Van Harrie vd Sanden kregen we onderstaand bericht…

“Medio 2021 worden de sluizen 8 en 9 in de Zuid-Willemsvaart vervangen. In overleg met omwonenden is besloten dat de huidige verkeersbrug bij sluis 9 dan komt te vervallen en wordt vervangen door een fietsbrug. Het verkeersbesluit dat daarvoor nodig is, is onlangs definitief geworden.

De sluizen 8 en 9 in de Zuid- Willemsvaart zijn inmiddels zo’n 200 jaar oud en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Enkele jaren geleden is besloten dat de sluizen vervangen moeten worden. In de aanloop daar naartoe zijn diverse onderzoeken gedaan. Eén van die onderzoeken ging over de toekomst van de verkeersbrug bij sluis 9. De huidige brug wordt gebruikt door omwonenden maar ook veelvuldig door sluipverkeer. De kruising met de N612 is verkeerstechnisch niet optimaal omdat die dichtbij de kruising N612-Rochadeweg ligt. Al met al voldoende reden om naar een andere oplossing te kijken.

In overleg met omwonenden is gekeken naar de mogelijkheden. Belangrijk aandachtspunt was de bereikbaarheid van de woningen aan de Kanaaldijk Zuid Oost. De oplossing is gevonden in het vervangen van de huidige verkeersbrug door een fietsbrug in combinatie met aanpassing van de kruising tussen de Rochadeweg en de Veldbeemd. De bewoners van de Kanaaldijk Zuid Oost kunnen het gebied via de Veldbeemd in- en uit rijden. Omwille van de veiligheid wordt de kruising Veldbeemd-Rochadeweg voorzien van verkeerslichten.

Behalve door omwonenden wordt de huidige verkeersbrug ook gebruikt door mensen die in natuurgebied de Groene Punt fietsen en wandelen. Door de aanleg van de fietsbrug blijft de Groene Punt voor fietsverkeer vanuit  westelijke richting goed bereikbaar. Recreatief autoverkeer bereikt het natuurgebied via de Veldbeemd.

De aanpassing van de kruising Rochadeweg-Veldbeemd inclusief het plaatsen van de verkeerslichten vindt dit najaar plaats. Deze werkzaamheden worden als eerste uitgevoerd omdat via de Veldbeemd een deel van het bouwverkeer voor sluis 9 gaat rijden (een groot deel van de materialen wordt overigens per schip aangevoerd). Daarna starten voorbereidende werkzaamheden waarna de daadwerkelijke bouw van de sluizen begin 2021 begint. De beide sluizen worden gelijktijdig gebouwd. In het voorjaar van 2021 is de scheepvaart over de Zuid Willemsvaart ca 18-20 weken gestremd. Het streven is om  de nieuwe sluizen eind 2021 in gebruik  te nemen.