het gerestaureerde goed, zorg dat al wat is opgebouwd ook intact blijft.

De vraag komt of het goed is om hier meer bekendheid aan te geven ook met het oog op de toeristische ontwikkelingen op Moorsel. Dit zullen we meenemen in het overleg met SSN.

Als alles klaar is (m.u.v. de plattegrond, omdat deze nog even op zich laat wachten) wil Gerard Geboers wel een rondleiding verzorgen voor bezoekers van de belangengroep.

 

3.Notulen vorige vergadering: -Navraag gedaan bij de gemeente over UMTS-mast. De mast staat er maar er zit waarschijnlijk nog geen provider in. Vodafone moet hier als eerste in komen. Jeroen Merkx van de gemeente zal navraag doen bij Vodafone. We gaan de geluiden uit de vergadering over zeer slecht bereik in de Gildewijk terug koppelen aan Jeroen Merkx met het verzoek dit mee te nemen in het overleg met Vodafone. We komen hier in de volgende vergadering op terug.

-Pinautomaat: in de laatste vergadering werd gevraagd of de Pinautomaat verzet zou kunnen worden i.v.m. de privacy. Dit is niet mogelijk. De automaat staat helemaal vast. Jan en Helmie van de SPAR zijn ook niet blij met de automaat maar omdat er echt geen andere plek was hebben ze uiteindelijk toegestemd in het belang van Lierop. Bij het pinnen zelf even opletten dat je het scherm afdekt met je hand.

-Verkeerssituatie: Er ligt een conceptbrief voor de gemeente waarin we concreet gaan vragen naar tellingen en metingen en een evaluatie moment. De werkgroep verkeer vanuit het IDOP bestaat niet meer. Als er vanuit de bewoners van de van Dongenstraat nog zaken zijn communiceren zij rechtstreeks met de gemeente. De belangengroep gaat nu alleen nog over de evaluatie van het totaalplaatje.

-Dorpscollecte: Graag in de brief die bij de mensen in de bus komt nogmaals vermelden dat ze nog steeds lokale verenigingen aan de deur kunnen verwachten die niet onder de dorpscollecte vallen.

-Het pad langs Henricushof is zo breed gemaakt om een meer open verbinding te realiseren tussen het park en de Vurherd.

 

4.Bestuurswijzigingen: Het dagelijks bestuur bestaat nog steeds uit vier personen;

Annette Wilde-voorzitter, Sanne van Seggelen-vice voorzitter, Tim Vullings-penningmeester en contactpersoon beheersgroep, Marieke Linders-secretaris.

In totaal zitten er nu 11 mensen in het algemeen bestuur. De lijst met namen wordt binnenkort in de vergadering van het dagelijks bestuur doorgenomen en een aantal mensen van het algemeen bestuur zullen benaderd worden met de vraag of zij nog zitting willen nemen of af willen treden.

Voorstel uit de vergadering om dit jaarlijks te doen tijdens de jaarvergadering en eventueel nieuwe mensen benaderen voor het algemeen bestuur die maatschappelijke betrokkenheid hebben vanuit bijv. een vereniging.

Sanne leest de speech voor die geschreven is ter gelegenheid van het afscheid van Frans en Ferd.

 

5.Belang van de belangengroep: Het bestuur heeft een stuk in handen gekregen met hierop een presentatie van een dorpsavond van 2009. Hierin staat o.a. het doel van de belangengroep, wie er allemaal onder vallen enz. beschreven. Wij willen als nieuw bestuur nog eens zo’n presentatie in elkaar zetten en opnieuw nadenken over het belang van de belangengroep. Het bestuur is ook van plan een afspraak te plannen met de andere dorpsraden van Someren.

De vergadering denkt mee; men is van mening dat de beheersgroep meer betrokken zou moeten zijn bij de belangengroep vergaderingen. Met het oog op de op te richten dorpscoöperatie en het beheren van de Vurherd is de beheersgroep een belangrijk onderdeel van de belangengroep. Het zou een meerwaarde hebben als deze groep vaker een terugkoppeling geeft binnen de belangengroep en geluiden vanuit de belangengroep mee kan nemen. Tim functioneert als contactpersoon binnen de beheersgroep, dus ook hij is op de hoogte van bijzonderheden.

Ook moeten we de belangengroep blijven zien als een platform waar mensen terecht kunnen als er zich problemen voordoen die betrekking hebben op de leefbaarheid.

De vraag hoe nu verder om te gaan met de politiek nu de Lieropse Lijst niet meer bestaat? Hier komen we op terug in de presentatie maar het is duidelijk dat de belangengroep per definitie niet politiek is !!

 

6.Sociaal en financieel jaarverslag 2013: sociaal verslag geen bijzonderheden is verstuurd naar de gemeente. Frans van de Kerkhof presenteert de jaarcijfers over 2013. Het rapport is in te zien bij het bestuur.

 

7.Stortplaats: Contact gezocht met Paul Steenbergen van Odzob en Willy van den Boer van Brabob B.V. over de huidige stand van zaken. De aanlegvergunning voor het project is verleend en er zijn geen zienswijzen ingediend. Er zijn in het gepresenteerde plan van november 2013 geen wijzigingen meer aangebracht. Brabob is afgelopen week gestart met de werkzaamheden zoals het plaatsen van borden, het asfalteren van de toegangsweg.  Binnenkort wordt er een toegangspoort en een infobord geplaatst en zal er een afrastering gezet worden. Als er vanuit de buurt of vergadering behoefte is aan meer informatie is Willy van den Boer bereid om tijdens de vergadering bij te komen praten. Stefan Adriaans is aanwezig vanuit de buurt Achterbroek en hij wil contactpersoon zijn.

 

8.Opknappen voetpaden: Maria van de Ven wil dit punt graag nog een keer aankaarten. Dit doet ze voor de bewoners van Henricushof die graag een ronde willen wandelen over het voetpad Somerenseweg en Groenstraat zonder moeilijkheden. Volgens Maria heeft de gemeente “gouden bergen” beloofd maar vanaf 2011 tot nu is er nog niets veranderd. Voorstel om als bestuur  navraag te doen bij Gerard van de Rijt (afdelingshoofd ruimte van de gemeente) wat nu wel en wat niet gerealiseerd kan worden. Dit zal dan teruggekoppeld worden in de vergadering van juli en met het uitsluitsel wat we dan krijgen zullen we dan genoegen moeten nemen. Annette gaat met Maria en Riky in gesprek over hoe dit aan te pakken.

 

9.Crossen: N.a.v. een kort artikel in ’t Contact van woensdag 16 april hebben wij een aantal vragen neergelegd bij de gemeente. Zie voor vragen en antwoorden de toegevoegde bijlage. Marcel Aben  (buurtbewoner) geeft aan dat vooral de onduidelijkheid over de gevolgen van een eventueel evenemententerrein en natuuraantastingen een doorn in het oog zijn. Stefan Adriaans (bestuurslid bij MAC Lierop)geeft aan dat MAC Lierop de buurt heeft uitgenodigd voor een gesprek.

 

10.Dorpscooperatie: Op 10 april is er een bijeenkomst geweest met een 50 tal mensen die bijna allemaal zitting gaan nemen in een van de vier werkgroepen: zorg, wonen, opvoeden en opgroeien en dienstverlening. Deze groepen gaan nu zelf aan de slag om zaken concreet te maken. Rond 1 oktober moet bij alle vier de groepen een concreet plan liggen met zaken waar een dorpscoöperatie gebruik van zou kunnen maken. Streven is om in januari 2015 de coöperatie daadwerkelijk op te richten. Er worden statuten opgesteld en er moet een bestuur gevormd worden. Dit bestuur moet gevormd worden n.a.v. een voorstel wat gedaan wordt in de 1e algemene leden vergadering.

De dorpscoöperatie doet een beroep op de belangengroep voor een start budget met als doel op termijn een zelfstandig en zelfvoorzienend project zijn.

Ferd constateert als huisarts dat er vragen zijn waarvoor de dorpscoöperatie met haar diensten uitkomst zou kunnen bieden.

 

11.Rondvraag:

Maarten Driessen: Vanwege de bestuurswisseling die zijn moeder Annette betreft zal Maarten voortaan niet meer schrijven in het ED over de mening van de belangengroep. De verslaglegging naar het ED zal overgenomen worden door zijn collega Tonny Peeters.

Wel zal hij over onderwerpen die in de Belangengroep aan de orde komen schrijven zonder daarbij de link te leggen naar de Belangengroep.

 

Wim Steenbakkers: Meer info van de belangengroep op SLAP omdat de koepel er nu ook niet meer is. Dit punt wilde het bestuur ook aankaarten. Hoe om te gaan met het versturen van de notulen. Sturen we deze alleen naar de bezoekers van de betreffende vergadering of naar de hele lijst met e-mailgeadresseerden die in de loop van tijd eens de vergadering bezocht hebben ? Dit laatste bekijken we met het bestuur. Betreft het versturen van de notulen. M.i.v. deze maand zal de notulen z.s.m. na de vergadering op SLAP geplaatst worden en verstuurd worden naar de bezoekers van de vergadering. Bij het verzenden van de agenda voor de volgende vergadering zullen nogmaals de notulen mee verzonden worden.

 

Stefan Adriaans: Zijn er n.a.v. het stoppen van de Koepel veel reactie gekomen van mensen die minder goed uit de voeten kunnen met een computer ? De redactie van de Koepel (Marianne Welteen) is nog zoekende naar een passende oplossing voor deze groep mensen, en zal de Belangengroep daarover op de hoogte houden.

 

Gerrit Sanders: Vraag om medewerking; er zijn een aantal vervelende voorvallen geweest op het kerkhof. Het gaat om klein vandalisme. Hiervan is aangifte gedaan bij de politie want dit kan zo uitgroeien tot iets groots. Houd ogen en oren goed open en wanneer je iets ziet graag contact opnemen met Gerrit. Advies vanuit de vergadering aan Gerrit om dit bericht ook op SLAP te plaatsen.

 

Riky Peeters: De gemeente gebeld voor de slecht onderhouden bloempotten voor Henricushof. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van Wocom. Momenteel is er contact tussen de dorpsondersteuner en Wocom om dit soort zaken op te lossen. Als dit niet naar tevredenheid slaagt wordt geadviseerd om de Belangengroep in te schakelen.  Dit loopt dan via Martien Kusters. Theo Maas heeft misschien nog wel mooie plantjes uit de kas van de pastorie om in de potten te zetten.

 

Maria van de Ven: Vindt dat er weinig mensen de belangengroepvergadering bezoeken. Vroeger werd er min of meer verplicht om vanuit iedere vereniging een afgevaardigde te sturen naar de belangengroep. Het bestuur denkt na over hoe dit aan te pakken, wordt vervolgd.

 

Martien Kusters: Wil graag een stukje verantwoording afleggen betreft de financiën van het IDOP project uitbreiding Vurherd. Meerkosten voor de inrichting van de Vurherd die de gemeente niet zou vergoeden moet de Belangengroep zelf betalen dit zou gaan om € 31.000, =.

Via fondsenwerving is een bedrag binnengehaald van € 60.000, =. De werkelijke kosten van de inrichting bedragen € 75.000, = hierbij valt te denken aan gordijnen, vloer, spiegelwand, geluidsapparatuur, enz., enz.

De stukken hiervan gaan naar de penningmeester voor verdere verwerking.

 

Ferd:  De volkskrant schrijft vandaag een stuk dat er 3,1 miljoen euro gereserveerd wordt voor de solar highway of te wel voor de zonnepanelen langs de snelweg. Carel van der Zanden (zummere power) doet hier onderzoek naar. Ferd blijft de contactpersoon van Zummere Power.

 

Sanne van Seggelen: In het plan Gildewijk is destijds een speeltuin ingetekend. Bij navraag aan de gemeente blijkt dat het nog wel 10 jaar kan duren voordat dit deze speeltuin gerealiseerd wordt. De speelplek is wel opgenomen in het speelplekkenbeleid van de gemeente. Hoe nu verder? De Belangengroep gaat hier achter aan.

 

Annette Wilde: Bij het opknappen van het centrum is het bord “Handen af van Lierop” weggehaald. Dit bord hangt nu op het Eindje. Zonde om weg te gooien.

Het schilderij van pastoor Offerman wat in de foyer van de Vurherd hing hangt nu in de pastorie maar de vergadering is van mening dat het terug moet komen in de Vurherd. Tim neemt dit mee in het volgende overleg met de beheersgroep.

 

Volgende vergadering woensdag 2 juli van 20.00 – 22.00 uur in de Vurherd.

Marieke Linders

 


 

Notulen belangengroepvergadering d.d. 02-07-2014

 

Aanwezig: Gerard Claassen (later), José v/d Bogaard, Mariëlle van Rijt, Maria v/d Ven, Riky Peeters, Jean-Louis Wolters, Martijn Verstappen, Maria v/d Zanden, Marianne Welten, Stefan Adriaans, Riky Adriaans, Toon v. Doorn, Jan v. Doorn, Daan Vlemmix, Peter Swiggers, Frank Verkroost, Martien Kusters, Helma Verberne, Anja Berkers, Frans v/d Kerkhof, Ferd Raaymakers, Tim Vullings, Annette Wilde, Marieke Linders, Sanne v/d Bogaard.

Afwezig met kennisgeving: Frans Cortooms en Wim Steenbakkers.

 

1.Opening en welkom

 

2.Ingekomen stukken en vaststellen agenda:

-De beloofde presentatie over het belang van de Belangengroep wordt doorgeschoven naar september i.v.m. de overvolle agenda van deze vergadering.

-We hebben een tijd geleden een uitnodiging ontvangen van het college betreft urgentiegebieden (gebieden waarin bedrijven staan die bijv. stank of geluidsoverlast veroorzaken). De bedoeling is om op deze bijeenkomsten te bekijken hoe dergelijke bedrijfshinder op een duurzame manier aan te pakken. Deze bijeenkomst hebben wij vanwege een andere vergadering niet kunnen bezoeken maar er komt een 2e bijeenkomst in augustus. Annette zal contact opnemen met wethouder van de Moosdijk om te overleggen hoe we dit kunnen peilen en communiceren in Lierop.

-Het bestuur heeft namens de vergadering een brief richting het college gestuurd met concreet de vraag om verkeerstellingen en een evaluatie moment. Het college geeft als reactie de tellingen reeds uit te voeren en wil in september een afspraak maken voor een evaluatie moment. Wij stellen bij de gemeente voor de maatregelen breed te evalueren, dus niet alleen met het bestuur van de Belangengroep maar ook met de inwoners van Lierop.

 

3.Notulen vorige vergadering:

-Gerard Geboers wil een rondleiding geven op het onderduikerskamp op Moorsel voor geïnteresseerden. De rondleiding zal plaatsvinden op zondag 28 september om 11.00 uur. Dit wordt ruim van te voren nog bekend gemaakt op SLAP en op de facebook pagina van de belangengroep.

-UMTSmast: Sanne heeft contact opgenomen met KPN en T-mobile. Zij gaan pas overwegen om in de mast te komen als er daadwerkelijk klachten worden gemeld. Dit kunnen klachten zijn betreft telefonie of internet. We plaatsen een bericht op SLAP en op facebook met het verzoek als je klachten hebt deze ook te melden bij KPN of T-Mobile. Vodafone zegt wel actief te zijn in de mast maar ook hierover komen klachten van slecht bereik.

-Stortplaats: a.s. woensdag krijgt het dagelijks bestuur en de contactpersoon van de buurt Stefan Adriaans een rondleiding op de stortplaats. Als het project afgerond is zal er een soort van opening volgen voor iedereen de belangstelling heeft.

-Het verzoek van de vergadering om het Schilderij van pastoor Offerman terug te hangen in de foyer is besproken met de beheersgroep. Deze heeft aangegeven het schilderij niet terug geplaatst te hebben omdat het niet past bij het nieuwe interieur. De vergadering kan zich vinden in deze redenatie. Het schilderij heeft momenteel een mooie plek in de pastorie. De vergadering stemt ermee in dat het schilderij daar kan blijven hangen.

 

4.Social Sofa:

Te gast Helma Verberne (voorzitter Someren Natuurlijk) en Anja Berkers (mozaïek kunstenaar). Stichting Someren Natuurlijk bestaat 25 jaar en wil in elke dorpskern van de gemeente Someren een Social Sofa realiseren, mits hiervoor draagvlak is in het dorp. Anja Berkers legt uit waar de social sofa vandaan komt en wat het doel ervan is.

De bedoeling is dat er 13 avonden of dagdelen gewerkt gaat worden aan de sofa in groepen van 6 vrijwilligers. De samenstelling van deze groep kan per keer verschillen. Anja Berkers zal het project doorlopend coördineren. Het ontwerp van de bank zal door kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool gemaakt worden in de vorm van een ontwerpwedstrijd. Uiteindelijk beslist de Belangengroep over het definitieve ontwerp en de locatie waar de sofa komt staan.

De vergadering is enthousiast dus draagvlak is er. Onder voorbehoud van sponsoren, die gezocht worden door Stichting Someren Natuurlijk, zal de sofa gerealiseerd worden in Lierop. Van de dorpskern wordt verwacht dat zij vrijwilligers zoeken om mee te mozaïeken, een kartrekker voor het project, en een ruimte waarin men kan werken.

Het bestuur zal een brief opstellen waarin het draagvlak staat beschreven die Stichting Someren Natuurlijk mee kan nemen bij het zoeken naar sponsoren.

 

5.Inbraakpreventie:

Omdat inbraak een veel voorkomend probleem is in Lierop zijn wij als bestuur voornemens om in september een thema avond te organiseren over dit onderwerp. Als introductie hierop is Martijn Verstappen (beleidsadviseur integrale veiligheid gemeente Asten Someren) te gast. Martijn vertelt over het inbraakpreventie project wat loopt in de gemeente Asten en Someren. Binnen dit project is ruimte voor preventie voorlichting tot een complete woningscan. Op de site www.politiekeurmerk.nl kun je allerlei informatie vinden over inbraak werende materialen. Martijn Verstappen en buurtbrigadier Moniek van Lierop van de politie zullen uitgenodigd worden voor een bijdrage op de thema avond. Vanavond zijn er ook een aantal slachtoffers van inbraak op de vergadering. Er worden de nodige ervaringen uitgewisseld.

Sanne licht de enquête toe die we binnenkort in Lierop breed willen gaan verspreiden om hieruit input te halen voor de thema avond.

 

6.Uit de beheersgroep: Geen bijzonderheden.

 

7.Mededelingen:

-Van Tour dur Lierop hebben we een aanvraag gekregen voor financiële steun. Er is toegezegd om het bedrag van € 900,= wat voorgaande jaren ook gedoneerd werd bij te dragen. Volgend jaar gaan we dit heroverwegen.

-Nirwana jeugdsoos is een aantal jaren geleden opgeheven en heeft toen een bedrag van € 3900,= bij de Belangengroep in de wacht gezet. Nu de jeugdsoos weer opnieuw is opgestart willen zij aanspraak doen op het tegoed wat er nog staat. Dit is toegezegd.

-Er wordt een verzoek gedaan aan alle initiatieven die we financieel ondersteunen om op de jaarvergadering een kort verslag uit te brengen.

-Jeugdvakantiewerk: de Rabobank wil jeugdvakantiewerk onderbrengen bij de clubkascampagne.  Hierbij zijn wij als Belangengroep betrokken omdat dit onder onze bankrekening en onze inschrijving van de kamer van koophandel valt.

 

8.Voorstel algemeen bestuur:

Zoals in de vorige vergadering besproken zou de lijst met namen van het algemeen bestuur doorgenomen worden en een ieder die hierop staat is benaderd met de vraag of hij/zij nog zitting wil blijven nemen in het bestuur of af wil treden. Frans v/d Velden, Mien Verberne, Marianne Welten en Gerrit Sanders hebben aangegeven af te willen treden.

Het bestuur zal er nu als volgt uit komen zien: Annette Wilde (voorzitter), Tim Vullings (penningmeester), Marieke Linders (secretaris), Sanne v/d Bogaard (vicevoorzitter), Ferd Raaymakers, Frans v/d Kerkhof, Wim Steenbakkers, Joop van Dijk, René van Gastel, Peter Swiggers.

De vergadering stemt in met het voorstel voor 1 jaar. In mei 2015, tijdens de jaarvergadering, komen we hierop terug  en zal duidelijk zijn hoe de procedures eruit zien voor zittingstermijn en dergelijke.

 

9.Dorpscooperatie:

-Werkgroep jeugd en opgroeien: Er is een brief uit naar de verenigingen i.v.m. alcohol en drugs met de vraag of hier al een beleid op is binnen de vereniging. In september wil de werkgroep een bijeenkomst organiseren met de verenigingen om informatie uit te wisselen.

School is nu nog niet betrokken bij de werkgroep maar wil graag geïnformeerd worden en indien mogelijk van toegevoegde waarde zijn. Wellicht sluit school een keer aan bij een overleg met de werkgroep.

-Werkgroep wonen: Kijken waar ze ondersteunend kunnen zijn. Er wordt concreet nagedacht over gebouwen in Lierop die kunnen dienen als woonruimte, uitzoeken van de eisen voor woningaanpassing, enz.

-Werkgroep zorg: Er wordt gekeken wat er mogelijk is met het gebouw Henricushof. Zou het kunnen fungeren als bijv. hospice, dagbestedingsruimte  of kortverblijf kamers. Onlangs heeft een gesprek plaatsgevonden met Jos de Blok van Buurtzorg. Hij heeft een filosofie over kleinschalige zorg waarin de dorpscoöperatie een schakel is. Er wordt een plan van aanpak gemaakt over hoe in te spelen op zaken zoals dagbesteding, persoonlijke verzorging en huishoudelijke hulp.

-Werkgroep dienstverlening en communicatie: Deze groep heeft er de taak bij gekregen om leden te gaan werven voor de dorpscoöperatie. Wat betreft de dienstverlening zijn ze bezig met het opzetten van een ontmoetingsplek, koffie uurtjes, klussendienst en met het project “tijd voor elkaar” dit is een soort maatjes project waarbij vraag en aanbod bij elkaar gezocht moeten worden.

-Er is besloten om de werkgroepen na de oprichting van de dorpscoöperatie (nu gepland in januari 2015) nog een tijd in stand te houden. Het voorstel ligt er om de coördinatoren van de verschillende werkgroep deel uit te laten maken van het bestuur van de coöperatie.

 

10.Rondvraag:

-Mariëlle van Rijt: Bedankt de Belangengroep voor de uitnodiging.

-Riky Peeters: Zij heeft samen met Maria v/d Ven, Hein v/d Linden en wethouder v/d Moosdijk een ronde gelopen door Lierop om het probleem van de slechte voetpaden nogmaals onder de aandacht te brengen. Er is nog niets concreets uitgekomen maar de punten gaan mee naar de evaluatie van de verkeersmaatregelen. De versmalling en verhoging voor de Spar wordt weggehaald.

-Ferd Raaymakers: Annemie Eurlings, correspondente van ’t Contact, is vanwege ziekte tijdelijk niet werkzaam en wordt tijdelijk vervangen door Eveline Lamers.

-Tim: Heeft bericht gehad van het Oranje Fonds dat de verantwoording van de subsidieaanvraag is goedgekeurd en het resterende bedrag van de toegezegde subsidie overgemaakt zal worden.

 

Volgende vergadering woensdag 3 september 2014 van 20.00-22.00 uur in de Vurherd.

 

Marieke Linders

 


 

Notulen belangengroepvergadering d.d. 03-09-2014

 

Aanwezig: Ferd Raaymakers, René van Gastel, Maria v/d Ven, Riky Peeters, Maria v/d Zanden, Tiny Steenbakkers, Stefan Adriaans, Jan van Doorn, Bart Megens, Ceciel Otten,  Frans van Vroonhoven, Marianne Welten, Martien Kusters, Frank Verkroost, Ruud van der Aa, Leon v/d Moosdijk, Frans v/d Kerkhof, Tim Vullings, Annette Wilde, Marieke Linders, Sanne v/d Bogaard.

Afwezig met kennisgeving: Frans Cortooms, Peter Swiggers, Will Meijers, Wim Steenbakkers, Toon van Doorn, Daan Vlemmix, Jan v/d Nieuwenhof.

 

1.Opening en welkom.

 

2.Ingekomen stukken en vaststellen agenda: Er zijn geen ingekomen stukken, wel een wijziging in de agenda. I.v.m. de presentatie van de cijfers van de verkeerstellingen wordt de presentatie:  belang van de belangengroep, doorgeschoven naar de volgende vergadering.

 

3.Notulen vorige vergadering:

-Er zijn ondertussen 2 bijeenkomsten op het gemeentehuis geweest over urgentiegebieden (locaties waar geluids- en/of geuroverlast aanwezig is). Hier zijn we niet naartoe geweest. De uitslag van deze bijeenkomsten is inmiddels bekend en de raad wordt voorgesteld geen urgentiegebieden in Someren aan te wijzen.  

-Jeugdsoos: Aan hen is de vraag gesteld of ze nog langer onder de belangengroep willen vallen of onder Nirwana. Verzoek vanuit jeugdsoos om misschien toch onder de paraplu van de belangengroep te blijven i.v.m. verantwoordelijkheid. Zij organiseren activiteiten voor de leeftijd 16- en Nirwana voor 16+. Hierover gaat het DB nog in gesprek met jeugdsoos.

-Voor jeugdvakantiewerk is getracht een handelsnaam toe te voegen in het Kamer van Koophandelregister maar dit is niet mogelijk. Het Jeugdvakantiewerk gaat nu proberen om zelf een stichting op te richten. Dit is nodig om mee te kunnen doen aan de clubactie van de Rabobank.

 

4. Mededelingen:

-Excursie onderduikerkamp: Op zondag 28 sept. wordt er, onder leiding van Gerard Geboers, een excursie georganiseerd naar het onderduikerkamp op Moorsel. Belangstellenden worden om 10.15 uur verwacht in Boscafé het Pastoorke van Moorsel om daar onder het genot van een kop koffie en gebak te luisteren naar een korte inleiding. Om 10.45 uur zal de groep naar het onderduikerkamp wandelen waar Gerard zijn verhaal vertelt. Tussen 12.30 – 13.00 uur verwachten we terug te zijn bij het Boscafé waar nog een drankje genuttigd kan worden. Op geven voor de excursie kan via belangengroeplierop@gmail.com. Er is plaats voor 30 tot 40 deelnemers.

-Excursie stortplaats: Het DB en Stefan Adriaans (contactpersoon van Achterbroek) hebben op 16 juli jl. een rondleiding gehad op het terrein van de oude stortplaats. Hier is al veel werk verzet. Willy van den Boer van Brabob b.v. heeft ons voorzien van allerlei interessante informatie betreffende het project. In het voorjaar van 2015 willen we voor geïnteresseerden een excursie organiseren op de stortplaats. T.z.t. volgt hierover meer informatie.

-Social Sofa: Op dit onderwerp kwamen in de vorige vergadering veel enthousiaste reacties. Helaas hebben we een schrijven gehad van Helma Verberne (voorzitter SOPRO) dat ONA Someren het verzoek voor de social sofa’s heeft afgewezen en de financiering dus niet rond komt. Stichting SOPRO gaat andere opties bekijken.

-Informatieavond inbraak: Deze staat gepland op donderdag 18 sept. Vanaf vandaag t/m 13 sept. zal er een korte enquête van 7 vragen op SLAPONLINE en de  facebookpagina van de Belangengroep staan over dit onderwerp. De uitslag van de enquête wordt gepresenteerd op de informatie avond.

Sprekers op die avond zijn Monique van Lierop (buurtbrigadier) en Martijn Verstappen (beleidsmedewerker integrale veiligheid  gemeente Someren). Zij zullen informatie geven over feiten rondom inbraken in Lierop en inbraakpreventie.

-Veiligheidsnota: De uitslagen van deze nota zijn binnen en Lierop scoort op gebied van sociale cohesie en fysieke verloedering positief boven het gemiddelde van de gemeente Someren.

Op de gebieden woninginbraak en verkeersoverlast scoren we negatief boven het gemiddelde van de gemeente Someren.

In ’t Contact komt een samenvatting van deze veiligheidsnota als deze in de gemeenteraad is geweest.

 

5.Verkeerstellingen: Op vrijdag 29 aug. jl. heeft een afvaardiging van het DB een gesprek gehad met wethouder Leon van de Moosdijk over de cijfers van de verkeerstellingen die gehouden zijn. Wethouder van de Moosdijk presenteert in deze vergadering de cijfers. De evaluatie van de verkeersmaatregelen vindt plaats op een later tijdstip en zal breed zijn. De komende maand nodigt de gemeente een klankbordgroep uit, bestaande uit mensen en partijen die betrokken zijn en van buitenaf naar de situatie kijken (ZLTO, KBO, ondernemers ect). De bewoners van de van Dongenstraat ontvangen ook een uitnodiging voor dit overleg. De cijfers zullen binnenkort ook gepubliceerd worden op SLAPonline.  De vergadering verzoekt dit zodanig te publiceren dat er op gereageerd kan worden. Opmerkingen en reacties  worden meegenomen in de evaluatie, welke plaats zal vinden medio november. In de belangengroepvergadering van november zal wethouder van de Moosdijk ook weer te gast zijn om de conclusies te bespreken voordat ze naar de raad gaan.

Er komt n.a.v. de gepresenteerde cijfers een aantal vragen/ opmerkingen uit de vergadering die hieronder opgesomd worden en welke de wethouder meeneemt in het evaluatieproces.

-In 2009 zijn er tellingen gedaan van 23 maart t/m 2 april. In 2014 zijn de tellingen gedaan van 16 juni t/m 2 juli. De Steemertseweg 1 week langer en door het lostrekken van de kabels de van Dongenstraat daar 2 dagen korter. De vraag komt waarom men heeft gekozen voor een ander periode als in 2009. Deze vraag wordt gesteld omdat er gegevens zouden zijn (landelijk) dat er in de weken voor de vakantie periode al 10 tot 12% minder verkeer is. Als de vergadering wil dat er volgend jaar in dezelfde periode geteld wordt als in 2009 dan is dat mogelijk.

-Er is op 9 locaties geteld, waarvan 1 nieuwe locatie omdat deze in 2009 nog niet bestond nl. de Wilgekant. Op de Kanaaldijk zijn geen tellingen gedaan door de gemeente omdat dit een weg is van Rijkswaterstaat.

-Vraag  waarom er niet breder geteld is dus ook bijv. op de Provinciale weg en de Kanaaldijk omdat dit aanvoerwegen zijn voor verkeer wat in Lierop centrum terechtkomt? Vanaf nu wordt er jaarlijks geteld op vaste locaties om zo op basis van cijfers onderbouwde conclusie te kunnen trekken.

-Is de filedruk van de A67 van invloed op het verkeer wat door Lierop rijdt?

-Hoe staat het met de fijnstofmetingen? Voldoet het centrum van Lierop aan de wettelijke eisen voor het fijnstofgehalte dat is toegestaan volgens de normen van 2015?

-Wat zijn de ervaringen van de bewoners van de van Dongenstraat; “Wij zijn er op achteruit gegaan”. “Meer herrie, hogere snelheden, minder groen, toename van landbouwverkeer wat erg hard rijdt”.

De filevorming in de van Dongenstraat is afgenomen. Wat betreft de overlast van zware landbouwvoertuigen wordt geopperd om de ondernemers hierop aan te spreken.

-De politie heeft tegen een inwoner van de van Dongenstraat verteld niet te kunnen handhaven op de snelheid omdat de weg niet is ingericht als 30 km weg. De wethouder vraagt dit na.

-De vragen die de bewoners eerder gesteld hebben aan wethouder Hanssen zijn nooit beantwoord wat frustratie met zich meebrengt. Bewoners voelen zich daardoor niet serieus genomen.

-De verkeersproblematiek is een complex vraagstuk waarbij veel mensen betrokken zijn met verschillende belangen (o.a. ondernemersbelang versus woongenot). Verkeersluw gaat het in Lierop niet worden.

-Er is veel groen moeten wijken voor de verkeersmaatregelen. Wordt groenverfraaiing van de dorpskern nog meegenomen? Voorstel om plantenbakken te hangen aan de lantaarnpalen.

De wethouder deelt mede dat de gemeente wacht op de afrekening van het IDOP bij de provincie.

Afgelopen donderdag 28 sept. heeft de raad besloten dat als er geld overblijft van het IDOP dit gebruikt gaat worden voor reparatie van de knuppelbruggen bij de Vloeten. De vergadering vindt het erg vreemd dat de raad deze beslissing heeft genomen zonder overleg te plegen met de IDOP stuurgroep. Zolang er geld over is van het IDOP Lierop hebben wij een stuurgroep met wie overlegd dient te worden over hoe dit geld te besteden.

-Voetpaden; nogmaals de vraag of deze opgeknapt kunnen worden. Wethouder van de Moosdijk wordt gevraag duidelijk te communiceren wat wel en wat niet gerealiseerd kan worden.

-Fietspad vanuit Asten wordt als onveilig ervaren omdat men met veel vaart van het viaduct af komt en dan haaks de weg moet oversteken. Verkeerstechnisch kon dit niet anders maar de wethouder neemt de situatie mee.

-Wat is de stand van zaken van het geluidsscherm? Er loopt een zaak bij de raad van state waar op zijn vroegst in feb. 2015 een uitspraak over wordt gedaan. Er wordt gewerkt aan het aanbesteden van het ontwerp van het geluidsscherm en vanaf eind 2014 zal de gemeente in gesprek gaan met de aanwonende over de verkoop van grond. Het zal dan 2018 zijn voordat er daadwerkelijk gebouwd kan worden. Ook voert de gemeente momenteel discussie met partijen over de Ruit. In deze discussie kan een verbreding van de A67 aan de orde komen wat gevolgen heeft voor de aanleg van het geluidsscherm. Op 6 okt. is hierover een gesprek met de minister.

 

6.Dorpscoöperatie: De statuten zijn goedgekeurd dus kan men aan de slag met het werven van leden. Voorlopig wordt de contributie per jaar vastgesteld op € 20, = voor een gezin en € 15, = voor alleenstaanden.

De verschillende werkgroepen zijn allen druk bezig om rond 1 okt. met concrete plannen te komen.

Er wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn voor Henricushof in de toekomst. Te denken valt aan hospice, flankerend beleid kamers, enz.  Om hier een visie op te kunnen maken zijn er cijfers nodig van de gemeente. Deze zijn er inmiddels en de werkgroep is in gesprek met de Ananz groep i.v.m. transparante zorg.

Ook maakt de werkgroep dorpscoöperatie deel uit van het platform “zorg doe je samen”.

Dit platform is bezig een koepel op te richten om zo een partij te kunnen zijn voor zorgverzekeraars.

Dit is nodig als de dorpscoöperatie werkelijk zorg/verpleging gaat leveren.

2 vergaderingen geleden kreeg de Belangengroep het signaal dat er een startbudget nodig zou zijn.

Frans Cortooms is bij de gemeente bezig met een subsidieaanvraag waarbij een beroep wordt gedaan op het budget van het IDOP. Als dit niet lukt wordt aan de Belangengroep een financiële bijdrage gevraagd.

 

7.Uit de beheersgroep:

-Er zijn 2 vrijwillige vacatures; 1 voor achter de bar en 1 voor het bestuur van de beheersgroep i.v.m. de verhuizing van Eric Veenstra.

-Er vindt momenteel overleg plaats met de carnavalsvereniging. Het seizoen 2013 is geëvalueerd en seizoen 2014 wordt besproken. Met name de financiële situatie is aan bod geweest. De carnavalsvereniging wil graag meer geld genereren uit het carnavalsseizoen en de Vurherd heeft als doel om kostendekkend  te draaien. Hier is de vergadering het ook mee eens.

Het afgelopen seizoen heeft de carnavalsvereniging € 7000,= gegenereerd uit de Vurherd. Dit is geen winst voor de Carnavalsvereniging, hiervan moeten alle kosten betaald worden. De Vurherd heeft nul gedraaid. Er ligt nu vanuit de beheersgroep een voorstel voor 2014, wat is gebaseerd op ervaringen en cijfers. De carnavalsvereniging laat uiterlijk 11 september weten of ze met dit voorstel akkoord gaan of niet. De voorkeur is dat de constructie zoals deze voor het komende seizoen is voorgesteld wordt vastgelegd voor een aantal jaren i.v.m. investeringen die moeten worden gedaan vanuit de beheersgroep.

 

8.Rondvraag:

-Riky Peeters: Tijdens het jeu de boules bij Henricushof betaalt niemand de koffie, waarom moet dit gratis? Deze discussie is al vaker gevoerd en een paar jaar geleden is afgesproken dat het 1e kopje koffie gratis is. Dit is zo gedaan om een bezoek aan activiteiten in Henricushof voor ouderen laagdrempelig te maken. Voor de 2e kop koffie dient een euro te worden betaald. Blijkbaar wordt deze afspraak niet nageleefd. Het DB neemt dit op zich.

 -Ferd Raaymakers: Heeft in de krant gelezen over de appeltjes van Oranje van het Oranjefonds. Zou graag voor volgend jaar een project indienen wat onder deze stichitng kan vallen. Je krijgt dan € 15.000,- en een appeltje van Oranje.

 -Sanne v/d Bogaard: Geeft aan te gaan stoppen met de Belangengroep omdat zij het niet meer kan combineren met haar baan, gezin en privéleven. We vinden het allemaal erg jammer maar respecteren de keuze van Sanne. We zoeken naar een goede opvolger voor haar.

 

Volgende vergadering woensdag 5 november van 20.00 uur tot 22.00 uur

in de Vurherd.

Marieke Linders

 


 

Notulen belangengroepvergadering 5 november 2014

 

Aanwezig: Sanne v/d Bogaard, Leon v/d Moosdijk, René van Gastel, Hein van der Linden, Marianne Welten, Maria v/d Ven, Riky Peeters, Will Meijers, Thieu v/d Boogaart, Peter v/d Eijnde, Frans v/d Kerkhof, Henk Hollanders, Jos Haerkens, Gerrit Verhees, Steffen van Leeuwen, Gerard Claassen, Toon van Doorn, Jan van Doorn, Gonnie van Bussel, Gerrit Sanders, Toon v/d Ven, Frank Verkroost, Miriam Verberne, Mark Gofers, Tim Vullings, Annette Wilde, Marieke Linders, Ferd Raaymakers, Frans Cortooms, Harrie van Horik, Guido Schoolmeesters, Wim Steenbakkers, Martien Kusters, Frans van Vroonhoven.

Afwezig met kennisgeving: Bart Megens.

 

1.Opening en welkom.

 

2.Ingekomen stukken en vaststellen agenda:

-Schrijven vanuit de Vereniging voor Kleine Kernen (VKK) over “licht op jong”; wat is er voor jongeren nodig om in een kleine kern te blijven wonen. De dorpscoöperatie in oprichting is ook met dit onderwerp bezig. De belangengroep ontvangt de conclusies na afloop van het onderzoek. Deze conclusies zullen provinciebreed zijn.

-Mail van de VKK over glasvezel in het buitengebied; deze is doorgestuurd aan Harrie Reinders van Burgerinitiatief glasvezel buitengebied Asten-Someren. Hij pikt dit verder op en houdt de belangengroep op de hoogte wanneer er nieuws is.

-Schrijven van de gemeente Someren betreft niet-agrarische functies buitengebied; Mark Gofers gaat, namens de Belangengroep, plaatsnemen in de klankbordgroep.

-20 november is er een Raad vraagt raad bijeenkomst over de toekomst van de bibliotheek. We gaan de dames die het bibliotheekpunt in Lierop beheren vragen deze bijeenkomst te bezoeken.

 

3. Notulen vergadering 3 sept. 2014: Pagina 1. Tim gaat uitzoeken of het voor de jeugdsoos aantrekkelijk is om onder de belangengroep te blijven i.v.m. vrijwilligers verzekering. Jeugvakantiewerk is sinds kort een zelfstandige stichting en kan nu deelnemen aan de Clubkascampagne van de Rabobank.

De excursie naar het onderduikerskamp is goed bezocht en werd als zeer interessant ervaren.

Pagina 2. Inbraakavond; niet zo druk bezocht maar werd door degene die er waren wel als zinvol en interessant ervaren.

Pagina 3. Geen bijzonderheden.

Pagina 4. N.a.v. vraag Riky over betalen van de koffie; er is een vergadering gepland op 11 november over het gebruik en afspraken betreft Henricushof. De afspraken die gemaakt worden op 11 november worden besproken in de  vrijwilligers bijeenkomst op 28 november.

 

4.Bestuurswisselingen: In januari 2015 nemen we afscheid van Sanne. Mark Gofers heeft zich aangeboden als nieuw lid van het dagelijks bestuur. Mark stelt zich kort voor. De vergadering stemt in met Mark als nieuw lid door een luid applaus. Welkom Mark!!

 

5.Presentatie belang van de Belangengroep: Het doel van deze presentatie is om te inventariseren of wij als dagelijks bestuur op “de goede weg zitten”. Zie de bijlage voor de inhoud van de presentatie.

Na afloop van de presentatie bevestigt de vergadering dat zij zich kan vinden in de koers die nu gezet is. Een paar punten n.a.v. de presentatie;

- We zoeken nog uit of de “tour dur Lierup” nog onder de belangengroep valt. Als alles volgens plan verloopt, zal de dorpscoöperatie in oprichting per 01-01-2015 een zelfstandige eenheid worden.

-Financiële ondersteuning moet ook mogelijk zijn bij een eenmalig initiatief.

- In 2015 proberen een digitaal panel op te zetten waarin we zowel natuurlijke (inwoners) als rechtspersonen (verenigingen, stichtingen e.d.) proberen te betrekken bij de belangengroepvergaderingen. De status van het panel (een signaalfunctie) moet duidelijk gecommuniceerd worden: er is geen sprake van besluitvorming of bindend advies. Ook moet duidelijk zijn dat de uitkomst van het panel mede de Lieropse mening vertegenwoordigd. Dit betekent dat andere belangen ook een rol kunnen spelen. Uiteindelijk zal in de belangengroepvergadering besluitvorming plaatsvinden.

 -Meer contact zoeken met de andere dorps-/wijkraden van de gemeente Someren.

-Nadenken over het maken van een eigen website. Nagedacht zal worden of het inhoudelijk en technisch mogelijk en/of wenselijk is om een combi met de Dorpscoöperatie te maken.

-Kort na elke belangengroep vergadering een kort bericht op SLAP met doorverwijzing naar de gehele notulen. Voorheen stond er altijd een kort verslag in de Koepel.

 

6. Evaluatie verkeersmaatregelen:

Zie bijlage.

 

7. Dorpscooperatie: Toon van de Ven (voorzitter werkgroep wonen) ligt toe waar zij met de werkgroep momenteel mee bezig zijn. Er zijn zorgen over de toewijzing van woningen in ’t Alfort. De mensen die hier wonen zijn niet tevreden met de gang van zaken. ’t Alfort is nu eigendom van Mooiland en zij wil ’t Alfort gaan verkopen. Een vertegenwoordiging van Mooiland heeft aankomende week een afspraak met Leon van de Moosdijk. Hij wil ook graag in gesprek met de mensen van de werkgroep wonen om te kijken of de gemeente invloed kan uitoefenen op de toewijzing van woningen en verkoop van ’t Alfort. Afgesproken is dat, tot het moment de Dorpscoöperatie een feit is, de Belangengroep de gemeentelijke gesprekspartner in deze zaak zal zijn.

Op 28 november wordt o.a. de jeugd van Lierop uitgenodigd in Nirwana om te inventariseren wat de woonbehoefte van deze categorie is. Op 8 december is er een voorlichtingsavond door CPO Collectieve Particuliere Opdrachtgever over begeleid bouwen. Zij willen allerlei woningen gaan bouwen in de Gildewijk.

 

8.Mededelingen: Marieke is namens het DB met drie mensen uit de Gildewijk naar de gemeente geweest voor overleg inrichting speelterrein Gildewijk. Gildewijk had goed huiswerk gemaakt in de vorm van een tekening en voorbeelden van speeltoestellen e.d. Gemeente heeft dit plan als zeer positief ontvangen en gaan verder met de uitwerking hiervan. Als er nieuws is nemen zij direct contact op met de Gildewijk (Willem Moors is contactpersoon). Als alles meezit wil de gemeente voorjaar 2015 een begin maken met de aanleg van het speelterrein.

 

9.Uit de beheersgroep: De vacature voor de beheersgroep is opgevuld door Norbert Sweegers en de vacature voor barmedewerker gaat voorlopig ingevuld worden door Rosanne Terken.

Carnaval gaat terug naar zaal van Oosterhout.

 

10.Rondvraag:

Leon van de Moosdijk: In het college is het besluit genomen om geen kerstbomen meer te plaatsen in de dorpskernen. Er moest geïnvesteerd worden in de verlichting voor de bomen en in het kader van de bezuinigingen is besloten geen bomen meer te plaatsen. Er wordt door een gulle gever 1 boom geschonken en deze zal voor het gemeentehuis komen staan.

 

Wim Steenbakkers: Op slaponline is bekend gemaakt dat de markante boom in het park gekapt zal worden. Er wordt bekeken of er een andere mooie plek ingericht kan worden.

Het IVN is samen met het Brabants Landschap aan het bekijken om het gebied achter de Gildewijk in te richten als “wilde weide”. Gerard Claassen is hiervoor de contactpersoon.

 

Martien Kusters: Startkosten dorpscoöperatie; de subsidieaanvraag bij de gemeente loopt. De belangengroep wordt gevraagd de gemaakte kosten voor de opstart voor te financieren. De vergadering stemt in met het voorfinancieren van opstartkosten.

 

Thieu van de Boogaart: Carnaval gaat terug naar zaal van Oosterhout. Lieropse mensen zitten nog met penningen van de Vurherd. De carnavalsvereniging wil graag voor het begin van het nieuwe seizoen een afspraak met de beheersgroep om dit af te handelen. Met een vertegenwoordiging van de beheersgroep en het dagelijks bestuur Belangengroep zal op 11 november een gesprek plaatsvinden ten aanzien van de reeds uitgegeven drankmunten van de Vurherd.

 

Steffen van Leeuwen: De afwatering/riolering in de van Dongenstraat is vernieuwd. Zijn er meer mensen die een rioollucht ruiken. Steffen heeft dit al aangemeld bij de gemeente. Wethouder van de Moosdijk neemt dit mee.

 

Riky Peeters: Kan er gesnoeid worden langs het voetpad in de Schutterstraat??

 

Frans van Vroonhoven: Harrie Verrijt heeft een stukje in de krant geplaatst over fijnstofmeting  d.m.v. een voorzetstukje + app op de I-phone. Hij is bij een bedrijf in Eindhoven geweest en de metingen schijnen heel betrouwbaar te zijn.

Dit kan interessant zijn voor Lierop.

 

Miriam Verberne: De drempel bij de uitrit van de Spar is erg hoog. Miriam hoort regelmatig auto’s botsen op de drempel.

 

Volgende vergadering woensdag 7 januari 2015 van 20.00 tot 22.00 uur in de Vurherd.

 


 

Bijlage punt 6 - evaluatie verkeersmaatregelen - notulen 5 november 2014

 

6. Evaluatie verkeersmaatregelen:

In de vergadering van september heeft wethouder van de Moosdijk de cijfers van de verkeerstellingen gepresenteerd. Naar aanleiding van vragen van bewoners van de van Dongenstraat hierover vindt een nader gesprek plaats.

Vanavond worden de getroffen maatregelen geëvalueerd. In dit kader heeft op 16 oktober jongstleden ook al een bijeenkomst plaatsgevonden in het gemeentehuis waarbij naast Lieropse ondernemers, relevante belangenverenigingen ook een afvaardiging van het DB van  de Belangengroep aanwezig was.

 

We lopen de 14 verkeersmaatregelen door:

 

1. 60 km/u zone in het gehele buitengebied van Lierop.

De reden hierachter is een ontmoedigingsbeleid. Wanneer je 60 km rijdt wordt je steeds ingehaald wat onveilige situaties veroorzaakt. De weginrichting van de Steemertseweg moet nog aangepast worden zodat het ook niet meer lijkt op een 80 km weg. Door de gemeente wordt dit onderkend, maar aanpassingen zullen pas doorgevoerd worden tegelijkertijd met groot onderhoud. Voorts wordt opgemerkt dat het ontbreekt aan handhaving van de maximumsnelheid.

 

2. Inrichten Lieropsedijk als 60 km/u weg door het aanbrengen van plateaus en markering.

De combinatie van 60 km en drempels wordt als zeer irritant ervaren. Sommige mensen zijn van mening dat het geen 60 km drempels zijn en dat je er veel harder overheen kunt rijden. Drempels mogen niet hoger i.v.m. de bus die er ook overheen moet kunnen rijden. Ook hier wordt aandacht gevraagd voor handhaving.

 

3. Inrichten Steemertseweg als 60 km/u weg door het aanbrengen van plateaus

Effectieve maatregel, vergelijkbaar met Lieropsedijk. Het plateau bij het viaduct is hoger dan bij het kruispunt Kerkenhuis-Achterbroek. Het plateau bij dit kruispunt zou hoger mogen omdat hier veel kinderen oversteken.

 

4. Inrichten Lungendonk als 60 km/u weg door het aanbrengen van plateaus.

Hier mag nu nog 80km gereden worden omdat er nergens 60km staat aangegeven. De schijnplateaus remmen niet af.

 

5. Realiseren van een komgrens op de Steemertseweg in de vorm van een wegversmalling.

Gevaarlijk !! Als bestuurders te lang moeten wachten bij de wegversmalling wordt er ingehaald over het fietspad. Een fysieke barrière die dit moet voorkomen wordt bepleit. De wegversmalling wordt als irritant ervaren en draagt in die zin dus wel bij aan het ontmoedigingsbeleid. De wegversmalling is wel erg slecht zichtbaar. De gemeente onderkent dit en zegt toe hier wat aan doen. Voorts wordt opgemerkt dat mensen die via de route Kanaaldijk/Laan ten Boomen rijden het eigenlijk goed doen maar regelmatig worden “afgestraft” omdat ze dan bij de wegversmalling geen voorrang krijgen. Men is van mening dat het vrachtverkeer is afgenomen. Er is geen sprake van een goede dorpsentree. Uit zowel veiligheids- als esthetisch oogpunt wordt een herinrichting bepleit.

 

6. Aanpassen kruispunt Steemertseweg/van Dongenstraat.

Dit wordt ervaren als een verbetering. Duidelijke situatie, rechts gaat voor. Voor fietsers is het wel oppassen. Deze komen vanaf het fietspad vanuit richting Hersel de weg op, vlak voor de kruising en fietsen dan heel dicht langs de auto’s. Vanuit Lierop is het onduidelijk voor fietsers waar ze het fietspad op moeten.

 

7. Herinrichten Van Dongenstraat.

Positief; trottoir voor de voetgangers, minder steile opgang naar de oprit van de aanwonenden, zebrapaden, nieuwe verlichting, amsterdammertjes geplaatst om fout parkeren tegen te gaan, netjes opgeknapt wat een rustiger straatbeeld geeft.

Negatief: bij de herinrichting is een nieuwe manier van waterafvoer gebruikt maar bij de eerste bladerenval zat alles al verstopt. Dit is ondertussen verholpen.

Van Dongenstraat is een racebaan geworden, niet ingericht als 30km zone. Meer herrie, meer dreunen in huis door klinkers. De snelheid is verhoogd ten opzichte van de oude situatie.

De bewoners van de van Dongenstraat hebben hierover een apart overleg met Wethouder van de Moosdijk.

Politie gaat op een 30km zone niet handhaven. De weg moet door de wegbeheerder zo ingericht worden dat chauffeurs getemperd worden in hun snelheid.

 

8. Aanpassen van het dorpshart

Men mist het groen. Er zijn veel bomen gekapt en er is niets voor in de plaats gekomen. In de van Dongenstraat kunnen i.v.m. de vele bekabeling ook geen bomen terug geplaatst worden. Een alternatief zou zijn lagere struiken of bloembakken aan de straatlantaarns.

De dorpsentrees zouden aantrekkelijk gemaakt worden vanuit het IDOP. Hiervoor liggen plannen klaar gemaakt door de Groene Campus. Er wordt uitgezocht of hier nog budget voor is of dat de IDOP gelden die hiervoor gereserveerd waren door zijn geschoven naar andere projecten.

 

9. Realiseren van een veilige oversteek op het kruispunt Somerenseweg-Heesvenstraat en         aanbrengen van fietssuggestiestroken op de Somerenseweg

Situatie is verbeterd, omwonenden ervaren minder geluidsoverlast. Brigadiers zijn nu ook gewend aan de nieuwe situatie.

 

10. Inrichten van de Somerenseweg (binnen de bebouwde kom) als 30 km/u weg en aanbrengen van versmallingen.

Ook hier wordt de slechte zichtbaarheid van de versmalling genoemd.

 

11. Uitbreiden van het vrachtverkeer verbod.

Men ervaart duidelijk minder vrachtverkeer. Vrachtwagens nemen regelmatig de verkeerde afslag wanneer ze van de snelweg komen en gaan dan keren op de splitsing Laan ten Boomen/Heesvenstraat, erg gevaarlijk.

 

12. Opknappen van de trottoirs langs de Somerenseweg.

Hier is op eerdere momenten al uitgebreid over gesproken.

 

13. Realiseren van een komgrens op de Kromvenweg.

Geen commentaar.

 

14. Realiseren van een trottoir naast de Kromvenweg

Positief, wel het verzoek om hier ook de bladeren te ruimen (nu gebeurt dit wel aan de overzijde van de straat).

 

Leefbaarheid

N.a.v. de evaluatie wordt de vraag gesteld of de maatregelen hebben bijgedragen aan een betere leefbaarheid. Dit was een van de doelen, samen met afname van 70% van het doorgaand verkeer. Het laatste is niet gehaald (afname van 35% is gerealiseerd). Over het algemeen wordt gesteld dat de maatregelen positief zijn voor de leefbaarheid. Bewoners van de van Dongenstraat zijn van mening dat hun woongenot is aangetast .

 

Namens de gemeente wordt aangeven dat het college alle informatie en op- en aanmerkingen zal verzamelen. Vervolgens zal dit worden voorgelegd aan de Raad. Daar zal de discussie plaatsvinden of  voldaan is aan de motie die de aanleiding voor het treffen van de verkeersmaatregelen is geweest.

 

Vanuit de vergadering volgen er nog een aantal opmerkingen die ook te maken hebben met de herinrichting:

· Slechte verlichting op de Somerenseweg.

· Onduidelijke en gevaarlijk oversteekpunt voor fietsers en voetgangers op kruising Kromvenweg/Schutterstraat.

· Inrichting Offermansstraat ter hoogte pastorie/ingang Spar. Hierover hebben diverse meningen en standpunten de gemeente bereikt, reden waarom er nog niet tot actie is over gegaan. Er moet eenduidig worden gecommuniceerd. Dit aspect zal voor de volgende vergadering worden geagendeerd.

· Heesvenstraat is een gevaarlijke sluiproute geworden. Men zou graag een voetpad/fietspad zien naast deze weg.

· Bewoner Frank Douchettestraat geeft aan veel geluidsoverlast te ondervinden van de A67.

· Er wordt in de Laan ten Boomen hinder ondervonden van kerend (vracht)verkeer die bij de turborotonde bij de afrit van de autosnelweg verkeerd zijn gereden. Bepleit wordt voor een duidelijkere wegbewijzering bij de rotonde. De gemeente kan wellicht de provincie tot het treffen van maatregelen bewegen?

  

Opmerkingen binnen gekomen via email...

 

Reactie 1 Bewoonster Steemertseweg

· drempels Steemertseweg voldoen

· vraagtekens bij verkeerssluis: er wordt niet altijd voorrang verleend aan verkeer komende uit de kom. Daardoor al enkele malen een bijna botsing gehad.

· Sinds de sluis is aangelegd staat er wel vaak een ‘file’voor ons huis van wachtende auto’s die Lierop in willen.

· Geen probleem met 30 binnen de bebouwde kom

· 60 km zone op de Somerenseweg/Lieropsedijk/Herselseweg zijn flauwekul en niemand houdt zich eraan.

 

Reactie 2 Bewoner van Dongenstraat

· Het verkeer is niet afgenomen, de snelheid is toegenomen. Ik denk dat de bestuurders de 60 en 30 bij elkaar optellen

· En er is geen verandering bij het landbouw- en vrachtverkeer

· Het is er niet beter op geworden met de snelheid en er zijn ook mensen die nog eens stukje op het trottoir rijden of parkeren en als het veel regent en de straat staat blank om er nog eens extra hard door te rijden

 

Reactie 3 Bewoners, ondernemers van Dongenstraat

· Wij ervaren dat er minder verkeer door de Van Dongenstraat komt en alles stroomt goed door.

· Wij vinden het niet erg dat er wat verkeer door de Van Dongenstraat komt, wij zijn ook afhankelijk van de passanten die door onze straat komen. Het is misschien 's morgens en 's avonds  tijdens de spits wat drukker; wat wij ervaren dat er dan niemand durft te stoppen m.b.t. onze winkel

· Al het verkeer wat vanaf Helmond komt gaat het meeste linksaf de Laan Ten Boomen  op. Zodoende komt er al lang niet meer zoveel verkeer door de Van Dongenstraat

· Dat er medebewoners zijn die last hebben van lawaai van de straat, komt doordat de weg meer naar hun kant is komen te liggen.

· Als je in een doorgaande straat woont weet je dat er meer verkeer door je straat komt, dan dat je ergens achteraf woont. Voor ons is dit geen probleem, als de bus voorbij komt horen wij dat ook goed. Hier wen je toch aan en je wilt dat de bus toch in Lierop  blijft komen.
Conclusie: minder verkeer en stroomt goed door prima zo.

  

Reactie 4 bewoners van Dongenstraat

· Voornaamste doelstelling van de reconstructie – het verkeersluw maken van Lierop – is niet  gehaald.

· Dit blijkt ook uit de verkeerstellingen, die bovendien naar wij menen een te rooskleurig beeld geven. We hebben benadrukt dat het vergelijken van de tellingen op deze manier incorrect is.

· De constatering ‘verkeersluw gaat het in Lierop niet worden’ is in dit stadium zeker vanuit Lierop niet op zijn plaats. Het gaat om een evaluatie, waarbij effecten van maatregelen moeten worden afgezet tegen doelstellingen. Als het effect er niet is, moeten betere maatregelen worden getroffen en moet niet gemakshalve de doelstelling maar worden weggestreept. Anders zou het ook zinloos zijn om te evalueren.

· Onze ervaring is dat het verkeer nog steeds voorbij komt denderen, over een klinkerweg, op niet meer dan een paar meter van onze gevel. ’s Morgens al vanaf een uur of half zeven. Een open raam is uit den boze, een wekker hebben we niet nodig.

 

Terug naar notulen punt 7

 


 

Notulen belangengroep vergadering 7 januari 2015

 

Aanwezig: Anke Winkelmolen, Maria v/d Ven, Riky Peeters, Maria v/d Zanden, Sanne v. Seggelen, Toon v/d Ven, Toon v. Doorn, Jan v. Doorn, Gerrit Sanders, Frans v. Vroonhoven, Daan Vlemmix, Will Meijers, Marianne Welten, Martien Kusters, Peter Swiggers, Frans v/d Kerkhof, Tim Vullings, Annette Wilde, Marieke Linders, Wim Steenbakkers (later aangesloten)

Afwezig met kennisgeving: Frank Verkroost, René v. Gastel, Gerard Claassen, Mark Gofers, Ferd Raaymakers.

 

1.Opening en welkom: De beste wensen voor 2015.

 

2.Ingekomen stukken en vaststellen agenda:

- Annette is gebeld door Marlies Ekelmans van Buurtkracht. Buurtkracht ondersteunt burgerinitiatieven die gericht zijn op energie besparende middelen. Zij pleiten niet commercieel te zijn maar werken wel samen met energiecoöperaties. Marlies heeft aangeboden een presentatie te willen komen geven maar de vergadering besluit hier geen gebruik van te maken. Het initiatief lijkt veel op Zummere Power dus wordt er vanaf gezien. We bedanken Marlies voor het aanbod.

- Peelnetwerk stuurt een uitnodiging voor een symposium wat gehouden wordt op 30 januari a.s. In dit symposium wordt onder andere aandacht besteed aan het herbestemmen van het kerkgebouw.

Martien Kusters is betrokken bij het Peelnetwerk en legt uit dat zij aan de slag gaan/zijn met een aantal thema's op het gebied van leefbaarheid en hier is het kerkgebouw er een van.

Er bestaat een dorpsaccomodatieplan, heeft dit verband met het herbestemmen van een kerkgebouw? Kerkgebouw valt wel onder dorpsaccomodatieplan. Marianne Welten is in het bezit van een dorpsaccomodatieplan vanuit Limburg en wil dit als voorbeeld ter beschikking stellen .

Het kerkbestuur zal dit symposium bezoeken. Om een breder draagvlak te creëren in Lierop is het van belang dat er iemand van de Belangengroep mee gaat naar het symposium. Het DB bekijkt of een afgevaardigde mee kan gaan.

- DOE-budget kleine kernen: Dit is een vervolg op het IDOP en gaat in maart 2015 van start. Laagdrempelige initiatieven gericht op cohesie en sociale thema’s kunnen ingediend worden en een eventuele bijdrage verkrijgen van maximaal € 5000, =. Voorwaarde is dat de gemeente achter dit initiatief staat, op basis van cofinanciering.

 

3.Notulen vorige vergadering:

*Punt 2:

- Niet-agrarische functies buitengebied. Mark Gofers heeft plaatsgenomen in de klankbordgroep die dit onderwerp onder de loep neemt. Wanneer er ontwikkelingen zijn koppelt Mark dit terug in de belangengroep.

- Toekomst bibliotheek: op 20 nov. jl. heeft een raad-vraagt-raad bijeenkomst plaatsgevonden over de toekomst van de bibliotheek. 4 vrijwilligers uit Lierop die betrokken zijn bij de bibliotheek hebben deze bijeenkomst bezocht. Deze bijeenkomst is een initiatief geweest van de gemeente waarin zij door middel van input van de verschillende bibliotheken wilden inventariseren wat de wensen / vraag  is voor de toekomst.

Door alle ontwikkelingen op mediagebied zal de “fysieke”bibliotheek in de toekomst minder ruimte nodig hebben. De bibliotheek wil vooral het basisonderwijs opzoeken om zo het leesonderwijs te ondersteunen. Het college moet nu n.a.v. deze raad-vraagt-raad bijeenkomst een voorstel doen aan de raad over de toekomst van de bibliotheek.

De vrijwilligers van bibliotheek Lierop wilden vanavond liever niet aansluiten bij de Belangengroep omdat zij van mening zijn dat de communicatie met de overkoepelende bibliotheek Helmond-Peel erg slecht is en dat zij daarom geen goed antwoord kunnen geven op evt. vragen. Dit signaal wordt door Wim Steenbakkers meegenomen.

*Punt 3:

- Tim heeft uitgezocht hoe het zit met de vrijwilligersverzekering. Iedereen die vrijwilligerswerk doet met een maatschappelijk belang en niet-commercieel is valt onder de vrijwilligersverzekering van de gemeente Someren. Aan de jeugdsoos en aan cinemaatje het advies gegeven om te blijven onder de paraplu van de Belangengroep.

- Koffie: N.a.v. de vraag van Riky Peeters over de koffie in Henricushof is er uitgebreid onderzocht hoe e.e.a. in elkaar steekt. Er heeft een overleg plaatsgevonden met personeel Henricushof, vrijwilligers, Marion Vereijken (Wocom), Willemijn Waterschoot (dorpsondersteuner), beheersgroep en belangengroep. Iedereen weet nu wie wie is en wat hij of zijn doet binnen Henricushof.

- Huur je een appartement in Henricushof dan ben je huurder bij Wocom en neem je zelf contact op wanneer er een klacht is. Indien je dit zelf niet kunt doet Ria van Bussel dit.

- Heeft de klacht betrekking op een zorgvraag dan gaat het contact met Wocom via Willemijn Waterschoot.

- Voor de recreatiezaal e.d. is Ria van Bussel contactpersoon.

- Er zal periodiek contact zijn met Marion Vereijken (Wocom) om te checken of zaken goed lopen.

- Wat betreft de koffie is afgesproken dat elk kopje betaald wordt (€1, =) m.u.v. de activiteiten van het Rode Kruis die de rekening voor zich neemt. Vrijwilliger die werkzaam is in Henricushof ten behoeve van de bewoners krijgt de koffie gratis.

Ria van Bussel zal bij elke activiteit de eerste keer aanwezig zijn om de veranderingen te bespreken.

- Sleutelbeheer bekeken. Eer blijken nogal wat sleutel in omloop te zijn, er is nu getraceerd waar deze sleutels zich bevinden en ze worden allemaal ingeleverd. Indien er een sleutel nodig is voor een functie zal ervoor getekend moeten worden in de toekomst.

*Punt 10:

- Geen reactie meer gehad van Wethouder van de Moosdijk over verkoop van ‘t Alfort aan Mooiland. Bestuur gaat achter de stand van zaken aan.

- Bestuur zal nog navragen of er iets gedaan wordt aan de drempel bij de Spar en het snoeien in de Schutterstraat. Er blijft water staan aan de Kromvenweg bij de ingang van de Gildewijk.

 

4.Viaduct Steemertseweg: Anke Winkelmolen vertelt de stand van zaken en presenteert het ontwerp. De laatste maanden zijn Anke en Esther vooral bezig geweest met de financiering en het ontwerp van het project. Er heeft een gesprek plaatsgevonden bij de gemeente en zij hebben het ontwerp goedgekeurd, evenals Rijkswaterstaat. Ontwerp is gemaakt door de Somerense kunstenares Elfri van der Weerden. De bedoeling is om het project met zoveel mogelijk Lieropenaren uit te voeren, mensen in alle leeftijdscategorieën.

De ondergrond van het viaduct zal voorafgaand gereinigd worden zodat de huidige graffiti verwijderd wordt. Uit de vergadering komt de vraag of er ook budget is om het kunstwerk te herstellen wanneer er iemand anders een tekening overheen maakt (vandalisme). Deze vraag over verantwoordelijkheid stelt Rijkswaterstaat ook. Anke is hierover in overleg met de gemeente.

Er is een heel draaiboek gemaakt voor de uitvoering; te denken aan veiligheid, verkeersmaatregelen, begeleiding, enz. Elfri zal die dag ook aanwezig zijn.

Betreft de financiering; de Belangengroep staat garant voor €1000, = en de gemeente heeft toegezegd een bedrag van €5000, = te financieren.

Het bestuur gaat met Anke en Esther om tafel om te bekijken of er nog een aanvraag gedaan kan worden bij DOE-budgetten (€5000, =) of bij de Dorperderby (ben je hier genomineerde is dat goed voor €10.000, = + begeleiding).

 

5.Afscheid Sanne: Annette spreekt Sanne toe en bedankt haar voor al haar inzet de afgelopen drie jaar. Sanne heeft aangegeven contactpersoon te blijven van de Gildewijk.

 

6.Dorpscooperatie: 8 januari zal de eerste algemene leden vergadering plaatsvinden. Tot nu toe zijn er al 380 leden aangemeld. De gemeente heeft toegezegd de opstartkosten van €6800, = te vergoeden en dus zal de voorfinanciering bij de belangengroep worden terugbetaald.

De coöperatie is klaar om van start te gaan. In de eerste vergadering zullen de verschillende werkgroepen zich presenteren en hopen zij aan iedereen duidelijk te maken wat het inhoudt en waarom je lid zou moeten zijn of worden.

Er moeten vanuit de leden vragen komen en van die vraag uit probeer je tot een dienst of middel te komen. Moeten deze vragen van een lid komen of mag dit ook van niet-leden zijn? Hier wordt over nagedacht. Iedereen moet geholpen worden maar bijv. wanneer je als niet-lid een beroep doet op de dorpscoöperatie zal dit duurder zijn of wordt je op dat moment lid.

 

7.Uit de beheersgroep:

- De vlonder voor de Vurherd wordt vervangen door klinkers i.v.m. slijtage en om gladheid te voorkomen.

- De laatste afwikkelingen met de carnavalsvereniging worden afgehandeld. Zo zijn er nog munten van de Vurherd in omloop. 2200 stuks zijn ingeleverd en hiervoor krijgt de carnavalsvereniging €3600, =. Er zal gecommuniceerd worden dat de munten die nog in omloop zijn gewoon geldig blijven voor consumpties in de Vurherd.

 

8.Mededelingen:  

- In de vorige vergadering zijn de verkeersmaatregelen geëvalueerd en naar aanleiding hiervan is een brief richting gemeente gegaan. Hiervan hebben we de ontvangstbevestiging gehad en de brief wordt in februari in de raad gebracht. De gemeente heeft inmiddels een prettig gesprek gehad met bewoners van de van Dongenstraat. De evaluatie naar de raad bestaat uit de brief van de Belangengroep, bevindingen uit gesprek bewoners Dongenstraat, eerdere evaluatie en de eigen bevindingen van de gemeente.

Het bestuur zal de commissiestukken bestuderen en naar aanleiding van de inhoud zullen we wel of niet inspreken op de commissie.

- Vanaf maart 2015 vinden de Belangengroepvergaderingen voortaan plaats op donderdag in de Vurtuin. Dit op verzoek van de beheersgroep omdat woensdag een hele drukke dag is in de Vurherd.

 

9.Rondvraag:

Sanne van Seggelen: Bedankt iedereen voor de mooie bloemen.

 

Frans van Vroonhoven: Heeft geïnformeerd naar apparaatje voor op de smartphone voor fijnstofmeting en heeft zich aangemeld om een apparaatje aan te kunnen schaffen. Hij stuurt de informatie hierover door aan het bestuur.

Firma Koolen B.V. is bezig met een vergunning voor het verwerken van 80.000 ton mest per jaar. Dit baart zorgen. Bedrijf valt onder gemeente Asten. Frans denkt erover in te spreken bij de commissie vergadering. Hij houdt de vergadering op de hoogte.

 

Daan Vlemmix: Slecht bereik Vodafone ondanks de nieuwe UMTS mast. Hier hebben meer mensen last van. Aub zelf de klacht melden bij Vodafone.

 

Will Meijers: Wat is de stand van zaken geluidsscherm? Bestuur gaat dit navragen.

Kerstbomen worden niet meer opgehaald, slechte zaak vindt Will. Deze mening deelt de vergadering. Er gaat een mail naar de gemeente.

 

Martien Kusters: Nieuwjaarsreceptie lijkt een soort van “sterfhuisconstructie”. Het wordt ieder jaar iets minder druk bezocht. Het heeft, indien je het wil laten blijven bestaan, een nieuwe impuls nodig. We gaan dit agenderen in oktober dit jaar.

 

Frans van de Kerkhof: Tijdens de nacht van de Kennedymars is er weinig te beleven in het Lieropse centrum. Is er iets te organiseren? Vergadering is merendeel van mening dat dit iets is voor de ondernemers en misschien moet dit signaal ook afgegeven worden bij de JOEK.

Het bestuur zal een gesprek aangaan met de Lieropse horeca ondernemers.

 

Volgende vergadering donderdag 5 maart 2015 van 20.00-22.00 uur in de Vurherd.

 


 

Notulen belangengroepvergadering d.d. 5 maart 2015

Aanwezig: Marcel Koolen, Daan Vlemmix, Sanne v/d Boogaard, Toon v/d Hurk, Wim Steenbakkers, Maria v/d Zanden, Jan van Doorn, Gerard Claassen, Hendrik Janssen, Thies de Groot, A. van Roosmalen, Stefan Adriaans, Jos Haerkens, Toon v/d Ven, Will Meijers, Martien Kusters, Ferd Raaymakers, Tim Vullings, Mark Gofers, Annette Wilde, Marieke Linders, Later aangesloten: Arian van Heugten, Riky Peeters.
Afwezig met kennisgeving: Peter Swiggers, Frans van Vroonhoven, Marianne Welten, Gerrit Sanders, Frans Cortooms, René van Gastel, Frank Verkroost, Toon van Doorn, Maria v/d Ven.

1. Opening en welkom.

2. Ingekomen stukken en vaststellen agenda:
- Uitnodiging ontvangen voor de algemene ledenvergadering van de vereniging voor kleine kernen op 11 maart a.s.
- Van Leefbaar@Brabant een uitnodiging ontvangen voor een kennisbijeenkomst over leefbaarheid op 22 april. Bijeenkomst is met name gericht op burgerparticipatie.
- Op 16 maart lancering beeldbank door gedeputeerde Brigitte van Haaften. Presentatie is ook te downloaden en thuis te bekijken.

3. Notulen vorige vergadering:
- Buurtkracht heeft een presentatie gehouden in Liessel en het initiatief zou een mooie aanvulling kunnen zijn op Zummere Power. Contact gehad met Marlies Ekelmans van Buurtkracht en haar verwezen naar Zummere Power. Zij gaan met elkaar in contact.
- Annette heeft met afvaardiging kerkbestuur het symposium over herbestemming van kerkgebouwen bezocht. Interessante bijeenkomst waarbij voornamelijk gesproken is over passende herbestemming van gesloten kerkgebouwen.
- Snoeien Schutterstraat; gemeente heeft terug gekoppeld dat dit al gebeurd is. Drempel Spar komt aan bod bij agenda punt 4a.
- Reactie gemeente over de vraag of de kerstbomen volgend jaar weer opgehaald kunnen worden: Tijdens de aparte inzamelroute voor kerstbomen werden de afgelopen jaren steeds minder bomen aangeboden. Een aparte route voor kerstbomen blijven rijden werd hierdoor erg duur. In het kader van bezuinigingen is daarom besloten om vanaf 2015 geen kerstbomenroute meer te rijden. Een herziening van dit besluit is niet te verwachten omdat naar verwachting ook de komende jaren het aantal aangeboden kerstbomen steeds minder wordt. Uit de vergadering komt het voorstel om dan vanuit Lierop zelf iets te bedenken voor de inzameling van de kerstbomen, misschien iets in samenwerking met Scouting Lierop. Dit laten we in november terug komen op de agenda samen met e invulling van de nieuwjaarsreceptie.
- Reactie gemeente stand van zaken geluidsscherm; zie reactie in de bijlage.
- Kennedymars: staat op de planning voor het dagelijks bestuur om met de Lieropse horeca ondernemers en de JOEK organisatie om tafel te gaan.

4. Mestverwerkingsbedrijf Kovemi:
Marcel Koolen, eigenaar van dit bedrijf, is te gast om zijn uitbreidingsplannen voor het mestverwerkingsbedrijf toe te lichten en het in werking nemen van een zogenaamde Bio Membraam Reactor (BMR). Er zijn door buurtbewoners van de Lieropse kant zorgen uitgesproken over de toenemende transportbewegingen en stankoverlast.
Marcel geeft een uitgebreide presentatie met veel technische informatie over het mestverwerkingsproces in het nieuwe bedrijf. Hier zal jaarlijks 80.000 m3 mest verwerkt gaan worden.
- Geur: In het verleden heeft de installatie wel gestonken, maar sinds er een luchtwasser is geplaatst is dit geurprobleem nihil. Wat men nu nog ruikt zijn mestzakken waarin de mest voor transport opgeslagen wordt . Deze mestzakken worden vervangen door betonnen silo’s zodat ook hier de geuroverlast minder zal worden. Geurbelasting is opgenomen in het MER-rapport. Dit is getoetst aan de provinciale geurnormen, deze normen zijn anders dan de normen van de gemeente Asten? Volgens de cijfers in het rapport moet de geuruitstoot minder worden door het toepassen van verbeterde technieken. Geur heeft een subjectief karakter. Lierop ligt ten opzichte van de heersende windrichting gunstig t.o.v. de inrichting.
- Geluidsoverlast: Er is een akoestisch onderzoek opgesteld. Het bedrijf moet voldoen aan regels en normen die door de overheid worden opgelegd.
Rapporten zouden uitwijzen dat dit bedrijf past binnen de gestelde kaders.
- Lossen vindt buiten plaats, bij de laad-losinrichting wordt een dampretour systeem en luchtwasser toegepast.
- Er zijn drie BMR’s in werking, namelijk in Ruurlo, Son en Vredepeel. In Asten zal geen vergister worden toegepast.
- De provincie is bij dit bedrijf het bevoegd gezag om te controleren en te handhaven.
- Alle uitbreiding blijft binnen het bestaande bouwblok. Ook zal de bestaande bedrijfshal worden opgeknapt zodat de bedrijfsvoering in de hal kan plaatsvinden en machinerie binnen kan worden geplaatst en in werking zal zijn.
- De aanvoer van de mest komt van bedrijven in een straal van 10 km om Kovemi. Hoe kan gegarandeerd worden dat de aanvoerders de A67 en rijksweg gebruiken als aanvoerroute? Dit kan niet gegarandeerd worden. Mensen bepalen zelf hun meest gerichte route. Er bestaat voorts discussie over het aantal toegevoegde verkeersbewegingen ten opzichte van de bestaande situatie.
- De actiegroep geen mestverwerking in Asten brengt op 6 maart handtekeningen naar Den Bosch.
- Mocht het zover komen dat Kovemi gaat uitbreiden dan zal Marcel omwonenden en geïnteresseerden uitnodigen om een kijkje te nemen in zijn bedrijf.

4a Evaluatie verkeersmaatregelen:
De evaluatie van de verkeersmaatregelen staat op de agenda van de commissievergadering van 11 maart a.s. In het raadsvoorstel staat te lezen dat het evaluatierapport zou zijn besproken met de belangengroep maar dit is niet zo. Volgens wethouder van de Moosdijk een onmissie. Het was wel de bedoeling om dit alvorens het in de raadsvergadering zou komen te bespreken met de belangengroep maar dit is er niet van gekomen. De raad ontvangt nog een aangepast raadsvoorstel. Ook de berichtgeving hierover op SIRIS ging uit van de verkeerde aanname. Via het DB zal SIRIS om rectificatie worden verzocht.
Alle opmerking die eerder in de evaluatie met de belangengroep geplaatst zijn, zijn opgenomen in het raadsvoorstel behalve de opmerkingen over de onveiligheid van de Heesvenstraat en de herinrichting / maatregelen betreffende de Offermanstraat. Voor de Offermanstraat zou nu geen budget zijn maar dat is nooit duidelijk aangegeven. Er is een SRE subsidie toegevoegd aan het gemeentelijk IDOP budget dus zou er nog wel budget moeten zijn. Het is te kort door de bocht om het gemeentelijk budget eenvoudigweg evenredig met de verkregen subsidie te verminderen. Hiermee komen we ook tot de conclusie dat we een financiële verantwoording missen.
Wat er verder mist in het raadsvoorstel is of men genoegen neemt met de behaalde reductie. Er is in het hele proces gesproken over maatregelen die moeten zorgen dat het aantal voertuigen afnemen en als dit niet het gewenste resultaat op levert komen er aanvullende maatregelen.
De reductie van de hoeveelheid verkeer is niet behaald; aan de gemeente moet gevraagd worden of zij hebben nagedacht over de gevolgen van de niet behaalde reductie en wat ze hier nog aan willen gaan doen. In het raadsvoorstel wordt uitsluitend gerelateerd aan het subjectieve “leefbaarheid” terwijl destijds concrete reductiepercentages zijn afgesproken.
Ook moet er gepleit worden voor reconstructie van de Offermanstraat.
Wat betreft de verfraaiing van de dorpsentrees; er zijn 22 bomen gekapt in het centrum en hier zijn er maar 4 voor terug geplant. De vergadering vraagt zich af hoe het zit met de herplantplicht van de gemeente. Wat is daarmee tot nu toe gedaan? Nieuwe bomen in de van Dongenstraat is bijna niet mogelijk. Bij het voorstel om bloembakken op te hangen aan de lichtmasten stelt de vergadering haar vraagtekens. Wel het verzoek voor meer groen bij de dorpsentree aan de kant zuidkant en ook bij de wegversmalling op de Somerenseweg, zowel voor verfraaiing als veiligheid. Op de vrachtwagenparkeerplaats aan de Steemertseweg wordt meer groen aangebracht.
Over de drempel in de Offermanstraat wordt iedereen verzocht eens goed na te denken zodat we na de volgende vergadering een eenduidig en gedragen voorstel kunnen indienen bij de gemeente.
Slotconclusie: de vergadering is het erover eens dat de reductie van 75% niet gehaald is en dat de gemeente is voorbij gegaan aan het bekijken van aanvullende maatregelen.
De besproken punten worden puntsgewijs uitgewerkt en vervolgens zal het dagelijks bestuur in spreken bij de commissie met een heldere eenduidige boodschap.

5. Zwerfvuil:
Er wordt een toename van de hoeveelheid zwerfvuil geconstateerd. Voorheen werd er wel eens meegedaan aan landelijke opruimacties alleen is de gemeente Someren gestopt met de deelname hieraan. Voorstel doen bij de gemeente om hier toch weer aan mee te doen en Lierop hier dan ook in te betrekken. Gerard Claassen geeft aan mee te willen denken over een actie en brengt het onderwerp in in de commissie.

6. Dorpscooperatie:
- Overleg geweest met afvaardiging van de belangengroep en de beheersgroep om te kijken naar het opzetten van activiteiten zoals bijv. een huiskamerproject. Over de hoofdlijnen van de organisatie hiervan was men het wel eens en de plaats waar dit soort activiteiten plaats moeten gaan vinden zou de Vurherd zijn.
- De website is nagenoeg gereed. Binnenkort zal de dorpscoöperatie voor veel mensen eenvoudig zichtbaar en bereikbaar zijn d.m.v. deze website.
- Er wordt door een werkgroep gekeken naar hoe om te gaan met kosten van diensten voor leden en niet-leden.
- Binnenkort (waarschijnlijk per 1 april) wordt de kinderopvang in Lierop voortgezet door een nieuwe organisatie; Nul-Vier DAS. Dit gaat voorlopig door in het huidige gebouw maar zal na verloop van tijd allemaal binnen de schoolmuren plaatsvinden.
- Uit de vergadering komt de vraag wat er speelt tussen de dorpscoöperatie en de KBO? De dorpscoöperatie is nog nieuw en de angst bestond dat men in elkaars vaarwater zou gaan zitten, maar dit is zeker niet de bedoeling. De KBO kijkt de ontwikkelingen nog even aan en de verwachtingen zijn er dat er te zijner tijd een lid van de KBO zitting zal gaan nemen in het bestuur van de dorpscoöperatie waarin samenwerking en aanvulling het uitgangspunt is.

7. Uit de beheersgroep: Geen bijzonderheden.

8. Rondvraag:
- Wim Steenbakkers: Wat is de bedoeling van de geparkeerde auto’s in het weiland bij autobedrijf Verstappen? De belangengroep onderneemt hierop geen actie.
- Will Meijers: veilig Verkeer Nederland geeft buurtactiepakketten uit voor handhaving van 30 km zones. Dagelijks bestuur zal het pakket doornemen.
- Martien Kusters: heeft een uitnodiging ontvangen voor de laatste stuurgroepvergadering IDOP. Hij neemt de gehoorde zaken vanuit de vergadering mee in dit overleg.
- Arian van Heugten: Hoopt dat ook in de toekomst ondernemers uitgenodigd worden om hun verhaal te doen. Er zijn altijd verontruste mensen bij een dergelijk uitbreidingsplan als dat van Kovemi. Anderzijds vraagt de overheid ook om dit soort bedrijven om het mestprobleem op te kunnen lossen.

Volgende vergadering donderdag 7 mei van 20.00 – 22.00 uur in de Vurherd.

 


 

Notulen Belangengroepvergadering d.d. 7 mei 2015 - Jaarvergadering


Aanwezig: Marianne Welten, Frans v/d Kerkhof, Ferd Raaijmakers, Frans v. Vroonhoven, Frans Sijbers, Bart Sijbers, Koen Sijbers, Daan Vlemmix, Jan v. Doorn, Toon v/d Ven, Wim Steenbakkers, Maria v/d Ven, Peter Swiggers, Tim Vullings, Mark Gofers, Annette Wilde, Marieke Linders, Riky Peeters sluit later aan.
Afwezig met kennis geving: Frans Cortooms, Gerard Claassen, Martien Kusters, Anke Winkelmolen, Maria v/d Zanden.

1. Opening en welkom: Twee mededelingen; de dorpscoöperatie heeft de uitleenpost voor medische hulpmiddelen geopend. Veel succes gewenst.
De kerkfusie is zover rond. Er is nu een locatieraad gevormd welke ook veel succes gewenst wordt met de verdere ontwikkelingen van de fusie.

2. Ingekomen stukken en vaststellen agenda: Het secretariaat krijgt zeer regelmatig uitnodigingen van de Vereniging Voor Kleine Kernen voor bijv. themabijeenkomsten, ledenraadsvergaderingen enz. Is er iemand die interesse heeft om dit soort bijeenkomsten te bezoeken? Zo ja kun je dit melden bij Marieke Linders belangengroeplierop@gmail.com

- Uitnodiging gehad voor de opening van het Einderplein in Someren-Eind; Annette is hierbij aanwezig geweest.
- N.a.v. de uitbreiding van de Vurherd heeft de gemeente de huurovereenkomst vanwege opmerkingen van het DB op enkele punten aangepast. Daarnaast is in een begeleidende brief de bedoeling en uitleg van enkele artikelen uit de overeenkomst nader toegelicht. Door het samenstel daarvan is voldoende rechtszekerheid voor de Belangengroep ontstaan en is de overeenkomst getekend.

3. Notulen vorige vergadering:

Pag.1:-Kennedymars: Annette heeft gesproken met Ad van het Jagershuis en met Linda van Nr.1 en zij gaan met elkaar in gesprek om, hopelijk, iets te organiseren tijdens de doortocht van de Kennedymars.
Pag.2:-actiegroep “geen mestverwerkingsbedrijf in Asten”blijft actief en zij volgen het proces wat loopt bij Kovemi.

4. Sociaal jaarverslag: Mark presenteert het sociaal jaarverslag 2014 (zie bijlage). Actiepunten voor 2015 voor het bestuur zijn; eigen website en digitaal dorpspanel, de statuten van 1992 moeten eens tegen het licht gehouden worden. Datum plannen met Willy van den Boer (Brabob) voor een rondleiding op de voormalige stortplaats voor geïnteresseerden. (Zie uitnodiging in de bijlage)

5. Financieel jaarverslag: Tim presenteert het financiële jaarverslag van 2014 (zie bijlage).

6. Verslag vanuit de werkgroepen:

- Werkgroep park: De grote oude boom in het park is gerooid en er wordt gewacht op een nieuw inrichtingsplan voor deze hoek. Elk jaar ontvangt de werkgroep park
€ 1100,00 subsidie welke besteedt wordt aan nieuwe aanplanting en een uitje voor de vrijwilligers. De werkgroep is op zoek naar versterking / vervangende werkgroepleden.
- Jeugdsoos: Het gaat goed met de jeugdsoos. 3 jaar geleden is hier nieuw leven in geblazen. Nu draait de jeugdsoos met een vast team van 5 a 6 personen die de zaken regelen en beslissingen nemen. 1 keer per maand organiseert jeugdsoos een activiteit met gemiddeld 100-120 jeugdige bezoekers. Jeugdsoos wordt gesteund door Nirwana en de Belangengroep. Ook is er actie ondernomen om bij de gemeente nog iets van subsidie te krijgen. Geen alcohol mogen drinken is geen probleem bij deze leeftijdscategorie. Jammer dat er geen communicatie is tussen jeugdsoos en de Comeet in Someren. Het komt voor dat beide op een zelfde dag activiteiten organiseren voor dezelfde doelgroep. Bekijk of betere afstemming mogelijk is.
- TSC Solo: Vorig jaar is er groots uitgepakt met de 50e editie van de tour dur Lierup. Nu is men bezig met de organisatie van de 51e editie. Omdat alles steeds duurder wordt en er minder deelnemers zijn is gekeken naar een andere opzet. Het inschrijfgeld wordt iets verhoogd, en er wordt bezuinigd op de prijzen. Om meer deelnemers te krijgen uit de iets hogere leeftijdscategorie worden er fietsen gehuurd bij de KNWU zodat kinderen allemaal op een identieke fiets racen en zo allemaal kans maken op een overwinning.
Tour dur Lierup ontvangt al jaren € 900,00 subsidie van de belangengroep. Dit is veel in verhouding tot andere werkgroepen. Een tijd geleden is het dagelijks bestuur in gesprek geweest met een delegatie van het bestuur van TSC Solo om dit te bespreken. Afgesproken is dat zij kijken naar bezuinigingen en actief gaan zoeken naar andere sponsoren. Ook TSC Solo is in gesprek bij de gemeente Someren.
-Cinemaatje: Ontvangt geen bijdrage meer van de belangengroep. Zij zijn helemaal zelfvoorzienend. Vragen entree van € 2,50 per persoon wanneer zij film draaien en zorgen hierbij voor een hapje en een drankje voor de kinderen.
- Jeugdvakantiewerk is afgelopen jaar een zelfstandige stichting geworden. Zij ontvangen t.z.t. nog wel een toegekende subsidie voor het project viaduct Steemertseweg. Waarschijnlijk gaat dit project gerealiseerd worden in september van dit jaar. Werkgroep is bezig met de begroting en de verantwoordelijkheid voor de schildering.

7. Terugkoppeling evaluatie verkeer:

2 maanden geleden is in de Belangengroep vergadering de verkeerssituatie geëvalueerd.

Onderstaand de belangrijkste punten:
- doelstelling 75% reductie verkeer niet gehaald.
- van Dongenstraat.
- Offermanstraat.
Tijdens het inspreken op de commissie vergadering werd het dagelijks bestuur geconfronteerd met het feit dat de doelstelling van 75% al jaren geleden verlaten was. Dit is echter wel eens benoemd maar nooit officieel vastgelegd. Erg vervelende situatie. Hierop is een brief richting gemeente gegaan. Op deze brief zou een formele reactie komen van Wethouder van de Moosdijk. Deze reactie hebben we tot op heden niet ontvangen. Tijdens de raadsvergadering komt de coalitie met een amendement (zie bijlage). Hiermee wordt het project rondom het treffen van verkeersmaatregelen in Lierop afgerond en dat betekent dat er geen aanvullende maatregelen worden getroffen met uitzondering van de reeds toegezegde punten die in het evaluatierapport zijn opgenomen. Het aanpakken van het eerste gedeelte van de Offermanstraat tot aan Henricushof / Vurherd, de Heesvenstraat en de verfraaiing van de dorpsentrees.
Wat betreft deze acties gaan we de gemeente vragen om zelf, als deskundige, met een voorstel te komen en dit ook te komen presenteren op een belangengroepvergadering.

(Zie ook inspreektekst evaluatie verkeer...)

8. Rondvraag:
Frans v/d Kerkhof: Wat is de stand van zaken van het geluidsscherm? ? De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de procedures die tegen het project zijn ingediend ongegrond verklaard. De besluitvorming is daarmee onherroepelijk geworden zodat men verder kan met de uitwerking van de plannen.
Ferd:

- Het hangen van bloempotten aan de lantaarnpalen zou echt een mooie verfraaiing zijn. De gemeente heeft eerder aangegeven dat zij wel bereid zijn de bakken te hangen maar dat het onderhoud ervan bij de burgers zelf ligt. We vragen dit na bij de gemeente.
- Er komen steeds meer signalen over (pedagogische)problemen door alcohol en drugsgebruik onder jongeren in Lierop. Samen met de werkgroep opgroeien en opvoeden, organiseert de dorpscoöperatie op 19 mei a.s. een infoavond over dit onderwerp op ’t Rendal.
- Hoe staat het met woonruimte voor jongeren in Lierop. Toon v/d Ven (werkgroep wonen) reageert; Het bouwen voor jongeren gaat door, huren daarentegen is een probleem. Hierover heeft de werkgroep wonen een afspraak met de gemeente. Wocom gaat niets doen hierin. Er zijn investeerders gevonden die iets willen doen maar zij krijgen de bouwgrond niet voor de sociale grondprijs. Ook ’t Alfort wordt meegenomen in deze plannen en bekijken mensen in het dorp die een leegstaande woning hebben of ze deze willen verbouwen en als kamers willen verhuren.

Frans van Vroonhoven: Wat betreft glasvezel buitengebied is een raadsvoorstel ingediend om € 5.000.000 te investeren. Hiermee zou vrijwel het hele buitengebied van de gemeente Someren kunnen worden voorzien van glasvezel. Dit punt wordt besproken in de raadsvergadering van juni.

Toon v/d Ven: Werkgroep wonen gaat op een maandag avond in juni een avond organiseren over bestendig wonen. Dit in samenwerking met Zummere Power en de Voorlichting Advies Commissie.

Maria v/d Ven: De KBO wil een derde jeu de boules baan aanleggen voor Henricushof. I.v.m. het spelen van een competitie zou er een baan tekort zijn. Er wordt op dit moment maar op 1 middag in de week gespeeld. Zouden de spelers niet uit kunnen wijken naar een andere dag? Zonde om op het kleine stukje groen wat er ligt voor Henricushof nog een baan aan te leggen. De gemeente heeft echter wel goedkeuring gegeven voor de aanleg alleen moet de KBO het zelf bekostigen.

Riky Peeters: In de eerste week van juni is het weer goede doelen week.
De kosten van de zaalhuur voor twee bijeenkomsten van de werkgroep worden betaald door de belangengroep.

Volgende vergadering: donderdag 2 juli van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Vurherd.
 


 

Notulen Belangengroepvergadering d.d. 2 juli 2015

 

Aanwezig: Hein van der Linden, Leon van de Moosdijk, Gerard Claassen, Gerrit Sanders, Toon van de Ven, Jan van Doorn, Frans van Vroonhoven, Frans Sijbers, Frans van de Kerkhof, Gerard van Asten, Riky Peeters, Maria van de Zanden, Martien Kusters, Tim Vullings, Annette Wilde, Marieke Linders, Mark Gofers, Wim Steenbakkers en Driek Doezé sluiten later aan.

Afwezig met kennisgeving: Marianne Welten, Frank Verkroost, Peter Swiggers, Sanne van Seggelen, Ferd Raaijmakers, René van Gastel, Daan Vlemmix, Frans Cortooms.

 

1. Opening en welkom:

 

2. Ingekomen stukken en vaststellen agenda:

Mail van de provincie Noord-Brabant betreft een kennisdelingsbijeenkomst over burgerparticipatie op woensdag 16 september in Tilburg.

 

3. Notulen vorige vergadering:

- TCSolo kan geen aanspraak doen op een subsidie bij de gemeente.

- Er is een datum gepland voor overleg met de andere dorpsraden uit de gemeente Someren. Belangengroep heeft digitaal dorpspanel geagendeerd.

- Er heeft inmiddels een rondleiding plaatsgevonden op de stortplaats o.l.v. Willy van den Boer.

- Stand van zaken geluidsscherm; op dit moment wordt gewerkt aan het ontwerp van het scherm in samenspraak met Rijkswaterstaat. Ontwerp moet na de bouwvak gereed zijn en zal komend najaar aan de belangengroep gepresenteerd worden. Dan zal het werk aanbesteedt moeten worden. Uitvoering in de 2e helft van 2016 afhankelijk van vergunningen en grondverwerving. Zummere Power onderzoekt de mogelijkheden naar geïntegreerde zonnepanelen in het geluidscherm. Bij autobedrijf Verstappen komt een transparant scherm.

- Opbrengst goede doelen week € 9134,95. Met dank aan de initiatiefnemers.

 

4.Mededelingen:

- De gemeente heeft zeer constructief overleg gehad met de buurtbewoners van de Gildewijk. Op basis van de samen opgestelde uitgangspunten is bij de gemeente een Programma van Eisen opgesteld en 4 verschillende aannemers om een plan gevraagd. Deze plannen zijn besproken met de vertegenwoordigers van de buurt. Zij hebben een principekeuze gemaakt en zijn daarmee terug naar de rest van de bewoners. Zodra een definitieve keuze is gemaakt wordt overgegaan tot bestelling. Hopelijk kunnen na de zomervakantie de speeltoestellen daadwerkelijk geplaatst worden.

- Van Ben van Bussel bericht dat de oude kerkmuur achter “de Kleut” (Florastraat) gerestaureerd wordt in september/oktober 2015. Een gedeelte hiervan is een rijksmonument. Het gedeelte dat nu nog geen monumentale bescherming geniet, zal door het college als beschermd gemeentelijk monument worden aangewezen.

 

5. Toelichting Wethouder van de Moosdijk verkeerstellingen 2015 en aanvullende maatregelen:

Wethouder Leon van de Moosdijk presenteert de uitslag van de verkeerstelling die in maart 2015 gedaan zijn. Er is op 11 punten gemeten en de verschillen met de meting van 2014 zijn klein. De gemeente gaat volgend jaar weer monitoren.

Hein van der Linden presenteert de restpunten van de evaluatie verkeersmaatregelen. (Zie bijlage)

Aanvullend op de bijlage:

- Als er behoefte is mag er een voetpad gecreëerd worden in de brede groenstrook die langs en achter het voetbalveld loopt. Het initiatief en de aanleg moet vanuit Lieropse burgers komen. Als het een graspad wordt is de gemeente wel genegen om deze pad mee te nemen in de maaironde. Er komt een bericht op SLAP met een tekening en de vraag wie dit op wil pakken. Verder zal in de Heesvenstraat onderhoud worden gepleegd aan het wegdek en dit houdt in dat er een nieuwe laag asfalt op komt, het wegprofiel blijft identiek; er vindt geen verbreding plaats. De graskanttegels worden omgedraaid zodat ze met de gladde kant boven liggen met als doel dat het geluid dat wordt geproduceerd wanneer er auto’s overheen rijden wordt verminderd  Er wordt gekeken of er een duidelijke markering op de weg kan komen i.v.m. 60 km zone.

- Suggestie om een heg te plaatsen bij aanvang fietspad Steemertseweg (zijde fietszaak Heinz van der Schouw). Gemeente neemt idee mee.

- Aan einde fietspad Steemertseweg (zijde van het Jagershuis) wordt in de berm een kast geplaatst voor het drukriool.

- Voorstel om verhoging bij de Spar weg te halen, de klinkerstrook door te trekken en het drempeltalud te verbreden. Met de Spar wordt besproken om evt. ook de verhoging tegen de pastorie eruit te halen. De trottoirbanden om de grote bomen die scheef liggen worden ook in hetzelfde werk recht gelegd.

- Van Dongenstraat; hanging baskets als groenverfraaiing? Gemeente wil de aanschaf van de bloembakken betalen maar de rest en onderhoud moet de gemeenschap zelf doen. Het DB gaat polsen bij de bewoners van de van Dongenstraat wat zij van dit idee vinden. Tijdens de bijeenkomst met de dorpsraden zal het DB navragen hoe dit georganiseerd is in Someren-Eind. De KBO heeft wel vrijwilligers die hierin iets kunnen betekenen.

- Bomen aan de Steemertseweg komen in de wal tussen de weg en de parkeerplaats, er wordt ook 1 boom aan de andere kant van de straat geplant.

- Tijdspad: na de bouwvak zal gestart worden met de werkzaamheden m.u.v. het asfalteren van de Heesvenstraat. Dit project loopt mee in een ander planning.

 

6. Subsidieverzoeken:

- Kennedymars: Omdat er vanuit de belangengroepvergadering vraag is gekomen naar meer activiteit tijdens de Kennedymars is i.o.m. het Jagershuis en Nr.1 besloten een eenmalige startsubsidie van €200, = toe te kennen als een opmaat naar een jaarlijks terug kerend evenement.

- Jeugdsoos: zij hebben verzocht om een subsidie mits zij een tekort hebben. Toegezegd om garant te staan voor een maximale subsidie van €500, = per jaar. Bestuur jeugdsoos blijft zelf ook zoeken naar andere extra middelen.

- Jeu de boulesbaan KBO: KBO heeft schriftelijk verzoek ingediend voor een subsidie van €1193, = voor de aanleg van een derde jeu de boulesbaan bij Henricushof. Dit zou nodig zijn voor het spelen van competitie en uitwisseling met andere kerkdorpen. De vergadering draagt allerlei creatieve oplossingen aan om de baan gefinancierd te krijgen. Omdat de belangengroep geen initiatieven ondersteunt die inkomsten hebben uit lidmaatschappen kunnen we dit verzoek niet ondersteunen. Advies is om een aanvraag voor subsidie te doen bij ONA, Oranje Fonds of DOEbudgetten.

 

7. Uit de beheersgroep: Geen bijzonderheden.

 

8. Rondvraag:

Frans van Vroonhoven: vraagt aan de wethouder hoe het staat met de aanleg van glasvezel in het buitengebied. De raad stelt € 5.000.000, = beschikbaar. De Peelgemeenten (10 gemeenten waaronder Someren) zijn in gesprek met MABIB, een bedrijf dat glasvezel netwerken aanlegt. Wanneer dit goed aangepakt wordt zou er binnen 3 jaar glasvezel kunnen liggen in het buitengebied van Someren.

 

- Toon van de Ven: Als er uitnodigingen komen van de vereniging voor kleine kernen met betrekking tot wonen kunnen deze doorgestuurd worden aan Annie van Bommel.

 

Volgende vergadering: donderdag 3 september van 20.00 – 22.00 uur in de Vurherd.

 


 

Notulen Belangengroepvergadering d.d. 3 september 2015

 

Aanwezig: Maria v/d Ven, Toon v/d Ven,Toon v Doorn, Will Meijers, Daan Vlemmix, Maria v/d Zanden, Martien Kusters, Frans v Vroonhoven, Frans Cortooms, Annette Wilde, Marieke Linders, Mark Gofers, Riky Peeters sluit later aan.

Afwezig met kennisgeving: Tim Vullings, Frank Verkroost, Sanne v/d Bogaard, Peter Swiggers, Gerard Claassen, Frans Sijbers, Gerrit Sanders, Marianne Welten, René v Gastel, Frans v/d Kerkhof, Ferd Raaijmakers.

 

1.Opening en welkom.

2.Ingekomen stukken en vaststellen agenda:

-Onis organiseert op dinsdag 13 okt voor Asten/Someren een sociaal café met als thema jeugd.

-We ontvingen een brief van Tiny Steenbakkers waarin zij, namens de werkgroep van de dorpscoöperatie, belangengroep en beheersgroep bedankt voor de TV die is aangeschaft voor gebruik op de dagbesteding in Henricushof.

 

Notulen vorige vergadering:  

-Op donderdag 10 en vrijdag 11 september worden er speeltoestellen geplaatst in de speeltuin bij de Gildewijk.

-In het najaar is een presentatie van het geluidsscherm toegezegd door de gemeente. We houden in de gaten of dit gepland wordt en anders neemt het DB contact op met Hein van der Linden met de vraag om in de vergadering van november deze presentatie te komen verzorgen.

-Wat is de stand van zaken van de zonnepanelen die evt. op het geluidsscherm geplaatst worden? Zummere Power doet hier onderzoek naar.

- Voetpad Heesvenstraat: Uit de vergadering komt de vraag of hierover overleg is gepleegd met SV Lierop. DB gaat dit uitzoeken. Het plan voor het voetpad aan de Heesvenstraat moet nader bekeken worden.

-Reactie van Hein van der Linden dat het idee voor het planten van een haag aan de Steemertseweg (zijde Jagershuis) is afgewezen.

-Hanging baskets: dit is nog een actiepunt voor het DB. We zoeken contact met Frans Leenders uit Someren-Eind, hij kan informatie geven over hoe Someren-Eind de baskets georganiseerd heeft.

-Entertaiment tijdens de Kennedymars is zeer succesvol geweest. Hopelijk een impuls die motiveert om dit volgend jaar ook weer op te pakken, .Maar dan zonder financiële bijdrage van de Belangengroep.

-Frans van Vroonhoven heeft de postcode-check gedaan bij de firma MABIB voor glasvezel in het buitengebied. Laan ten Boomen valt binnen het gebied.

 

4.Mededelingen:

-Martien Kusters: Wie is er verantwoordelijk voor het onderhoud van het 3-slotenveldje? Er wordt af en toe gras gemaaid maar het onkruid staat nu zo hoog dat er niet meer gecrossd kan worden. Er wordt doorverwezen naar de werkgroep 3-slotenveldje. (contactpersoon; Annerieke Driessen)

-Maria v/d Ven: Het voetpad in de Groenstraat is erg slecht. Erg liggen veel klinkers los en ongelijk. Dit zou moeten vallen onder regulier onderhoud. Maria belt zelf de gemeente.

 

5.Website en digitaal dorpspanel:

Dit zijn nog twee speerpunten die het DB liefst voor 1 januari 2016 wil realiseren. Annette doet een voorstel voor de website  en Mark legt uit hoe wij vorm zouden willen geven aan het dorpspanel (zie bijlage). Beide initiatieven worden gedragen door de vergadering en het DB gaat hier verder mee aan de slag.

 

6.Terugkoppeling overleg gemeente Someren:

Op 14 juli jl. is er op uitnodiging van gemeente Someren een bijeenkomst geweest met alle dorps en wijkraden. In de bijlage kunt U het verslag lezen en de actiepunten die hieruit zijn gekomen.

 

7.Uit de beheersgroep:

Ine van de Eijnden gaat stoppen met haar werkzaamheden in de Vurherd.  Hierdoor komt een vacature vrij van 7 uur per week. Er komt een advertentie op SLAP en in ’t Contact. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij José van de Bogaard.

 

8.Rondvraag:

-Toon van de Ven: Vraagt iedereen een stem uit te brengen voor de oude muur aan de Florastraat. (zie oproep op SLAP)

-CPO-project start op 15 oktober 2015 met de bouw van 10 woningen. Het huren van goedkope woonruimte voor jongeren is een groot probleem. Wocom is benaderd om appartementen te bouwen in Lierop die te verhuren zijn aan jongeren / starters.

Ook bekijkt de werkgroep of er leegstaande panden zijn die per kamer verhuurd zouden kunnen worden.

Oproep aan jongeren om zich ook daadwerkelijk in te schrijven bij Wocom of Mooiland.

 

-Daan Vlemmix: Geeft aan dat de uitleenpost goed loopt maar dat ook daar de jeugd moeilijk bij te betrekken is.

-Aan de Hogeweg staan veel heel grote bomen die veel plakkerige rotzooi geven. Mensen die hier hinder van ondervinden moeten zelf daarvan melding maken bij de gemeente.

-De toerit naar de Hogeweg (tussen Jagershuis en Nr.1) is erg smal. Dit geeft vervelende situaties vooral als er veel auto’s langs de weg staan. Voorstel uit de vergadering  om aan een zijde van de weg een parkeerverbod in te voeren of het grasveld op de hoek Hogeweg/Frank Douchettestraat in te richten als parkeerplaats. DB neemt dit op met de gemeente.

 

-Frans van Vroonhoven: Het pand aan de Heesvenstraat 22 wordt verhuurd aan Stichting Florancia die hier 6 à 7 mensen met een beperking huisvest.  Er is 24 uur zorg aanwezig. Op 12 september organiseert de stichting een open middag.

 

Volgende vergadering donderdag 5 november van 20.00–22.00 uur in de Vurherd.

 


 

Notulen belangengroepvergadering d.d. 05-11-2015

 

Aanwezig: Peter Swiggers, Carel van der Zanden, Ferd Raaijmakers, Martien Kusters, Frans van de Kerkhof, Maria van de Zanden, Maria van de Ven, Marly Minten, Frans Sijbers, Daan Vlemmix, Jan van Doorn, Leon van de Moosdijk, Hein van der Linden, Henk Peters, Gerard Claassen, Gerrit Sanders, Toon van de Ven, Sanne van Seggelen, Tim Vullings, Mark Gofers, Annette Wilde, Marieke Linders.

Riky Peeters sluit later aan.

Afwezig met kennisgeving: Frans Cortooms, Marianne Welten, René van Gastel.

 

1. Opening en welkom.

 

2. Ingekomen stukken en vaststellen agenda:

- Marly Minten is namens Nirwana jeugdsoos aanwezig voor een mededeling bij agendapunt 4.

-Op 22 sept. jl. is er een brief aan de Gemeente Someren gestuurd. Hierop hebben wij reactie en daarom nemen we de brief en de antwoorden door (zie bijlage voor beide brieven)

-Over parkeren hoek van Dongenstraat/Hogeweg is nog onduidelijkheid of de optie die de gemeente voorstelt van enig nut zal zijn. Dit gaat door de gemeente besproken worden met het Fam. de Groot van het Jagershuis.

-Kruising Luitenakker/Kromvenweg/Gildeplein: Sanne van Seggelen gaat mensen uit de Gildewijk benaderen om samen met de gemeente in gesprek te gaan om te kijken naar oplossingen. Sanne neemt hiervoor contact op met Hein vd Linden van de gemeente Someren

 

3. Notulen vorige vergadering:

-Pag.1 Contact opgenomen met Annerieke Driessen van de werkgroep 3-slotenveld. Het basis onderhoud valt onder de taken van de gemeente en overig onderhoud wordt door de werkgroep gedaan.

-De voetpaden in de Groenstraat en Lijestraat  worden opnieuw gelegd. Dat wil zeggen de oude stenen eruit, bedding gelijk maken en dezelfde stenen er weer in.

 

4. Mededelingen:

-De werkgroep jeugdvakantiewerk trekt zich terug uit het project verfraaiing van het viaduct Steemertseweg. Een afvaardiging uit deze werkgroep wil wel graag verder met het project maar zij zoeken vrijwilligers die willen helpen de randvoorwaarden van dit project uit te zoeken en helpen bij het aanvragen van subsidies en evt. sponsoren. Deze vraag wordt nu gesteld in de belangengroepvergadering en is ook neergelegd bij de dorpscoöperatie. Graag wil de werkgroep vallen onder de paraplu van de belangengroep. Wij willen hier mee instemmen mits alle risico’s in beeld zijn. Afgesproken dat de werkgroep alles op papier gaat zetten zodat de belangengroep zich hierover kan buigen en uitzoekt of het project hieronder kan vallen. Als alles geregeld kan worden zou de uitvoering van het project medio 2016 plaats kunnen vinden.

-Marly Minten komt een toelichting geven op het financiële plaatje van de Jeugdsoos over seizoen 2014/2015 en de begroting seizoen 2015/2016. In seizoen 2014/2015 kwam jeugdsoos €710,- tekort.

Wat betreft de kosten is al gekeken waarop bezuinigd kan worden. Jeugdsoos heeft een eenmalige subsidie gekregen van €1000,- van Gemeente Someren. Zoals het er nu uitziet zal Jeugdsoos structureel geld tekort gaan komen. De werkgroep is aangezet tot nadenken over verhogen van de entreeprijs en er wordt een datum gepland voor overleg door Jeugdsoos en DB Belangengroep om te kijken of we tot een bedrag kunnen komen waar de Belangengroep Nirwana jeugdsoos structureel mee steunt.

-Toon van de Ven is vandaag naar de uitreiking van de Peeltrofee geweest. Toon dankt iedereen voor het stemmen op de het project restauratie van de oude kerkmuur wat bij de publieksprijs als 1e van 17 projecten uit de bus is gekomen en in het algemene klassement als 3e is geëindigd.

 

5. Presentatie geluidsscherm A67:

Hein van der Linden (gemeente Someren) presenteert hoe het geluidsscherm langs de A67 eruit moet komen zien en licht de stand van zaken van het project toe (presentatie zie bijlage). Om grondverwerving te minimaliseren is in het ontwerp een infiltratieriool onder het onderhoudspad ingetekend i.p.v. een sloot/watergang naast het onderhoudspad.

Carel van der Zanden (Zummere Power) vertelt nog wat over de mogelijkheden voor zonnepanelen aan het geluidsscherm. Het streven is om met een aantal particulieren en subsidies hierin te investeren. Er is nog veel onduidelijkheid over de exacte invulling en mogelijkheden hiervan. Als er meer duidelijkheid over is komt Carel van der Zanden terug in de belangengroepvergadering.

Er wordt met de constructie van het scherm in ieder geval wel rekening gehouden met de evt. later te bevestigen zonnepanelen.

 

6. Hanging baskets:

Omdat er na realisatie van de verkeersmaatregelen geen ruimte meer is voor groen in de van Dongenstraat is het idee voor het hangen van hanging baskets verder uitgewerkt.

Hiervoor heeft het DB contact gezocht met een werkgroep uit Someren-Eind die hierover de nodige informatie heeft  kunnen verschaffen. Zie voor de uitwerking hiervan de bijlage.

Wethouder van de Moosdijk zegt toe dat gemeente Someren de kosten van de bloembakken voor haar rekening zal nemen. Verder het advies van de wethouder om ONA te benaderen voor het bekostigen van de apparatuur voor het geven van water en dergelijke.

DB gaat het bestuur van de KBO benaderen met de vraag of zij een werkgroep willen vormen van mensen die de bloemen water kunnen geven, een coördinator voor deze werkgroep en mee willen zoeken naar een ruimte voor opslag van de bakken (wisselen van bloembakken voorjaar/najaar).

 

7. Website:

Er zijn offertes aangevraagd bij Advertize en Ermi van Oers voor het maken van een website die moet dienen voor zowel de Vurherd als de Belangengroep. Wens is om 1 nieuw gezamenlijk logo te ontwerpen. Realisatie van de website zal niet haalbaar zijn voor 1 januari 2016, een nieuw logo wellicht wel. In de vergadering van januari 2016 komen we hierop terug.

 

8. De nieuwjaarsreceptie wordt steeds minder druk bezocht en het DB wil voorstellen om de receptie te verplaatsen naar de 1e zondag na 1 januari.  Aan de invulling willen we niet veel veranderen. Voorstel van de vergadering om het gewoon uit te gaan proberen. Dus nieuwjaarsreceptie op 3 januari van 11.00-13.00 uur in de Vurherd.  Wel wordt als tip meegegeven om verenigingen aan te schrijven en uit te nodigen. Het “comité Lieropse Mens” denkt nog na over de verdere invulling hiervan. Men is het er over eens dat het vooral geen formele status moet krijgen.

 

9. Uit de beheersgroep:

-Peter Slegers is aangenomen als assistent beheerder Vurherd.

-ONA is gevraagd voor tegemoetkoming in de kosten van het opnieuw bekleden van de stoelen in Henricushof.

 

10. Rondvraag:

-Martien Kusters heeft een Lieropenaar op bezoek gehad met de vraag iets te verbeteren aan de verkeersproblematiek in het buitengebied. Deze zelfde man is ook bij Annette geweest en zij heeft hem geadviseerd om met zijn vraag naar de belangengroepvergadering te komen.

-Riky Peeters: Verlichting is matig op meerdere plaatsen, vooral op voetpad langs de Somerenseweg. Gemeente Someren is bezig met het vervangen van oude armaturen voor led verlichting. De plekken waar vervangen wordt worden z.s.m. kenbaar gemaakt door de gemeente.

-Daan Vlemmix: Komt er dit jaar een kerstboom op het kerkplein? Is geregeld.

-Hein van der Linden: Kleine aanpassingen zoals trottoir bij de Spar zullen einde van deze maand gerealiseerd worden.

-Tim Vullings: Wanneer worden de asfalteerwerkzaamheden in de Heesvenstraat  uitgevoerd?

Dit zal medio april uitgevoerd worden, dan staan er meerdere asfalteerwerkzaamheden op de planning.

 

Volgende vergadering op donderdag 7 januari 2016 20.00-22.00 uur in de Vurherd.

 


 

Notulen Belangengroepvergadering d.d. 07-01-2016

 

Aanwezig: Ben v. Bussel, Theo Maas, Marianne Welten, Frans v. Vroonhoven, Jan v. Doorn, Toon v. Doorn, Harrie v. Lieshout, Daan Vlemmix, Frans v/d Kerkhof, Will Meijers, Wim Steenbakkers, Toon v/d Ven, later sluiten aan; Martien Kusters en Riky Peeters.

Afwezig met kennisgeving: Ferd Raaijmakers, Peter Swiggers, Maria v/d Ven, Frans Sijbers, Gerrit Sanders, Gerard Claassen, Maria v/d Zanden.

 

1.Opening en welkom.

 

2.Ingekomen stukken en vaststellen agenda:

-Oranje Fonds flyer NL doet en flyer over collecte Oranje Fonds.

-Onis: flyer sociaal café in Asten op 14 januari met als thema wonen.

-Men is blij met de nieuwe verlichting langs diverse fietspaden. Wel valt op dat langs de Somerense weg verschillende lichtmasten geplaatst zijn en dat de afstand tussen de masten heel erg wisselt. Er wordt aan de gemeente navraag gedaan wat hiervan de reden is.

 

3.Notulen vorige vergadering:

Pag.1: Stand van zaken schildering viaduct Steemertseweg. De werkgroep is losgekoppeld van Stichting Jeugdvakantiewerk en heeft nu gevraagd te mogen opereren onder de paraplu van de Belangengroep. Hier wordt mee ingestemd mits er zwart op wit komt staan dat alle vrijwilligers die t.z.t. meewerken aan het schilderen van het viaduct verzekerd zijn. Er wordt navraag gedaan bij de gemeente of dit valt onder de algemene vrijwilligersverzekering. Indien dit duidelijk is betalen wij de vergunning / legeskosten à € 200 en staat er nog € 800 open die door de Belangengroep is toegezegd. De initiatiefneemsters zijn voornemens om het project uit te voeren in het voorjaar van 2016.

-Het DB heeft met de jeugdsoos om tafel gezeten en toegezegd het tekort voor seizoen 2015-2016 à €1000 eenmalig op te vangen. Het bestuur van de jeugdsoos gaat zelf verder kijken naar oplossingen zoals het verhogen van de entreeprijs, het aanvragen van subsidies bij de gemeente en de Rabobank. Ook wordt er gekeken naar de kosten van populaire dure DJ’s. In de jaarvergadering van de belangengroep zullen zij verslag uit komen brengen.

Pag.2:

-Hanging baskets: Met de KBO is gesproken of zij mee willen werken in het vormen van een werkgroep die het onderhouden van de hanging baskets voor haar rekening wil nemen. KBO staat er niet negatief tegenover. Zij gaan het bespreken in de bestuursvergadering van januari en komen er dan op terug.

-Website: Tijdens de nieuwjaarsreceptie zijn de nieuwe logo’s voor de Belangengroep en gemeenschapshuis De Vurherd gepresenteerd. Aan de website wordt nu gebouwd. Op 12 mei 2016, tijdens de jaarvergadering, zal de website operationeel worden.

-Nieuwjaarsreceptie: Verenigingen zijn allemaal uitgenodigd. Aantal bezoekers was ongeveer gelijk aan voorgaande jaren. In de vergadering van november 2016 zullen we bespreken wat te doen met de volgende nieuwjaarsreceptie.

-Voor het bekleden van de stoelen in Henricushof is een bijdrage gevraagd aan ONA en deze is afgewezen zonder verdere toelichting. Beheersgroep gaat uitzoeken of het  interessant is om nieuwe stoelen aan te schaffen, hiervoor zou dan mogelijk subsidie aangevraagd kunnen worden bij het Oranje Fonds.

-Heesvenstraat: Er is nauwelijks reactie gekomen op de oproep voor het aanleggen van een ommetje aan de Heesvenstraat. Besloten om dit even te laten voor wat het is. Wel wordt er voorgesteld de gemeente nogmaals, middels een brief, te vragen naar de mogelijkheden voor een voetpad langs de Heesvenstraat (aan de andere zijde dan waar het ommetje zou zijn voorzien). De dorpscoöperatie is voornemens een duofiets aan te schaffen en deze mag gestald worden bij de Stichting Florancia aan de Heesvenstraat. Ook zij zullen dan gebruik mogen maken van de fiets en als andere mensen de fiets willen lenen zullen zij ook starten vanaf de Heesvenstraat. Momenteel wordt hier erg hard gereden. Tijdens de evaluatie van de verkeersmaatregelen is herhaaldelijk aangegeven dat de Heesvenstraat erg onveilig is. Ben van Bussel brengt Stichting Florancia in contact met het DB waarna er een brief naar de gemeente zal worden gestuurd met het verzoek om de mogelijkheden voor een voetpad nogmaals te bekijken.

 

4.Geluidsscherm: Zie de doorgestuurde raadsinformatie van de gemeente  Someren.

Harrie v. Lieshout stoort zich eraan dat het erop lijkt dat er alleen maar discussie is over het geluidsscherm en vergeten lijkt te worden waarom het scherm er zou moeten komen. Namelijk het stukje welzijn van 110 Lieropse gezinnen. Nu gaat het scherm de eerste 7 jaren niet door en de gemeente en de Lieropse bevolking gaat hier zonder slag of stoot mee akkoord, is dat niet te gemakkelijk??

Besloten wordt dat het DB een brief op gaat stellen naar de gemeente met de vraag: welke maatregelen kunnen worden getroffen en welke stappen kunnen worden genomen om te bereiken dat het wooncomfort / de leefbaarheid van de Lieropse gezinnen in de tussenliggende 7 jaar wordt geborgd en niet nog verder afneemt?

Ook moeten de volgende vragen gesteld worden;

Waarom worden mensen die dit direct treft slecht geïnformeerd.

Wat doe je als gemeente om te voorkomen dat over 7 jaar alle procedures die nu doorlopen zijn niet weer moeten worden doorlopen?

 

5.Uit de beheersgroep: De prijs van consumpties is verhoogd, dit roept wat discussie op. Enerzijds over de verhoging zelf en anderzijds over het feit dat sommige mensen voortaan koffie moeten betalen die dit voorheen niet hoefde. Dit laatste geldt voor Henricushof. De verhoging is in sommige gevallen 25% en dit is een grote verhoging in één keer. Afgesproken is om in de toekomst relatief grote prijsstijgingen te voorkomen door – bijvoorbeeld – jaarlijks een kleine verhoging toe te passen. Ook is het goed als er uniformiteit komt tussen prijzen en regels binnen Henricushof en De Vurherd.

 

6.Rondvraag:

-Ben van Bussel: Stichting Lierop 825 is druk met het renoveren van de oude kerkmuur en de dorpspomp. Bij de gemeente is een akkoord om in de dorpspomp een drinkwatertap te maken.

Als de muur en pomp helemaal klaar zijn wil de Stichting Lierop 825 deze op een sobere maar toch feestelijke manier over dragen aan de gemeenschap. De vraag aan de vergadering om mee te denken hoe en op welk moment dit moet gebeuren. Geopperd wordt om dit te koppelen aan het 50 jarig priesterfeest van pastoor Jan Zwirs. We komen hier op terug.

-Frans van Vroonhoven: 2016 wordt een belangrijk jaar voor glasvezel in het buitengebied. Gemeente Someren is samen met 28 andere gemeenten en partijen in gesprek. Binnen nu en 3 jaar zou er glasvezel in het buitengebied moeten liggen.

-Daan Vlemmix: Kan het watertappunt ook fungeren als waterpunt voor de toekomstige hanging baskets? Aangegeven is dat de watervoorziening op zichzelf voor de hanging baskets al is geregeld via Bakkerij van Mill en De Coeckepanne.

 

-Riky Peeters: Heeft een bericht op Slaponline gezet met de vraag of er verenigingen of burgers zijn die de kerstbomen in Lierop op willen halen of verzamelen. Weinig reactie op gekregen. Volgend jaar bespreken we dit punt in de vergadering van november.

Ook is Riky zoekende naar iemand met een tractor die, wanneer er sneeuw is gevallen, bereid is om de pad bij Henricushof, de Spar en het kerkplein schoon zou willen schuiven. Reactie is dat er vanuit de dorpscoöperatie ook een sneeuwploeg is.

-De gemeente Someren heeft een handhavingtraject ingezet tegen de auto’s, vrachtwagens en hoge omheining bij autobedrijf Verstappen.

 

Volgende vergadering op donderdag 3 maart 2016 20.00 – 22.00 uur in de Vurherd.

 


 

Belangengroepvergadering d.d. 03-03-2016
 
Aanwezig: Frans van Vroonhoven, Sanne van Seggelen, Daan Vlemmix, Bart Megens, Harrie van Lieshout, Toon van Doorn, Jan van Doorn, Martien Kusters, Frans van de Kerkhof, Anke Winkelmolen, Gerard Claassen, Esther Bruijstens, Toon van de Ven, Maria van de Zanden, Riky Peeters sluit later aan.
Afwezig met kennisgeving: Frans Sijbers, Peter Swiggers, Will Meijers, Gerrit Sanders, Ben van Bussel, Ferd Raaijmakers, Mark Gofers.
 
1. Opening en welkom.
 
2. Ingekomen stukken en vaststellen agenda:
- Uitnodiging ontvangen voor afscheidreceptie wethouder Willy Hanssen, bestuur was verhinderd en heeft een bedankkaartje gestuurd.
-Uitnodiging ontvangen van de Vereniging Kleine Kernen voor de algemene ledenvergadering op 16 maart in Molenschot.
 
3.Notulen vorige vergadering:
- Navraag bij gemeente over verlichting fietspad Somerenseweg; verschillende armaturen,  verschillende kleuren licht, wisselende afstanden. De lichtkleuren zijn bij de Vloeten amberkleurig vanwege de vleermuissoorten die daar leven. De afstanden zijn wisselend vanwege de lantaarnpalen die al langs de autoweg staan en de verschillende armaturen zijn geplaatst vanwege leveringsproblemen van de bestelde armaturen. Deze worden binnenkort vervangen door de juiste armaturen.
- Martien Kusters verbaast zich over het afwijzen van het subsidieverzoek aan ONA voor het vervangen van de stoelen in Henricushof. Met name het ontbreken van een motivatie voor afwijzing stoort. Martien gaat navraag  doen bij Harrie van de Ven van ONA. Annette zal hem de aanvraag ter informatie toesturen.
 
4. Stand van zaken schildering viaduct:
Er is weer een werkgroep gevormd van 7 mensen. Het project valt onder de paraplu van de Belangengroep die ook € 1000,- bijdraagt in de kosten. De werkgroep is volledig zelf uitvoerend. De vergunning en financiën zijn rond. Het DB heeft binnenkort nog contact met de werkgroep om e.e.a. betreffende de vergunning goed af te stemmen. De werkgroep is nu bezig met het voorbereiden van het draaiboek voor de activiteit zelf. De schilderdag is op zaterdag 28 mei. De weg wordt die dag helemaal afgesloten. De gemeente regelt alles op het gebied van verkeersveiligheid. Vanaf nu kan er ingeschreven worden voor deelname via tunnela67@gmail.com en er is een facebookpagina: tunnellierop geopend. De Belangengroep zal deze pagina liken en delen.
Op school komt nog een project ter voorbereiding op de beschildering o.l.v. Elfrie van der Weerden.
 

Stand van zaken hanging baskets:
De KBO is benaderd om een werkgroep te vormen voor het water geven van de baskets. Zij hebben een oproep geplaatst en het verzoek besproken in de jaarvergadering en hieruit heeft Peter van de Zanden zich als vrijwilliger gemeld. De KBO geeft aan ook een vrijwilligerspoule te hebben met mensen die incidenteel willen helpen. Daarnaast heeft ook zorgboerderij Florencia aangegeven hier een rol in te kunnen vervullen (zie 5). Het DB maakt een afspraak met Peter van de Zanden over hoe dit verder aan te pakken.


Stand van zaken website:
Teksten en basisopbouw voor zowel de Belangengroep als de Vurherd zijn in concept klaar en Advertize kan verder aan de slag met de bouw van de website. Medio april willen we proefdraaien. Er komen uit de vergadering 7 mensen die de site wel willen uitproberen alvorens deze officieel online gaat.
 
5. Stichting Florencia:
In de laatste vergadering is gesproken over de duofiets die Lierop gaat krijgen en welke gestald gaat worden bij Florencia. Het vertrekpunt van de fiets vanuit daar en het lopen met een groep bewoners levert gevaarlijke situaties op aan de drukke Heesvenstraat. Reden voor het DB om eens kennis te maken met de bewoners van Florencia en de situatie in de Heesvenstraat nog eens onder de aandacht te brengen bij de gemeente.
Op 18 maart a.s. staat o.a. hierover een afspraak gepland met wethouder van de Moosdijk en het DB.
De bewoners van Florencia willen graag integreren in Lierop en hebben aangegeven ook te willen helpen bij het water geven van de hanging baskets. Zij worden betrokken in het gesprek met Peter van de Zanden.
 
6. Geluisscherm A67:
Harrie van Lieshout en Annette hebben de raadsvergadering bijgewoond waarin de brief van het DB aan het college en raad over het uitstel van het geluidsscherm op de agenda stond. De gemeenteraad heeft in grote meerderheid aangegeven teleurgesteld te zijn over het niet doorgaan van het geluidsscherm. De schriftelijke reactie op de brief  wordt in de vergadering besproken (zie bijlage). De reactie van de vergadering is of we iets met de brief kunnen. Wethouder van de Moosdijk heeft aangegeven intern overleg te hebben hierover op 14 maart. De uitkomst van dat overleg kan dan op 18 maart meteen besproken worden als het DB een afspraak heeft staan met de wethouder.
Aan het feit dat het scherm er nu niet komt kunnen we niets veranderen. Wel maken veel Lieropenaren zich zorgen over de uitstoot van de hoeveelheid fijnstof die de snelweg met zich meebrengt. De grote vraag is wat de gemeentelijke verantwoordelijkheid is in deze lastige kwestie. Wellicht kan er over 7 jaar een scherm geplaatst worden wat het geluid en de fijnstof absorbeert? Ook wordt als optie aangedragen om te bekijken of de max. snelheid naar beneden kan, dat zou minder uitstoot van fijnstof betekenen.
Ook zal het DB tijdens de afspraak vragen of de 110 saneringswoningen recht hebben op een lagere WOZ beschikking. Het DB zal op de facebookpagina hierover na overleg met de wethouder een berichtje hierover plaatsen
 
7. Uit de beheersgroep:
Henricushof gaat de huidige stoelen opnieuw laten bekleden en de vulling van de zittingen worden vervangen. Firma Deska gaat dit uitvoeren voor een bedrag van €3800, =
 
8. Rondvraag:
- Martien Kusters: in de dorpscoöperatie is gesproken over Savant die voornemens zijn de centrale keuken te gaan sluiten. Savant verzorgt ook de maaltijden in Henricushof en mensen zijn hier zeer tevreden over. Vraag of de Belangengroep hun zorg hierover uit willen spreken richting Savant. Annette geeft aan dat het eetpunt onder verantwoordelijkheid van de Belangengroep valt en daar dus zeker aandacht voor heeft. Annette gaat in overleg met Ria van Bussel en Savant om duidelijk te krijgen wat precies het probleem is en hoe we de maaltijden op de gebruikelijke wijze met dezelfde kwaliteit kunnen blijven aanbieden
-Harrie van Lieshout: heeft een avond bezocht over de herziening van het buitengebied van Someren-Heide. Lierop zou hiervoor over 5 jaar aan de beurt zijn. Het was een avond met weinig boodschap en onbekende begrippen zoals veeggebieden. Mocht dit in Lierop aan de orde komen dan gaat het bestuur er van uit dat zij  actief benaderd worden.
- Daan Vlemmix: Uitleenpost Lierop Leeft heeft vaak slecht bereik. Sanne heeft eerder uitgezocht wat hier aan te doen is.
Alle providers kunnen in de mast maar moeten hierin willen investeren. We zullen het bericht over het indienen van een klacht nog eens op facebook plaatsen om het nogmaals onder de aandacht te brengen.
- Financiering voor de duofiets is rond dus binnenkort is de fiets beschikbaar voor heel Lierop.
- Sanne van Seggelen: Heeft het antwoord gemist op de vraag die naar de gemeente is gegaan betreft de gevaarlijke oversteek Gildeplein, Bruiseldonk. Annette zoekt uit op welke wijze de vraag beantwoord is en informeert Sanne hierover.
- Frans van Vroonhoven: De aanleg van glasvezel in het buitengebied is toegekend aan Mabid. Zij starten in september 2016 met de aanleg hiervan in Cranendonck en komen dan richting Someren / Lierop.
- Riky Peeters: Vraagt of de Belangengroep een uitnodiging heeft gehad voor de feestelijke opening van de nieuwe jeu de boules baan? Antwoord is nee.
- Gerard Claassen: wil graag laten weten dat hij de vergaderingen van de Belangengroep bezoekt als Lieropse burger en niet in politieke functie.
 
Volgende vergadering op donderdag 12 mei van 20.00 uur-22.00 uur in de Vurherd.
Jaarvergadering.
 


 

Notulen belangengroep jaarvergadering 12 mei 2016

Aanwezig: Anke Winkelmolen, Roel v. Bussel, Willem v/d Eijnden, Ria v.Bussel, Bart Megens, Frans v/d Kerkhof, Toon v. Doorn, Jan v. Doorn, Anita Hurkmans, Sanne v. Seggelen, José v/d Bogaard, Driek Doezé, Toon v/d Ven, Peter Swiggers, Ferd Raaijmakers, Maria v/d Zanden, Frans v. Vroonhoven, Gerrit Sanders, Will Meijers, Daan Vlemmix, Tim Vullings, Mark Gofers, Annette Wilde, Marieke Linders.
Afwezig met kennisgeving: Frans Cortooms, Frans Sijbers, Riky Peeters, Gerard Claassen, Ben v. Bussel, Marianne Welten, Wim Steenbakkers,

1. Opening en welkom.

2. Ingekomen stukken en vaststellen agenda: geen ingekomen stukken.

3. Mededelingen: Er is namens Belangengroep Lierop een bos bloemen bezorgd bij Gonnie van Bussel om haar te feliciteren met haar benoeming tot wethouder. Ook heeft het bestuur Ben van Bussel een bezoek gebracht ter felicitatie voor zijn Koninklijke onderscheiding.

4. Notulen vorige vergadering: De helft van de stoelen in Henricushof is opnieuw gestoffeerd, ziet er mooi uit. De andere helft volgt binnenkort.
Pag.3 De vraag die Sanne van Seggelen stelt in de rondvraag over de reactie van de gemeente over de gevaarlijke oversteek bij het Gildeplein is nog niet beantwoord. DB gaat navraag doen.

5. Terugkoppeling gesprek Savant zorg betreffende maaltijden eetpunt: Mariëtte Vorwerk, Antoinette Lammers, Annette Wilde, Ria van Bussel, Tiny Steenbakkers en Riek van Bussel hebben bij elkaar gezeten omdat Savant Culinair per 1 juni a.s. stopt. Zij leveren nu de maaltijden aan het eetpunt in Henricushof en aan het diner 55+. Per 1 juni a.s. gaat Savant de maaltijden elders inkopen en de vraag is of wij hierin meegaan. Omdat dit op zo een korte termijn ingaat is besloten in eerste instantie met Savant mee te gaan en een paar maanden uit te proberen hoe de nieuwe leverancier bevalt. Naar aanleiding hiervan wordt definitief besloten hoe en met wie verder te gaan.
Knelpunten die op het eerste gezicht naar voren komen zijn het digitaal moeten invullen van de menulijsten, koelcapaciteit omdat er maar 2 keer per week geleverd wordt i.p.v. dagelijks.
Er is afgelopen week iemand van Savant in Henricushof geweest en die heeft geconstateerd dat de huidige oven geschikt is voor de nieuwe manier van maaltijdlevering. De medewerker geeft aan dat de lijsten niet digitaal ingevuld hoeven te worden. Indien er onvoldoende koelcapaciteit is zal de beheersgroep i.o.m. de penningmeester besluiten of er een extra koelkast aangeschaft moet worden. Ook wordt nagedacht over een laptop in Henricushof.

Vanuit de dorpscoöperatie en Henricushof wordt er deelgenomen aan een proefsessie, die Savant zorg binnenkort organiseert met de mogelijke nieuwe leverancier. Het 55+ diner zal in juni een zelfgeregelde bbq zijn en in de maanden juli en augustus organiseren zij geen diner.

6. Terugkoppeling gesprek met Wethouder van de Moosdijk betreffende geluidsscherm, fijnstof en Heesvenstraat: Zie bijgevoegde brief.
We spreken af om Hein van de Linden en Wethouder van de Moosdijk uit te nodigen voor de vergadering van juli om vragen over fijnstof te beantwoorden. Indien zij onvoldoende antwoorden kunnen geven gaan we kijken of er een onafhankelijke instantie (bijv. het RIVM of de GGD) bereid is om iets meer te komen vertellen over de gezondheidsrisico’s rondom fijnstof.

7. Stand van zaken:
Viaduct: zie punt 10, werkgroepen aan het woord.
Hanging baskets: Van de Gemeente Someren hebben we de goedkeuring gekregen voor de aanschaf van de bakken en toebehoren. E.e.a. is zo goed als rond. De bakken zijn besteld en hiermee worden 13 lantaarnpalen gedecoreerd. De overige zaken zoals sproeiers, waterslangen e.d. zijn ook in bestelling.
Vanuit de pastorie komt er een waterpunt, in de van Dongenstraat mogen we gebruik maken van kranen bij John van de Loo en bakkerij van Mill. De opslag van materialen vindt plaats in het koetshuis van de pastorietuin.
Planten worden verzorgd door bloemisterij / hoveniersbedrijf H. Gubbels. Zij sponsoren een stuk door het niet berekenen van uurloon. Ook stellen zij kasruimte beschikbaar waar de bloemen opgekweekt kunnen worden zodat ze al wat gegroeid zijn en er mooie volle potten aan de lantaarns komen hangen. Peter van de Zanden zal dit alles gaan coördineren en de wens is om 28 mei alles klaar te hebben.

8. Presentatie website: Het is niet gelukt om de website voor deze datum te laten testen door een aantal personen. Wel is de website vanaf vandaag online en mag er kritisch naar gekeken worden. Opmerkingen graag naar info@belangengroep.nl
Annette presenteert de website van Belangengroep Lierop en José presenteert de website van gemeenschapshuis de Vurherd.

9. Inhoudelijk jaarverslag: Geen bijzonderheden of vragen vanuit de vergadering.

10. Financieel jaarverslag: Tim presenteert het financieel jaarverslag. Er is ruimte om een goed idee of initiatief wat van gemeenschappelijk belang is te ondersteunen. Naar aanleiding hiervan besluit de vergadering om de gewenste coating voor over het kunstwerk onder het viaduct mee te financieren. Dit alles in overleg met de werkgroep tunnel.

11. Werkgroepen aan het woord:
- Werkgroep tunnel (Anke Winkelmolen): 13 mei is er een kunstdag op school o.l.v. Elfrie van der Weerden. Op dit moment wordt het viaduct gereinigd. 14 mei wordt de ondergrond aangebracht welke gesponsord is door Willy Lomans. 21 mei worden de contouren van de boom aangebracht en 28 mei is de schilderdag waarop iedereen uit Lierop van jong tot oud uitgenodigd is om mee te komen schilderen. Er wordt al flink aangemeld maar vooral vanuit de groep jongere Lieropenaren. De KBO zegt toe een bericht op hun website te plaatsen met een oproep aan de leden om zich ook aan te melden. Er is de wens om een coating aan te brengen over het kunstwerk maar hier is nu niet voldoende budget voor.
- Jeugdsoos (Roel van Bussel, Willem van den Eijnden): Er is een actieplan gemaakt voor seizoen 2016/2017 omdat het bezoekersaantal terug loopt. Er worden 10 avonden georganiseerd waarvan er 3 gericht zijn op een thema omdat dit nu ook succesvolle avonden zijn, schuim-, neonparty en carnaval. Overige avonden worden ingevuld middels een groepenwedstrijd. Jongeren mogen zelf een idee inbrengen en krijgen hierbij begeleiding van een coach uit de organisatie. Op deze manier hebben de kinderen zelf inbreng in hoe de avond er uit komt zien.
Wat betreft de PR wil de organisatie af stappen van de poster en meer reclame maken op social media.
Omdat er een verlies gedraaid wordt wil men ook geen dure DJ’s (deze worden goed gewaardeerd, maar hebben geen extra aanloop qua bezoekers tot gevolg) en dure apparatuur meer inhuren maar zelf gaan draaien. Dit zou een kostenbesparing van € 4800,00 op moeten leveren.
- Werkgroep Park: Heeft zich afgemeld voor de jaarvergadering.
- TSCsolo/Tour dur Lierop: Heeft zich afgemeld voor de jaarvergadering. Het bestuur heeft wel een inhoudelijk verslag ontvangen wat voorgelezen wordt.

12. Rondvraag: Driek Doezé stelt voor om een aantal links toe te voegen aan de website. Zoals die van de KBO. KBO plaats dan ook een link van de Belangengroep op hun site. Ook link naar Slaponline wordt voorgesteld.
Toon van de Ven: CPO project B leek niet te vlotten maar na een gesprek met de Wethouder is er gewisseld met ligging van bouwgrond tussen gemeente Someren en aannemersbedrijf van Wanrooij.
Nu zal het project wel op gaan schieten. De eerste CPO woningen worden eind juni opgeleverd.
Als er concrete huurwensen zijn in de gemeente en Wocom bereid hierin mee te denken.

Ferd Raaijmakers:
- Heeft de mensen van Stichting Florencia gesproken over de wens een soort hertenkampje te realiseren op het terrein van de Stichting.
- Het idee is ontstaan om een soort poule van mensen te vormen die kan reageren als First responders. Dit is ontstaan door de aanschaf van een AED door Toon van de Einden in de Felicitéstraat. Ferd wil samen met Huub van Lieshout een avond opzetten om te inventariseren wie in Lierop bekwaam is en evt. bij te scholen.

Frans van Vroonhoven:
Er zijn verkeerstellingen geweest en hij is nieuwsgierig naar de uitslag. Het DB zal bij de Wethouder polsen of hier in de volgende vergadering iets over medegedeeld kan worden.

Volgende vergadering donderdag 7 juli 2016 van 20.00 – 22.00 uur in de Vurherd.
 


 


 

JAARVERSLAG STICHTING BELANGENGROEP LIEROP 2011

 

Organisatie:

De notulen van de vergaderingen worden gepubliceerd op Slaponline en verstuurd naar alle aanwezigen die de betreffende vergadering hebben bezocht.

 

Samenstelling Stichting Belangengroep:

Dagelijks bestuur:

Ferd Raaymakers (Voorzitter)

Sanne van den Bogaard (Vicevoorzitter)

Frans van de Kerkhof (Penningmeester)

Marieke Linders (Secretaris)

 

Secretariaat en vicevoorzitterschap:

Per 1 januari 2012 heeft Marieke Linders de taak van secretaris overgenomen van Gonnie van Bussel.

Sanne van den Boogaard is per 1 januari 2012 het dagelijks bestuur komen versterken als vicevoorzitter.

 

Jeu de boulesbaan:

Er komt een verzoek voor het aanleggen van een jeu de boulesbaan bij Henricushof.

Deze wordt goedgekeurd en uitvoering hiervan vindt plaats in september/oktober.

Er komt een gift voor het plaatsen van een bank bij de jeu de boulesbaan.

 

IDOP:

In september wordt er een informatiemarkt gehouden in de Vurherd waar de diverse IDOP-werkgroepen zich presenteren.

Er verschijnt in december een huis aan huis nieuwsbrief.

 

Geluidsscherm en oprit A67:

Er wordt medio 2011 een avond gepland met de gemeente en/of Rijkswaterstaat om de mogelijkheden rondom de oprit en het geluidsscherm te bespreken en te bekijken wat de effecten hiervan zullen zijn.

Op 5 juli 2011 vindt de infoavond plaats en worden door de gemeente drie mogelijke opties besproken, nl: 1. het afsluiten van de oprit, 2. het verplaatsen van de oprit naar de Dijkstraat in Asten, 3. de aanrijstrook te verlengen van 150 m naar 450 m.

Wat betreft de geluidswal zal nog nauwelijks inspraakmogelijkheid zijn afgezien van de kleur en/of materiaal van de platen. De wal zal 1800 m lang worden en 4 m hoog.

Wethouder Hanssen gaat in overleg met Rijkswaterstaat voor meer duidelijkheid.

 

UMTS mast:

Deze zal geplaatst worden aan de Heesvenstraat ter hoogte van de Renkant ergens tussen de bomen bij het hoofdveld/trainingsveld.

 

Groene dorpshart:

Er wordt geïnvesteerd in nieuwe verlichting en het meer “open” maken van het park. Dit i.v.m. de veiligheid.

De paden in het park worden voorzien van een nieuwe laag asfalt.

 

Zorg en welzijn:

Er is een notitie opgesteld met 4 speerpunten, nl: 1. welzijn, 2. ondersteunende ICT diensten, 3. optimale zorg in het dorp, 4. dorpsondersteuners.

Per 1 januari 2012 zullen 2 dorpsondersteuners aan de slag gaan. Deze mensen zullen een pilotproject starten en werken vanuit Buurtzorg.

Er wordt met WOCOM overlegd voor eventuele aanpassingen in Henricushof in 2013.

 

Sociale voorzieningen:

Kinderopvangorganisatie Spring start in november 2011 met een kinderdagopvang voor 0 tot 2 jarigen in het pand van Pippeloentje.

 

Toerisme en werkgelegenheid:

Er wordt een toeristische brochure gedrukt en deze wordt gepresenteerd en verspreid tijdens de IDOP-infomarkt op 11 september 2011.

Men wil proberen een samenwerking aan te gaan met het VVV.

 

Verkeer:

Gertjan Hanckman van Buro Kragten presenteert namens de gemeente een conceptplan met evt. oplossingen voor de verkeersproblematiek in en rond Lierop.

Vleutlaantraceé is binnen enkele jaren niet te realiseren. Er wordt verder gekeken naar andere oplossingen voor het verkeersluw maken van de kom van Lierop.

 

Bedrijfsverzamelgebouw:

Men heeft twijfels over de ligging van het bedrijfsgebouw. Het zou gunstiger zijn als het gebouw aan de kant van de A67 komt te liggen naast autobedrijf Verstappen.

De provincie stemt echter niet in met dit voorstel en het huidige plan zal worden aangepast om een fraaier beeld te geven in het landschap.

 

Blokhut:

In mei 2011 wordt het nieuw verbouwde pand opgeleverd en in september 2011 volgt de officiële opening.

 

Vurherd:

Er wordt gewerkt aan een uitbreidingsplan voor een ruimte van 120 à 130 m². De voorkeur gaat uit naar uitbreiding richting de ambtswoning van tuin gelegen naast de Vurherd. Aangezien de gemeente voornemens is dit pand te verkopen wordt ook gekeken naar de mogelijkheid tot ontkelderen.

  

Beheersgroep:

De beheersgroep heeft een nieuwe secretaris. Annelou van Lieshout neemt het stokje over van Esmeralde Konings m.i.v. 1 april 2011.

 

Dorpswandeling:

Er wordt een inventarisatie gemaakt met knelpunten in openbaar gebied. Doel hiervan is om deze knelpunten mee te nemen in een nader te plannen rondgang met burgemeester en wethouders.

 

Ouderenkoor:

Door het korten van subsidies van Onis zal het ouderenkoor in financiële problemen komen. De dirigent van het ouderenkoor werd betaald met geld afkomstig van deze subsidies. Het koor vraagt steun aan de belangengroep.

 

Slot:

Een woord van dank naar alle vrijwilligers die zich in hebben gezet voor de Lieropse belangen in welke vorm dan ook.

 

Secretaris Stichting Belangengroep Lierop

Marieke Linders

 


 

JAARVERSLAG STICHTING BELANGENGROEP LIEROP 2012

 

Organisatie:

De notulen van de vergaderingen worden gepubliceerd op Slaponline en verstuurd naar alle aanwezigen die de betreffende vergadering hebben bezocht.

 

Samenstelling Stichting Belangengroep:

Dagelijks bestuur:

Ferd Raaymakers (Voorzitter)

Sanne van den Bogaard (Vicevoorzitter)

Frans van de Kerkhof (Penningmeester)

Marieke Linders (Secretaris)

 

Geluidsscherm en oprit A67:

Er ligt een ontwerp voor de uitvoering van de geluidswal. Hierover is een infoavond gegeven. Deze zal in 2014 gerealiseerd worden. De bewoners aan de noordzijde van het viaduct pleiten voor geluidsmetingen en een fraaier uitzicht.

 

Dorpswandeling:

Op 2 oktober heeft een dorpswandeling plaatsgevonden met als doel het bespreekbaar maken van knelpunten waardoor inzichtelijk wordt dat voetpaden toe zijn aan onderhoud of nieuw aangelegd dienen te worden.

 

Carnaval:

Omdat zaal van Oosterhout niet meer toegankelijk is om carnavalsactiviteiten te organiseren moet de carnavalsvereniging uitwijken naar een andere locatie. Omdat carnaval een feest is waar alle dorpsgenoten aan deel moeten kunnen nemen is er geen andere keuze als de Vurherd. Er wordt een draaiboek gemaakt om een en ander goed voor te bereiden.

 

Burgerparticipatie:

Er vindt een gesprek plaats op het gemeentehuis samen met andere dorps -en wijkraden om het convenant burgerparticipatie te bespreken.

 

Glasvezel:

Er vindt een info-avond plaats over dit onderwerp. Eind 2012 wordt gestart met de aanleg van glasvezel in de kom van Lierop door de firma Reggefiber.

 

Nirwana:

Een aantal jongeren is gestart met het opzetten van jeugdsoos avonden voor jongeren in de leeftijd van eerste klas middelbare school t/m/ 15 jaar.

Nirwana vraagt financiële steun aan de belangengroep met als doel de jeugdsoos weer op eigen benen te laten staan.

 

IDOP zaken:

Groene dorpshart:

Er is geïnvesteerd in nieuwe verlichting en het meer “open” maken van het park.

Er zijn op meerdere plaatsen in het park jonge bomen geplant.

 

Zorg en welzijn:

Dorpsondersteuners zijn in januari gestart.

Werkgroep is in gesprek met Wocom om evt. aanpassingen in Henricushof door te kunnen voeren.

Er is een project gestart om ouderen door kinderen wegwijs te maken op de computer en op internet.

Er zijn plannen voor het oprichten van een dorpscoöperatie. Werkgroep zorg is hiermee bezig.

 

Toerisme en werkgelegenheid:

Er komt een fietspad van Moorsel naar Heeze en hiervoor zal in het dorp een toeristische infozuil geplaatst worden. Er liggen twee voorstellen voor ommetjes aan de zuidkant van Lierop.

 

Verkeer:

Er wordt in het voorjaar van 2013 gestart met de verkeerswerkzaamheden in en om Lierop met het doel om Lierop verkeersluw te maken. Er is in de vergaderingen veel over gesproken en veel ongenoegen geuit. Men heeft het gevoel dat er geen gehoor is gegeven aan de inwoners van Lierop. De verkeerswerkgroep staat dan ook niet achter de te realiseren plannen.

 

Bedrijfsverzamelgebouw:

Het plan voor het realiseren van een bedrijfsverzamelgebouw is van de baan. Dit is niet meer haalbaar binnen de IDOP termijn.

 

Vurherd:

Er is een bouwvergunning aangevraagd voor het uitbreiden van de Vurherd. Als alles mee zit kan er voor het einde van het jaar nog een start gemaakt worden.

 

Beheersgroep:

Zie sociaal jaarverslag Beheerscommissie de Vurherd.

 

Slot:

Een woord van dank naar alle vrijwilligers die zich in hebben gezet voor de Lieropse belangen in welke vorm dan ook.

 

Secretaris Stichting Belangengroep Lierop

 

Marieke Linders

 


 

Jaarverslag Stichting Belangengroep Lierop 2014

Organisatie:

De Belangengroepvergaderingen vinden 6 maal per jaar plaats op de eerste woensdag van januari, maart, mei, juli, september en november. De notulen van de vergaderingen worden verstuurd aan de bezoekers van de vergadering en gepubliceerd op Slaponline.

Samenstelling bestuur:

Het algemeen bestuur bestaat uit 7 leden.
Het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende personen:
Annette Wilde: Voorzitter
Mark Gofers: Vicevoorzitter
Tim Vullings: Penningmeester en contactpersoon Beheersgroep
Marieke Linders: Secretaris

Verkoop reststroken grond: De mogelijkheid bestaat om stroken openbare grond die grenzen aan een eigen perceel aan te kopen van de gemeente. Bedrijf Intersolum uit Asten geeft een presentatie over hoe dit in zijn werk kan gaan.

Convenant: Het nieuwe convenant dorps- en wijkraden wordt, na een aantal aanpassingen, goedgekeurd door de vergadering en ondertekend.

Dorpscoöperatie: De opstart wordt gemaakt voor het oprichten van een dorpscoöperatie. Onder de slogan “Samen zorgeloos wonen in Lierop, mijn ouders, ik en mijn kinderen” worden 4 werkgroepen samengeteld die zich bezig gaan houden met de thema’s wonen, zorg, opgroeien en dienstverlening.
In de loop van 2014 krijgt de oprichting van de coöperatie meer vorm en worden de statuten goedgekeurd. Er wordt een ledenwervingsactie opgezet. Doel is om de dorpscoöperatie per 1 januari 2015 van start te laten gaan.

Henricushof: Personeelswisseling in Henricushof, Nelly Berkers en Mieke v/d Waaijenburg gaan uit dienst. De nieuwe krachten die aangenomen worden zijn Anneke v/d Eijnden en Ria van Bussel.

Oprit A67 en geluidsscherm: De voorbereidingen voor de oprit A67 worden in de eerste helft van 2014 gedaan, waarna de uitvoering plaats gaat vinden in het najaar. Het geluidsscherm laat nog even op zich wachten. Er wordt ingestemd met het huidige plan en er is subsidie toegekend maar er is een beroep tegen het besluit van de minister ingesteld wat een vertraging oplevert die tot 52 weken kan duren.

Glasvezel buitengebied: De werkgroep “burgerinitiatief glasvezel buitengebied” doet onderzoek naar de mogelijkheden. De belangengroep wordt op de hoogte gehouden als er ontwikkelingen zijn.

UMTS-mast: deze is geplaatst op 28 februari 2014. Op dit moment zit alleen Vodafone in de mast.

PINautomaat: Bij de Spar is een nieuwe PINautomaat geïnstalleerd. Te gebruiken tijdens de openingstijden van de Spar.

Groenverfraaiing: In maart zijn op verschillende plaatsen hagen en struiken aangeplant. Verzoek gedaan aan de gemeente om te kijken wat er nog mogelijk is in verdere groenverfraaiing bij de dorpsentrees en in het centrum.

Bestuurswijzigingen: Op 1 april volgt Annette Wilde Ferd Raaijmakers op als voorzitter.
Per 1 mei volgt Tim Vullings Frans v/d Kerkhof op als penningmeester en contactpersoon Beheersgroep. Het algemeen bestuur wordt benaderd met de vraag of zij wel of niet zitting willen blijven nemen in het algemeen bestuur. Ook hier zijn een aantal wijzigingen. Frans v/d Velden, Mien Verberne, Gerrit Sanders, Marianne Welten verlaten het algemeen bestuur. Peter Swiggers komt als nieuw lid bij het algemeen bestuur.

Verkeer: De vergadering vraagt in een brief aan de gemeente om opnieuw verkeerstellingen te doen en om een evaluatie moment. Tellingen worden uitgevoerd en in september 2014 komt wethouder van de Moosdijk de tellingen presenteren en toelichten. Het evaluatiemoment volgt op een later tijdstip.

Reconstructie Lieropse Heide: Het reconstructie project van het onderduikerkamp op Moorsel wordt afgerond en Gerard Geboers geeft op 28 september een rondleiding voor belangstellenden.

Stortplaats: De firma Brabob maakt een start met het herontwikkelen van de voormalige stortplaats in de Herselse bossen.

Social Sofa: Stichting Someren Natuurlijk wil i.v.m. haar 25 jarig bestaan een Social Sofa realiseren in Lierop. Helaas krijgt de Stichting de financiering van dit project niet rond en wordt het voorlopig afgeblazen.

Inbraakpreventie: De Belangengroep organiseert in samenwerking met Martijn Verstappen (gemeente) en buurtbrigadier Moniek van Lierop een thema avond over inbraakpreventie. Vooraf wordt een enquête gehouden onder de Lieropse bevolking.

Jeugdvakantiewerk: Zij gaan verder als zelfstandige stichting.

Belang van de Belangengroep: Annette geeft tijdens de vergadering een presentatie genaamd “belang van de Belangengroep” met als doel aan de vergadering de koersrichting voor de toekomst duidelijk te maken.

Speeltuin Gildewijk: Door een aantal bewoners van de Gildewijk is er een ontwerp gemaakt voor invulling van het reeds ingetekende speelterrein aan de Gildewijk. De gemeente ontvangt dit ontwerp positief en als het meezit, zal er in het voorjaar van 2015 een start gemaakt worden met de aanleg.

Carnaval: Carnaval gaat terug naar zaal van Oosterhout.

 

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014

 


 

Jaarverslag Stichting Belangengroep Lierop 2015

Organisatie: De belangengroepvergaderingen vinden 6 maal per jaar plaats op de eerste donderdag van januari, maart, mei, juli, september en november. De vergadering van mei is tevens jaarvergadering. De notulen van de vergaderingen worden verstuurd aan de bezoekers van de vergadering en gepubliceerd op Slaponline.

Samenstelling bestuur: Het algemeen bestuur bestaat uit 7 leden.
Het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende personen:
Annette Wilde: Voorzitter
Mark Gofers: Vicevoorzitter
Tim Vullings: Penningmeester en contactpersoon Beheersgroep
Marieke Linders: Secretaris

Nieuwjaarreceptie: Op 1 januari organiseert de Belangengroep, traditiegetrouw, een nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners van Lierop in gemeenschapshuis de Vurherd.

Viaduct Steemertseweg: De werkgroep Jeugdvakantiewerk trekt zich terug uit het project verfraaiing viaduct Steemertseweg. Er is wel een afvaardiging van deze groep mensen die zich verder inzet voor dit project en het verder uit gaat werken. Er ligt een ontwerp en een plan voor uitvoering. De werkgroep is nu druk met het aanvragen van subsidies.

Afscheid Sanne: Sanne van Seggelen neemt afscheid na drie jaar actief te zijn geweest binnen het dagelijks bestuur van de Belangengroep.

Dorpscoöperatie: Per 1 januari 2015 is de Dorpscoöperatie officieel van start gegaan. Zij hebben de eerste ledenraadsvergadering gehouden en hier hebben de verschillende werkgroepen zich gepresenteerd. Er is overleg met de Belangengroep en Beheersgroep om te kijken naar mogelijkheden voor activiteiten in het gemeenschapshuis de Vurherd.

Evaluatie verkeersmaatregelen: De gemeente Someren zou het evaluatierapport voorafgaand aan de commissievergadering bespreken met de Belangengroep. Dit is niet gebeurd. In de vergadering van maart concluderen we dat een reductie van 75% niet gehaald is en de gemeente is voorbijgegaan aan het bekijken van aanvullende maatregelen. De vergadering pleit nog wel voor herinrichting van de Offermanstraat en aanpak van de onveilige situatie in de Heesvenstraat en meer groen bij de dorpsentrees. In een amendement schrijft de coalitie dat het project rondom het treffen van verkeersmaatregelen in Lierop is afgerond en dit betekent dat er geen aanvullende maatregelen meer worden getroffen behalve de reeds toegezegde punten uit het evaluatierapport. Het voetpad langs de Groenstraat en Lijestraat worden gerenoveerd. In september wordt er groen aangeplant bij de dorpsentrees en de gemeente wil meewerken aan het verzoek voor hanging baskets in de van Dongenstraat.

Mestverwerkingsbedrijf Kovemi: Dhr. Koolen, eigenaar Kovemi, komt de uitbreidingsplannen van zijn mestverwerkingsbedrijf aan de Dijkstraat in Asten toelichten middels een presentatie. Er worden zorgen geuit over geur- en geluidsoverlast. Er is een actiegroep “geen mestverwerking in Asten” die handtekeningen verzameld heeft en deze aan gaat bieden bij het provinciekantoor in Den Bosch.

Jaarvergadering: De vergadering van mei 2015 is tevens jaarvergadering. Alle werkgroepen die opereren onder de paraplu van de Belangengroep komen verslag uitbrengen van de ondernomen activiteiten en geven een financiële verantwoording. Het gaat om de volgende werkgroepen: werkgroep park, jeugdsoos en Cinemaatje. Jeugdsoos ontvangt een subsidie om tekort van seizoen 2014/2015 mee op te vangen. TSCsolo / Tour dur Lierop werkt zelfstandig maar ontvangt in 2015 ook een subsidie.
Tijdens de jaarvergadering worden het sociaal en financieel jaarverslag gepresenteerd.

Goede doelen week: Deze vindt weer plaats in de eerste week van juni.

Stortplaats: Onder leiding van Willy van den Boer van de firma Brabob heeft er een rondleiding plaatsgevonden op de oude stortplaats welke op dit moment gesaneerd wordt.

Bijeenkomst dorps- en wijkraden: Het dagelijks bestuur is aanwezig bij een bijeenkomst op het gemeentehuis met andere dorps- en wijkraden uit de gemeente Someren.

Jeu de boules baan: Vanuit de KBO Lierop komt een subsidieverzoek voor de aanleg van een derde jeu de boulebaan bij Henricushof. Omdat de Belangengroep geen initiatieven ondersteunt die inkomsten hebben uit lidmaatschap kunnen we dit verzoek niet ondersteunen.

Activiteiten Kennedymars: Café Nr.1 en Jagershuis organiseren samen een activiteit tijdens de Kennedymars nacht om dit evenement een nieuwe boost te geven. De Belangengroep ondersteunt dit evenement door een eenmalige subsidie toe te kennen als opmaat naar een jaarlijks terugkerend evenement.

Geluidsscherm: In de loop van het jaar wordt er gewerkt aan een ontwerp voor het scherm in samenspraak met Rijkswaterstaat. Afhankelijk van vergunning en grondverwerving zal in de tweede helft van 2016 begonnen worden met de bouw. In november 2015 komt Hein van der Linden, met Wethouder van de Moosdijk , een presentatie geven over het ontwerp. Het sein staat op groen.

Speeltuin Gildewijk: Het dagelijks bestuur en een groepje bewoners van de Gildewijk heeft overleg gevoerd met de gemeente over de mogelijkheden voor een speeltuin in de Gildewijk. De gemeente wil hier graag aan meewerken en vraagt de bewoners een plan te maken met wensen. In september 2015 wordt de speeltuin gerealiseerd.

Website en digitaal dorpspanel: Het dagelijks bestuur gaat aan de slag met het onderzoeken van mogelijkheden voor het opzetten van een digitaal dorpspanel en gaat de eerste stappen maken voor het realiseren van een website voor de Belangengroep en gemeenschapshuis De Vurherd.

Hanging baskets: Omdat er in de van Dongenstraat geen ruimte meer is voor het aanplanten van groen wordt het idee voor hanging baskets geopperd in de vergadering. Het dagelijks bestuur is in Someren-Eind gaan informeren hoe zij een en ander gerealiseerd hebben. De gemeente wil meewerken met het bekostigen van de materialen. Het werk rondom de baskets moeten we zelf organiseren. Het dagelijks bestuur gaat in overleg met de KBO met het verzoek een werkgroep te vormen die zorg wil dragen voor het onderhoud van de baskets.

Beheersgroep: Ine van de Eijnden stopt met haar baan in de Vurherd. Peter Slegers komt de hiermee vrijgekomen vacature invullen als assistent beheerder.

Verlichting: Op diverse locaties in Lierop en langs de fietspaden Somerenseweg/Lieropsedijk en Herselseweg worden nieuwe lantaarnpalen geplaatst of wordt de huidige verlichting vervangen door LED verlichting.

Een afvaardiging van het bestuur is aanwezig geweest bij de volgende bijeenkomsten:
-Symposium herbestemming kerkgebouwen.
-Zitting genomen in klankbord groep niet-agrarische activiteiten in het buitengebied.
-Lancering beeldbank door gedeputeerde Brigitte van Haaften.
-Opening Einderplein in Someren-Eind.
-Bijeenkomst dorps- en wijkraden gemeente Someren