In opdracht van het college van B&W van Someren heeft onderzoeksbureau BMC een bestuurskrachtonderzoek uitgevoerd in Someren. Het resultaat daarvan staat in het rapport ‘Bestuurskracht Someren, aangrijpingspunten voor toekomstbestendig bestuur’. Bekijk de stukken op onze raadswebsite.

Doel was inzichtelijk maken in hoeverre de gemeente in staat is haar maatschappelijke taken op een goede manier te vervullen. En om te kijken welke verbeterpunten er zijn om een krachtige gemeente te blijven. In deze brief schetsen we kort de belangrijkste conclusies en aanbevelingen.

Wat gaat goed
Als gemeente doen we het over het algemeen goed en we zijn goed voorbereid op de toekomst, zo stellen de onderzoekers. Zij zien dat de gemeente de afgelopen jaren hard heeft gewerkt om de diverse taken zo goed mogelijk uit te voeren. Dat wordt ook erkend, want onze inwoners geven de gemeente een ruime voldoende. De gemeente  informeert de inwoners over plannen, besluiten en resultaten en we weten belangrijke thema’s goed op te pakken. Het gemeentebestuur slaagt erin om op tijd beslissingen te nemen bij ingewikkelde onderwerpen. Gemeenteraad, college en de organisatie werken op een prettige manier samen. Dat geldt ook voor de samenwerking met organisaties buiten de gemeente.

Extra aandacht
Natuurlijk komen er uit het onderzoek ook zaken naar boven die aandacht verdienen om een gezonde zelfstandige gemeente te kunnen blijven. Dat geldt zeker voor (nieuwe) toekomstige taken die we als gemeente krijgen, bijvoorbeeld de opgave op het gebied van duurzaamheid en het invulling geven aan de woningbouwopgave.

De ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie.
Er is extra aandacht nodig voor de positie op de arbeidsmarkt. De door de gemeente al eerder ingezette organisatieontwikkeling wordt door de onderzoekers gewaardeerd. Ze zien die ook als essentieel om nog beter voorbereid te zijn op de toekomst. We werken hard en we doen het goed op het gebied van beleid, aldus het onderzoek.

Het versterken van de financiële positie.
Prettig is dat de onderzoekers concluderen dat de gemeente op dit moment financieel gezond is. Omdat de gemeente in de toekomst veel (nieuwe) taken te vervullen heeft, wordt geadviseerd om op financieel gebied mogelijke risico’s goed onder de loep te blijven nemen.

Samenwerking in de regio en met inwoners en organisaties.
Geconstateerd wordt dat Someren regionaal samenwerken belangrijk vindt, maar daarbij  als kleine gemeente keuzes moet maken. Participatietrajecten (elkaar informeren,  advies en input vragen, samen optrekken) vragen veel inzet. Het ‘Sociaal Domein’ en de samenwerking met maatschappelijke organisaties zijn hier voorbeelden van. Het advies is dat de gemeente dit soort samenwerkingen verder uitbouwt.

Hoe nu verder?
Het college van B&W voelt zich verantwoordelijk om met de uitkomsten van dit onderzoek aan de slag te gaan. Op 1 december aanstaande behandelt de commissie Burger & Bestuur het rapport van het bestuurskrachtonderzoek. Op 15 december bespreekt de gemeenteraad het rapport. Het college van B&W verwacht dat de raad daarna opdracht geeft om een plan van aanpak te maken waarin de aanbevelingen uit het rapport worden vertaald in concrete acties.