Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren hield afgelopen dinsdag 10 januari de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis. Burgemeester Dilia Blok hield er haar nieuwjaarstoespraak.

Beste inwoners,

Allereerst wens ik iedereen van ganser harte een gelukkig, gezellig en bovenal gezond 2023. Een jaar met hopelijk veel mooie momenten, samen met mensen die belangrijk voor u zijn.

Ik hoop dat we het grote geluk vinden in kleine dingen en in elkaar. Het is een gedachte waar ik me graag aan vasthoud en die ik deel in het vertrouwen dat we ook hier in Someren weten waarin de werkelijke waarde van het leven zit. Leven met elkaar, betekenis geven aan het leven en er zijn voor elkaar, in goede maar ook in slechte tijden.

We hebben de afgelopen jaren vaak genoeg laten zien dat we dat kunnen, ja zelfs dat we daar goed in zijn.

En dat het nodig is om er voor elkaar te zijn, dat mag overduidelijk zijn. Want als ik even terugdenk aan het jaar wat achter ons ligt, dan viel het niet mee. Ondanks alle uitgesproken goede wensen is het helaas zeker niet allemaal beter geworden. Hoe gaat het jaar 2022 voor mij de boeken in:

Crisis op crisis overviel ons, grote zorgen beheersen het leven van heel veel mensen. Longcovidklachten, zorgen over de toekomst van je (familie)bedrijf, door onder andere de gevolgen van de stikstofcrisis of de gestegen energiekosten, onbetaalbare woonlasten, geen eigen dak boven je hoofd kunnen vinden, verbaal en/of fysiek geweld achter de voordeur, verharding van de maatschappij, een toename van geweldsmisdrijven, eenzaamheid en psychische problemen onder jongeren en ouderen en zo kan ieder van ons deze opsomming nog wel aanvullen.

Het is wereldwijd onrustig, maar ook in Europa woedt helaas weer een felle oorlog, sinds de Russen in februari 2022 Oekraïne binnenvielen. Dit alles leidt ertoe dat de vluchtelingenstroom groot is. Afgelopen jaar hebben we ook in Someren onze menselijke verantwoordelijkheid genomen, zowel wat betreft de opvang van Oekraïense vluchtelingen, als de crisisnoodopvang van asielzoekers, als de huisvesting van vergunninghouders. Ik ben alle mensen die zich hebben ingezet voor de realisatie én de goede begeleiding enorm dankbaar.

De dynamiek van meerdere crises tegelijkertijd is voor ons als gemeentebestuur best ingewikkeld.

Denk alleen maar eens aan de crisis op de woningmarkt. We willen iedereen helpen; we zien en horen bijvoorbeeld de vele vragen van jonge Somerenaren om een woning in één van onze dorpen, anderzijds is er ook de verantwoordelijkheid voor urgente (andere) woningzoekenden, waaronder vergunninghouders. En we willen graag snel, genoeg én betaalbaar bouwen in alle dorpen om aan de grote vraag tegemoet te kunnen komen. De stikstofcrisis, de gestegen bouwkosten en de lange doorlooptijd van juridische procedures maken dat deze opgave nog complexer geworden is.

Daarbij vraagt het landelijk tekort aan opvangplekken voor asielzoekers in 2023 ook een inspanning van ons, als gemeente Someren. De nieuwe Spreidingswet geeft daarvoor de wettelijke kaders.

De komende maanden zal elke regio in Nederland met een plan moeten komen. Voor de regio Zuidoost-Brabant gaat het in 2023 om 2.900 extra opvangplekken voor asielzoekers, het opnemen van 1,900 vergunninghouders en het realiseren van 650 extra opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen.

Ook de ingewikkelde discussie over de stikstofproblematiek kent een lastige dynamiek. Er is ons veel aan gelegen om de agrarische sector bij te staan in hun opgaven en beslissingen, waarbij we ons ook realiseren dat de natuur in onze directe omgeving het waard is om goed voor te zorgen.

In haar oudejaarsconference zong Claudia de Breij: ’t Het nog nooit, nog nooit zo donker west of ’t wer altied wel weer licht.

Een prachtig en hoopvol lied van de legendarische Groninger Ede Staal. Een lied dat werd geschreven in 1983, dus maar liefst 40 jaar geleden. Het klopt nog altijd en dat zal het ook altijd blijven doen. Mensen komen altijd weer in beweging en zorgen er uiteindelijk samen voor dat zaken veranderen en beter worden. Niet morgen en ook niet snel, maar de mensheid is veerkrachtig en tot veel in staat. En gelukkig ook tot heel veel goeds.

We leven, ook in Someren, in een roerige tijd waarin sociale media veel invloed hebben. Uit recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat een ruime meerderheid van de Nederlanders zich zorgen maakt over de verslechterde omgangsvormen en verharding in de samenleving, het politieke debat en op sociale media. Die meerderheid denkt dat de meningsverschillen over maatschappelijke kwesties steeds groter worden. Ik herken dit persoonlijk ook uit vragen en reacties die ik hoor en lees van inwoners.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt echter dat op veel onderwerpen meer overeenstemming is dan mensen denken. Het lijkt soms alsof de tegenstellingen extra, of misschien wel teveel aandacht krijgen. De politiek en ook de media hebben een belangrijke rol bij het verminderen of liever nog wegnemen van deze zorgen en het groeiende gevoel van polarisatie. Het helpt als we echt naar elkaar luisteren, de inhoud centraal stellen, ons baseren op feiten, een harde toon en vijandige houding vermijden. Daaraan kunnen we allemaal op een positieve manier onze bijdrage leveren.

Laten we de jeugd niet verantwoordelijk maken voor de problemen die er nu zijn. Laten we samen met hen werken aan oplossingen voor de toekomst, hún toekomst.

Ik sluit graag af met de vraag die Koning Willem-Alexander opwierp in zijn kersttoespraak. “Waar willen we naartoe? Wat voor samenleving willen we? En hoe houden we vast aan onze waarden: vrijheid, gelijkwaardigheid en sociale rechtvaardigheid – op weg naar een nieuw evenwicht”.

Ik herhaal graag zijn oproep: Haak aan, luister mee, denk mee, doe mee!

Ik hoop dat 2023 een jaar worden waarin we met gezond verstand, respect voor elkaar en het hart op de goede plaats doen wat goed is voor alle mensen in Someren, Someren-Eind, Lierop en Someren-Heide.

“Het komt niet vanzelf goed; we maken het samen goed!” (Claudia de Breij, 31-12-2022).

Ik spreek de wens uit dat 2023 mensen dichter bij elkaar brengt.

Dilia Blok, burgemeester