BISDOM en LIEROP

 

 

Reactie Kerkbestuur 15 september 2012 slaponline

Open Brief Ferd Raaijmakers 22 september 2012

Reacties Eindhovens Dagblad 24 september 2012

COMMENTAAR dinsdag 25 september 2012 Eindhovens Dagblad

MENING dinsdag 25 september Eindhovens Dagblad (Peter van Overbruggen)

OPINIE Eindhovens Dagblad 26 september door Jeroen van Sambeeck

OPINIE Eindhovens Dagblad 27 september door Lucien Verhoeven

Standpunt Bisdom vrijdag 28 september 2012 slaponline

Reactie pastoors na brief bisdom op 1 oktober in Eindhovens Dagblad

Lezing Hans van Reisen 26 november 2012 in Deurne

Verstuurde Brief Kerkbestuur 24 november 2012 in Koepel december 2012

Reactie Bisdom 14 december 2012 op brief van 24 november

NIEUWS vanaf 29 december 2013

PAROCHIEVERGADERING 24 maart 2014

Informatie over fusieproces 20 april 2015

Angelusparochie ondertekend per 1 mei 2015

 


 

UW REACTIE (reageer via deze link) - zie eerdere reactie(s)

 

Onder UW REACTIE (hierboven) geven wij op slaponline de mogelijkheid aan onze lezers om te reageren op het verschil van opvattingen tussen het Bisdom en onze pastoor Jan Zwirs cq het kerkbestuur.

In het Eindhovens Dagblad hebben we reeds vele reacties - veelal buitendorpse - gekregen op de Open Brief van Ferd Raaijmakers.

Tijdens de 'protest'dienst van zaterdag 22 september j.l. hebben de massaal aanwezige Lieroppenaren laten weten het eens te zijn met onze pastoor en het Kerkbestuur en oneens met de stelling van het Bisdom.

Hoe U erover denkt horen wij graag van U. Misschien kan het Bisdom hier iets mee?

Wij publiceren de reacties op deze pagina: 'Bisdom en Lierop', zodat er een nog completer beeld ontstaat van wat er leeft bij onze lezers.

Wie weet heeft iemand de oplossing voor dit conflict???

 

Wij publiceren met naam van de inzender.

 

-------------------

 

REACTIES slaponline-lezers

 

Ik ben Astenaar maar maak deel uit van het Lieropse mannenkoor Acapella en doe veel met de samenleving in Lierop. Ik heb de berichten en de prikkelingen gevolgd en kan me daar erg over opwinden.

We leven in een wereld waar we tegenwoordig alles samen moeten kunnen doen en de grenzen voor iedereen open staan. Hoe kan een bisdom zo discrimineren en de samenleving op deze manier verstoren, wij hebben 3 protestanten in ons koor en die zingen bijna wekelijks in onze kerk in Lierop en er is niemand die daar over zeurt. Wat een onzin dat een bisschop gaat verbieden om de dienst met katholieken en protestanten te vieren.

Hij zou zelf eens onder zijn rok moeten kijken waar de grenzen liggen als het gaat over verbieden dan zou hij misschien op heel wat andere gedachten komen dan zich bezig houden met dit gebeuren.

We praten alsmaar over de Islam en bouwen maar moskees bij en van de kerk maken we een supermarkt, geen wonder dat de Islam de overhand in Nederland krijgt. Ik zou dit aan de Bisschop willen zeggen: Laat de samenleving zelf mee beslissen hoe het met de kerk moet dan zullen er nog veel kerken blijven bestaan.

Als hij met deze onzin doorgaat zal hij zijn eigen poten onder zijn stoel afzagen en er niets meer van de kerken overblijven.

De kerk is niet voor de rijnen maar voor mensen die in iets geloven wat voor hen onaantastbaar is.

 

Mvg Jo Dat - Asten

 

------

 


 

Standpunt Bisdom middels brief vrijdag 28 september 2012 slaponline

 

Vrijdag 28 september 2012:

 

Van het Bisdom de Bosch kregen we vanmiddag op onze redactie onderstaand standpunt ten aanzien van de oecumenische vieringen in Someren en Lierop binnen…

 

‘Beste parochianen van Someren en Lierop en belangstellende parochianen elders,

Aan de reacties van velen van u wordt duidelijk dat u het moeilijk vindt om te begrijpen waarom de Bisschop heeft ingegrepen bij recent geplande oecumenische vieringen in Someren en Lierop. De verwarring lijkt compleet te worden door uitlatingen van de pastoors en van het kerkbestuur van Lierop die de Bisschop van onrechtmatig gedrag lijken te beschuldigen. De Bisschop heeft echter te waken over het katholieke geloof en ervoor te zorgen dat de parochies in zijn bisdom katholiek blijven in eenheid met heel de Wereldkerk. Alleen zo kunnen ons geloof en de Kerk betekenis houden voor de mensen en voor hun geluk.

De katholieke Kerk bevordert oecumenische contacten met protestantse gemeenschappen. Zij moeten elkaar leren kennen; zij kunnen gezamenlijke sociale activiteiten ontplooien; ze kunnen samen luisteren naar Gods Woord en samen bidden. Het is echter niet toegestaan samen Eucharistie/avondmaal te vieren. Dat verbod is door de pausen maar ook door de Nederlandse bisschoppen telkens weer herhaald. Waarom mag dat niet? Omdat avondmaal en Eucharistie, hoewel voor beide een beroep wordt gedaan op een instelling en een opdracht van de Heer, niet hetzelfde zijn. De rooms-katholieke Kerk gelooft dat in de Eucharistie het kruisoffer van Christus sacramenteel tegenwoordig worden gesteld, en dat brood en wijn werkelijk en blijvend veranderen in het Lichaam en Bloed van Christus. Deze Eucharistie is, in woorden van het Tweede Vaticaans Concilie, bron en hoogtepunt van het kerkelijk leven. Volgens katholieke opvatting kan alleen een geldig gewijde priester de Eucharistie consacreren. Protestanten kennen geen geldig gewijde priesters. Zij geloven niet in de werkelijke verandering van brood en wijn en hebben een meer symbolische opvatting van dit sacrament. Dat is de reden waarom de Kerk een gezamenlijk viering niet toestaat. Zij staat ook niet toe dat niet-katholieken in de Eucharistie te communie gaan en dat katholieken aan het protestantse avondmaal deelnemen. Dit om verwarring rond het geloof in dit Sacrament dat voor ons dus het hart van geloof is, te voorkomen.

 

Ondoordachte oecumenische handelingen als gezamenlijke Eucharistie/avondmaalsvieringen zijn schadelijk voor de eenheid en brengen de oecumene geen stap verder, integendeel. De eenheid is dan geen eenheid in geloof, maar een eenheid in gevoel. Het gaat erom dat wij als kerkgenootschappen en dus niet zozeer als individuele parochies en gemeenten op dit belangrijke punt door gezamenlijk overleg, gesprek en studie leren ontdekken wat de Heer werkelijk met zijn Kerk en met het Sacrament van de eenheid bedoeld heeft. Ondertussen bidden wij in de parochies en gemeenten om bijstand van de Heilige Geest. Hij alleen kan de echte eenheid stap voor stap dichterbij brengen. De oecumene reikt bovendien veel verder dan de eenheid tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de protestants-christelijke kerkgenootschappen, maar betreft bijvoorbeeld ook de relatie met de Orthodoxe Kerken uit het Oosten.

 

In de reacties in de krant wordt ongelukkigerwijze met deze kwestie van geloof een bestuurskwestie vermengd en wel de fusies van parochies en de eventuele sluitingen van kerken. Het is inderdaad zo dat we naar nieuwe grotere parochies toe moeten en de krachten moeten bundelen, om voor de toekomst aan een vitaal katholiek geloofsleven te kunnen blijven werken. Vaak worden de geloofsgemeenschappen in dorpen en wijken ook eenvoudigweg te klein om nog zelfstandig te bestaan. En inderdaad zullen er ook kerken aan de eredienst onttrokken moeten worden. Voor de suggestie dat de kerk van Lierop gesloten zou moeten worden, bestaat vooralsnog echter geen enkele grond. Dat zal in de toekomst in grote mate afhangen van de betrokkenheid van de parochianen op het kerkelijke leven, in de nieuwe parochie waarvan Lierop deel zal gaan uitmaken.

 

Zie ook de integraal als ingezonden brief...

 


 

Reactie pastoors na brief bisdom op 1 oktober in Eindhovens Dagblad

 

'Oecumenische' pastoors gelaten na brief bisdom

 

Pastoor Jan Zwirs van Lierop wil niet inhoudelijk reageren op de pittige brief die het bisdom Den Bosch vrijdag verstuurde aan zijn parochianen en die van Someren. De Somerense pastoor Jacques Verhees reageert er gelaten op.

 

"Laat het maar eventjes zo. Het vuurtje brandt, als je er nu nog meer olie opgooit, wordt het alleen maar erger", geeft Zwirs als reden om maar even te zwijgen.

Zijn collega Verhees, van de Somerense parochie Heilige Lambertus, voelt zich niet 'geschoffeerd' door de brief van het bisdom. "Ik kan me voorstellen dat bisschop Hurkmans denkt dat hij dit moet doen. Hij moet waken over de orthodoxie in de kerk. Hij is laatst nog bij mij geweest in de kerk. Hij was heel vriendelijk tegen mij hoor", zegt Verhees. "Deze zaak moet tot bedaren komen. Mijn gemoed is in elk geval tot rust gekomen. De wereld is groter dan Someren en Lierop en op de achtergrond heb ik altijd het evangelie en die man uit Nazareth voor ogen. Die man was redelijk ruimdenkend hoor. Ik heb zondag nog een etentje met de dominee."

De afgelopen weken ontstond veel beroering onder kerkgangers in Lierop en Someren omdat het bisdom twee vieringen met protestantse gelovigen verbood. Verhees had tijdens het ziekentriduüm in een gezamenlijke viering met dominee Eline van Iperen willen voorgaan. Verhees zag er na een verbod van het bisdom vanaf. Daarna werd ook een oecumenische dienst op 23 september in de koepelkerk van Lierop verboden. Het bisdom sprak van 'een kerkelijk misdrijf' en dreigde met sancties.

Vrijdag reageerde het bisdom op alle commotie met een open brief aan alle parochianen van Lierop en Someren. Daarin werd gesteld dat deze oecumenische vieringen met protestanten 'schadelijk voor de eenheid' in de kerk zijn en de 'oecumene geen stap dichterbij' brengen. De pastoors en de kerkbesturen zouden de verwarring in de kerk 'compleet' hebben gemaakt.

 


 

Open Brief Ferd Raaijmakers 22 september 2012

 

Onderstaand de Open Brief welke o.a. ook gepubliceerd werd in het Eindhovens Dagblad van 22 september 2012.

 

De aanvaringen tussen (vertegenwoordigers van) het bisdom Den Bosch en de katholieke achterban stapelen zich op. Het bisschoppelijk verbod op een bijzondere kerkdienst in Lierop deed voor huisarts Ferd Raaijmakers de spreekwoordelijke emmer overlopen. In een open brief wijst hij op de grote onvrede die de conservatieve lijn van het bisdom veroorzaakt.

 

Als voorzitter van de Belangengroep Lierop maar ook op persoonlijke titel schrijf ik u het volgende.

Leefbaarheid vind ik zeker in deze tijd waarin vervreemding en vereenzaming ons bestaan bedreigen van extreem groot belang en ik hoop dat ook het bisdom den Bosch doordrongen is van het feit dat er onder velen van ons mensen de geestelijke nood hoog is.

Als huisarts word ik daar dagelijks mee geconfronteerd.

Ik heb me in een vorig schrijven al aangesloten bij het initiatief van de vereniging van kleine kernen Noord-Brabant(VKKNB). Hun publicatie van 15-06-2012 met als titel 'Opheffen van kleine parochies leidt tot afbraak van sociale cohesie' kan en wil ik hiermee nogmaals volledig onderschrijven.

 

Geweldige band

Het opheffen van onze parochie in Lierop zal de geweldige band die er nu is tussen de pastoor, het jonge zeer gemotiveerde kerkbestuur en de 140 vrijwilligers onder druk zetten.

Als ons magistraal mooie kerkgebouw zijn parochiële functie gaat verliezen valt het doel waarvoor we samen werken voor een groot deel weg en zullen de vrijwilligers hun gezamenlijke mooie en zingevende 'hobby' verliezen en daarmee zal een belangrijke bron van sociale cohesie verdwijnen.

Op die manier ontstaat er dan een leemte in de leefbaarheid van ons dorp.

 

Basisgeloofsgemeenschappen

In het verleden heeft het kerkbestuur reeds een brief geschreven aan het Bisdom waarin het zich keerde tegen het voornemen van de bisschop om kerken in kleine kernen te sluiten en om parochies samen te voegen. Het schrijven van het kerkbestuur richtte zich niet alleen op het verlies van de geweldige samenwerking binnen onze parochie maar ook op het uitbannen van de geest uit het religieuze leven in ons mooie dorp. Geloofsbeleving is immers gebaat bij en gedijt het best in basisgeloofsgemeenschappen.

Een echt antwoord op die brief is nog niet ontvangen.

Als extra punt van aandacht geldt dat de parochie Heilige Naam Jezus in Lierop een van de weinige is die financieel gezond is.

De argumentatie van het bisdom om kerken te sluiten kan ik wel volgen. De financiële situatie waarin het bisdom verkeert is slecht, er is een tekort aan priesters en er is een enorme teruggang in het kerkbezoek.

 

Ontluisterende feiten

De versnelde leegloop van de laatste tijd is niet vreemd in het licht van de ontluisterende feiten die aan het licht zijn gekomen over pedofiele praktijken van priesters. Echter ook de manier waarop de hedendaagse leiding van het bisdom met deze problemen is omgegaan heeft vele gelovigen het vertrouwen doen verliezen in de rooms-katholieke kerk.

Door de krampachtigheid,waarmee u, bisschop, en de uwen met de vragen om vernieuwing en vermenselijking van het geloof omgaan, lijken nu de laatste katholieken dit zinkende schip te gaan verlaten. Wat een ark van Noach zou moeten zijn wordt nu een Titanic.

 

Fietstocht

Echter ik wil nog iets toevoegen om het in een breder perspectief te plaatsen.

Zeven weken geleden begon ik mijn fietstocht van Porto naar Faro en verbleef in een hotel in de stad van de Port. In de ontbijtzaal stond de klok op vijf voor twaalf. Hij stond stil.

Hierdoor kwamen mijn gedachten zoals wel vaker op deze reis bij de bedreiging van onze mooie parochie in Lierop.

Op 2 manieren hield deze klok me bezig; de tijd begint te dringen en eigenlijk is het wat dat betreft al 2 voor 12. Als we niets doen is over vijf jaar geen enkele kerk meer open en kunnen wij mensen die samen willen komen rond het thema liefde nergens meer terecht.

Op de tweede plaats stond de klok stil en riep bij mij daardoor de gedachte op dat het beleid van de katholieke kerk nu zelfs eerder is het terugdraaien dan stilstaan. Niet de boodschap van het evangelie de Liefde en Naastenliefde is belangrijk maar de regeltjes zijn bepalend.

Niet de inhoud telt maar de vorm.

 

Toneelstuk

Homoseksuelen en mensen die overspel plegen mogen geen communie ontvangen zo vaardigt het bisdom uit in juni. Als dan in die zelfde week Gonnie Spronk uit Berlicum tot maagd wordt gewijd heb ik het gevoel dat ik in een toneelstuk ben beland; inderdaad de kerk wordt een grote poppenkast maar de voorstelling is niet om aan te zien omdat er geen empathie en geen inspirerende boodschap in zit en omdat er hele strenge regels gedicteerd worden.

Quote van het bisdom: “Als jullie maar gaan bidden komt alles goed”.

Als huisarts maak ik regelmatig mee dat mensen zich in de steek gelaten voelen als het gaat om pastorale begeleiding van conservatieve herders. Of het nu gaat om het weigeren van een kerkelijke begrafenis bij mensen die euthanasie hebben gekregen of om het niet mee willen denken met nabestaanden om een mooie uitvaart in de geest van de overledene te regelen op deze wijze verlaten nu al veel trouwe katholieken de kerk die ze niet meer als de hunne ervaren. En daarmee haken veel vrijwilligers af die niet voor zo’n rechtlijnige rabiate pastoor willen werken.

 

Stroomversnelling

Door het verbod om tijdens het ziekentridium een viering onder leiding van pastoor Verhees en dominee van Ieperen doorgang te laten vinden is alles in een stroomversnelling geraakt. Zelfs de meest trouwe aanhangers van u bisschop keren zich nu van u af.

Ik hoorde een van uw meest volgzame volgelingen, naar aanleiding van uw aanwezigheid in Asten bij het gieten van de klok voor de Notre Dame van Parijs, zelfs zeggen: “hadden ze hem maar er in gegoten als klepel die Hurkmans”. Wat mij dan erg verontrust is dat mensen het respect voor u als bisschop en als mens gaan verliezen.

In een eerder schrijven naar aanleiding van het verbod op het gebruik van gedichten en liederen van Huub Oosterhuis en Ida Gerhardt in de vieringen heb ik de censor Mennen en ook u bisschop Hurkmans vergeleken met de Farizeeën en schriftgeleerden die door Jezus terecht werden gewezen.

 

Boodschap

Het respect dat mensen voor u verliezen, missen wij al jaren van de kant van de leiding van het bisdom omdat u naar de letter regeert en weigert te luisteren en weigert mee te denken met ons simpele zielen die een verbreding van het geloof zoeken om op die manier de boodschap van Jezus Christus weer centraal te stellen; de boodschap van Liefde en Naastenliefde.

Hoewel ik in 1962 pas 10 jaar oud was leefde ik helemaal mee met de nieuwe hoop die gloorde nu paus Johannes de XXIII ste het tweede Vaticaanse concilie uitriep en daarmee een verfrissende oecumenische en humane wind door het katholieke geloof deed waaien. Als klein manneke was ik daarna erg teleurgesteld dat net als nu de zaken werden teruggedraaid.

Alles lijkt te worden gedaan om een autocratische hiërarchie in stand te houden waarbij macht de drijfveer is en waarbij angst voor vernieuwing jullie zelfvertrouwen ondergraaft en waarbij daardoor verworvenheden die de kerk weer dichter bij het geloof zouden moeten brengen worden afgekeurd.

 

Geest uit de fles

Nu is de viering van zondag 23 september met dominee Eline van Iperen en pastor Jan Zwirs verboden door het bisdom. De geest lijkt uit de fles in alle geledingen van de gemeenschap en ook in de verre omgeving van Lierop hoor ik geluiden van teleurstelling, onmacht en kwaadheid over uw besluit.

De vorige gezamenlijke viering van protestanten en katholieken was warm en gaf me een gevoel van verbondenheid dat ik mis in het beleid van het bisdom.

Het zou fijn zijn geweest als u zelf deelgenoot was geweest van deze viering om daarna vanuit uw gevoel te hebben kunnen oordelen.

 

Doodlopende weg

Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Het zou u aan het denken moeten zetten over de juistheid van jullie koers. Voor mij zitten jullie op een doodlopende weg.

De leegloop van de kerken zal binnen vijf jaar volledig zijn als we niet uit een ander vaatje mogen gaan tappen. Er zijn veel mensen die op zoek zijn naar de zin van het leven of naar iets spiritueels. Er is behoefte om samen met anderen een stukje verdieping te bereiken in bijeenkomsten met gebed, zang, dans gedichten en muziek. Religie kan daarbij in de oecumenische zin een betekenis krijgen.

Ik begrijp dat ik voor jullie in Den Bosch zo een paar stappen over sla maar ik zie dit wel als de toekomst van het geloof, waarin grote groepen van mensen inspiratie, bemoediging, blijdschap en troost zullen vinden in een tijd waarin het materiële de overhand dreigt te krijgen.

 

Inspireren

Ik zie in de oecumene een mogelijkheid om de normen en waarden die alle grote wereldgodsdiensten gemeenschappelijk hebben uit te dragen in vieringen. Het lijkt me van het grootste belang dat de boodschap van Jezus van Nazareth niet verloren gaat en ook onze jeugd kan inspireren.

In de aanhef sprekend over geestelijke nood onder ons mensen zie ik in de kerk die liefde als 'leitmotiv' heeft een ruimte die de medemenselijkheid kan uitdragen en tot verbetering van de leefbaarheid kan leiden in een tijd die zo complex is dat we het overzicht dreigen te verliezen.

 

Door Ferd Raaijmakers, Lierop

 


 

Reacties Eindhovens Dagblad maandag 24 september 2012

 

Brief is lezers uit het hart gegrepen...

 

Op de website ed.nl stroomden  volop reacties binnen op de open brief van Ferd Raaijmakers aan de Bossche bisschop Hurkmans. Verreweg de meesten van de vele tientallen lezers die reageerden zijn het eens met de Lieropse huisarts.

Een bloemlezing uit het forum.

 

Bedankt voor de keurige en alleszeggende brief, Ferd. Het geloof is in dorpen een enorm handvat om het sociale, spirituele en persoonlijke leven van veel mensen te verrijken. Een (financieel) gezonde geloofsgemeenschap sluiten is een aanslag op het dorp in alle facetten. Wat mij bezighoudt is de controle van het bisdom op de (wekelijkse) activiteiten. Gezamenlijke diensten worden verboden en over afscheid wordt in het geval van euthanasie vanuit het bisdom met zo weinig aandacht voor het persoonlijke leed omgegaan dat dit wel tot weerstand moet leiden. Is het dan echt nodig om bij elke oecumenische activiteit toestemming te vragen? De kerk wordt gemaakt door de actieve deelnemers en niet door kerkbestuurders.
Andries Bergman

Wat was ik blij met de voorpagina van het ED. Het schrijven is me uit het hart gegrepen. Heeft de monseigneur zich afgevraagd waarom in Brabant de kerk zo snel leegloopt? Hij heeft vast het idee: alleen 'goede' gelovigen, alleen die volgens zijn regels willen leven en anders geen aanhangers meer. Hij hoeft zich geen zorgen te maken: straks heeft hij niemand over.
Saskia Otten

Vreemd dat nagenoeg de hele voorpagina wordt gebruikt om iemand zijn gram te laten halen. Is het ED bevooroordeeld, wil het een bepaalde mening uitdragen? Een krant hoort objectief te berichten en niet af te glijden naar een Telegraaf-variant. Daarnaast begrijp ik de ophef helemaal niet. Laten we blij zijn dat het instituut kerk uit onze samenleving verdwijnt. Niet meer van deze tijd en wat mij betreft afgeschreven na alles wat ze de afgelopen 2000 jaar hebben gedaan en vooral misdaan. Spiritualiteit kan op allerlei manieren worden ingevuld. De r.k.-kerk heeft daar echt niet het alleenrecht op.
Leon Kamp

De open brief is mij uit het hart gegrepen. Waar juist in deze tijd de bindende kracht van een geloof grote waarde kan hebben, worden zij in veel bisdommen door de katholieke kerk niet meer gesteund. Het instituut kerk heeft afgedaan. Het zou mooi zijn als de in Rome vergaarde rijkdommen en elders vergaarde kerkelijke bezittingen werden teruggegeven aan de gelovigen. Gewoon opnieuw beginnen, zonder kerk met grote K, maar met geloof, liefde, vertrouwen en gemeenschapszin dicht bij jezelf en de ander.
Diana Rijntjes

Wie is de heer (huisarts) Ferd Raaijmakers om een hele voorpagina aangewezen te krijgen voor een open brief? Zijn er echt geen andere komkommerberichten? Het zal ook allemaal niets opleveren. De kerk zal gewoon doorgaan op haar pad dat vol gegroeid is met het onkruid van de macht.
Harry van de Laak

Wat een indringende brief. Ik onderschrijf hem helemaal. De arrogantie waarmee onze huidige zielenherders het gewone kerkvolk tegemoet treden is onbegrijpelijk. Ik hoop dat er toch, mede door gelovigen, een ommekeer komt, zodat ik me weer thuis kan voelen in de kerkgemeenschap.
Rien van den Berge

Het beleid van de r.k.-kerk heeft mij al eerder afscheid doen nemen van dit instituut.
Ik onderschrijf van harte deze open brief maar ik geloof niet dat het beleid daardoor zal veranderen. Ik vind dat zo'n gemiste kansen van het bisdom.
Henk van de Kerkhof

Geweldig artikel. Al lang erger ik mij aan de opstelling van veel hogere geestelijken. Men wil vasthouden aan het verleden en heeft weinig oog voor het heden. Ik vind het nog geweldiger dat 'ons' Eindhovens Dagblad de voorpagina gebruikt om deze mening zo onder de aandacht te brengen. Chapeau! Ben erg benieuwd wat de bisschoppen met dit verhaal gaan doen; negeren of oppakken. Ik hoop het laatste!
Ed Alberda

Dit is een brief die recht uit het hart geschreven is. Een noodkreet, die hopelijk gehoord wordt. Tot nu toe heeft men zich in Den Bosch nog niet afgevraagd hoe het komt dat er minder mensen in de kerk komen en daarmee ook de inkomsten. Een kleine gemeente als Lierop heeft een kerk hard nodig, uit geestelijk en sociaal oogpunt. In Helmond hebben ze al diverse kerken gesloten en omgebouwd tot Jumbo, Medisch Centrum of nu als nieuw Speelhuis. Hoe kun je je als bisdom laten gaan door een mooie kerk te verkwanselen aan een Speelhuis.
Ferd heeft gelijk dat onze kinderen door het wegvallen van de kerk geen enkele religieuze opvoeding meer krijgen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een jeugd die de toekomst heeft niets in de kerk kan zien en het verval alleen maar groter wordt. Jammer, maar hopelijk krijg je veel steunreacties , wordt je brief in Den Bosch gelezen en komt er een positieve reactie.
Bob Sleijffers

Groot compliment voor Ferd. Hoe jij met deze realistische woorden precies uitdrukt wat er in deze tegenwoordige maatschappij leeft.
We leven meer dan ooit in een open maatschappij met een groot open venster naar de gehele wereld. Juist die open wereld zou ons moeten doen beseffen dat we elkaar harder nodig hebben dan ooit. Het wordt de allerhoogste tijd dat ze daar in Rome alle ramen en deuren eens flink open gooien en er een frisse en geestverruimende wind door laten blazen.
Henk van de Goor

Ferd, wij willen u laten weten dat wij het eens zijn met uw schrijven en wij denken velen met u. Worden zij van het bisdom nu eindelijk eens wakker? Of laten zij de Kerk, en dus ons, helemaal
verloren gaan? Wij hebben vorig jaar een brief aan onze bisschop geschreven over het overplaatsen van onze pastor zonder overleg, maar dan krijg je een nietszeggende brief terug. Wij hopen dat u veel reacties krijgt en stuur ze maar door.
Gijs en Nelly van der Heijden

Wat een ophef in sommige reacties dat Ferd op de voorpagina staat. Zal zeker en vast jaloezie zijn. Wordt het niet eens tijd dat er een discussie anno 2012 ontstaat? Mijn zegen heb je, Fred.
Wim van den Boogaard

Ik heb met genoegen het stuk op de voorpagina gelezen. Met ontluisterende feiten slaat Ferd Raaijmakers de spijker op z'n kop. Hij verwoordt goed hoe men tegenwoordig tegen de Kerk aankijkt. De laatste tien tot vijftien jaar is er veel veranderd. De ontkerkelijking houdt niemand tegen, maar tegelijkertijd jagen bisdom en Vaticaan ons naar buiten. Zij maken de dienst uit en alles wat fout is wordt in de doofpot gestopt. Zelf kom ik al verschillende jaren niet meer met regelmaat in een kerk, behalve als het een plechtigheid van een familielid of goede bekende is. De Kerk loopt niet in de pas met het leven anno 2012 en zal het niet redden. Mensen geven graag op hun manier invulling aan het katholieke geloof.
Mag de Kerk heen gaan in Vrede.
Rob van de Moosdijk

 

Ik ben door omstandigheden jarenlang niet naar de Kerk geweest. Heb gelukkig de weg daa naartoe weer terug gevonden. Maar dat was nog in de tijd dat er meer oecomene was. Ik vind net als de schrijver van afgelopen zaterdag dat de MODERNE kerk NU te ver gaat. Ik sta volledig achter Fred Raaijmakers.

Wij allen geloven toch in één God. Zowel de protestanten als katholieken en andere geloofsgemeenschappen.

Laat de geestelijkheid eerst maar eens naar zichzelf kijken. Waarmee ik niet alle geestelijken over een kam wil scheren, maar als er iets aan te pakken is dan is het in eigen huis.

Jan van Bruggen

 


 

OPINIE Eindhovens Dagblad 27 september door Lucien Verhoeven

 

Lucien Verhoeven dient Ferd Raaijmakers van het inhoudelijke weerwoord dat in zijn ogen van monseigneur Rob Mutsaerts had moeten komen.

 

Integere brief verdient beter antwoord van Bisdom

 

Weledelzeergeleerde heer Raaijmakers, Met buitengewone belangstelling heb ik als belijdend katholiek uw open brief in het ED van 22 september gelezen.

De brief getuigt van moed, sociaal gevoel en betrokkenheid bij de Rooms-Katholieke Kerk.

Ik ben het echter niet eens met de teneur van uw brief. U doet een aantal terechte constateringen, maar slaat op inhoudelijke punten de plank naar mijn gevoel mis. Om die twee redenen vind ik de reactie van monseigneur Mutsaerts, zoals weergegeven in het ED van 24 september (ik hecht aan deze toevoeging omdat de reactie niet integraal is afgedrukt en journalisten vaak hun citaten bewust kiezen) teleurstellend.

Uw argument dat door het samenvoegen van parochies de sociale cohesie in kernen onder druk komt te staan en de vele vrijwilligers een zingevende hobby wordt ontnomen, is uit het hart gegrepen en volkomen begrijpelijk. Maar de Kerk is geen voetbalvereniging. Hoezeer we daar in de alledaagse praktijk ook aan gewend zijn geraakt, de Kerk staat niet ten dienste van de sociale cohesie van een dorp en is er niet om een zingevende hobby aan mensen te verschaffen. De Kerk is er in de allereerste plaats voor Onze Lieve Heer. Er is niets mooiers dan wanneer mensen daar ook nog gemeenschapszin en plezier aan beleven, maar wat voorop moet staan is de dienstbaarheid aan God.

De zondagse mis is boven alles een eucharistieviering, een sacrament ter ere van God. De sacramenten bevestigen de band tussen de mens en zijn Schepper. Dat werkt alleen op basis van een waarachtige geloofsbeleving. De sacramenten zijn er niet voor mensen die op zoek zijn naar de zin van het leven of naar iets spiritueels, maar voor wie gelooft in God de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, enfin, u kent de rest net als ik vast van buiten.

De eucharistie en de ziekenzalving zijn zulke sacramenten. In de sacramenten raakt de hand van Onze Lieve Heer ons even aan en de hand van de Allerhoogste verdient respect. Daarom wordt van een gelovige verwacht dat hij met een rein geweten die hand tegemoet treedt. Dat is een kwestie van respect. Wie bewust en publiekelijk zondigt, zonder berouw te tonen en vergeving te vragen, en vervolgens de hand van Onze Lieve Heer aanneemt, toont geen respect voor God, voor de Kerk noch voor zijn medegelovigen. Homoseksuelen en overspeligen zijn zondaars. Daarmee zijn het geen slechte mensen – wij zijn immers allen zondaars – en zij verdienen nog steeds (of zelfs des te meer) onze naastenliefde. Maar heeft de Kerk niet het recht hun de sacramenten te weigeren uit respect voor de betekenis van die sacramenten?

De kerk is net zo min een supermarkt als een voetbalvereniging. Je kunt niet uit de geloofsbeleving kiezen wat je bevalt, zoals je de producten kiest uit de schappen van een supermarkt. Je kunt niet bewust kiezen voor de dood en dat bezegelen met een uitvaartmis. Je kunt het grootste geschenk van Onze Lieve Heer – het leven – niet vernietigen en vervolgens de Kerk vragen dat te vieren met een eucharistie. En je kunt ook niet bij overlijden een eucharistieviering vragen en deze vervolgens vormgeven met om het even welke eigen teksten en muziek. Elke eucharistieviering, ook bij overlijden, wordt opgedragen aan God, niet aan de mens. Teksten en muziek moeten in de eerste plaats eer bewijzen aan God. Dat is niet vervreemdend of onpersoonlijk, dat is het logisch gevolg van de katholieke geloofsbeleving. Wie een persoonlijk afscheid met spirituele elementen wil, moet voor een andere vorm kiezen dan de eucharistieviering.

De Kerk is er niet voor het vermaak van de mensen en de Kerk heeft geen producten in de aanbieding waaruit men naar believen kan kiezen. De Kerk heeft wel een missie: de heilige opdracht om de liefde van God en de naastenliefde van Christus te bevorderen en de mensen dichter bij God te brengen. Daarvoor zijn sacramenten, daarvoor zijn regels. Die zijn het middel, niet het doel.

Ik ken de situatie van de Lieropse parochie en het Bossche bisdom onvoldoende om inhoudelijk te oordelen over het sluiten van een parochie of het verbod op de oecumenische viering. Maar ik heb genoeg gehoord en gelezen van monseigneur Mutsaerts om te oordelen dat hij – zijn ongetwijfeld goede bedoelingen als dienaar van God ten spijt – een public relations-ramp is voor het bisdom.

Als de monseigneur niets snapt van uw zorgen, dan heeft hij geen idee waar hij mee bezig is. Als de monseigneur in antwoord op uw integere vragen slechts wijst op het naleven van de regels, dan verliest hij het doel, de heilige opdracht, uit ogen. Nogmaals, ik kan en wil niet inhoudelijk oordelen over het beleid van het bisdom, maar de manier waarop monseigneur Mutsaerts hierover communiceert, draagt er niet toe bij om de mensen dichter bij God te brengen. U heeft het bisdom met uw brief een fantastisch podium gegeven om het beleid aan ons uit te leggen, om zijn financiële problemen met ons te delen, om op te roepen tot gebed voor meer roepingen tot priesterschap. De reactie van het bisdom stelt mij in dat opzicht zwaar teleur.

Het is geen gemakkelijke tijd voor het leven in gemeenschap met Christus. Niet voor parochianen en niet voor de (hoge) geestelijkheid. Laten we dan alstublieft, ter meerdere eer en glorie van Christus, niet ons van elkaar afkeren door de Heilige Moederkerk te verlaten vanwege de fouten van individuen of door te doen alsof we niets snappen van de redelijke en begrijpelijke zorgen van de ander. Laten we samen blijven bouwen aan de Kerk van Christus en aan het Rijk Gods, in wederzijds respect.


Door Lucien Verhoeven, geboren (1982) en getogen in Someren, woonachtig in Den Haag.

 


 

OPINIE Eindhovens Dagblad 26 september door Jeroen van Sambeeck

 

Als iedereen een beetje gelijk heeft....

 

Het conflict over oecumene en kerkfusie in Someren is complex en simpel tegelijk.

De oplossing kan langs een ingewikkelde en een vrij gemakkelijke weg.

Ik ga het opnemen voor het bisdom Den Bosch. Voor de duidelijkheid, zodat u niet meteen aan een ander artikel begint... Ik neem het niet op voor conservatisme en kerksluitingen. Het gaat me erom aan te tonen dat in de discussie rond de oecumenische diensten in Lierop en Someren en de onvrede over kerksluitingen niemand veel schuld heeft, maar dat iedereen een beetje fout zit.
 

Eerder stelde ik al eens dat als je het niet eens bent met een bepaalde kerk je dan gewoon een nieuwe moet opzoeken of stichten. Wie graag hands maakt bij voetbal in een zwembroek moet bij waterpolo gaan en zich niet beklagen over bestraffing. Ook als een heel land zo wil voetballen zal de FIFA vasthouden aan regels. Dat is geen conservatisme maar het voorkomen van wildgroei en het uiteenvallen van de organisatie.

Het Vaticaan is in dat opzicht een soort FIFA. De vergelijking gaat niet helemaal op omdat emotionele, filosofische, culturele en sociologische zaken bij kerk-zijn een essentiële rol spelen.

Hulpbisschop Rob Mutsaerts spreekt van tijdgeest waaraan de kerk niet toegeeft. De geschiedenis geeft hem wat dat betreft gelijk. De rooms-katholieke kerk maakte afgelopen twee millennia continu wel ergens op de wereld een crisis mee en overleefde ze allemaal.

Zo'n redenering is wel gevoelloos naar individuele mensen toe die als vrijwilligers hun benen onder hun gat uitlopen voor hun eigen kerk in hun eigen parochie. Het is bovendien hooghartig naar mensen met grijze hoofden die gelovig in de kerkbanken zitten ondanks de tijdgeest.

Al deze mensen gaan, als we de regeltjes van de kerk strikt uitleggen, nu dus allemaal naar de hel omdat ze niet gehoorzaam zijn. Als ze de live-uitzending van Orbi et Urbi (de pauselijke zegen vanaf het balkon) zien, kunnen ze daar overigens een volle aflaat mee verdienen. Je sterft als je oprecht biecht bij een priester ook niet in zonde als je naar een oecumenische dienst van protestanten en katholieken geweest bent en daar communie hebt ontvangen.

U gelooft daar natuurlijk allemaal totaal niks van en zult het groteske opmerkingen vinden.

De officiële katholieke kerk moet zich ervan bewust zijn dat talloze regeltjes en standpunten van haar betreffende de uitvoering van de eredienst en andere zaken niet meer te accepteren zijn voor mensen in Nederland. Misschien moet het Vaticaan gewoon slim zijn. Slim zijn betekent plaatselijk oogluikend bepaalde dingen toestaan. Oprechte oecumene met andere christenen om de lieve vrede valt daar onder.

De kerksluitingen gaan te snel. Eigenlijk gaan ze sneller dan de mensen ze kunnen bevatten en willen accepteren. Het bisdom heeft gewoon gelijk dat het simpelweg moet ingrijpen om faillissement te voorkomen. Het heeft wat weg van gemeentelijke herindeling. Als het rijk kleine gemeenten samenvoegt tot een slagvaardig geheel gaan gemeentehuizen dicht en volgt protest. Het duurt even voor inwoners van X zich burgers van XY voelen. Als X en Y veel met elkaar praten, gaat het.

 

De auteur is Jeroen van Sambeeck, redacteur van het Eindhovens Dagblad met als aandachtsgebied geestelijk leven.

 


 

COMMENTAAR dinsdag 25 september 2012 Eindhovens Dagblad

 

Kerk, Tijdgeest en Concilie

 

De Lieropse huisarts Ferd Raaijmakers heeft in zijn open brief aan het bisdom Den Bosch de gevoelens van veel katholieken onder woorden gebracht.

De vele tientallen reacties op de brief die zaterdag op de voorpagina van het ED stond, spreken boekdelen. Veel gelovigen herkennen zich niet meer in de harde, conservatieve lijn van het bisdom.

De reactie van hulpbisschop Rob Mutsaerts (ED 24 september) laat ook niets aan duidelijkheid te wensen over. Mutsaerts zegt niet te begrijpen dat de kerk verwijten krijgt als zij uitspreekt dat mensen zich aan de regels moeten houden. "Als we ons aanpassen aan het tijdsbeeld kunnen we de kerk beter opheffen", zegt hij. "Je moet het geloof niet willen verkwanselen aan de tijdgeest. Dat hebben we al die eeuwen nooit gedaan."

De hulpbisschop gaat veel te kort door de bocht en neemt daarbij een loopje met de geschiedenis. Ook Mutsaerts moet weten dat het op 11 oktober vijftig jaar geleden is dat in Rome onder paus Johannes XXIII het Tweede Vaticaanse Concilie werd geopend. De intentie van de paus was om de kerk 'bij de tijd te brengen'. Tekenend voor de sfeer waarin over modernisering werd gesproken was de aanwezigheid van vertegenwoordigers van andere religies als toehoorders.

Hoe het Tweede Vaticaanse Concilie ook wordt uitgelegd en hoe men daar ook over denkt, niemand kan volhouden dat er in de kerk nooit iets verandert. Dat de conservatieve krachten inmiddels weer de overhand hebben gekregen en veel hervormingen zijn of worden teruggedraaid, doet daar niets aan af.

Aan de regels valt volgens Mutsaerts niet te tornen. Zijn uitspraak, dat hij het geloof niet wil 'verkwanselen aan de tijdgeest', maakt vooral duidelijk dat er geen ruimte is voor een dialoog, laat staan een tegemoetkoming in de richting van katholieken die oprecht zoeken naar een meer eigentijdse beleving van hun geloof.

 


 

MENING Peter van Overbruggen dinsdag 25 september Eindhovens Dagblad

 

Leiders kerk mogen niemand uitsluiten

Auteur: door Peter van Overbruggen | dinsdag 25 september 2012

 

Gelukkig zijn er nog enkele ‘ vrijplaatsen’ in ons bisdom, waar ‘ongeneeslijk katholieken’ in en rond hun kerk zoeken naar datgene wat hen bindt.

Een oud-collega van mij – hij heeft een zachtaardige, oosterse inborst – had de gewoonte om bij zaken waarover hij zich erg boos maakte moedeloos te verzuchten: 'Och, Peter, ik ben zo verdrietig!' Deze uitroep verwoordt precies wat ik voel bij het huidige beleid dat vanuit de episcopale ambtsdragers op het katholieke kerkvolk neerdaalt. En dat gevoel herkende ik ook in de open brief van Ferd Raaijmakers (ED 22 september).

Keer op keer worden mensen die – soms nog met de moed der wanhoop – betrokken zijn bij 'hun' kerk, diep in hun ziel geraakt door leiders en voorgangers die handelen en spreken vanuit een kerkbeeld waarin steeds minder mensen zich herkennen. In zichzelf gekeerd en verstard denken zij hun instituut in stand te kunnen houden door het uitvaardigen van nieuwe regels of het herinvoeren van oude richtlijnen, bijvoorbeeld over waar precies geknield of wanneer er gewierookt moet worden, en wie niet welkom is aan de Tafel. En deze missives verbleken nog bij het reorganisatieproces van de parochies in ons bisdom.

Om mij heen hoor ik de verontwaardiging – 'droefheid' dus in de woorden van mijn oud-collega – over de harteloosheid waarmee op vrijwel alle gebieden in veel parochies tegenwoordig wordt geopereerd door een toenemend aantal kerkelijke gezagsdragers.

Een paar schrijnende voorbeelden uit mijn eigen ervaring. Toen een collega van mij een paar jaar geleden aan een ongeneeslijke ziekte was overleden, wilde zijn familie hem graag volgens zijn wens vanuit zijn eigen parochiekerk laten begraven. Het plaatselijke seniorenorkest, waarvan hij lid en voorzitter was, wilde hem uiteraard graag muzikaal uitgeleide doen in zijn kerk. U vermoedt waarschijnlijk al, wat er gebeurde. De pastoor verbood de inzet van dit 'wereldse' muziekgezelschap. Gelukkig was het pastoor Jan Zwirs (jawel) die in zijn prachtige Lieropse koepelkerk de bedroefde familie gastvrij ontving om afscheid te kunnen nemen van haar geliefde.

Daarbij klonk de muziek van zijn orkestvrienden en zongen wij met een koor van collega's, ook een lied van Huub Oosterhuis. Het was een persoonlijke en respectvolle afscheidsdienst. Ik begrijp dat bij de vieringen van dood en leven dit uitwijken naar andere parochies in het bisdom steeds vaker voorkomt, met alle kwalijke gevolgen van dien voor de sociale cohesie in de eigen gemeenschap.

Een andere, eveneens pijnlijke ervaring beleefden we in Eindhoven bij de uitvaart van een plotseling gestorven familielid, een jonge moeder van twee kinderen. Toen haar elfjarige zoon naar voren kwam om de hostie te ontvangen, vroeg de pastoor of hij zijn communie wel had gedaan. Toen het antwoord – wel gedoopt – negatief was, werd hem de communie geweigerd. Dat kon er, naast het verdriet om zijn overleden moeder, kennelijk nog wel bij. Ik ben in staat om nog enkele gebeurtenissen te schetsen uit eigen ervaring, die een variatie zijn op de bovenstaande voorvallen, maar het voegt weinig toe aan de treurnis die eruit spreekt.

Gelukkig zijn er nog enkele 'vrijplaatsen' (eigenlijk beschamend om zo'n woord te moeten gebruiken) in ons bisdom en de kerkprovincie, waar voorgangers samen met 'ongeneeslijk katholieken' (zo noem ik mezelf ook, serieus én met lichte ironie) in en rond hun kerk naar datgene zoeken wat hen bindt, ook samen met onze medebroeders en -zusters van de andere kerken. In onze parochie zie ik de oecumene gelukkig niet alleen 'in stilte' bloeien. Maar als ik de verkrampte reacties van het kerkgezag waarneem, kan die samenwerking maar beter 'sub rosa' blijven. Als deze inspirerende kruisbestuiving bij het bisdom bekend wordt, zie ik de bui al hangen.

Als twaalfjarige student van het bisschoppelijk seminarie Beekvliet leerde ik de latere bisschop Jan Bluijssen kennen. Hij was onze geestelijk directeur en mijn persoonlijke raadsman (biechtvader heette dat toen nog). Bij zijn aantreden als bisschop koos hij als wapenspreuk: 'Dienstbaar van dag tot dag'. Hij wist toen en tot op de dag van vandaag hoe de rol van 'zielenherders' zou moeten zijn: niet die van patronen en patriarchen, maar van broeders en zusters. Bij een van de laatste gesprekken die ik met hem had, klonk zijn uitspraak nog na in mijn oren: "De kerk mag niemand uitsluiten". Wat zou het prachtig zijn als deze 'blijde boodschap' openlijk en vaker zou klinken.

 

De auteur is Peter van Overbruggen, lid van de klankbordgroep van de parochie Nuenen.

 


 

COMMENTAAR dinsdag 18 september 2012 Eindhovens Dagblad

 

Bisdom bepaald grenzen

 

Er is in Lierop weinig begrip voor de harde lijn van het bisdom Den Bosch. Zondag zouden pastoor Jan Zwirs en dominee Eline van Iperen samen voorgaan in een katholiek-protestantse viering, ware het niet dat het bisdom dat heeft verboden.

Het verbod komt niet als een verrassing. Eerder deze maand mocht een gezamenlijke viering van katholieken en protestanten tijdens het ziekentriduüm in Someren ook al niet doorgaan van het bisdom. Daarin zouden pastoor Jacques Verhees en dominee Van Iperen samen voorgaan.

De Lieropse pastoor Zwirs zag de bui al hangen en stelde het bisdom niet op de hoogte van de gecombineerde viering. Het was hem dus duidelijk dat een heilige mis – met avondmaalviering – waarin hij samen met de dominee zou voorgaan, op grote bezwaren zou stuiten bij het bisdom.

Het verbod en de dreiging met sancties sluiten naadloos aan bij de conservatieve wind die in het Bossche bisdom waait. Orthodoxie viert hoogtij. Kerkelijke regels dienen strikt te worden nageleefd. Dat laat geen ruimte voor experimenten of een vrije invulling van de eucharistie, dus ook niet voor een mis gecombineerd met een protestantse viering.

Katholieken en protestanten mogen best toenadering tot elkaar zoeken, maar het bisdom bepaalt de grenzen. En ook al leidt dat tot onbegrip bij mensen die juist het gevoel hebben dat zij op een positieve manier hun geloof beleven, het is wel consequent.

 


 

Reactie Kerkbestuur 15 september 2012 op slaponline

 

Zaterdag 15 september 2012:
Van het Kerkbestuur kregen we onderstaand bericht:
‘Vol verbijstering moet het kerkbestuur u laten weten dat de oecumenische viering op zondag 23 september a.s. niet door kan gaan. Het bisdom heeft ons verboden om deze dienst door te laten gaan en onze pastoor verboden om in deze dienst samen met de dominee voor te gaan.
Om sancties tegen onze pastoor te voorkomen geven wij gehoor aan deze oproep van het bisdom.
Dit doen wij met schaamte naar de protestantse gemeente en onze parochianen. Dit doen wij met boosheid naar ons bisdom dat genadeloos het volgen van regels oplegt aan mensen van goede wil.
Op zondag 23 september zal onze koepelkerk gesloten zijn en de (pace)vlag halfstok hangen’.

 


 

Woensdag 15 november 2012:

Onlangs ontstond er veel reuring toen de bisschop van Den Bosch in Someren en Lierop twee oecumenische vieringen verbood. Het was de bisschop vooral te doen om het samen vieren van de eucharistie. Maandag 26 november is er in Deurne een lezing met als titel “Augustinus als bruggenbouwer tussen eucharistie en avondmaal” . Op deze avond geeft de heer Hans van Reisen, studiesecretaris van het Augustijns Instituut in Eindhoven, een toelichting op de achtergronden van eucharistie en avondmaal. Zie hieronder het volledige persbericht.....

 

Lezing over eucharistie en avondmaal op 26 november 2012

 

De afgelopen weken en maanden is in het nieuws regelmatig aandacht besteed aan het verbod om een dominee mee voor te laten gaan bij een eucharistieviering. De dominee van de Protestantse Gemeente Deurne en de pastores van de Parochie Heilige Willibrord Deurne worden naar aanleiding hiervan regelmatig benaderd met vragen naar het waarom van dit verbod. Daaruit blijkt dat velen onbekend zijn met het verschil tussen de katholieke visie en beleving van de eucharistie en de protestantse visie en beleving van het avondmaal.

 

De heer  Hans van Reisen, studiesecretaris van het Augustijns Instituut in Eindhoven, is bereid gevonden over de achtergronden en het verstaan van eucharistie en avondmaal te komen vertellen. Onder de titel “Augustinus als bruggenbouwer tussen eucharistie en avondmaal” zal hij aan de hand van een inleiding en enkele teksten antwoorden zoeken op deze vragen over overeenkomsten en verschillen.

 

Deze bijeenkomst wordt gehouden op maandagavond 26 november a.s. van 20 tot 22 uur in het Parochiecentrum, Visser 2 te Deurne. In verband met de organisatie wordt aan belangstellenden gevraagd zich vooraf aan te melden. Dat kan tot uiterlijk donderdag 22 november bij het Parochiecentrum. Nadere informatie is te verkrijgen bij Harry Keijsers, via Parochiecentrum of tel. 06 81 41 39 91.

 


 

BRIEF IN KOEPEL DECEMBER 2012

 

Parochiële herindeling

In het Eindhovens Dagblad van donderdag 6 december stond te lezen dat er gestart wordt met de vorming van twee nieuwe fusieparochies, te weten de nieuwe fusieparochie Deurne en de nieuwe fusieparochie Asten. Alle parochies binnen de gemeente Deurne zullen deel gaan uitmaken van de nieuwe fusieparochie Deurne, en alle parochies binnen de gemeente Asten van de nieuwe fusieparochie Asten. Vóór 2015 moet vervolgens een nieuwe fusieparochie Asten-Someren ontstaan. Het is de bedoeling van het bisdom dat alle parochies in de gemeente Someren hier deel van gaan uitmaken.

Enige tijd geleden heeft de Parochiële Eenheid Liessel-Helenaveen-Neerkant bij het bisdom kenbaar gemaakt dat zij graag wil aansluiten bij de nieuwe parochie Deurne, en niet bij de nieuwe parochie Asten, zoals de plannen waren. Het bisdom heeft aangegeven hiermee akkoord te kunnen gaan, mits alle parochies in de gemeentes Asten, Deurne en Someren instemmen met de vorming van twee fusieparochies, te weten een nieuwe parochie Deurne, en een nieuwe parochie Asten-Someren. Het kerkbestuur heeft hierop gereageerd met de volgende brief:

 

 

Mgr. Mutsaerts

Bisdom van ‘s-Hertogenbosch

Postbus 1070

5200 BC ‘s-Hertogenbosch

 

Betreft: Nieuwe Parochie Deurne

 

Lierop, 24 november 2012

 

Hoogwaardige heer monseigneur Mutsaerts,

 

Met deze brief reageren wij op uw brief d.d. 5 november 2012 waarin u ons verzoekt ons uit te spreken voor één van de twee opties, te weten:

1. Gaat u akkoord met de voorgestelde wijziging inhoudende

A. dat de PE St. Willibrordus zich aansluit bij Nieuwe Parochie Deurne en

B. dat Lierop een Nieuwe Parochie gaat vormen met de parochies Someren, Someren-Eind,

    Someren-Heide, Asten en Ommel.

2. Wenst u vast te houden aan de indeling zoals vastgesteld in 2009, dat derhalve Lierop, Someren, Someren-Eind en Someren-Heide een Nieuwe Parochie gaan vormen.

U stelt dat ons antwoord een innerlijke tegenstrijdigheid vertoont. Wij wijzen u erop dat het uw interpretatie is en dat  u deze zogenaamde tegenstrijdigheid zelf veroorzaakt door aan de vraag of wij instemmen met aansluiting van PE St. Willibrordus bij de Nieuwe Parochie Deurne, de consequentie te verbinden dat wij dan eveneens instemmen met aansluiting van Lierop bij de Nieuwe Parochie Asten-Someren.

 

Wederom stelt u ons voor een onmogelijke keuze.

Wij willen nogmaals benadrukken dat wij begrip hebben voor de wens van PE St. Willibrordus om aan te sluiten bij de Nieuwe Parochie Deurne en dat wij daartegen geen enkel bezwaar hebben. Het is voor ons vanzelfsprekend dat wij het fusieproces van andere parochies niet willen belemmeren. Maar u kunt en mag van ons niet verwachten dat wij dan maar impliciet onze ziel verkopen.

 

Zoals wij reeds eerder hebben aangegeven en gemotiveerd zijn wij ervan overtuigd dat het op korte termijn aansluiten van onze parochie bij de Nieuwe Parochie Someren, dan wel bij de Nieuwe Parochie Asten-Someren, noch in het belang van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch, noch in het belang van onze eigen parochie is.

 

Wij erkennen dat het Bisdom van ’s-Hertogenbosch voor grote uitdagingen staat en dat ingrijpende veranderingen noodzakelijk zijn om ook in de toekomst inspirerende geloofsgemeenschappen te kunnen waarborgen. Wij zien echter grote verschillen tussen parochies onderling en zijn van mening dat de maatregelen die nodig zijn vragen om maatwerk. Als kerkbestuur kennen wij onze plaatselijke situatie. Wij weten waar de kracht van onze parochie ligt en kennen de noden van onze parochianen. De afgelopen decennia heeft het kerkbestuur haar taken naar behoren uitgevoerd en wij  verwachten dan ook dat het bisdom het kerkbestuur serieus neemt. Wij willen in deze brief nogmaals uiteenzetten waarom wij niet kunnen instemmen met het beleid van het bisdom zoals dat nu voorligt.

 

De vitaliteit van onze parochie is met name te danken aan de kleinschaligheid. Door deze kleinschaligheid zijn onze parochianen bereid hun verantwoordelijkheid te nemen en zowel materieel als immaterieel bij te dragen aan het welzijn van de geloofsgemeenschap.

De kleinschaligheid van onze geloofsgemeenschap draagt ertoe bij dat de mensen betrokken zijn bij elkaar. Schaalvergroting zal hieraan ernstige afbreuk doen.

Voor veel parochianen is de zorg voor, de zeggenschap over en het beheer van hun kerk, bezittingen en financiële middelen van essentieel belang voor hun betrokkenheid. Mensen zorgen nou eenmaal beter voor hun eigen huis en haard, dan voor het bezit van een ander.

 

Wij zijn ervan overtuigd dat uitvoering van het beleid van het bisdom desastreuze gevolgen zal hebben voor onze geloofsgemeenschap.

De betrokkenheid bij de geloofsgemeenschap zal sterk afnemen en dorpsgenoten zullen de kerk verlaten. Daardoor zullen de inkomsten flink teruglopen.

Het aantal vrijwilligers zal afnemen. Dat zal ertoe leiden dat onderhoud van gebouwen en groen veelal door betaalde krachten moet gebeuren. Dat maakt het onderhoud onbetaalbaar.

Door de schaalvergroting zal het administratieve beheer moeten worden uitgevoerd door professionals. Dat leidt tot een onnodige en onverantwoorde kostenstijging.

Deze gevolgen treffen in eerste instantie onze eigen geloofsgemeenschap, maar indirect ook zeker het bisdom.

 

Het moet u duidelijk zijn dat wij het menen. Wij willen serieus met u in dialoog over de toekomst van onze parochie. Wij onderschrijven dat het in wederzijds belang is als parochies samenwerking zoeken zodat zij elkaar kunnen ondersteunen en versterken. Als de omstandigheden daar om vragen sluiten wij ook een fusie niet uit. Wij zijn ervan overtuigd dat het van bovenaf opleggen van beleidsplannen die geen rekening houden met de lokale omstandigheden zullen leiden tot afbreuk. Daaraan kunnen wij als kerkbestuur geen medewerking verlenen. Dat zullen wij niet laten gebeuren.

 

Wij vragen het bisdom dringend om met ons in overleg te treden, zodat wij gezamenlijk een kansrijk pad voor de toekomst van onze geloofsgemeenschap kunnen uitstippelen.

Hopend op een spoedig antwoord verblijven wij,

 

Hoogachtend,

Het kerkbestuur van de parochie Heilige Naam Jezus te Lierop

 

Net als u, hebben wij het nieuws over de vorming van twee nieuwe fusieparochies - te weten een Nieuwe parochie Deurne en een Nieuwe parochie Asten-Someren - uit de media moeten vernemen. Tot op heden hebben wij nog geen antwoord ontvangen op de hierboven afgedrukte brief. Zijn er ontwikkelingen, dan brengen wij u uiteraard zo spoedig mogelijk op de hoogte.

 


 

NIEUWS vanaf 29 december 2013

 

Zaterdag 29 december 2012:

Op de brief van 24 november j.l. van ons Parochiebestuur, gericht aan Mgr. Mutsaerts van het Bisdom Den Bosch en te lezen in de Koepel van december en op slaponline onder de link ‘Bisdom en Lierop’, is nu toch een reactie gekomen. Voor het ‘hele’ verhaal verwijzen wij graag door…

 


 

Zondag 20 januari 2013:
Van het kerkbestuur kregen wij het verzoek onderstaand bericht te plaatsen:
‘Tot onze spijt heeft Frans Kooijmans, sinds 2005 penningmeester van ons kerkbestuur op 17 januari 2013 aan de bisschop van ’s-Hertogenbosch laten weten dat hij met ingang van diezelfde datum stopt als lid van het kerkbestuur in Lierop.
Twee redenen zijn voor hem aanleiding geweest om dit besluit te nemen:
- Frans vindt dat het bisdom beslist over de toekomst van onze parochie zonder daarbij rekening te houden met de wensen van de parochianen en het kerkbestuur;
- Frans vindt dat het bisdom onvoldoende waardering heeft voor het werk van de pastoor, het kerkbestuur en zijn eigen werkzaamheden als penningmeester.
Wij betreuren het dat een bekwame en betrokken penningmeester voortijdig zijn functie neerlegt. Wij zijn Frans dankbaar voor de jaren dat hij op een verantwoorde en gewetensvolle wijze de financiën van onze parochie heeft verzorgd.
Het kerkbestuur zal zich inspannen om op korte termijn voor de invulling van het penningmeesterschap te zorgen, zodat zij haar taken naar behoren kan blijven uitvoeren. Want dat verdient onze prachtige parochie!’ Dit bericht os ook geplaatst op de website van onze parochie.
 


 

Woensdag 6 maart 2013:
Morgen, donderdag 7 maart, heeft het bisdom een bijeenkomst gepland met alle parochies binnen de gemeentes Asten en Someren voor een bespreking van de Nieuwe Parochie. Ons kerkbestuur zal hier voltallig aanwezig zijn.
 


 

Maandag 11 maart 2013:
Van het kerkbestuur van de parochie Heilige Naam Jezus kregen wij onderstaand bericht….
‘Donderdagavond 7 maart 2013 zijn de kerkbesturen van de parochies in de gemeentes Asten en Someren samengekomen bij de Pauluskerk in Someren. De vergadering werd voorgezeten door de heer Jac van Oppen, pastoraal werker van het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Tijdens de vergadering hebben de kerkbesturen met elkaar van gedachten gewisseld over de vorming van één nieuwe fusieparochie Asten-Someren. Het kerkbestuur van onze parochie heeft aangegeven dat het voor het welzijn van onze parochie, maar zeker ook voor de nieuwe toekomstige parochie van groot belang is dat een fusie geleidelijk en in goed overleg plaatsvindt. Wij hebben duidelijk aangegeven dat voor Lierop de tijd om te fuseren nog niet is aangebroken en dat wij voorlopig graag op de huidige weg verder gaan.
Tijdens de vergadering was er overeenstemming dat de fusie gefaseerd tot stand dient te komen. De Angelusparochie – waarin eerder de parochies in Asten, Heusden en Ommel samengingen – wil in ieder geval tot 1 januari 2014 de tijd nemen om hun parochie verder vorm te geven. De parochies in Someren hebben afgesproken om woensdag 15 mei om tafel te gaan zitten om het traject naar een nieuwe parochie verder uit te werken. Lierop zal bij dit overleg aansluiten.
Tijdens de vergadering was er sprake van een goede verstandhouding. De besturen respecteerden elkaars opvattingen en leken bereid elkaar ruimte te geven. Een mooie basis voor vertrouwen in het verdere proces’.
 


 


 

Dinsdag 25 maart 2014:
Van de redacteur van slaponline kregen we onderstaand bericht….
‘Gisterenavond werd in zaal Nellie van Oosterhout de parochievergadering gehouden waar de uitgangspunten van het kerkbestuur van Lierop maar ook van de andere Somerense parochies gepresenteerd werden. Het hele verslag is HIER te lezen.
Als conclusie kunnen we aangeven dat:
- Onze Koepelkerk open blijft dankzij de inzet van alle vrijwilligers
- Aan de uitgangspunten die in maart 2013 zijn vastgelegd wordt vastgehouden
- Wanneer er een noodzaak zou zijn om te fuseren – bv als de pastoor onverhoopt uitvalt – het kerkbestuur dan, mede dankzij vele vrijwilligers, hun zaakjes keurig op orde heeft om snel over te kunnen hevelen. Geen janboel maar naadloos overgaan naar de fusie. Het is een wisselgeld voor de toekomst wanneer Lierop door omstandigheden gedwongen moet aansluiten. Daar wordt voorlopig echter niet vanuit gegaan waarbij de huidige pastoor van Heusden als voorbeeld aangehaald werd; hij is al 96!).
Wanneer reacties op het voorstel van de Somerense parochies binnen zijn zullen deze op slaponline gepubliceerd worden’.

 

 


 

Dinsdag 21 april 2015:
Het kerkbestuur informeerde gisterenavond de aanwezige parochianen over het fusieproces dat de Astense en Somerense parochies het afgelopen jaar hebben doorlopen. Er was een goede opkomst.
Aan het einde van de avond werden de parochianen gevraagd of zij achter het voornemen van het kerkbestuur staan om in te stemmen met de oprichting van de H. Franciscusparochie voor Asten en Someren. Middels een applaus lieten de aanwezigen weten het kerkbestuur hierin te steunen.
Na afloop van de parochieavond heeft het kerkbestuur in vergadering formeel besloten de brief aan te bisschop te tekenen.
Donderdag aanstaande zal een afvaardiging van de Astense en Somerense parochies voor ondertekening van genoemde brief bij elkaar komen.
Het kerkbestuur houdt de parochianen op de hoogte van de voortgang aangaande de oprichting van de nieuwe parochie. Zie eventueel het hele verhaal.
 


 

Maandag 4 mei 2015:
Van het parochiebestuur kregen we onderstaand bericht…
‘Met de instemming van de bisschop is nu per 1 mei de parochie H. Franciscus voor Asten, Someren en Lierop een feit, zijn de nieuwe bestuursleden benoemd en hebben de huidige bestuursleden van alle betrokken parochies hun ontslagbrief ontvangen. De parochie H. Franciscus is administratief gevestigd aan de Kerkstraat in Asten met als parochiekerk de H. Maria Presentatie te Asten. De andere kerken in de fusieparochie blijven tevens hun naam behouden.
Wat betekent deze fusie op dit moment voor u als parochianen in de praktijk; kort samengevat – NIETS. Elke parochie blijft de komende tijd op dezelfde wijze draaien als voorheen; met dezelfde contactpersonen en werkgroepen als u gewend bent. Momenteel zult u nog niet met wijzigingen te maken krijgen.
Het nieuwe bestuur zal zich eerst oriënteren op de beoogde opzet van de nieuwe organisatie en de hiervoor benodigde acties. Door ons als voormalige bestuursleden is de toezegging gedaan om de komende periode het nieuwe bestuur in praktische zin te ondersteunen bij de samenvoeging tot één parochie en als locatieraad de schakel te blijven tussen het bestuur en de parochianen.
Zodra er veranderingen komen die voor u als parochiaan van belang zijn, wordt u hierover geïnformeerd.
Graag wensen we het nieuwe bestuur alle goeds en Gods zegen bij de invulling van de taak die hen voorligt. Aan ons om samen met hen de nieuwe parochie H. Franciscus onze parochie te laten worden’.

Zie ook het artikel dat Maarten Driessen over deze fusie schreef in het Peelbelang.