Van Marieke Linders kregen wij onderstaand bericht…

Dinsdag 22 september 2020 staat de jaarvergadering van het dorpsoverleg Lierop gepland.Deze vindt plaats in de Vurherd (zaal de Vurtuin) van 20.00 – 22.00 uur.Zie hieronder de agenda.
Ivm de huidige coronamaatregelen zijn er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar dus graag vooraf aanmelden via e-mailadres marieke@dorpsoverleglierop.nl.

1. Opening en welkom.
2. Vaststellen agenda en inventariseren rondvragen.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Actielijst vergadering 5 maart 2020.
5. Vaststellen sociaal en financieel jaarverslag 2019.
6. Stand van zaken diverse onderwerpen:
-Zonnepark Lungendonk
-Geluidsscherm
-Voorgenomen industrieterrein langs Kanaaldijk
-Voetpad Heesvenstraat
-Vervolg verkeersonderzoek Lierop
-Huisartsenpraktijk Lierop
Wethouder Schoolmeesters en wethouder Swinkels zullen aanwezig zijn
voor verdere toelichting en het beantwoorden van vragen.
7. Presentatie ‘Liever in Lierop’.
8. Rondvraag.