Marieke Linders stuurde ons de agenda van de jaarvergadering van de Stichting Belangengroep Lierop die a.s. donderdag 7 maart van 20.00 tot 22.00 uur wordt gehouden in de Vurherd.

1. Opening en welkom
2. Ingekomen stukken en vaststellen agenda
3. Notulen vorige vergadering
4. Presentatie aanleg voetpad Heesvenstraat
5. Verkeersonderzoek
6. WOB verzoek buisleidingen tracé
7. Inverstering nieuwe gordijnen podium de Vurherd
8. Profielschetsen voorzitter beheersgroep en secretaris belangengroep
9. Mededelingen
10. Rondvraag

Zie ook de website van de Belangengroep.